بخشی از مقاله

اصناف

اتحاديه هاي صنفي زيرمجموعه اي ازنهادهاي مدني ومردمي بزرگ وموثردراقتصاد كشورمحسوب مي شوند كه براساس قانون نظام صنفي وظايف مشخص ومعيني راعهده دارمي باشند تابتوانند بااتكاي به آن ضمن ايفاي نقش ووظيفه خودازحقوق تمامي اصناف ومصرف كنندگان نيزدفاع نمايند درهمين راستا وبه منظور آشنايي بيشتر با تاريخچه وعملكرداتحاديه صنف كتاب ، نوشت افزار،رايانه وماشينهاي اداري به معرفي اين مجموعه پرداخته خواهد شد .


آغاز تشكيل اصناف بنابرنظربعضي ازمحققين پس ازظهور اسلام وپس ازظهور قرامطه وبنا برنظربرخي ديگر ادوارپيش ازاسلام است . دررسائل اخوان الصفا وقديمي ترين مواضع اصناف وطبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضاي رسم جوانمردي درغم وشادي همديگرشريك بوده اند . به عنوان مثال اعضاءهرصنف درمراسم عروسي يا عزابه ياري يكديگر مي شتافتند وهمكاري وهمدردي داشته اند وليكن هرصنفي نسبت به صنف ديگراغلب نوعي رقابت وهم چشمي داشته است .


چنانچه براساس نقل ابن بطوطه وقتي سلطان ابواسحاق پادشاه شيرازمي خواست درآن ولايت قصري نظيري قصركسري بسازدبراي كندن پي آن بين اصناف مختلف شيرازرقابتي بارزوشديد وجود داشت . درعهد صفويه وقاجاريه نيزهريك ازاصناف رئيسي داشت كه اورا كدخدا يا باشي مي ناميدند كدخدا غالباً‌ انتخابي وگاه موروثي بود اوبه كمك ريش سفيدان صنف به دريافت ماليات ورفع اختلافات جزيي وعادي بين اعضاء‌اهتمام مي ورزيد عضويت درهرصنف غالباً‌ درگروگذراندن دوره شاگردي ونيل به مرحله استادي درحرفه وپيشه خاص آن صنف بودودربعضي مواردبا گذراندن امتحان وپس ازموفقيت ودادن وليمه انجام مي شد . وجود اصناف درطول تاريخ منحصربه ايران نبوده ودرتمامي نقاط دنيا وجودداشته وحتي دربرخي ازكشورها درايجاد يا سقوط حكومتها نيزنقش قابل توجهي داشتند .


مجموعه اموراصناف درسالهاي قبل ازانقلاب يعني تا سال 1350 درشهرداريها متمركزبوده وصدورپروانه كسب نيزتوسط شهرداريها انجام شده است . درسال 1350اولين قانون نظام نظام صنفي تصويب وبه موجب آن اتاق اصناف تاسيس گرديده ومتولي اموراصناف وصدور مجوزكسب براي واحدهاي صنفي شد . اتحاديه هاي صنفي كه قبلاً‌ به طور خودجوش براي انجام هماهنگي بين كاراعضاي هرصنف به وجود آمده بودند بيشترامورمربوط به تهيه كالا ،قيمت گذاري ها وموارد تشكيلاتي واداري را سامان مي دادند .

اززمان تشكيل اتاق اصناف پروانه هاي كسب شهرداريها تبديل به پروانه كسب صادرازاين اتاق با نظارت اتحاديه صنفي شده وپرونده واحدهاي صنفي نيزدراتحاديه تشكيل مي گرديد درحقيقت اتحاديه ها عملاً‌ همكاري خود را باعنوان زيرمجموعه اتاق اصناف بااين سازمان جديد التاسيس شروع كردند . سال 1357باپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اتاق اصناف منحل ودرابتداكميته امورصنفي براي ساماندهي واداره اموراتحاديه ها واصناف تشكيل گرديد سپس درسال 1361 شوراي اصناف تاسيس وكليه امورهماهنگي وساماندهي مربوط به كميته امورصنفي واتحاديه ها به اين شوراي جديد التاسيس منتقل گرديد .


شوراي اصناف متولي اموراصناف درراس اتحاديه هاي صنفي قرارگرفت دراين زمان كارصدور پروانه به وسيله اتحاديه ها وشوراي اصناف توامان انجام مي گرديد . سال 1368 بااصلاح قانون نظام صنفي درمجلس شوراي اسلامي مجامع امورصنفي تاسيس واموراصناف ازشوراي اصناف تحويل اين مجامع گرديد قانون نظام صنفي مصوب 1350 توسط شوراي انقلاب درسال 1359 اصلاح ودرسال 1368 بااصلاح مجددآن درمجلس شوراي اسلامي ،مجامع امورصنفي با تفكيك صنوف تحت عنوان مجمع توزيعي – خدماتي وتوليدي – خدمات فني تاسيس گرديده وشروع به كارنمودند .

عليرغم اينكه قانون ن . ص در سال 69 و 71 با اصلاحاتي درمجلس روبروشد هيچ گاه نتوانست خواسته هاي اصناف را به طور كامل برآورده نمايد.لذاباپيگيري‌مجامع‌امورصنفي خصوصاً‌ با تدوين پيش نويس قانون نظام صنفي وارسال آن به وزارت بازرگاني تغييرقانون يادشده مورد درخواست ازسوي مجامع امورصنفي قرارگرفت درسالهاي 77 – 78 پيش نويسهاي قانون نظام صنفي به نظرخواهي مجامع صنفي سراسركشورگذارده شد وسالهاي 79-80 نيزدركميسيون لوايح هيئت دولت مورد بررسي وكارشناسي قرارگرفت وبالاخره درابتداي سال 81 طرح قانون نظام صنفي توسط نمايندگان مجلس ومتعاقب آن لايحه نظام صنفي توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد .


ازخرداد 1381 اين لايحه دركميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي وكارشناسي قرارگرفت درطول 21 ماه نمايندگان اصناف ودولت به همراه نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي اين قانون را مورد بحث وبررسي قرار دادند وبا تغييرات عمده درمفاد آن نهايتاً‌ درتاريخ 24/12/82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ومتعاقب آن درمورخه 28/12/82 به تاييد شوراي نگهبان رسيد اين قانون درابتداي سال 83 به دولت ابلاغ وازارديبهشت 83 لازم الاجرا شد . لذا هم اكنون كميسيون نظارت ،مجامع واتحاديه ها براساس قانون جديد انجام وظيفه مي كنند .

زيرمجموعه ها
كميسيون هاي پنج گانه به ترتيب :
1-كميسيون رسيدگي به شكايات 2-كميسيون حل اختلاف 3-كميسيون بازرسي واحدهاي صنفي 4-كميسيون فني 5-كميسيون آموزش
بخش مالي
درآمدها وهزينه ها كه منابع آن دريافت حق عضويت ساليانه وحق پذيرش واحدهاي صنفي جديد طبق قانون نظام صنفي مي باشد .
امكانات


اين اتحاديه مجهز به اتوماسيون اداري بوده وباپرسنل متخصص خدمات صنفي دررابطه باهمكاران وارباب رجوع راانجام مي دهند .
وب سايت اتحاديه به آدرس WWW.SENFECOMPUTER.COM دراختيارهمكاران واستفاده كنندگان محترم جهت دريافت ومشاهده ليست شركت وفروشندگان كامپيوتروماشينهاي اداري ،تعرفه هاي خدمات شبكه ،كافي نت ،ماشينهاي اداري ورايانه ،آرشيو ،دسترسي به قانون نظام صنفي وآئين نامه ها آماده بهره برداري مي باشد .
واحدبازرسي وكميسيون رسيدگي به شكايات ازطريق دريافت ايميل وشماره تلفن 2223343-2237735 آماده پاسخگوئي مي باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید