دانلود مقاله اکستروژن معکوس تجمعی ( ABE ) آلیاژ منیزیم AZ31 جهت حصول دانه های فوق ریز

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان

چکیده

در پژوهش حاضرفرایند اکستروژن معکوس تجمعی (Acumulative back extrusion) بعنوان یک روش جدید در تغییر شکل پلاستیک شدید مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرایند نمونه استوانه ای در داخل محفظه ای با قطر مشابه قرار داده می شود. حرکت سنبه ها در داخل یکدیگر اساس این روش می باشد. سنبه داخلی با قطر از قبل تعیین شده به داخل نمونه نفوذ کرده و منجر به سیلان ماده در فاصله بین قالب و سنبه داخلی می گردد. سپس محصول توسط سنبه خارجی محدود شده و سپس با فشار آن به سمت شکل اولیه تغییر شکل می یابد. در این پژوهش تاثیر روش معرفی شده بر ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ31 مورد ارزیابی قرار گرفته است. ریزساختار های بدست آمده از اعمال پاس های مختلف فرایند

- 1 دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران .Samane_2005i@yahoo.com

2 - دانشیار داتشگاه تهران.

3 - دانشجوی دکتری دانشگاه تهران.

4 - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

1388

بررسی خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ31 فرآروی شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی


اکستروژن معکوس تجمعی از لحاظ اندازه دانه و پدیده های ریز ساختاری و همگنی ساختار مورد مطالعه قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: آلیاژهای منیزیم، اکستروژن معکوس تجمعی، ریز دانگی، دوقلویی شدن، فرآیند های ترمیم.

. 1 مقدمه

آلیاژهای کارپذیر منیزیم با خواص مطلوب تر نسبت به آلیاژهای ریختگی از ویژگی های مناسب تری برای کاربرد در سازه های سبک برخوردار می باشند. امااولا آلیاژهای منیزیم به دلیل ساختمان کریستالی هگزاگونال فشرده خود دارای محدودیت تغییر شکل می باشند که با افزایش دما و فعال شدن سیستم های لغزش اضافی قابلیت تغییر شکل این آلیاژها بطور محسوسی افزایش می یابد. بعلاوه ریزدانه کردن این آلیاژها می تواند تاثیر محسوسی بر شکل پذیری آن ها داشته باشد .[1]

در سال های اخیر روش های تغییر شکل پلاستیک شدید بعنوان فرایند مناسب جهت رسیدن به ساختار های ریزدانه مورد توجه قرار گرفته اند. اما تحقیقات بسیار محدودی در خصوص آلیاژهای منیزیم صورت گرفته است. بویژه در مورد آلیاژ AZ31 ، مرسوم ترین آلیاژکارپذیر منیزیم،گزارش های بسیار اندکی به چاپ رسیده است .[2]

از جمله این گزارش ها در خصوص اعمال 8 پاس فرایند پرس در کانال زاویه دار (ECAP) در دمای100°Cمی باشدکه طی این فرایندکاهش اندازه دانه از15µm به 1 µm صورت گرفته است که تناقض رفتاری در بهبود استحکام و داکتیلیتی گزارش شده به عدم همگن بودن تغییر شکل اعمال شده در ماده و نیز تاثیر بافت حاصل از تبلور مجدد نسبت داده شده است. [3 ]

همچنین در پژوهش دیگری با اعمال فرایند ECAP ریزدانگی قابل توجهی گزارش شده است، که در آن Ding وهمکارانش کاهش اندازه دانه از7 µ mبه0/37 µ m مشاهده کرده اند. بدین ترتیب در مقایسه با روش های دیگر میزان کاهش اندازه دانه و همگنی ساختار مطلوب تری بدست آمده است. [4 ]

در تحقیق دیگری با بکارگیری روش نورد با سرعت متفاوت غلطک ها( (DSRکاهش اندازه دانه از m 30µ به3µm مشاهده شده است ;که در این فرایند طی یک پاس همگنی ریز ساختاری مناسبی گزارش شده است.[5 ]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی خواص حاصل از فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی آلیاژ منیزیم AZ31

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهروشهای تغییر شکل پلاستیک شدید برای دستیابی به ساختارهای نانو و یا فوق ریزدانه در مواد مورد استفاده قرار میگیرند و این مواد به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد و استحکام بالا اخیرأ مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. فرآیند پیچش تحت فشار بالا (HPT) یکی از روشهای موفق تغییر شکل پلاستیک شدید محسوب میشود که با حفظ ابعا ...

دانلود مقاله بررسی خواص حاصل از فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی آلیاژ منیزیم AZ31

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهروشهای تغییر شکل پلاستیک شدید برای دستیابی به ساختارهای نانو و یا فوق ریزدانه در مواد مورد استفاده قرار میگیرند و این مواد به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد و استحکام بالا اخیرأ مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. فرآیند پیچش تحت فشار بالا (HPT) یکی از روشهای موفق تغییر شکل پلاستیک شدید محسوب میشود که با حفظ ابعا ...

دانلود مقاله خواص رئولوژی بتن خودتراکم با جایگزینی ریزدانه با سرباره مس

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
چکیدهاز آنجایی که سنگدانهها در حدود 70 تا 80 درصد حجم بتن را تشکیل میدهند، بررسی خواص و نحوهی عملکرد آنها حائز اهمیت است. سنگدانه ها یا بصورت شکسته از کارخانجات سنگ شکن و یا بصورت گردگوشه از بستر رودخانه ها بدست می آیند. البته در بعضی مناطق به علت دور بودن از منابع تولید سنگدانهها، تخریب طبیعت برای تولید سنگد ...

دانلود مقاله کینوا ( دانه مادر ) گیاهی نو با تنوع ژنتیکی بالا محصولی مغذی در ایران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
کینوا Chenopodium quinoa willd (Quinoa) گیاهی است بومی کوههای آند در بولیوی، شیلی و پرو که برای دانهکشت میشود ولی از برگهای جوان آن هم به صورت سبزی تازه و یا پخته استفاده میشود. دانه کینوا کم حجم و بسیار خوش هضم بوده و یک منبع غنی از پروتئین، آهن، منیزیم، فیبر، فسفر، و ویتامین B2 میباشد ، در مقایسه با غلات مت ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر تغییر شکل گرم بر ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ91

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهآلیاژهـاي منیـزیم از جملـه سـبکتــرین مـواد فلـزي میباشند و در سالهاي اخیر مورد توجه بسیاري قـرارگرفتهاند. از ویژگیهاي کلیدي این آلیاژها میتـوان بـهنسبت بالاي استحکام به وزن،قابلیت جذب ارتعـاش، رسانایی الکتریکی و گرمـایینـسبتاّ خـوب قابلیوـتماشینکاري عالی اشاره کرد. با ایـنحـال، کـاربرد ایـندسته از آلی ...

دانلود مقاله بررسی ریزساختار لایهی اکسیدی زمان کوتاه در آلیاژهای Al - 1Mg و Al - 6M

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهشرایط اکسایش مذاب هنگام بارریزي نسبت به مـذابساکن درون کوره متفاوت است. مذابی که درون قالـب ریخته میشود در حال سـرد شـدن اسـتام،ـا مـذابدرون کوره در دماي ثابت نگهداشته میشود. بهعبـارتدیگر، زمان اکسایش در حالت اول کوتـاه و در حالـت دوم طولانی خواند بود. بخش عمدهي تحقیقات انجـامشـده در زمینـهي اکـسایش مـذا ...

مقاله بررسی تأثیر ریزدانههای شیشهای و پودر شیشه در دوام بتن با مقاومت بالا در محیط سولفات منیزیم

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر ریزدانههای شیشهای و پودر شیشه در دوام بتن با مقاومت بالا در محیط سولفات منیزیم چکیده استفاده از موارد ضایعاتی در بتن به دلیل اهمیت حفظ محیطشزیست و نیز احتمال ایجاد خصوصیات مثبت مکانیکی و فیزیکی در بتن، همواره مورد نظر بوده است. در این میان استفاده از ضایعات شیشه در انواع مختلف، از دو دهه قبل مو ...

مقاله مشخصه یابی ریزساختاری برنج Zn30 - Cu فوق ریزدانه فرآوری شده با نورد تجمعی با استفاده از آنالیز پروفایل خطی اشعه ایکس

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مشخصه يابي ريزساختاري برنج Zn30 -Cu فوق ريزدانه فرآوري شده با نورد تجمعي با استفاده از آناليز پروفايل خطي اشعه ايکس در مقاله حاضر، ويژگي هاي ريزساختاري آلياژ Zn30-Cu فرآوري شده با نورد تجمعي با آناليز پروفايل خطي اشعه ايکس در حضور کرنش مور ...