بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

(روش های صحیح توزیع)GDP

" روش های صحیح توزیع " قسمتی از سیستم تضمین کیفیت می باشد که اطمینان می دهد کیفیت محصولات دارویی با کنترل و نظارت کافی و از طریق چندین فعالیت در طول فرایند توزیع حفظ می گردد.

(روش های صحیح انبار داری)GSP

" روش های صحیح انبارداری" قسمتی از سیستم تضمین کیفیت می باشد که اطمینان می دهد کیفیت محصولات دارویی در حین نگهداری و انبارش به حد کافی کنترل و نظارت می شود.

اسلاید 2 :

Quality Assuranceتضمین کیفیت دارو

تضمین کیفیت یک مفهوم گسترده است که موضوعات منفرد یا جمعی موثر بر کیفیت محصول را در بر می گیرد. این مفهوم در برگیرنده ی تمامی اقداماتی است که هدف آن اطمینان از کیفیت مورد نیاز محصول از تولید تا مرحله مصرف آن می باشد

اسلاید 3 :

Quality System سیستم کیفیت

یک سازماندهی مناسب و مشخص می باشد که شامل ساختار سازمانی ، روشها ، فرایندها ، منابع و همچنین شامل عملیات سازمان یافته مورد نیازی است که اطمینان کافی ایجاد کند ، یک محصول یا خدمات ارائه شده با نیاز های کیفی مطابقت دارد.

اسلاید 4 :

Standard operation procedures روش کار استاندارد SOP

برنامه عملیاتی مکتوب و تایید شده است که برای روش های اجرایی کار با مسئولیت های مشخص تدوین می شود.

Validation اعتبار سنجی

عمل تایید و مستند سازی فرایند با روش و شیوه ای خاص به نحوی که به طور مستمر منجر به حصول نتایج مورد انتظار می گردد.

اسلاید 5 :

تمامی قسمتهای درگیر در توزیع محصولات دارویی می بایست در قبول مسئولیت جهت رعایت کیفیت وسلامت محصولات واطمینان از عملیات صحیح ومناسب روی آنها سهیم باشند

روشهای اجرایی تصویب شده می بایست برای تمامی فعالیت های تکنیکی و اجرایی جاری موجود باشد.

اسلاید 6 :

پرسنل ومنابع انسانی

آموزش اولیه ومداوم پرسنل وارزیابی آموزشها

حفظ سوابق آموزشی

آموزش های خاص برای پرسنل درگیر با محصولات دارویی خطرناک

پرسنل کلیدی : توانایی وتجربه متناسب با مسئولیت

تعداد کافی پرسنل

رعایت قوانین کشوری در خصوص مهارتها وتجربه پرسنل

استفاده از لباس کار

روش ها وشرایط استخدام مناسب  : کاهش امکان برداشت غیر مجاز ، جلوگیری از ایجاد موقعیت برای افراد مشکوک

اسلاید 7 :

ویژگی های یخچال های استاندارد دارویی

.1گردش مناسب هوا و ایجاد دمای یکنواخت در یخچال

.2کاهش دمایی فوری با باز شدن در یخچال

.3نمایشگر کنترل دما

.4قابلیت خواندن دما بدون باز کردن در یخچال

.5قابلیت قفل شدن در یخچال

.6امکان تجهیز به سیستم هشداردهنده

.7قابلیت نگهداری دما برای مدت زمان مشخص در صورت قطع برق

.8مجهز بودن برخی از یخچال ها به در شیشه ای

اسلاید 8 :

رعایت برخی نکات در یخچال های استاندارد دارویی

.1عدم نگهداری دارو در کف یخچال (طبقات)

.2قرار دادن حسگر های دمایی در قسمت مرکزی یخچال و بین دارو ها

.3کالیبره نمودن تجهیزات دمایی و سیستم های هشداردهنده

.4نظافت یخچال با یک دستورالعمل مکتوب

.5نگهداری داروها در یخچال بر اساس سیستم FEFO

.6ثبت دما و نگهداری سوابق و هرگونه اقدامات اصلاحی در صورت بروز انحرافات دمایی

اسلاید 9 :

اطلاعات سوابق ارسال محصولات دارویی

  • تاریخ ارسال
  • نام و نشانی موسسه حمل و نقل
  • نام و نشانی و نوع موسسه دریافت کننده دارو
  • خصوصیات محصولات (نام،شکل دارویی و قدرت اثر)
  • مقدار محصولات (تعداد بسته و تعداد در هر بسته )
  • شماره سری ساخت و تاریخ انقضا محصول
  • شرایط حمل و نگهداری دارو
  • شماره ویژه

اسلاید 10 :

Documentationمستند سازی

1- دستورالعمل مرتبط با هر گونه فعالیتی که روی کیفیت محصول اثر می گذارد

2- دستورالعمل برای مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های توزیع

سوابق مرتبط با فعالیت های توزیع محصولات دارویی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید