دانلود مقاله بتون حجیم چیست

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بر طبق “ ACI207 “ بتون حجیم به هر مقدار زیادی از بتون که به اندازه کافی بتوان از آن برای نیازهای مربوط به تولید حرارت و میزان تغییرات آن برای به حداقل رساندن عمل ترک خوردن استفاده نمود ، گفته میشود . هیدراتاسیون تولید گرما بع آرامی در بتون ، منتشر میشود ، بخش نازکی از آن بلندتر است و داخل آن را خنک میکند . این میتواند در نتیجه حرارت بالای اختلاف سطح بین سطح بتون و داخل آن باشد ، موضوع بعدی پرداختن به فشارهای حرارتی بالاست که در نتیجه ترک خوردن بتون و عدم استحکام ساختار ، حاصل میشود .

“ کاهش فشار حرارتی ”
سه شیوه قابل قبول کلی برای کاهش فشار حرارتی وجود دارد :‌
۱ـ کاهش کلی سیمان بتون
۲ـ کاهش سیمان پورتلند بتون
۳ـ پایین آوردن تدریجی فرآیند هیدراتاسیون از طریق استفاده از راههای مجاز خنک کردن بتون .
“ سیمان آهنگدازی تا چه حد کمک میکند ؟‌”‌
هنگامیکه سیمان آهنگدازی به مخلوط بتونی اضافه میگردد ، گرمای کمتری حاصل میشود و فشار حرارتی کاهش می یابد :
۱ـ به دلیل افزایش مقاومت در سیمان آهنگدازی ، کل سیمان بتون ، کاهش می یابد .

۲ـ سیمان پورتلند توسط درصدی از سیمان آهنگدازی ، کاهش پیدا میکند .
۳ـ ویژگی های هیدراتاسیون سیمان آهنگدازی آنهایی هستند که در تولیدات فوری و اوج حرارت بتون ، کاهش می یابند .
“ جانشینی سطوح مختیف آهنگدازی ”
معمولاً از ۶۵ تا ۸۰ در صد بهینه جابجایی سطوح با استفاده از بتون بدست می آید . این سطوح کاهش دمای قابل توجهی را موجب می گردند که از مقاومت زیاد حاصلمیشود . استفاده از سطوح ۵۰ تا ۶۵ درصد در جابجایی بتون حجیم در مقادیر کمتر ، موفقیت آمیز بوده است حرارت ترکیبات و مواد تشکیل دهنده باید تا جایی بالا رود که مطمئن هستیم مورد نیاز ویژگیهای حرارتی و مقاومتی می باشد .

نمودار ۲ ، گرمای ویژه هیدراتاسیون یک ترکیب سیمان پورتلندی
معمولی را از ۲۵ تا ۷۵ درصد سیمان آهنگدازی جانشین را نشان می دهد . توجه داشته باشید که افزایش میزان سیمان آهنگدازی ، اوج حرارت هیدراتاسیون را پایین آورده و به حداقل می رساند ، نواحی زیر منحنی ، ‌نمایانگر کل حرارت تولید شده هستند .

نواحی که نشان می دهند کل حرارت تولید شده از ۷۵ درصد سیمان آهنگدازی ، کمتر هستند ، حتی اگر نقطه اوج حرارت هیدراتاسیون از ۵۰ درصد سیمان جایگزین ، زیاد کاهش پیدا نکند .
نمودار ۳ ،‌تاثیر سیمان آهنگدازی را بر افزایش دما در بتون حجیم نشان میدهد که در نقطه اوج دما تا ۱۹ درجه فارنهایت و با ۶۵ درصد سیمان جایگزین و نیز تا ۴۲ درجه فانهایت و با ۸۰ درصد سیمان جایگزین ، افت پیدا کرده است .

 

خلاصه اجرایی
این گزارش درباره اثبات عملیات جایگزینی بتون حجیم ، پیشنهاداتی را ارائه میدهد و در مورد آنها بحث میکند که مربوط به “ آبراه مرکزی ” سومین تونل بندری در بوستون ، ماساچوست میباشد ، درباره مقاومت فرآیند بتون حجیم ، فرصتهایی برای بهسازی آن و توصیه هایی برای توجه به این بهسازی در حال و آینده ، ارائه می نماید

گروه بازبینی ، مشتمل بر ۵ مهندس با سوابق متعدد و تجارب قراردادهای مواد/ساختمان میگردد . سه پروژه ساختمانی فعال برای شرکت آنها انتخاب شد و زمینه آنها مورد بررسی قرار گرفت . فعالیتها شامل بررسی گزارشهای پروژه ، مصاحبه های فردی ، مشاهدات عملیات جایگزینی بتون حجیم در ساختارها ، و مشاهدات پروژه فردی روند آزمایشی مواد بتونی ، میباشد . این گروه ماموریتی نیز در CA/T آزمایشگاه مرکزی مواد ، انجام دادند .

در یک ملاقات خصوصی با مدیریت کل B/PB ، بحث گروه به توصیه های مربوط به اختصاص دادن مکمل به بتون حجیم و به بتون قبل از جایگزینی ، جایگزینی و بعد از جایگزینی کشیده شد . بحث هایی که شامل مواد و ترکیباتی میشد که امروزه به کار میروند : نیاز به بررسی کیفیت و نیاز به کنترل کیفی بهسازی پیمانکار در همه مراحل این فرآیند .
با دنبال کردن نتایج به دست آمده از بررسی مشابهی که در ۱۹۹۴ صورت گرفته است ، گروه احساس کرد که موضوعات پیشین مربوط به
جلوگیری از ترک خوردگی ، کاملاً حل شده است .

 

مقدمه
این بررسی یک مجموعه از بررسیهای فرآیند در مورد مسائل مربوط به پروژه آبراه مرکزی بوستون میباشد . اعضای گروه که این بررسی را انجام داده اند ، همگی دارای سوابق ساختمانی هستند که درخور بررسی جایگزینی بتون حجیم میباشند و این عامل کلیدی در ساختار پروژه آبراه مرکزی /تونل (CA/T) میباشد . برسی قبلی فرآیند جایگزینی بتون حجیم در پروژه CA/T در جولای ۱۹۹۴ صورت پذیرفته بود .

در ضمن بررسی های خلاصه اولیه ،‌مساله ترک خوردگی در دیواره های تونل ، توجه آنها را به خود جلب کرده بود . در نتیجه ، در این گزارش توجه گروه به این مساله معطوف شده است . نتیجه کلی این گزارش بیان میدارد که ترک خوردگی دیواره های تونل به دلیل نسبتهای متفاوت افت بتونی بین دیواره های تازه ساخت و تخته بتونی کف قبلی که دیواره ها با آن در تماس بودند ایجاد شده است . گزارش توصیه های متعددی برای کاهش ترک خوردگی پیشنهاد کرد مانند : کاهش طول دیوار یا ایجاد ترک در جاهای مخصوصی از دیوار این گزارش به عنوان یک منبع سودمند در بهبود و یا اجرای قرارداد نیازهای بعدی قرارداهای CA/T ، عمل کرد .
برای این بررسی فرآیند بتون حجیم ، گروه انتخاب شده ،‌توجه ویژه ای به نواحی خاص نداشت ، جز در مورد آزمایش فرآیندی که از دیدگاه کلی تر نشأت می گرفت . علاوه بر ایت به منظور آزمایش دیواره های تونل در قرارداد Co1A3 برای نشانه ترک خوردن موانع ، گروه نیازهای ویژه و ساختارهای زمینه ای نظیر :
افزایش نصب و مراقبت ، نصب و نمایش سنسورهای حرارتی تعبیر شده ، جایگزینی بتون و تحکیم آن ، به عمل آوردن بتون و بررسی های آتی برای ترکها را مورد بررسی قرار داد .
اعضای گروه اعتقاد دارند که بررسی بسیار موفقت آمیز بوده است ؤ نتیجه آن تعدادی توصیه به کارکنان پروژه است که باید مدنظر داشته باشند . انجام این بررسی و یافته های حاصل از آن ، توصیه ها و نتایجی است که جزئیات آن در صفحات بعدی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

‌“توضیح در مورد پروژه ”
پروژه آبراه مرکزی/تونل (CA/T) پروژه بزرگراه اصلی داخلی است که با بهسازی I-93 ( آبراه مرکزی ) و تکمیل شرقی ترین پایه I-90 ( تونل تد ویلیام ) در ارتباط است . مکان پروژه شهر بوستون است که با وجود آبراه مرکزی ، یک آزادراه بزرگ است که از میان مرکز تجاری شهر بوستون ، میپیچد . ازدحام تجارب سطوح مختلف انسداد آبراه با یک نسبت تصادفی که چهار برابر میانگین طبیعی برای سیستم داخلی است ، وجود دارد . یکی از اهداف پروژه کاهش انسداد شدید و بهبود جریان ازدحام است .

پروژه (CA/T) تقریباً از ۸ کیلومتر بزرگراه میان ایالتی نو و بازسازی شده که بیشتر آن به زیر زمین خواهد رفت ، تشکیل شده است . پروژه از I-93 فراتر رفته و I-90 را بسوی شرق بوستون و فرودگاه لوگان ، گسترش میدهد . بازسازی I-93 ، ۸ لاین رفت و آمدی در بخشی از تونل که زیر بزرگراه در منطقه مرکز تجاری شهر قرار دارد مهیا خواهد نمود . آبراه مرکزی موجود ، از پیش با مجوز بهسازی سطوح موجود در آبراهها و آماده سازی یک فضای باز ، تخریب خواهد شد . گسترش I-90 جدید ، شامب ۴ لاین ، تونل استوانه ای شناور در زیر بندر بوستون است .

پیش بینی میشود که تونل I-90 برخی از انسدادهای I-93 را با هدایت رفت و آمد از جنوب و غرب ، مستقیماً به فرودگاه لوگان و مسیر IA در بوستون شرقی را کاهش دهد . این پروژه توسط دولت “ تورن پیک ” ماساچوست و با کمک مدیریت مشاور سرمایه گذاری مشترک B/PB ، در دست اجرا است . B/PB مسئول همه مدیریت های پروژه شامل : تجزیه و تحلیل و مستند سازی محیطی ،‌صدور مجوز ، گرفتن حق راه ، توسعه طرح مقدماتی و مدیریت ساختمان میباشد . مجموعه طرحهای نهایی تقریباً با ۵۰ قسمت مشاوره طرح (SDC) تحت نظر B/PB ، تکمیل میشوند ، تقریباً ۹۰ مجموعه جداگانه ساختمانی در حال حاضر در دست احداث است .

هزینه کل طراحی و ساخت پروژه CA/T فعلاً در حدود ۸/۱۰ میلیارد دلار ،‌تخمین زده میشود .

«توضیح بررسی فرآیند»
«هدف بررسی»
هدف این بررسی ارزیابی همه سطوح بتون حجیم در پروژه CA/T ، می باشد . اهداف ویژه آن عبارتند از :
۱ـ بررسی ویژگیهای ساختاری و سفارش بهسازی مکانهایی که تضمین شده هستند .
۲ـ بررسی معیارهای آزمایش مواد و مشاهده زمینه آزمایش ، ارائه پیشنهادات برای جاهای مناسب .
۳ـ ارزیابی روشهای ساختاری استفاده شده در مکانهای مختلف .
۴ـ ارزیابی مشاهدات هر پروژه‌ابتکاری .

محدوده بررسی
بررسی در شانزدهم تا نوزدهم آگوست سال ۱۹۹۹ توسط یک گروه که اعضای آن عبارت بودند از : «لوترای اندافیلو» (رئیس گروه) ، متخصص مواد ساختاری اجرایی بالا ، مرکز منابع شرقی ، «گری جاکویش» مهندس ساختمان ، تقسیمات بزرگراه سرزمینهای فدرال شرقی ،‌«باب نیلیوس» استاد راهنمای زمین و گیاه ، «بشل/پارسونز برنیکرهوف» ، «مایکل . اف . پرول» مهندس ساختمان و مواد ، تقسیمات اصلی و «دانیل سی وود» مهندس ساختمان CA/T ، تقسیمات ماساچوست ، انجام پذیرفت . یافته ها و پیشنهادات قبلی به کارکنان پروژه در ۲۰ آگوست ۱۹۹۹ به کارکنان پروژه ارائه شد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد