دانلود مقاله بررسی خواص حاصل از فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی آلیاژ منیزیم AZ31

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان

چکیده

روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید برای دستیابی به ساختارهای نانو و یا فوق ریزدانه در مواد مورد استفاده قرار میگیرند و این مواد به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد و استحکام بالا اخیرأ مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. فرآیند پیچش تحت فشار بالا (HPT) یکی از روشهای موفق تغییر شکل پلاستیک شدید محسوب میشود که با حفظ ابعاد نمونه قبل و بعد از فرآیند، موجب دستیابی به ساختار فوقریزدانه و اصلاح خواص مکانیکی مواد میشود. در این پژوهش نمونههای آلیاژ منیزیم AZ31 تحت فرآیند پیچش با فشار بالا قرار گرفته و سپس تأثیر این فرآیند بر روی خواص مکانیکی و ریزساختار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که پس از انجام فرآیند سختی و استحکام افزایش و دانهبندی بسیار ریز شده است.

واژههای کلیدی: تغییر شکل پلاستیک شدید، ساختارهای نانو، پیچش تحت فشار بالا، خواص مکانیکی، ریزساختار.

ص ف ح ه |


-1 مقدمه :

در حال حاضر، تغییر شکل پلاستیک شدید (لآ(SPD به طور گسـتردهای بـرای اصـلاح سـاختار دانـهای مـواد فلـزی بـه محـدوده زیرمیکرومتر یا حتی نانومتر به رسمیت شناخته شده است و به دلیل بهبود خواص مکانیکی، فیزیکی، سایشی و ... فلزات و آلیاژهـا از طریق ریز کردن دانهها توسط تولید و تکثیر نابجاییها مورد توجه محققین در حوزه علم مواد قرار گرفته است (والیو و همکاران، سال 2000، شماره صفحه .)189-103 پیچش تحت فشار بالا (لأ(HPT یکی از روشهای معروف و مؤثر در اصلاح دانه، تغییر شکل پلاستیکی شدید است که اولین بار توسط بریجمن و همکارانش در دهـه 1940 ارائـه گردیـد (خطیبـی و همکـاران، سـال 0202، شماره صفحه .)278-269 در طول فرآیند پیچش تحت فشار بالا نمونه در شکل یک دیسک نازک بین دو سـندان صـلب سـنگین قرار گرفته و تحت تنش فشاری قرار میگیرد. از طرفی سندان پایینی نسبت به سندان بالایی میچرخد و اصـطکاک تماسـی بـین نمونه و سندانها منجر به تغییر شکل پیچشی دیسک میشود. در شکل 1 حفره اسپارک شده در دو سندان (فک) بالایی و پـایینی نشان داده شده است (فیگیوردو و همکاران، سال 0202، شماره صفحه 576-571، ژیلیا و همکـاران، سـال 0222، شـماره صـفحه .)979-893


شکل((1 حفره اسپارک شده در دو سندان بالایی و پایینی


1 Severe Plastic Deformation 2 High Pressure Torsion

ص ف ح ه |

مزیت اصلی فرآیند پیچش تحت فشار بالا، قابلیت آن برای اصلاح اندازه دانه فلزات به محـدوده زیـر میکرومتـر یـا نـانومتر اسـت. ساختار و خواص مکانیکی نمونه به شدت وابسته به میزان کرنش اعمالی در طول فرآیند است. معمولاً با افزایش کرنش، اندازه دانـه کاهش و استحکام افزایش مییابد (هال و همکاران، سال 0590، شماره صفحه .(753-747 کرنش اعمالی در فرآیند پیچش تحـت فشار بالا تحت شرایط جسم صلب ایدهآل معمولاً از رابطه زیر محاسبه میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله فرآیند فشار بالا ( High Pressure Processing ) در تهیه مواد غذائی

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
فرآيند فشار بالا (High Pressure Processing) در تهيه مواد غذائيمقدمهمصرف كنندگان مواد غذايي هميشه خواستار غذايي با طعم طبيعي و تازه به همراه مواد مغذي و ويتامينهاي آن غذا بوده‌اند و اين مطالب محقق نمي‌شود مگر با تكيه بر ابداع روشها و فن‌آوري‌هاي جددي در عرصه توليد مواد غذايي.توليدات صنعتي از جمله محصولات فريز ...

دانلود مقاله اکستروژن معکوس تجمعی ( ABE ) آلیاژ منیزیم AZ31 جهت حصول دانه های فوق ریز

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر پژوهش حاضرفرایند اکستروژن معکوس تجمعی (Acumulative back extrusion) بعنوان یک روش جدید در تغییر شکل پلاستیک شدید مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرایند نمونه استوانه ای در داخل محفظه ای با قطر مشابه قرار داده می شود. حرکت سنبه ها در داخل یکدیگر اساس این روش می باشد. سنبه داخلی با قطر از قبل تعیین شده ...

دانلود مقاله کاربرد و اثر فرآیند فشار بالا ( High - Pressure Processing ) در پاستوریزاسیون شیر سویا

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهسویا دارای ارزش غذایی بالایی میباشد و پروتئینهای آن از لحاظ اقتصادی جانشین خوبی برای پروتئینهای حیوانی میباشد. بنا بر گزارش FDA پروتئینهای سویا سبب کاهش بیماریهای قلبی-عروقی میشوند. مصرف شیر سویا در کشورهای غربی طی یک سال %31 رشد داشته و در حال افزایش میباشد. پاستوریزاسیون شیر سویا با فرآیندهای حرارتی با ...

دانلود مقاله بررسی خواص حاصل از فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی آلیاژ منیزیم AZ31

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهروشهای تغییر شکل پلاستیک شدید برای دستیابی به ساختارهای نانو و یا فوق ریزدانه در مواد مورد استفاده قرار میگیرند و این مواد به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد و استحکام بالا اخیرأ مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. فرآیند پیچش تحت فشار بالا (HPT) یکی از روشهای موفق تغییر شکل پلاستیک شدید محسوب میشود که با حفظ ابعا ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر تغییر شکل گرم بر ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ91

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهآلیاژهـاي منیـزیم از جملـه سـبکتــرین مـواد فلـزي میباشند و در سالهاي اخیر مورد توجه بسیاري قـرارگرفتهاند. از ویژگیهاي کلیدي این آلیاژها میتـوان بـهنسبت بالاي استحکام به وزن،قابلیت جذب ارتعـاش، رسانایی الکتریکی و گرمـایینـسبتاّ خـوب قابلیوـتماشینکاري عالی اشاره کرد. با ایـنحـال، کـاربرد ایـندسته از آلی ...

دانلود مقاله خواص ضد فشارخون و ضد اکسیدان پنج نوع پروتئین آبکافت حاصل از ضایعات میگوی سفید هندی ( Penaeus indicus )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
مقدمه بیماری فشار خون یک فرآیند چند فاکتوره است و دلیل اصلی بیماری در کشورهای صنعتی میباشد. جمعیت مبتلا به فشار -1 استادیار فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران taheri@cmu.ac.ir -2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، واحد چابهار(سینا)، چاب ...

مقاله اثر عوامل ساختاری پارچه بر روی خواص پارچه های حاصل از نخ کشسان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثر عوامل ساختاری پارچه بر روی خواص پارچه های حاصل از نخ کشسان چکیده در سالهای اخیر استفاده از منسوجات کشسان به دلیل راحتی در پوشش و قابلیت ازدیاد طول در هنگام اعمال نیروی ناشی از تحرکات روزانه افزایش یافته است، به همین دلیل استفاده از نخهای کشسان برای افزایش کشسانی پارچه های تاری-پودی رایج شده است. هدف از ...

مقاله بررسی تأثیر عنصر منیزیم و عملیات حرارتی رسوب سختی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پایه Al - Si - Cu

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر عنصر منیزیم و عملیات حرارتی رسوب سختی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پایه Al-Si-Cu چکیده در این تحقیق مقادیر مختلف منیزیم به آلیاژ Al-10Si-3.5Cu، افزوده شد و سپس دو عملیات حرارتی رسوبسختی مختلف با شیوه حلسازی متفاوت روی نمونهها اعمال گردید. مشخص شد که حضور منیزیم به عنوان عنصر آلیاژی در این آ ...