بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 تنه وبدن انسان شامل :

ستون مهره ها (vertebral col mn)

دنده ها (ribs)

جناغ سینه (stern m)

اسلاید 2 :

ستون مهره ها

      ستون مهره ها در بخش خلفی-میانی بدن قرارگرفته  و طول آن در زنان 60 و در مردان 70 سانتیمتر است.

 

 

      مهره های ستون فقرات از نوع استخوانهای نامنظم (irreg lar) می باشند وهمچنین در ساختار اسکلتی از نوع استخوان بندی محوری (axial eskeletan) محسوب می شوند.

 

 

      ستون مهره ای از قاعده جمجمه (sk ll) شروع می شودو در تمامی طول گردن و تنه امتداد دارد.

   

اسلاید 3 :

ساختار ستون مهره ها

تعداد مهره ها 33 عدد است، اما در بالغین 5تای ما قبل آخر بهم جوش می خورند

و ساکروم (sacr m) را می سازند و 4 تای آخر نیز بهم جوش  خوردهو استخوان دنبالچه(coccyx) را می سازند.

بدین ترتیب 33 مهره در بچه ها تبدیل به 26 مهره در بالغین می شود.

 

اسلاید 4 :

تعداد مهره ها

ناحیه گردنی (cervical) 7 عدد

ناحیه پشتی (thoracic) 12 عدد

ناحیه کمری (l mbar) 5 عدد

ناحیه خاجی (sacral) 5 مهره بههم جوش خورده

ناحیه دنبالچه(coccyx)4 مهره به هم جوش خورده

اسلاید 5 :

انحناهای ستون مهره ای:

خمیدگی اولیه(primary c rve) :

پشتی و  خاجی -دنبالچه ای

خمیدگی ثانویه (cecondary c rve) :

گردنی و کمری

    زمانی که از نمای پهلو به ستون مهره اییک نوزاد تازه متولد شده نگاه می کنیم کل آن به طرفجلو مقعر و فرو رفته است.

 

      در 3 تا 6  ماهگی که بچه سرش را صافنگه می دارد ، با انجام این عمل شکل ناحیه گردن از حالت تقعر به جلو ، به حالت تحدب روبه جلو تغییر می یابد.

 

      در سن 10 تا 18 ماهگی  که ایستادنو راه رفتن را فرا می گیرد، ناحیه کمری نیز از حالت تقعر رو به جلو

       به حالت تحدب به طرف جلو تغییر شکل می دهد.

 

اسلاید 6 :

نوع مفاصل در ستون مهره ها

1- مفاصل موجود بین جسم مهره ها که از نوع سیمفیز بوده و از C2 تا S1 ادامه دارد.

2- مفاصل موجود بین قوسهای مهره ای که از نوع سین دسموز می باشد.

3- مفاصل بین زوائد مفصلی که از نوع سینوویال و مسطح هستند.

اسلاید 7 :

آنالوس فیبروزوس (لیف حلقوی - غضروفی)

از یک لایه خارجی  بافت همبند متراکم تشکیل شده است.

 

اما به طور کلی از تیغه های روی هم قرار گرفته فیبروکارتیلاژ که در آنها  رشته های کلاژن به صورت منشوری در لایه های مجاور مرتب شده اند ، ساخته شده است.

 

در این بخش محیطی ، آرایش فیبرها از داخل به طرف محیط ، عمودی می شوند ، بطوریکه فیبرهای داخلی بشکل اریب با زاویه ای بسیار به خط عمود و فیبرهای محیطی تقریبا به شکل عمود قرار گرفته اند.

 

به عبارتی ،آرایش فیبرهای اریبی به حالت ضربدری روی هم انباشته شده اند.

 

اسلاید 8 :

نوکلئوس  پولپوزوس (هسته گوشتی- مایع)

از تعداد کمی سلولهای کروی که این سلولها توسط ماد های غلیظ  و بی شکل احاطه شده اند ، ساخته شده است که 88 % آن آب بوده و بسیار هیدروفیل (آب دوست) می باشند.

 

این بخش مرکزی ، به علت فشار وفعالیت زیاد روزانه ، آب خود را از دست میدهد ((dehydration و هنگام استراحت در شب ، این آبها بازجذب می شوند.

 

اسلاید 9 :

انواع دیسک

دیسکهای بین مهره ای در نواحی گردن و کمر در سطح میانی و بخش قدامی ، ضخیم تر بوده و برآمدگی این نواحی به طرف جلو می باشد .

 

در ناحیه پشتی ضخامت دیسکها تقریباً  به صورت یکسان و متحدالشکل می باشد.

 

در یک فرد بالغ به طور متوسط ضخامت دیسکهای بین مهره ای نواحی گردن  3 میلی متر، نواحی پشت  5 میلی متر و نواحی کمر 9 میلی متر است که این ضخامت از بخش فوقانی ستون مهره به طرف پائین به تدریج افزایش می یابد.

 

اسلاید 10 :

ليگامنت هاي تنه و ستون فقرات

.1ليگامنت فلاو(زرد)

.2ليگامنت طولي قدامي

.3ليگامنت طولي خلفي

.4رباط سوپر اسپاينال(فوق خاري)

.5ليگامنت بين دو زائده عرضي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید