بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در هنگام تولد معده ئ گوساله از4 قسمت تشكيل شده؛ نگاري و شكمبه و هزارلا و شيردان.

شيردان تنها قسمت فعال معده مي باشد.

شكمبه تنها قسمت از دستگاه گوارش است كه مسئول تخمير دانه هاست.

اسلاید 2 :

در زمان تولد شكمبه فاقد جمعيت ميكروبي است.

 

آنزيم هاي هضمئ از شيردان و روده ئ كوچك ترشح ميشوند(كيموسين،پپسين،رنين،اسيد هيدروكلريدريك).

 

مايعات از طريق ناودان مري به شيردان مي ريزند.

 

شكل گيري ناودان مري...

اسلاید 3 :

رشد و توسعه ئ شكمبه از دو جهت صورت مي گيرد:

.1اندازه ئ فيزيكي اندام

.2افزايش طول پاپيلا و ضخامت ديواره ئ شكمبه

 

تغزيه فقط با شيرشكمبه ئ كوچكعدم نشخوار صحيح

 

در نتيجه،افزايش ماده ئ خوراكي خشبي از هفته ئ اول افزايش توسعه ئ شكمبه.

اسلاید 4 :

علت: محصول نهايي هضم علوفه بيشتر اسيد استيك است و ديواره شكمبه نمي تواند از آن براي رشد و توسعه ي پاپيلا استفاده كند.

 

اما اسيد بوتريك و پروپيونيك كه محصول هضم دانه هاست، باعث تحريك توسعه ي شكمبه مي شود.

 

اهميت مصرف آب در گوساله ها...

 

نتيجه گيري: تغذيه ي زودرس با دانه هاتوسعه ي زودرس شكمبههاز شيرگيري زودرس و... 

 

اسلاید 5 :

.1حجم آغوز توليد شده.

.2وضعيت ايمني مادر و سابقه ئ بروز بيماري و سطح واكسيناسيون.

.3غلظت آنتي بادي هايي كه در 3الي 4 هفته ئ آخر دوره ئ خشكي از خون وارد آغوز ميشود.

.4تغذيه ئ گاو خشك.

.5سن كاو

.6نژاد

.7فصل زايمان

.8چگالي آغوز؛ محدوده ممتاز 140_50      mg ⁄m ومحدوده متوسط50_ 20 mg ⁄ m و محدوده ضعيف زير 20 mg ⁄ m

اسلاید 6 :

آغوز اضافي در مواردي كه آغوز تازه در دسترس گوسالۀ نوزاد نيست، استفاده ميشود.

 

نگهداري در يخچال در دماي ˚33 _35←Fبه مدت 24 ساعت

 

نگه داري دراز مدت در دماي˚5  F-

 

آغوز به 3روش خورانده ميشود: بطري، سطل و Esophagea feedi g

 

 

اسلاید 7 :

براي خوراندن آغوز به گوساله هاي ضعيف از روش esophagea feedi g استفاده مي كنيم.

 

روش كار:

 

.1تعيين طول مجراي esof براي داخل كردن به دهان گوساله كه حدود 20 اينچ در هلشتاين است.

.2گرم كردن مجرا تا دماي بدن.

.3لغزنده كردن تيوب.

.4داخل كردن مجرا به مري گوساله و اطمينان از عدم ورود آن به ناي.

.5گرم كردن آغوز براي جلوگيري از شوك به گوساله.

.6نگه داشتن گوساله به حالت ايستاده و خوراندن آغوز.

اسلاید 8 :

گوساله از 3 روزگي از غذاي مايع و خشك (دانه ها) بايد استفاده كند.

 

براي تشويق گوساله به مصرف مادۀ خشك بايد از مواد خوشخوراك استفاده كرد.

 

سطل خوراك 1 تا 2 بار در روز بايد تعويض شود.

 

گوساله را در سن 4 تا 6 هفتگي يا در هنگامي كه 1.5 تا 2 پوند غذاي خشك مصرف مي كند مي توان از شير گرفت.

 

اضافه كردن علوفه بعد از شيرگيري افزايش رشد لايه هاي ماهيچه اي اطراف شكمبه.

 

مصرف زياد علوفهپر كردن حجم دستگاه گوارشاز بين رفتن اشتهاكاهش مصرف خوراككاهش جذب مواد مغذيكاهش سرعت رشد.

اسلاید 9 :

تغذيه مناسب و مراقبت صحيح از گوساله،اولين قدم براي بالا بردن سطح سلامت گوساله ها است.

 

 

در اختيار گذاشتن استارتر خوشخوراك از سه روزگي توسعه شكمبه را تحريك مي كند.

 

 

مواد مغذي خوراك تنها فاكتور لازم براي رشد وسلامت گوساله نيست .

 

 

جايگاه تميز و خشك كه گوساله را از آفتاب گرم وسرمائ سخت حفظ كند نيز لازم است.

 

 

                                                                                                 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید