بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مطالعه ساختمان ساختارها و اندام های بدن موجودات زنده می باشد.

اهمیت مطالعه آناتومی در جراحی، مامائی، بازرسی گوشت، طب داخلی دامپزشکی.......

به صورت ناحیه ای، سیستمی، توپوگرافی، ماکرو و میکرو آناتومی می باشد.

اسلاید 2 :

اصطلاحات

Dorsal a d Ve tralپشتی و شکمی

Cra ial a d Caudalجلوی و عقبی

Palmar a d Pla tarکف دست و کف پا

Medial a d Lateralمیانی و جانبی

Proximal a d Distalبه سمت بدن و دور از بدن

Superficial a d Deepسطحی و عمقی

Axial a d Abaxialمحوری و دور از محور

Exter al a d I ter alخارجی و داخلی

Supra a d I fraبالا و زیر

 

 

اسلاید 3 :

Pla esسطوح

Media میانی

Sagitalموازی با خط میانی

Tra sverseعرضی

Fro talموازی با سطح زمین

اسلاید 4 :

نواحی

سر

گردن(ب پشتی- جانبی-شکمی)

دست: بین کتفی، کتفی، پیش کتفی، شانه، بازو، آرنج، ساق دست، مچ دست، قلم دست، انگشتان

سینه: پشت، دنده، جناغ

شکم:

.1Epigaster: زیر غضروفی، خنجری

.2Mesogaster: کمری، پارالومبار ، جانبی، نافی

.3Hypogaster: چین زانو، شرمگاهی

پا: عجزی، سرینی، تروکانتر، رانی، زانو، ساعد، مچ پا، قلم پا، انگشتان

اسلاید 5 :

سیستم اسکلتی:

اسکلت بدن موجودات را به دو بخش تقسیم می کنند

.1Axial s.محوری: شامل جمجمه، ستون مهره، جناغ و دنده ها

Appe dicular s. زائده ای که شامل دو بخش زیر است.

 دست (Forelimb- Thoracic l.)

 پا(Hi d limb- Pelvic l.)

اسلاید 6 :

تقسیم بندی استخوان

.1Flat bo e: استخوان پهن ، کتف

.2Lo g bo e: استخوان دراز، بازو

.3Short bo e: استخوان کوتاه، مچ

.4Irregular bo e: استخوان های نامنظم، مهره ها

اسلاید 7 :

اصطلاحات استخوان

Bo e(Flat- Short- Lo g- irregular)

Co dylسطح مفصلی استوانه ای

Epico dyleبرجستگی کنار کندیل

Fissureشیار

Forame سوراخ

Fossaگودی

Grooveشیار

Headسر

Spi شوک، ستیغ

Tubercle or tuberosityبرجستگی محل اتصال عضله

Trocha terبرجستگی محل اتصال عضله

 

اسلاید 8 :

Scapulaکتف

مثلثی شکل

با سینه مفصل نمی شود و به وسیله عضلات نگه دارای می شود

سطح جانبی و میانی دارد

در سطح جانبی شوک یا Spi دیده می شود که این سطح را به دو بخش فوق شوکی و تحت شوکی تقسیم می کند( نسبت آن در گونه ها متفاوت است)

در بالا غضروف کتفی(در سگ نداریم)

حفره مفصلی (گلنوئید) برای مفصل شدن با بازو

در سطح میانی گودی زیر کتفی

اسلاید 9 :

Humerusبازو

استخوان دراز یا طویل بوده

یک بدنه و دو انتها دارد

در بدنه برجستگی دلتوئید دارد

در انتها بالایی: سر برای مفصل شدن با کتف، دو برجستگی بزرگ و کوچک برای اتصال به عضلات( برجستگی بزرگ برای تشخیص گونه بکار می رود)

در انتهای پایینی دو کندیل مفصلی و اپی کندیل برای مفصل شدن با زند اعلی و زنداسفل

در بخش عقبی انتها ی پایینی گودی آرنجی دیده می شود(بای زند اسفل)

اسلاید 10 :

زند اعلیradiusو زند اسفلUl a

زند اعلی بزرگتر و استخوان دراز

در بالا سطح مفصلی برای کندیل بازو

در پایین دو شیار مفصلی برای مچ دست

زنداسفل از عقب و جانب به زند اعلی مفصل شده و در بال دارای زائده آرنجیOlecra o tubersityمی باشد که در گودی آرنجی قرار می گیرد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید