بخشی از مقاله

نوع و مشخصات: پـودر جـوشكاري آگلومره منگنز سيلیكات كه بـراي جوشكاري سرعت بالا مناسب مي باشد. اين پـودر ترجيحا" بـراي جـوشكاري ورقهاي نازك با سـرعت بيش از 5/2 متر در دقيقه بكار مي رود. خواص جوش اين پودر در هر دو جريان DC يا AC تا 800 آمپر عالي است. AMA-OP 155 براي جوشكاري لوله به لوله بطور جانبي با ورق واسط مناسب بوده و جدا شدن سرباره آن عالي مي باشد. اين پـودر به همين شكل، براي جوشكاري چند سيمه و پشت سرهم مناسب است. اين پودر داراي جذب منگنز بالايي مي باشد كه با افزايش مقدار منگنز مفتول، كاهش پيدا مي كند.


- پـودر مرطوب را بايد با پخت مجدد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد خشك نمود.
دانه بندي اين پودر در مطابق DIN 32 522:2-20مي باشد
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي: 8/0 ~ بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن
نحوه عمل متالورژيكي:


مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn برحسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)

تركيبات اصلي:
SiO2+TiO2
CaO+MgO Al203+MnO
45% 10% 40%
تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo Cr
AMA OE – S1 0.03-0.07 0.4-0.8 1.4-1.8 - -
AMA OE – S2 0.03-0.07 0.4-0.8 1.8-2.3 - -
AMA OE – S2 Mo 0.03-0.07 0.4-0.8 1.8-2.3 0.5 -
AMA OE – S2 Cr Mo 1 0.03-0.07 0.4-0.8 1.8-2.3 0.5 1


خواص مكانيكي فلز جوش خالص :
نوع سيم جوش
عمليات حرارتي استحكام تسليم (N/mm2( استحكام كششي (N/mm2( ازياد طول Lo=5d% انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 °C +0 °C- -20 °C
AMA OE-S1 بدون عمليات حرارتي >400 500-600 >22 >90 >60 >35


خواص مكانيكي اتصال جوش :
نوع سيم جوش
عمليات حرارتي استحكام تسليم (N/mm2( استحكام كششي (N/mm2( انرژي ضربه اي
(Joule)
ISO-V
+20°C


AMA OE-S2** بدون عمليات حرارتي >360 >510 >50 >30
AMA OE-S2 Mo** بدون عمليات حرارتي >360 >510 >50 >30
AMA OE-S2Cr Mo 1*** بدون عمليات حرارتي >300 >440 >40 -
AMA OE-S2 Mo** تنش زدايي شده >360 >510 >50 >30
AMA OE-S2Cr Mo 1*** تنش زدايي شده >300 >440 >50 -
تنش زدايي شده در 700 درجه سانتيگراد به مدت 15 ساعت


* نمونه كششي عرضي تخت
** جوشكاري شده با ورق StE 36 به ضخامت 12 ميليمتر بصورت دو طرفه در يك پاس
***13CrMo 44 جوشكاري شده با ورق به ضخامت 15 ميليمتر بصورت دو طرفه در يك پاس
كاربرد:


فلز پايه
جوشكاري اتصالي چند پاسي جوشكاري دو طرفه در يك پاس
فولادهاي عمومي ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St37-2,Ust37-2,RSt37-2 AMA OE-S1 AMA OE-S1,AMA OE-S2
St44-2,St44-3,St52-3 AMA OE-S1 AMA OE-S1,AMA OE-S2


فولادهای لوله سازی نوع سيم جوش نوع سيم جوش


StE 210.7,StE240.7,StE290.7 AMA OE-S1 AMA OE-S1,AMA OE-S2
StE 320.7,StE 360.7 AMA OE-S2 AMA OE-S1,AMA OE-S2
St 35.0, St 37.4, St 35.8 AMA OE-S1 AMA OE-S1,AMA OE-S2
St 44, St 44.4, St45.8 AMA OE-S1 AMA OE-S1,AMA OE-S2
St 52, St 52.4 AMA OE-S1 AMA OE-S1,AMA OE-S2


ورق هاي ديگ سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش


H l, H ll AMA OE-S1 AMA OE-S1,AMA OE-S2
17 Mn 4, 19 Mn 5 AMA OE-S1 AMA OE-S1,AMA OE-S2
15 Mo 3 - AMA OE – S2Mo
13 Cr Mo 44 - AMA OE –S2 Cr Mo 1

OP176
Standards : DIN EN 760 SA MS 188 AC H5
نوع و مشخصات: پـودر جـوشكاري زير پودري AMA OP-176 از نوع منگنز سيليكاتي آگلومره شده مي باشد كه عمدتا" براي لوله سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. به علت قابليت جذب بالاي سيلسيم و منگنز اين پودر توسط فلز جوش ، مي توان آن را با سيم جوشهاي حاوي منگنز كم يا متوسط نظير AMA OE – S2, AMA OE-S1 و AMA OE- S2Mo بكار برد. پودر جوشكاري AMA OP- 176 براي جوشكاري سريع با فرايند جوشكاري دو طرفه در يك پاس در جوشكاري طولي لوله هاي قطور و جوشكاري لوله هاي حلزوني با جداره نازك مناسب مي باشد.


- اين پودر را مي توان با جريان DC+ و يا AC مورد استفاده قرار داد.
- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجددا" خشك نمود.
- دانه بندي اين پودر در مطابق استاندارد DIN 32522: 3-20 مي باشد.

تركيبات اصلي:
SiO2+TiO2
CaO+MgO Al203+MnO CaF2
40% 25% 20% 10%
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي: 8/0 ~
بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن


تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo
AMA OE – S1 0.03 0.6 1.2 -
AMA OE – S2 0.06 0.7 1.5 -


خواص مكانيكي فلز جوش خالص :
نوع سيم جوش
عمليات حرارتي استحكام تسليم (N/mm2( استحكام كششي (N/mm2( ازياد طول Lo=5d% انرژي ضربه اي
(Joule)
ISO-V
+
20
°C 0 °C -20 °C -30 °C
AMA OE-S2 بدون عمليات حرارتي 410 530 28 125 100 58 48

OP119
Standards : EN 760 A CS 1 77 AC
DIN 32 522 B CS 1 77 AC 10 M
نوع و مشخصات: پـودر جـوشكاري زير پودري آگلومره از نوع كلسبم سيليكات براي جوشكاري فـولادهاي عمودي ساختماني، فولادهاي مخازن تحت فشار، فولادهاي لوله سازي و همچنين فولادهاي دانه ريز ساختماني مناسب مي باشد. مـقدار جذب سيليسيم اين پودر در فلز جوش متوسط بوده و در زمان جوشكاري با سيم جوشهاي AMA OE-S3, AMA OE-S2Mo AMA OE-S2, AMA OE-S1 جذب منگنز هم در فـلز جوش انجام مـي گيرد. نقطه خنثي مـنگنز تقريبا" 2% است. بنابراين مـي توان اين پـودر را به همراه سيم جوشهاي حاوي مقدار منگنز كم بكار برد. اين پودر براي جوشكاريهاي دو سيمه، پشت سـرهم و چند سيمه در سرعتهاي بـالا مناسب مي باشد و براي جـوشكاري از دو طرف در يك پـاس بكار بـرده مـي شود. بمنظور افـزايش جقرمگي فـلز جوش، ترجيحا" بايستي از سيم جـوشهاي حاوي موليبدن AMA OE- S2Mo استفاده نمود. پودر AMA OP- 119 را مي توان با هر دو جريان مستقيم و يا متناوب تا A 1000 (در جوشكاري تك سيمه ) بكار برد. جـدا شدن سرباره بسادگي انجام مي شود. سرباره ايجاد شده اندك است و در نتيجه امكان جوشكاري درزهاي محيطي قطعات داراي قطر كوچك بدون خطر ريزش سرباره فراهم مي باشد


- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجددا" خشك نمود.
- دانه بندي اين پودر در مطابق استاندارد
مي باشد. DIN 32522:2-20
SiO2+TiO2
CaO+MgO Al203+MnO CaF2
40% 20% 25% 10%


تركيبات اصلي:
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي: 1~
بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن
نحوه عمل متالورژيكي:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn برحسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)


تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo
AMA OE – S1 0.04-0.08 0.3-0.7 0.8-1.3 -
AMA OE – S2 0.04-0.08 0.3-0.7 1.1-1.7 -
AMA OE – S3 0.04-0.08 0.3-0.7 1.3-1.9 -
AMA OE – S2 Mo 0.04-0.08 0.3-0.7 1.1-1.7 0.5


خواص مكانيكي فلز جوش (خالص ):
نوع سيم جوش عمليات حرارتي استحكام تسليم )N/mm2( استحكام كششي )N/mm2( ازياد طول Lo=5d% انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 +0 -20 -40°C


AMA OE-S1 بدون عمليات حرارتي >360 420-500 >24 >100 >60 >30 -
AMA OE-S2 بدون عمليات حرارتي >400 520-620 >24 >100 >80 >50 -
AMA OE-S3 بدون عمليات حرارتي >460 550-650 >24 >130 >100 >70 >50
AMA oE-S2 Mo بدون عمليات حرارتي >480 600-700 >20 >90 >50 >35 -


كاربرد:
فلز پايه
جوشكاري اتصالي چند پاسي جوشكاري دو طرفه در يك پاس
فولادهاي عمومي ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St37.2,Ust37.2,RSt37.2 AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
St37.3,St44.2,St44.3 St52.3 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo


فولادهای لوله سازی نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE 210.7,StE240,StE290.7 AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE 320.7,StE 360.7 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
St35, St35.4, St35.8 AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
St45, St45.4, St45.8 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
St52, St52.4 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
X42 AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo


X46,X52,X56 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
X60,X65,X70 AMA OE-S2Mo AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo


ورق های دیگ سازی نوع سيم جوش نوع سيم جوش
H l, H ll AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
17Mn4, 19Mn5 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo


فولادهاي دانه ريز ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE255, WStE255, TStE255*** AMA OE-S2* AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE285, WStE285, TStE285*** AMA OE-S2* AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE315, WStE315, TStE315*** AMA OE-S2* AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE355, WStE355, TStE355*** AMA OE-S2*


AMA OE-S3** AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE420, WStE420, TStE420*** AMA OE-S3** AMA OE-S2Mo
StE460, WStE460, TStE460*** AMA OE-S3** AMA OE-S2Mo


براي جوشكاري دو طرفه در يك پاس بويژه در جوشكاري چند سيمه، بدليل تشكيل ساختار دانه ريز توسط موليبدن،بايد از سيم جوش AMA OE-S2Mo استفاده نمود.
* در دماي كاري تا 20- درجه سانتيگراد
** در دماي كاري تا 40-درجه سانتيگراد
*** فقط در جوشكاري چند پاسي
تاييديه: لويدز رجيستر لندن، NK ژاپن، GL آلمان
OP143
Standards: EN 760 A CS 1 98 AC
DIN 32 522 B CS 1 98 AC 12 M


نوع و مشخصات: پـودر جـوشكاري زير پودري AMA – OP 143 از نوع كلسبم سيليكات آگلومره مي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي ساختماني، فولادهاي مخازن تحت فشار، فولادهاي لوله سازي و همچنين دانه ريز بكار مي رود. جذب بالاي سيليسيم در فلز جوش از ويژگيهاي اين پودر است و به هنگام استفاده از AMA OE-S1, AMA OE-S2 , AMA OE-S3 عـلاوه بـر آن جذب منگنز هم انجام مـي گيرد. نقطه خنثي مـنگنز تقريبا"5/2% بوده و بدين ترتيب امكان استفاده از اين پودر با سيم جوشهاي حاوي مقدار اندك Mn را فراهم مي سازد. پودر AMA-OP 143 بويژه براي جوشكاريهاي دو سيمه، پشت سـرهم و چند سيمه در سـرعتهاي نسبتا" بـالا مناسب مـي باشد. از اين پـودر مي توان بـراي جـوشكاري دو طرفه در يك پـاس استفاده نمود. بمنظور افـزايش چـقرمگي فـلز جـوش، بهترين راه استفاده از سيم جـوشهاي حاوي (AMA OE-S2Mo) Mo مي باشد. پودر AMA-OP 143 را مي توان با جـريان DC يا AC و تا 1200 آمپر (در فـرايند تك سيمه) بكار برد. جـدا شدن سرباره بسادگي انجام مي شود و بدليل اندك بودن سرباره ايجاد شده ، جوشكاري درزهاي دايره اي شكل قطعات با قطر كم امكان پذير است و خطر ريزش سرباره وجود ندارد.


- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجددا" خشك نمود.
دانه بندي اين پودر در مطابق استاندارد
مي باشد. DIN 32522:2-20
تركيبات اصلي:
SiO2+TiO2
CaO+MgO Al203+MnO CaF2
40% 25% 25% 10%


ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي:1~
بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه نايلوني


نحوه عمل متالورژيكي:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn برحسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)
تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo
AMA OE – S1 0.04-0.08 0.7-1.1 1.1-1.4 -
AMA OE – S2 0.04-0.08 0.7-1.1 1.5-1.8 -
AMA OE – S2 Mo 0.04-0.08 0.7-1.1 1.5-1.8 0.5


خواص مكانيكي فلز جوش (خالص) :
نوع سيم جوش عمليات حرارتي استحكام تسليم (N/mm2( استحكام كششي (N/mm2( ازياد طول Lo=5d% انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 +0 -20°C
AMA OE-S1 بدون عمليات حرارتي >360 460-560 >24 >90 >50 >30
AMA OE-S2 بدون عمليات حرارتي >400 530-630 >24 >90 >50 >35
AMA OE-S2 Mo بدون عمليات حرارتي >480 600-700 >20 >65 >50 >35
كاربرد:
فلز پايه
جوشكاري اتصالي چند پاسي جوشكاري دو طرفه در يك پاس


فولادهاي عمومي ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St37-2,Ust37-2,RSt37-2 AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
St37-3,St44-2,St44-3 St52-3 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
فولادهاي لوله سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش


StE 210.7,StE240.7,StE290.7 AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE 320.7,StE 360.7 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
St 37.0, St 37.4, St 45.8 AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
St 44, St 44.4, St37.8 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
St 52, St 52.4 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
X42 AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
X46,X52,X56 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
X60,X65,X70 AMA OE-S2Mo AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
ورق هاي ديگ سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش


H l, H ll AMA OE-S1 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
17 Mn 4, 19 Mn 5 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
فولادهاي دانه ريز ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE255, WStE255 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE285, WStE285 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE315, WStE315 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo
StE355, WStE355 AMA OE-S2 AMA OE-S2,AMA OE-S2Mo


از آنجا كه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانه ريز مي شود، به هنگام جوشكاري دو طرفه در يك پاس ، بويژه در جوشكاري چند سيمه، بايستي از سيم جوش AMA OE-S2Mo استفاده شود.
OP181
Standards:EN 760 A AR 1 88 AC
DIN 32 522 B AR 1 88 AC 10 SKM


نوع و مشخصات : پـودر جـوشكاري زير پودري AMA – OP 181 از نوع آلومينات روتيلي آگلومره شده مـي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي ساختماني، مخازن تحت فشار و فولادهاي لوله سازي و همچنين فولادهاي دانه ريز با استحكام تسليم تا 355 N/mm2 مناسب است. بعلت قابليت جذب بالاي سيليسيم و منگنز اين پـودر توسط فـلز جـوش، مـي توان آنـرا با سيم جـوشهاي AMA OE-S1 وAMA OE-S2 بكار برد. پودر جوشكاري AMA-OP 181 براي جوشكاري سريع با فرايند دو سيمه و همچنين جـوشكاري پشت سـرهم و چند سيمه مناسب مـي باشد. عملكرد متالورژيكي اين پـودر امكان استفاده از آن را در جـوشكاري دو طرفه در يك پـاس (جوشكاري طولي لوله هاي داراي قطر بزرگ و لوله هاي حلزوني با جداره نازك) فراهم مي سازد. كـاربرد ديگر اين پودر در جوشكاري اتصالي لوله به لوله بطور جانبي با ورق واسط ويا لوله هاي با پره هاي فلزي مي باشد. بدليل سهولت جدا شدن سرباره اين پودر بويژه براي جوشكاري گوشه مناسب است.
-این پودررا می توان با جریان +DCو یاAC تا 1000 آمپر مورد استفاده قرار داد.


- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجددا" خشك نمود.
- دانه بندي اين پودر در مطابق استاندارد D IN 32 522:2-20 مي باشد.
تركيبات اصلي:
SiO2+TiO2
Al203+MnO CaF2
30% 50% 10%


ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي: 4/0 ~
بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن


نحوه عمل متالورژيكي:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn برحسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)

تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo
AMA OE – S1 0.03-0.08 0.6-0.9 1.1-1.5 -
AMA OE – S2 0.04-0.08 0.6-0.9 1.3-1.7 -
AMA OE – S2 Mo 0.43-0.08 0.6-0.9 1.3-1.7 0.5


خواص مكانيكي فلز جوش خالص :
نوع سيم جوش عمليات حرارتي استحكام تسليم )N/mm2( استحكام كششي (N/mm2( ازياد طول Lo=5d% انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 °C
AMA OE-S1 بدون عمليات حرارتي >420 520-620 >22 >50
AMA OE-S2 بدون عمليات حرارتي >450 560-660 >22 >50
AMA oE-S2 Mo بدون عمليات حرارتي >490 610-710 >18 >50
كاربرد:


فلز پايه
جوشكاري اتصالي چند پاسي جوشكاري دو طرفه در يك پاس
و جوشكاري گوشه اي
فولادهاي عمومي ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St37-2,Ust37-2,RSt37-2 AMA OE-S1,AMA OE-S2 AMA OE-S2
St44-2,St44-3 AMA OE-S1,AMAOE-S2 AMA OE-S2
St52-3** AMA OE-S2 AMA OE-S2


فولادهاي لوله سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE 210.7,StE240.7,StE290.7 AMA OE-S1 AMA OE-S2
StE 320.7,StE 360.7 AMA OE-S2 AMA OE-S2
St 37, St 37.4, St 35.8 AMA OE-S1 AMA OE-S2
St 44, St 44.4, St45.8 AMA OE-S1 AMA OE-S2
St 52, St 52.4 AMA OE-S2 AMA OE-S2


ورق هاي ديگ سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش
H l, H ll AMA OE-S1, AMA OE-S2 AMA OE-S1, AMA OE-S2
17 Mn 4, 19 Mn 5 AMA OE-S2 AMA OE-S1, AMA OE-S2
15 Mo3 AMA OE-S2 Mo AMA OE-S2 Mo
13 Cr Mo44* AMA OE-Cr Mo1 AMA OE-S2 Cr Mo1


فولادهاي دانه ريز ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE255, StE355** AMA OE-S1, AMA OE-S2 AMA OE-S2
* فقط براي جوشكاري گوشه اي يا لوله به لوله بطور جانبي با ورق واسط يا لوله هاي داراي پرده فلزي.
** در درجه حرارت كاري كمتر از +0 يC
OP185


Standards: EN 760 AAR 1 88 AC
DIN 32 522 BAR 1 88 AC 10 SKM


نوع و مشخصات: اين پـودر از نوع آلومينات روتيلي آگلومره بوده و براي جوشكاري فـولادهاي عمومي ساختماني، فـولادهاي لوله سازي و مخازن تحت فشار و همچنين فولادهاي ساختماني دانه ريز با استحكام تسليم تا 355 N/mm2 بكار مي رود. فلز جوش اين پودر مقدار جذب سيليسيم و منگنز بالايي داشته بنابراين با سيم جـوشهايAMA OE-S2 , AMA OE-S1 مصرف مي شود. اين پودر براي جـوشكاري سريع با استفاده از فـرايند دو سيمه و همچنين جـوشكاري پشت سـرهم و چـند سيمه كاملا" مناسب است. از اين پـودر بدليل عملكرد متالورژيكي آن مي توان بـراي جـوشكاري دو طرفه در يك پـاس استفاده كرد. از مـزاياي اين پودر، جوشكاري اتصالات لوله به لوله بصورت جانبي با ورق واسط يا لوله هاي با پره فلزي قابل توجه مي باشد و با توجه به سهولت جـدا شدن سرباره، براي جوشكاري گوشه اي پيشنهاد مي شود. فلز جوش توليد شده توسط اين پودر در موارد جوشكاري بر سطوح آلوده ناشي از پوسيدگي، پوسته و غيره، نسبت به تخلخل حساس نمي باشد. پودر AMA-OP 185 داراي چگالي حجمي پايين و در نتيجه مصرف كمي مي باشد.
-پـودرAMA-OP 185 را ميتوان با جريان مستقيم(قطب مثبت)يا جـريان متناوب تا 1000 آمپر بكار برد.


- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجددا" خشك نمود.
- دانه بندي اين پودر در مطابق استاندارد
مي باشد.DIN 32 522:2-20
تركيبات اصلي:
SiO2+TiO2
Al203+MnO CaF2
30% 55% 5%
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي: 5/0 ~
بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن
نحوه عمل متالورژيكي:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn برحسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)
تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo Cr
AMA OE – S1 0.04-0.08 0.5-0.8 1.2-1.6 - -
AMA OE – S2 0.04-0.08 0.5-0.8 1.4-1.8 - -
AMA OE – S2 Mo 0.04-0.08 0.5-0.8 1.4-1.8 0.5 -
AMA OE – S2 Cr Mo1 0.05-0.10 0.5-0.8 1.4-1.8 0.5 1
خواص مكانيكي فلز جوش خالص :
نوع سيم جوش عمليات حرارتي استحكام تسليم )N/mm2( استحكام كششي (N/mm2( ازياد طول Lo=5d% انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 °C
AMA OE-S1 بدون عمليات حرارتي >400 500-600 >24 >50
AMA OE-S2 بدون عمليات حرارتي >420 530-630 >22 >50
AMA oE-S2 Mo بدون عمليات حرارتي >440 580-680 >20 >50

خواص مكانيكي اتصال جوش:
(با ورق 13CrMo44 با ضخامت 10 ميليمتر و جوشكاري دو طرف در يك پاس)
نوع سيم جوش
عمليات حرارتي استحكام تسليم )N/mm2( استحكام كششي (N/mm2( انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 °C
AMA OE-S2 Cr Mo1 بدون عمليات حرارتي >300 >440 >70
AMA OE-S2 Cr Mo1 تنش زدايي شده >300 >440 >80
تنش زدايي شده در 700 درجه سانتيگراد به مدت 15 ساعت
نمونه كششي عرضي تخت
كاربرد:
فلز پايه
جوشكاري اتصالي چند پاسي جوشكاري دو طرفه در يك پاس
فولادهاي عمومي ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St37-2,Ust37-2,RSt37-2 AMA OE-S1,AMA OE-S2 AMA OE-S2
St 44-2,St 44-3 AMA OE-S1,AMA OE-S2 AMA OE-S2
St 52-3** AMA OE-S2 AMA OE-S2
فولادهاي لوله سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE 210.7,StE240.7,StE290.7 AMA OE-S1 AMA OE-S2
StE 320.7,StE 360.7 AMA OE-S2 AMA OE-S2
St 37, St 37.4, St 35.8 AMA OE-S1 AMA OE-S2
St 44, St 44.4, St45.8 AMA OE-S1 AMA OE-S2
St 52, St 52.4 AMA OE-S2 AMA OE-S2
ورق هاي ديگ سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش
H l, H ll AMA OE-S1, AMA OE-S2 AMA OE-S1, AMA OE-S2
17 Mn 4, 19 Mn 5 AMA OE-S2 AMA OE-S1, AMA OE-S2
15 Mo 3 AMA OE-S2Mo AMA OE-S2Mo
13 Cr Mo 44* - AMA OE-S2 Cr Mo1
فولادهاي دانه ريز ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE 255, StE 355** AMA OE-S1, AMA OE-S2 AMA OE-S2
* فقط براي جوشكاري گوشه اي يا لوله به لوله بطور جانبي با ورق واسط
** در درجه حرارت كاري كمتر از + 0 º C
UNIVERSAL
Standards : EN 760 A AR 1 97 AC
DIN 32 522 B AR 1 97 AC 10 SKM


نوع و مشخصات: پـودر جوشكاري زير پودري AMA UNIVERSAL از نوع آلومينات روتيلي آگلومره است كه براي جوشكاري فـولادهاي عمومي ساختماني، فـولادهاي مخازن تحت فشار و لوله سازي همچنين فولادهاي دانه ريز با استحكام تسليم 355 N/mm2مناسب مي باشد. مقدار جذب نسبتا" بالاي سيليسيم در فلز جوش، از خصوصيات اين پودر است و هنگام استفاده از سيم جـوشهاي AMA OE-S1 و AMA OE-S2 جذب منگنز هم صورت مي گيرد. نقطه خنثي منگنز تقريبا 3/1% مـي باشد. بنابراين ايـن پـودر را مـي توان با سيم جـوشهاي داراي منگنز كم بـكار بـرد.


پودر جـوشكاري AMA UNIVERSAL بويژه براي جوشكاري به طريقه دو سيمه پشت سـرهم و چـند سيمه با سرعت بالا مناسب مي باشد. مي توان اين پـودر را با تكنيك دو طرفه در يك پاس براي جوشكاري لوله هاي حلزوني با جداره نازك بكار برد. بمنظور افزايش چقرمگي فلز جوش ، بهترين راه استفاده از اين پودر با سيمهاي حاوي موليبدن AMA OE-S2Mo مي باشد. اين تركيب براي جوشكاري لوله به لوله بصورت جانبي با ورق واسط يا لوله هاي داراي پره هاي فلزي مناسب است.


پـودر AMA UNIVERSAL بدليل قابليت جدا شدن آسان سرباره در جوشكاري گوشه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. فـلز جوش آن بهنگام جوشكاري بر روي قطعات حاوي زنگ، پليسه و غيره، نسبت به تخلخل حساس نمي باشد.
-اين پـودر را ميتوان تا 800 آمپر( با فرايند تك سيمه ) با جريانهاي AC وDC بكار برد.
- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجددا" خشك نمود.


- دانه بندي اين پودر در مطابق استاندارد
مي باشد.DIN 32 522:2-16
تركيبات اصلي:
SiO2+TiO2
Al203+MnO CaF2
30% 55% 5%
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي: 4/0 ~
بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن


نحوه عمل متالورژيكي:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn برحسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)
تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo Cr
AMA OE – S1 0.04-0.08 0.5-0.8 0.9-1.3 - -
AMA OE – S2 0.04-0.08 0.5-0.8 1.2-1.6 - -
AMA OE – S2 Mo 0.04-0.08 0.5-0.8 1.2-1.6 0.5 -
AMA OE – S2 Cr Mo 1 0.04-0.08 0.5-0.8 1.2-1.6 0.5 1

خواص مكانيكي فلز جوش خالص :

نوع سيم جوش عمليات حرارتي استحكام تسليم )N/mm2( استحكام كششي (N/mm2( ازياد طول Lo=5d% انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 °C
AMA OE-S1 بدون عمليات حرارتي >360 450-500 >22 >60
AMA OE-S2 بدون عمليات حرارتي >400 500-600 >22 >50
AMA OE-S2 Mo بدون عمليات حرارتي >450 580-680 >18 >50


خواص مكانيكي فلز جوش خالص :
(با ورق 13 CrMo 44 با ضخامت 10 ميليمتر و جوشكاري دو طرفه در يك پاس)
انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 °C
AMA OE-S2 Cr Mo1 بدون عمليات حرارتي >300 >440 >40
AMA OE-S2 Cr Mo1 تنش زدايي شده** >300 >440 >50


* نمونه كششي عرضي تخت
** تنش زدايي شده در 700 درجه سانتيگراد به مدت 15 ساعت
كاربرد:
فلز پايه
جوشكاري اتصالي چند پاسي جوشكاري دو طرفه در يك پاس
فولادهاي عمومي ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St37-2,Ust37-2,RSt37-2 AMA OE-S1 AMA OE-S1, AMA OE-S2
St 44-2,St 44-3,St 52-3** AMA OE-S1 AMA OE-S1, AMA OE-S2
فولادهاي لوله سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE 210.7,StE240.7,StE 290.7** AMA OE-S1 AMA OE-S1, AMA OE-S2
StE 320.7,StE 360.7** AMA OE-S2 AMA OE-S1, AMA OE-S2
St 37, St 37.4, St 35.8 AMA OE-S1 AMA OE-S1, AMA OE-S2
St 44, St 44.4, St45.8 AMA OE-S1 AMA OE-S1, AMA OE-S2
St 52, St 52.4 AMA OE-S1, AMA OE-S2 AMA OE-S1, AMA OE-S2
ورق هاي ديگ سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش
H l, H ll* AMA OE-S1 AMA OE-S1, AMA OE-S2
17 Mn 4, 19 Mn 5** AMA OE-S2 AMA OE-S1, AMA OE-S2
15 Mo 3** AMA OE-S2Mo AMA OE-S2Mo
13 Cr Mo 44 * - AMA OE-S2 Cr Mo1
* فقط براي جوشكاري گوشه اي يا لوله به لوله بطور جانبي با ورق واسط
** حداقل درجه حرارت كاري + 20 ºC
OP123
Standards : EN 760 AAB 1 67 AC
DIN 32 522 BAB 1 67 AC 10 M


نوع و مشخصات: پـودر جوشكاري زير پودري AMA –OP 123 از نوع آلومينات قليايي آگلومره شده بوده و بمنظور جوشكاري فـولادهاي ساختماني، فـولادهاي لوله سازي، مخازن فولادي تحت فشار و همچنين فولادهاي دانه ريز بكار مي رود. در جوشكاري با اين پودر مقدار اندكي سيليسيم و مقدار متوسطي منگنز در فـلز جوش جذب مي گردد. با توجه به عملكرد متالورژيكي، مي توان اين پودر را با سيم جوشهاي , AMA OE-S1 AMA OE-S2 يا AMA- OES2Mo بكار برد. اين پودر براي جـوشكاري دو سيمه، چـند سيمه و تـك سيمه و همچنين بـراي جـوشكاري دو طرفه در يك پـاس (مـثلا در تـوليد لوله هاي قطور ) قابل استفاده مي باشد. با توجه به اين موارد استفاده از سيم جوش حاوي آلياژ Mo بمنظور افزايش چقرمگي مناسب است. ظرفيت بالاي هدايت جريان از ويژگيهاي قابل توجه اين پودر محسوب مي گردد. اين ویژگی براي جوشكاري با سرعت پايين مي تواند مفيد باشد (مثل جوشكاري قطعات ضخيم) جـز در مـواردي كه محدوديتهايي از نظر كيفيت فـلز مبنا موجود باشد. جـدا شدن سرباره در كليه شرايط خوب است. با توجه به سرباره اندك اين پودر، امكان جوشكاري درزهاي دايره اي شكل قطعات با قطر كم فراهم مي باشد بدون اينكه خطري از نظر ريزش سرباره وجود داشته باشد.


- مصرف اين پودر بدليل پايين بودن وزن حجمي ظاهري آن اندك است.
- از اين پـودر مي توان با جريانهاي AC وDC+ تا 1000 آمپر استفاده نمود.
- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجددا" خشك نمود.
- دانه بندي اين پودر در مطابق استاندارد
DIN 32 522:2-20. مي باشد.


تركيبات اصلي:
SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203+MnO CaF2
20% 20% 45% 10%
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي: 1 ~
بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن
نحوه عمل متالورژيكي:
مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn برحسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)
تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo
AMA OE – S1 0.05-0.08 0.2-0.4 0.7-1.1 -
AMA OE – S2 0.05-0.08 0.2-0.4 1.2-1.6 -
AMA OE – S2 Mo 0.05-0.08 0.2-0.4 1.2-1.6 0.5
خواص مكانيكي فلز جوش خالص :
نوع سيم جوش عمليات حرارتي استحكام تسليم )N/mm2( استحكام كششي )N/mm2( ازياد طول Lo=5d% انرژي ضربه اي
(Joule)ISO-V
+20 +0 -20
°C
AMA OE-S1 بدون عمليات حرارتي >360 420-520 >24 >90 >50 >35
AMA OE-S2 بدون عمليات حرارتي >400 500-600 >22 >90 >50 >35
AMA OE-S2Mo بدون عمليات حرارتي >450 600-700 >18 >65 >50 >35
كاربرد:
فلز پايه
جوشكاري اتصالي چند پاسي جوشكاري دو طرفه در يك پاس
فولادهاي عمومي ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St37-2,Ust37-2,RSt37-2 AMA OE-S1 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
St37.2,St44-2,St 44-3,St 52-3 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
فولادهاي لوله سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE210.7,StE240.7 AMA OE-S1 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
StE 290.7,StE 320.7,StE 360.7 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
St 37, St 37.4, St 35.8 AMA OE-S1 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
St 44, St 44.4, St 45.8 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
St 52, St 52.4 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
X 42 AMA OE-S1 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
X 46, X52, X56 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
X60, X65, X70 AMA OE-S2Mo AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
ورق هاي ديگ سازي نوع سيم جوش نوع سيم جوش
H l, H ll AMA OE-S1 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
17 Mn 4, 19 Mn 5** AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
فولادهاي دانه ريز ساختماني نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE255, WStE255 AMA OE-S1 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
StE285, WStE285 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
StE315, WStE315 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
StE355, WStE355 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
StE380, WStE380 AMA OE-S2 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
StE420, WStE420 AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo AMA OE-S2, AMA OE-S2Mo
از آنجا كه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانه ريز مي شود به هنگام جوشكاري دو طرفه در يك پاس،بويژه در جوشكاري چند سيمه،بايستي از سيم جوش AMA OE-S2Mo استفاده شود.

OP132
Standards : DIN EN 760 SA AB 167 AC 13 MHP5
نوع و مشخصات: پـودر جوشكاري زير پـودري AMA –OP 132 از نوع آلومينات قليايي آگلومره شده مي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي تا استحكام تسليم 450 N/mm2و فولادهاي لوله تا گريد X70 مورد استفاده قرار مي گيرد. در جوشكاري با اين پودر مقدار اندكي سيليسيم و منگنزجذب فـلز جوش مي- گردد. چقرمگي فلز جوش در دماهاي پايين خوب مي باشد. پودر جوشكاري AMA-OP 132 براي جوشكاري طولي لوله هاي نفت و گاز ترش و نيز لوله هاي حلزوني در سرعتهاي بالا بصورت چند سيمه (تا پنج سيم) مناسب مي باشد. گرده فلز جوش يكنواخت و بدون بريدگي كنار جوش مي باشد و جدا شدن سرباره به خوبي صورت مي گيرد.
- اين پـودر را مي توان با جريان DC+و يا AC تا 1300 آمپر مورد استفاده قرار داد.
- پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجددا" خشك نمود.
- دانه بندي اين پودر در مطابق استاندارد
مي باشد.DIN 32522: 3-18
تركيبات اصلي:
SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203+MnO CaF2
20% 25% 35% 15%
ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسكي: 5/1 ~
بسته بندي: كيسه 25 كيلويي كاغذي با لايه پلي اتيلن
تركيب شيميايي فلز جوش خالص:
نوع سيم جوش
وزن (درصد)
C Si Mn Mo
AMA OE – S1 0.06 0.15 0.8 -
AMA OE – S2 0.062 0.20 1.3 -
AMA OE – S2 Mo 0.05 0.20 1.25 0.47
AMA OE – S4 0.069 0.28 1.79 -

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید