بخشی از مقاله

فــصل اول
شرکت سهامي خاص توزيع نيروي برق استان کردستان
تاريخچه فعاليت شرکت:
کليات:
شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان در تاريخ 25/2/1370 به صورت يک شرکت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره 89151 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است.
آخرين اساسنامه آن در تاريخ 25/2/1370 به تصويب رسيده است.
در حال حاظر شرکت جزء شرکت هاي زير مجموعه شرکت مادر تخصصي توانير مي باشد و مرکز اصلي شرکت در سنندج واقع است.
اما استان کردستان به بخش هاي مختلفي تقسيم بندي شده و در هرکدام از بخش ها يک نمايندگي از برق استان در آن بخش وجود دارد که به فعاليت مشغول مي باشد.

فعاليت اصلي شرکت
موضوع فعاليت شرکتطبق ماده 5 اساسنامه شرکت سهامي بوده و از تاريخ 1/1/1370 شروع به فعاليت در زمينه هاي زير نموده است:

1. بهره برداري شبکه توزيع
2. خدمات مشترکين
3. توسعه و احداث خطوط توزيع
4. اصلاح و بهينه سازي شبکه خطوط توزيع
5. برنامه ريزي، طراحي و نظارت بر موارد بالا
6. روشنايي معابر
7. و ساير فعاليت ها

وضعيت اشتغال:
در اداره برق استان کردستان کارکنان به سه دسته تقسيم مي شوند که هرگروه را با کدي متنفاوت در حساب ها نگهداري مي شود.
که شامل موارد زير است:
کارمندان دائم استخدامي
الف: کارمند بخش شغلي که با کد 10000، 20000، 30000، 40000 نشان داده مي شود.
تعداد اين افراد در سال 84 بالغ بر 167 نفر بوده که با توجه به سال هاي قبل يک کاهش 10 نفري را در شرکت مشاهده مي کنيم.
ب: کارگر که با کد 70000، 80000 ، 90000 نشان داده مي شود.
که تعداد اين افراد در سال 84 بالغ بر 159 نفر بوده که تعداد 7 نفر کاهش را نسبت به سال 83 نشان مي دهد.
کارکنان قراردادي _ استخدامي
الف: کارمند بخش شغل که با کد هاي 10000، 20000، 30000، 40000، نشان داده مي شود.
که تعداد اين افراد نيز نسبت به سال قبل کاهش نشان داده است.
ب: کارگر که با کدهاي 70000، 80000 نشان داده مي شوند.
که اين تعداد نيز در مقايسه با سال 83 داراي کاهش تعداد کارگران است.
کارکنان تأمين شده از طريق قرارداد شاغل در بخش اصلي
اين کارکنان نيز با کدهاي 10000، و 20000، 30000، 40000 در دفاتر و اسناد نشان داده مي شوند.


اهداف شرکت
شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان يکي از شرکت هاي فعال در امر توزيع نيروي برق در استان مي باشد.
شرکت توزيع نيروي برق در راستاي نيل به اهداف برق منطقه غرب که مناطق غرب کشور را در زمينه انتقال نيروي برق و تأمين نيروي برق اين منطقه از کشور کمک مي کند.
در طي ده هاي اخير دولت در راستاي کم کردن مسئوليت هاي خويش توانير را به قسمت هاي مختلفي تقسيم کرد و کشور را به مناطق مختلفي نيز تقسيم که و سهام شرکت را به تعداد شرکت خاص بفروش رسانيد و شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان زير نظر برق منطقه اي غرب در سال 1370 فعاليت خود را آغاز نمود.
شرکت توزيع نيروي برق استان در راستاي ارائه خدمات به مشترکين خود که شامل:
1. مشترکين خانگي
2. مشترکين عمومي
3. مشترکين صنعتي
4. مشترکين کشاورزي
5. مشترکين تجاري
6. مشترکين آزاد
7. و روشنايي معابر شهري و جاده اي مي باشد شناسايي نموده و به برق منطقه اي غرب گزارش مي دهد.
از آنجا که شرکت توزيع نيروي برق استان نماينده شرکت برق منطقه اي غرب مي باشد لذا نيازهاي استان را در زمينه هاي بالا که گفته شد به برق منطقه اي غرب کشور گزارش داده و نيازها را به جزء در گزارش خود ياد کرده و به برق منطفه اي غرب ارائه مي دهد.
شرکت توزيع نيروي برق استان در راستاي رسيدن به اهداف برق منطقه اي غرب کشور در استان به فعاليت هاي گوناگوني را انجام مي دهد که شامل:
1. بهره برداري از شبکه توزيع برق
2. خدمات مشترکين
3. توسعه و احداث شبکه هاي توزيع و غيره
4. اصلاح و بهينه سازي شبکه توزيع
5. برنامه ريزي طراحي و نضارت بر طرح هاي استان (در زمينه توزيع نيروي برق)
6. روشنايي معابر
7. و ساير موارد فعاليت دارد.
شرکت توزيع نيروي برق همچنين در انجام کنتور خواني خانه به خانه و رفع اشکالات در برق خانگي و غيره جمع آوري و واريز مبلغ فيش هاي برق مصرفي و واريز آن به حساب وزارت نيرو مي باشد و همچنين نماينده شرکت توانير و برق منطقي غرب در استان نيز مي باشد.
چارت سازماني:
چارت سازمان در هر سازمان نشان دهنده تفکرات مديريت در آن سازمان است و اينکه مدير چگونه تفکري را در آن سازمان پرورش مي دهد.
از لحاظ تفکر مديريت ما در کل دو نوئع مدير را در سازمان هاي مي توان طبقه بندي کرد.
1. مديراني با تفکر باز
2. مديراني با تفکر بسته
1. مديران با تفکر باز به مديراني گفته مي شود که در سازمان به افراد زير دست خود تفويض اختيار به معناي واقعي کرده و کارها را به افراد شايسته و جوان سازمان مي سپارند و خود فقط نضارت مي کنند و در اين صورت است که راندمان بهره وري سازمان بالا مي رود.
2. مديراني با تفکر بسته اين نوع مديران که کم هم نيستند مديراني هستند که به کارکنان خود ايمان نداشته اند و به توانايي هاي آنان اعتنا نمي کنند و ديگر کارکنان نيز رغبتي به نو آوري و نشان دادن خلاقيت در خود نمي يابند و خلاقيت ها و استعدادهاي کارکنان در نطفه نابود مي شود. اين دو نوع مديرت را مي توان از چارت سازماني هر سازمان شناسايي نمود.شرکت توزيع نيروي برق استان با مديريت مناسب و تفويذ اختيارات به بخش هاي مختلف خود توانسته سهم عظيمي از فعاليت هاي خود را به بخش هاي مختلفي واگذار نمايد تا راندمان بهره وري کار در سازمان به طرز عجيبي بالا رود و شرکت توزيع نيروي برق استان با 200 صفحه چارت سازماني يکي از مناسب ترين تفکرات مديريت را دارا مي باشد شرکت توزيع نيروي برق استان با تفويذ اختيارات به بخش هاي که خود شرکت برق استان را به بخش هاي مختلفي تقسيم کرده و اختياراتي به آن بخش ها داده و شرکت توزيع نيروي برق سنندج بر آن بخش هاي ديگر نضارت مي کند. و به نظر اينجانب به عنوان يک دانشجوي رشته حسابداري مديريت شرکت توزيع نيروي برق استان يک مديريت با تفکر باز مي باشد و ديگر مدير نمي تواند در سازمان هاي بزرگ تنها به خود اعتماد داشته باشد و تمام کارها را خودش انجام دهد. امروزه مديريت بايد سازمان را به بخش هاي مختلفي تقسيم کند و به هر قسمت اختياراتي در حد توانايي هاي آن قسمت تفويذ نمايد.
از آنجا که شرکت توزيع نيروي برق استان يک شرکت خصوص و انتفاعي مي باشد و هدف از فعاليت آن کسب سود براي سهام داران خود (تعدادي شرکت خاص که داراي سهام اين شرکت هستند) مي باشد.هدف خود را از ايجاد اين شرکت کسب سود بوده و ديدگاه اشتباه مردم که شرکت توزيع نيروي برق استان يک شرکت دولتي مي باشد کاملاً اشتباه بوده و اين شرکت فقط پيمانکار اجراي دستورات شرکت توانير که مرکز آن در تهران بوده است.
مراحل دريافت طرح:
شرکت توزيع نيروي برق استان همانطور که در بالا اشاره شد نماينده برق منطقه غرب مي باشد و نيازهاي استان را در موارد مختلف گفته شده در بند هاي بالا به اداره برق منطقه اي غرب گزارش مي دهد و پيشنهاد اجراي طرح را به برق منطقه اي غرب مي کند. اين نيازها به وسيله کارشناسان شرکت شناسايي مي شود و در رابطه با برطرف کردن نيازهاي استان در رابطه با احداث و نگهداري و تعويض خطوط توزيع و ايجاد مشترکين جديد، احداث خطوط جديد و غيره مي باشد.
که به تأييد کارشناسان و معاونت شرکت توزيع نيروي برق استان رسيده باشد.
دستور کار:
سپس برق منطقه اي غرب نيز پس از برسي هاي خود و استفاده از نظرات کارشناسان خود اقدام به فعاليت هاي زير مي نمايد.
1. بودجه بندي طرح پيشنهادي شرکت توزيع نيروي برق
2. عنوان کار (مثلاً برکناري کنتورهاي فرسوده شهري)
3. تأيين تاريخ شروع و اطمام کار
4. دادن شرح کالاها يا خدماتي که شرکت بايد آنها را انجام دهد.
5. تأيين قيمت واحد جنس بکار برده شده در طرح و کل آن را.
6. تأيين قيمت واحد دستمزدبکار رفته در اجراي طرح.
7. تأيين هزينه هاي بالاسري
که شامل مواردي چون:
الف: هزينه هاي مهندسي و نظارت
ب: هزينه هاي تدارکات و انبارها
ج: هزينه هاي حمل و نقل
و ساير هزينه هاي پيش بيني نشده مي باشد
که به تصويب مدير برق شهرستان سنندج و مدير عامل برق استان مي رسد.
اگر طرح توسعه باشد به امضاي کمسئول طرح و توسعه نيز مي رسد.
کروکي اوليه:
همراه فرم دستور کار کروکي اوليه منطقه جغرافيايي اجراي کار براي شرکت توزيع نيروي برق استان فرستاده مي شود که منطقه جغرافياي و مبدأ و انتهاي کار را مشخص مي سازد.
کدينگ دستور کار:
همچنين براي هر دستور کار کدي تعريف مي شود که شامل13 رقم مي باشد که هر کدام از آنهامشخصه چيزي است.
از سمت چپ رقم اول نوع کار را معين مي کند (مثلا 3 کار برکناري است)
رقم دوم قسمتي که تحت تأثير قرار مي گيرد را نشان مي دهد. (مثلاً 8 کنتور است)
رقم بعد کد شناسايي استان مي باشد (مثلاً استان کردستان 5 مي باشد)
5 رقم بعد کد شناسايي شهرستان مي باشد (مثلاً00855 کد شناسايي شهرستان مريوان مي باشد)
دو رقم بعد نيز نشان دهنده سال مي باشند.
و سه رقم آخر نيز رديف دستور کار مي باشد.
تأمين اعتبار:
سپس برق منطقه اي غرب براي طرح فرستاده شده تأمين اعتبار و با توجه به قوانين و مقررات و بودجه بندي که وزارت نيرو براي هر نوع از طرح هاي که شامل طرح هاي :
1. بهره برداري از شبکه توزيع برق
2. خدمات مشترکين
3. توسعه و احداث شبکه هاي توزيع و غيره
4. اصلاح و بهينه سازي شبکه توزيع
5. برنامه ريزي طراحي و نضارت بر طرح هاي استان (در زمينه توزيع نيروي برق)
6. روشنايي معابر
7. و ساير موارد فعاليت است. وزارت نيرو بودجه متفاوتي براي هر کدام از موارد بالا تأيين کرده و شرکت توانير پس از درافت پيشنهاد از شرکت هاي توزيع نيروي برق جهت اجراي يکي از فعاليت هاي زير آن را شرکت برق منطقه اي داده که نماينده توانير است و توانير و برق منطقه اي غرب با تصويب آن و بعد از اين براي آن تأمين اعتبار مي کنند به صوت پشت سر هم يعني اول وزارت نيرو تأمين اعتبار کرده و سپس شرکت توانير و برق منطقه اي غرب و سپس اعتبار به شرکت توزيع نيروي برق استان جهت اجرا مي رسد.
کد و تاريخ تأمين اعتبار را در دستور کار درج مي کند و براي شرکت توزيع نيروي برق استان مي فرستد.
دريافت طرح:
شرکت توزيع نيروي برق استان پس از دريافت دستور کار که توسط برق منطقه اي غرب کشور تهيه مي شود کار خود را در زمينه دستور کار آغاز مي کند.
پس از تصويب اجراي طرح با قيمت پيشنهاد شده از سوي برق منطقه اي غرب که در دستور کار به تفکيک:
1. بهاي کل دستمزد
2. بهاي کل اجناس
بعلاوه هزينه هاي بالاسري (مهندسي و نضارت، تدارکات و انبار، حمل و نقل) و ساير هزينه هاي پيش بيني نشده توسط شرکت توزيع نيروي برق استان صورت گرفت است.
مرحله اول:
شرکت توزيع نيروي برق استان بعد از مطالعه و قرار دادن طرح در يکي از زمينه هاي :
1. بهره برداري شبکه توزيع
2. خدمات مشترکين
3. توسعه و احداث خطوط توزيع
4. اصلاح و بهينه سازي شبکه خطوط توزيع
5. برنامه ريزي، طراحي و نظارت بر موارد بالا
6. روشنايي معابر
7. و ساير فعاليت ها
در يکي از تقسيم بندي هاي بالا جايگذاري مي شود.


مرحله دوم:
برآورد دستور کار صورت مي گيرد که در برگه برآورد دستور کار انجام مي شود و تجهيزات لازم در دستور کار را در اين برگه نوشته و قيمت گذاري مي شود و اين قيمت گذاري توسط کارشناسان شرکت توزيع نيروي برق استان صورت مي گيرد.
خدمات بخش حسابداري بهاي تمام شده
1. کنترل مداوم و ارائه گزارشات و در خصوص آخرين وضعيت قرار دادهاي منعقد شده با برق منطقه اي غرب
توضيح: بخش حسابداري بهاي تمام شده با گرد آوري کليه اطلاعات مالي تهيه شده توسط بخش هاي ديگر شرکت که اعم از :
بخش حسابداري انبار
حسابداري حقوق و دستمزد
و غيره . . .
که توسط قسمت مميزي سازمان نيز برسي و اطلاعات را از نظر صحت و درستي اعداد و ارقام تأييد شده است را به در سيستم حسابداري وارد کرده و اطلاعات دسته بندي شده با اسناد و کمدارک مثبته در اختيار واحد حسابداري بهاي تمام شده قرار مي گيرد.
قسمت حسابداري بهاي تمام شده نيز کليه اطلاعات را دوباره کنترل کرده و به رئيس امور مالي گزارش مي دهد.
همچنين قسمت حسابداري بهاي تمام شده آخرين وضعيت قرار دادهاي منعقد شده با برق منطقه اي غرب کشور را نيز نمايش مي دهد.
2. نضارت بر کار حسابداري انبار و ارائه گزارشات منظم از وضعيت انبارهاي شرکت
يکي از مهمترين قسمت هاي شرکت توزيع نيروي برق استان قسمت انبار مي باشد که يکي از قسمتهاي حساس شرکت مي باشد و تعدد حسابهاي زيادي در انبار صورت مي گيرد و ورودي و خروجي زيادي دارد و باعث مي شود که يکي از قسمت هاي مهم در شرکت توزيع نيروي برق استان مي شود.
انبارهاي شامل:
1. انبار تجهيزات
2. انبار مواد اوليه
1. انبار تجهيزات شامل انبار وسائل الکترونيکي و مکانيکي که در هر طرح به مصرف مي رسد و شامل قطعاتي گران قيمت و مخصوص با مارک هاي مخصوص مي باشد که نوع آن را برق منطقه اي غرب کشور در دستور کار اعلام مي دارد و شرکت با توجه به مندرجات دستور کار اقدام به خريد آن تجهيزات مي باشد مثلاً پست هاي فشار قوي و تير هاي چراخ برق و غيره. . .
که شرکت توزيع نيروي برذق استان اين تجهيزات را به صورت مناقصه در اختيار فروشندگان قرار مي دهد و هر کدام که در مناقصه موفق شوند مي توانندبا فروش اين تجهيزات به شرکت توزيع نيروي برق کسب درامد کنند
يکي از درامد هاي شرکت توزيع نيروي برق استان از مابي تفاوت قيمت گذاري برق منطقه اي غرب بر روي تجهيزات و قيمت خريداري تجهيزات در مناقصه صورت مي گيرد.
3. انبار مواد اوليه
مواد اوليه مصرفي در طرح هاي که شامل 7 نوع طرح
1. بهره برداري شبکه توزيع
2. خدمات مشترکين
3. توسعه و احداث خطوط توزيع
4. اصلاح و بهينه سازي شبکه خطوط توزيع
5. برنامه ريزي، طراحي و نظارت بر موارد بالا
6. روشنايي معابر
و ساير فعاليت ها
و هر کدام از اين فعاليت ها نياز به مواد اوليه مصرفي اعم از:
1. لوله گالوانيزه 4. نوار پلاستيکي، لوله گالوانيزه
2. آجر نيمه 5. کابل، سکوي مخصوص سرکابل
3. ماسه 6. پيچ و مهره، سرکابل هوائي
که با توجه به هر نوع فعاليت از هر کدام يا از چند نوع آنها استفاده مي شود.
و يکي ديگر از منابع درامد شرکت توزيع نيروي برق استان نيز اين مواد اوليه مي باشد و برق منطقه اي غرب نيز در دستورکار قيمت اين نوع از مواد اوليه و مقدار مصرف آن را تأيين نموده و قيمت يک واحد و کل واحد هاي مصرفي از هر کدام از انواع مواد اوليه را آورده است و مابي تفاوت قيمت خريد اين مواد توسط شرکت توزيع نيروي برق استان و قيمتي که در دستور کار آمده است نيز براي شرکت توزيع نيروي برق استان در صورتي که مثبت باشد يک نوع درآمد است.
با توجه به اهميت انبارها همچنان که در قسمت هاي بالا اشاره شد بايد گروهي باشند که بر روي فعاليت هاي انبارهاي کنترل و نظارت داشته باشند. بر همين اساس اين وظيفه به قسمت حسابداري بهاي تمام شده محول شده که هم در جريان خريد هاي سازمان و در جريان خروجي هاي کالا از انبار مي باشد که براي هر طرح انجام مي شود و از اين لحاظ بخش حسابداري بهاي تمام شده يکي از بهترين گزينه ها مي باشد :
چون به وسيله صورت وضعيت هاي پيمان کاران از خروج هاي کالا از سازمان با اطلاع مي شود و اين اطلاعات را با حواله هاي انبار و خريد هاي سازمان مقايسه کرده و موجودي هاي انبار را بدست مي آورد و مي تواند اين موجودي هار ار به رئيس امورمالي گزارش دهد.
همچنين مي تواند خروجي هاي کالا را در هر طرح با دستور کار آن طرح مقايسه کند و اشکالات و احتمالاً تقلبات را در آن بيابد.
و تنها قسمت حسابداري بهاي تمام شده مي باشد که درآمدهاي هر فعاليت را جداگانه بدست آورده و در همان طرح به طور جزء گزارش مي دهد و مثلاً
درآمد ناشي از مابي تفاوت قيمت محصولات که از طرف برق منطقه اي غرب کشور داده و قيمتي که در مناقصه قبول شده است را تجزيه و تحليل نموده و درآمد حاصله از خريد مواد اوليه را در قسمت درآمد ها به عنوان درامد خريد مواد اوليه تعيين مي نمايد.
و پرداختي هاي را که براي خريد مواد اوليه انجام مي دهد به عنوان کد هزينه در قسمت هزينه ها به جزء مي آورد و جزء به جزء توضيح مي دهد که اين مبلغ هزينه مربوط به کدام نوع مواد اوليه مي باشد با ذکر تاريخ و شماره فيش هاي پرداختي و رسيد انبار هاي صادر و حواله انبار هاي صادر.
از ديگر وظايف قسمت حسابداري بهاي تمام شده نظارت بر خريد مواد اوليه مي باشد که موالد اوليه به موقع و با قيمت مناسب و مواد لازم طرح خريداري شوند که در دستور کار آمده است و قسمت حسابداري بهاي تمام شده تجزيه و تحليل مي کند که چه کالاهاي بايد خريداري مي شد و الان چه کالاهاي خريداري شده و وظيفه مقايسه دستور کار و مواد اوليه مصرفي را در دفاتر بر عهده حسابداري بهاي تمام شده مي باشد.
قسمت حسابداري بهاي تمام شده وظيفه دارد که همانطور که در بالا گفته شد وضعيت هر کدام از بدهکاران و بستانکاران شرکت را که در مورد فعاليت هاي مشخص شده مي باشد و به صورت کاملاً مکانيزه مانده حساب هاي هر کدام از بدهکاران و بستانکاران را مشخص نموده و در صورت مراجعه هر کدام از آنها مانده حسابهاي آنان را که پس از کسر پرداختي هاي که به صورت پيش پرداخت يا صورت وضعيت صورت گرفته و برداشت هاي که شرکت توزيع نيروي برق استان بر مي دارد ماننده بيمه و ماليات و مانده حساب بستانکاري را به ارباب رجوع اطلاع دهد و آخرين وضعيت قرار داد منعقد شده بين شرکت توزيع نيروي برق و پيمانکار را گزارش دهند و همچنين به سطوح مديريت گزارش دهند که کدام يک از فعاليت هاي تا چه اندازه طبق برنامه پيش بيني شده در حال اجرا مي باشد و آيا کارفرما طبق برنامه صورت وضعيت هاي خود را به قسمت حسابداري بهاي تمام شده ارائه داده است يا نه و در صورتي که ارائه نداده باشد و طبق برنامه کار نکرده باشدبر حسب مورد قسمت حسابداري بهاي تمام شده طبق قوانين و مقررات جرايمي را براي پيمانکار در نظر گيرند.
تهيه صورت وضعيت
يکي ديگر از مهمترين فعاليت هاي گروه حسابداري بهاي تمام شده اين است که صورت وضعيت دستور کارهاي انجام شده را گزارش دهند و کليه کالاها و مواد مصرفي و درصد تکميل کالا و تمام هزينه هاي را به شرکت برق منطقه اي غرب کشور گزارش دهد.
قسمت حسابداري بهاي تمام شده ابتدا خلاصه اي از کل صورت وضعيت هاي ارسالي براي برق منطقه اي غرب کشور را آماده نموده.
و در آن جمع کل مبلغ قرار دادها را آوده و در قسمت پايين تر جمع کل تجهيزات مصرف شده را تا تاريخ تهيه صورت وضعيت ها آورده.
مبلغ کل هزينه هاي اجراي طرح را در قسمت پايين تر گزارش نموده و جمع تا اين تاريج به مبلغ چه مقدار بوده است.
و اگر قبل از اين صورت وضعيت صورت وضعيت ديگري را هم براي برق منطقه اي غرب به عنوان کارفرما فرستاده باشد مبلغ صورت وضعيت قبلي را نيز در آن منعکس کرده و با مبلغ اين صورت وضعيت جمع مي نماييم.
و کسورات و سپرده هاي انجام کار را از آن کسر نموده و مبلغ خالص صورت وضعيت را گزارش مي دهد براي دريافت اين مبلغ از کل قرارداد از برق منطقه اي غرب به عنوان کارفرما و شرکت نيروي برق استان به عنوان پيمانکار.
دريافت فرم حواله صورت وضعيت
شرکت برق منطقه اي غرب پس از دريافت صورت وضعيت و انجام کارشناسي فعاليت هاي انجام شده توسط نمايندگان قانوني خود در استان اقدام به حواله کردن مبلغ صورت وضعيت به حساب شرکت توزيع نيروي برق استان مي شود و مبلغ قابل پرداخت را کارشناسان براساس پيشرفت کار و گزارش صورت وضعيت تأيين نموده و اين مبلغ را براي هر نوع فعاليت جداگانه مي آورند.
تقسيم بندي فعاليت هاي قسمت حسابداري بهاي تمام شده:
1. فعاليت هاي که حسابداري بهاي تمام شده در طي سال انجام مي دهد.
2. فعاليت هاي که قسمت حسابداري بهاي تمام شده در پايان سال انجام مي دهد.
فعاليت هاي که قسمت حسابداري بهاي تمام شده انجام مي دهد را مي توان در يک جمع بندي سازه به دو دوره تقسم نمود.
فعاليت هاي که قسمت حسابداري بهاي تمام شده در طول ساز انجام مي دهد که در قسمت هاي بالا به آن پرداخته ايم و کليه اين کارها را قسمت حسابداري بهاي تمام شده انجام مي دهد.
اما فعاليت هاي قسمت حسابداري بهاي تمام شده تنها محدود به طي سال نمي باشد.
همانطور که در قسمت هاي قبل اشاره شد شرکت داراي چندين نوع هزينه مي باشد که ما آن را به دو نوع تقسيم مي کنيم.
1. هزينه هاي عملياتي
2. هزينه هاي اداري
هزينه هاي عملياتي
شامل کليه هزينه هاي که به پيمان کار پرداخت مي شود و مبلغ کليه موادي که از انبار شرکت بيرون رفته است براي هر فعاليت يک نوع هزينه عملياتي محسوب مي شود و غيره . . . .
اين هزينه ها در طي سال به وسيله صورت وضعيت هاي که در اختيار قسمت حسابداري بهاي تمام شده قرار مي گيرد در هر پروژه جداگانه وارد شده و بين پروژه هاي مختلف تسهيم مي شود به همان اندازه که هر طرح از اين هزينه ها سهم دارد و در پايان سال معلوم مي باشد که هر پروژه چه مقدار مواد و هزينه عملياتي دربر داشته است و چه مقدار سود از اين پروژه عايد شرکت توزيع نيروي برق استان مي شود.
اما هر شرکتي نيز داراي هزينه هاي است که شرکت توزيع نيروي برق به علت بزرگي و بروکراسي بودن خود و تعداد زياد کارکنان داراي هزينه هاي زياد اداري مي باشد.
هزينه هاي اداري:
به هزينه هاي گفته مي شود که در خود شرکت توزيع نيروي برق استان اتفاق مي افتد و شامل هزينه حقوق و دستمزد و استهلاک و ملزومات و غيره مي باشد که در طي سال اتفاق مي افتد و لي روي پروژه ها تسهيم نمي شود.
قسمت حسابداري بهاي تمام شده کليه هزينه هاي اداري خود را که شامل هزينه هاي حقوق و دستمزد و ملزومات مصرفي و هزينه هاي اداري غيره مي باشد در طي سال جمع آوري نموده و در سيستم نگهداري مي کند.
سپس در پايان سال بعد از اعلام سود ناخالص قسمت حسابداري بهاي تمام شده اقدام به تسهيم هزينه هاي اداري و غيره روي پروژه هاي انجام شده مي نمايد.
چون بر طبق اصول تنها هزينه هاي مواد و تجهيزات و طراحي و غيره صرف يک پروژه نشده است و هزينه هاي کارکنان و هزينه هاي اداري نيز براي پيشبرد اهداف شرکت مصرف شده اند و هزينه هاي اداري و استهلاک و غيره نيز ايجاد شده است و اين سود خالص نمي باشد اما قسمت حسابداري بهاي تمام شده با تسهيم هزينه هاي اداري و استهلاکات و غيره اقدام به خالص سازي سود مي نمايد و سود خالص را به مديريت و هيئت مديره گزارش مي دهد.
و اين تسهيم به چه صورت صورت مي گيرد:
اين تسهيم بندي با توجه به مبالغ هر قرارداد صورت مي گيرد و هر قرارداد که مبلغ آن بيشتر باشد هزينه بيشتري را به تناسب به خود مي گيرد و هزينه بيشتر به فعاليت بيشتر تعلق مي گيرد.
با توجه به اينکه سيستم حسابداري شرکت توزيع نيروي برق استان در اولين سال تغييرات خود به سيستم حسابداري صنعتي مي باشد و هنوز به جايگاه خود نرسيده است و اين نوع هزينه ها را به هزينه هاي سربار تعلق داده اند و در سالهاي آينده هزينه هاي اداري را به عنوان سربار بين فعاليت ها تقسيم نموده و براي هر نوع فعاليت يک نرج جذب سربار تأيين نموده و هزينه هاي را در سال آينده به عنوان سربار با توجه به نرخ هاي مختلف هر فعاليت به ثبت رسانده و از درآمدهاي هر نوع فعليت کسر نموده..
و در پايان سال براي شرکت معلوم مي شود که کدام يک از طرح ها سود آور بوده و کداميک از طرح هاي زيان داشته و دليل زيان پروژه به چه دليل بوده است و مديريت مي تواند بر اساس اطلاعات حسابداري بهاي تمام شده تصميمات جديدي را براي فعاليت هاي سال آينده خود برنامه ريزي کند. مقدار خالص سود را قسمت حسابداري بهاي تمام شده به مديريت سازمان گزارش مي دهد و مقدار سودي را که قسمت حسابداري بهاي تمام شده بدست آورده در صورت هاي مالي سازمان نشان ميدهند.
ومبناي تصميم گيري هاي مديريت سازمان مي باشد.
مشکلات و نواقص سيستم حسابداري بهاي تمام شده:
يکي از مهمترين اين مشکلات حجم فراوان فعاليت هاي انجام شده توس قسمت حسابداري بهاي تمام شده مي باشد.چون قسمت حسابداري بهاي تمام شده وظيفه جمع اموال را نيز دارد و جداي از فعاليت هاي که انجام مي دهد و اين باعث مي شود که حجم زيادي از فعاليت ها و مسئوليت ها به عهده قسمت حسابداري بهاي تمام شده باشد.
تعداد زياد ارباب رجوع: قسمت حسابداري بهاي تمام با توجه به مسئوليت ها و فعاليت هاي که انجام مي ده تقريباً با کليه قسمت هاي شرکت توزيع نيروي برق در ارتباط مي باشد و و گستردگي و تنوع اطلاعات باعث اشتباهاتي مي شود که قسمت حسابداري بهاي تمام سعي در رفع اين اشتباهات دارد. و تعداد زيادي از افراد که به قسمت حسابداري بهاي تمام شده مراجعه نموده و اعلام صورت وضعيت ها و به حسابداري بهاي تمام شده و دريافت آخرين وضعيت بستانکار پيمانکارن شرکت توزيع نيروي برق استان مي باشد و اين به حجم فعاليت هاي اين سازمان افزوده مي شود.
کم بودن کنتزل داخلي
با توجه به حجم فعاليت زياد قسمت حسابداري بهاي تمام شده و تعداد کم کارکنان اين بخش باعث مي شود که اشتباهاتي ذاتي صورت گيرد و خطر ريسک ذاتي اشتباهات ذاتي را افزايش مي دهد و ريک بالاي براي مديريت دارد اما قسمت حسابداري بهاي تمام شده با توجه به مکانيزه کردن سيستم هاي خود و کامپيوتري کردن فعاليت هاي خود اين مشکل را تا حد زيادي کاهش داده اند.
البته اين مشکلات را مي توان با تقسيم فعاليت هاي قسمت حسابداري بهاي تمام شده به اجزاء مختلف و افزايش تعداد کارکنان اين بخش تا حد قابل قبولي کاهش داد.
2- شماره گذاري و كدينگ حسابها
شماره كدهائي كه براي حسابها در نظر گرفته شده بايد جزئي از عنوان آن حسابها تلقي شده و در صورتهاي مالي، ترازهاي آزمايشي تراز نامه ها و صورتحساب هاي درآمد و هزينه كه توسط شركت هاي برق تنظيم و براي وزارت ارسال ميگردد قيد شود.
به منظور تسهيل در تشخيص حسابهاي سرمايه اي يا هزينه هاي عملياتي مربوطه شركت هاي برق مي توانند از سيستم شماره گذاري فرعي در دفاتر يا برنامه هاي كامپيوتري خود كه به طرز مناسبي ارقام و مبالغ حسابها را تفكيك و تشريح نمايد استفاده كنند.
جدول شماره گذاري حسابها
حسابهاي 100-199 دارائي و ساير اقلام بدهكار
حسابهاي 200- 299 بدهي و ساير اقلام بستانكار
حسابهاي 300-399 تأسيسات
حسابهاي 400-439 درآمد و هزينه
حسابهاي 440-469 درآمد عمليات
حسابهاي 500-599 هزينه هاي توليد، انتقال و توزيع
حسابهاي 900-949 هزينه هاي مشتركين، فروش، اداري و عمومي
3- دوره حسابداري
حسابهاي شركت برق بايد به طور ماهانه تنظيم و نگاهداري شوند به طوري كه كليه عمليات و ارقام هر ماه در حسابهاي همان ماه منظور گردد سال اول مالي شركتهاي برق پايان اسفندهر سال بوده و در تاريخ مزبور حسابها بايد بسته شوند مگر آنكه وزارت نيرو ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد.
4- پرسش و تفسير
به منظور هم آهنگي و رعايت يكسان اصول و موازين اين روش حسابداري هر نوع شبهه و ابهامي در مورد تعبير متن حسابها بروز نمايد بايد با نظر و صلاحديد وزارت نيرو مرتفع گردد.
5- متن حسابها
وجود يك قلم در يك حساب فقط موقعي منظور نمودن آنرا در حساب مربوطه ايجاب مي نمايد كه در متن آن حساب قلم مزبور يا مشابه آن تعيين شده باشد.
6- اقلام معوقه
كليه اقلام مربوط به عمليات سنوات قبل كه قبلاً به حسابها منظور نشده بايد بنا به مورد به حساب هاي 434 بستانكاري هاي متفرقه بمازاد با 435 بدهكاري هاي متفرقه بمازاد منظور گردند.
7- اقلام مميزي نشده
در صورت عدم تغاير با مقررات مالي و معاملاتي و ساير قوانين موضوعه هنگامي كه گزارش مالي شركت تهيه مي شود چنانچه داد و ستدي انجام شده باشد كه در حساب هاي مالي مؤثر باشد ولي مبلغ مورد داد و ستد را در موقع بستن حسابها در اختتام دوره حسابداري نتوان به طور دقيق تعيين نمود بايد برآورد آن مبلغ را در حسابهاي مربوطه منظور نمود. بديهي است برآورد نمودن اقلام جزئي كه تأثير قابل ملاحظه اي در حسابها نخواهد داشت ضروري نمي باشد.
8- توزيع حقوق و هزينه هاي كاركنان
هزينه هاي حقوق، دستمزد و مزاياي كاركنان مربوط به حسابهاي مختلف از قبيل نوسازي، تعمير و نگاهداري و عمليات بايد بر مبناي زمان واقعي صرف شده توزيع شود. چنانچه توزيع هزينه ها با اين ترتيب امكان نداشته باشد مي توان زمان صرف شده براي عمليات مشابه را مبناي توزيع اين قبيل هزينه ها قرار داد.
اطلاعات حسابداري لازم براي اين امر از قبيل گزارش اوقات كار بايد به ترتيبي تنظيم شود كه توزيع هزينه هاي كاركنان به حساب هاي مربوطه به سهولت امكان پذير باشد.
9- ذخيره هاي عملياتي
چنانچه وزارت نيرو مقرر دارد شركت هاي برق مي توانند به منظور تأمين بيمه اموال، صدمات و خسارات وارده، تعميرات عقب افتاده و غيره از ذخيره عملياتي استفاده نمايند. پيش بيني ميزان ذخيره هاي مزبور را نيز وزارت نيرو تعيين خواهد كرد.
10- مدارك و سوابق
شركت ها بايد مدارك، سوابق و اسناد مربوط به واحدهاي عملياتي حوزه فعاليت خود را به تفكيك و به طور جداگانه براي نيروگاه ها خطوط انتقال و شبكه توزيع از جهت قيمت تمام شده، افزايش هاي انجام گرفته، بركناري ها، هزينه هاي عمليات و تعمير و نگهداري نگاهداري نمايند.
تأسيسات برق
الف: اين حساب شامل قيمت تمام شده تأسيساتي خواهد بود كه در تملك سازمان يا شركت برق بوده و در عمليات بهره برداري مورد استفاده ميباشد و طول عمر خدمتي آن نيز بيش از يك سال از تاريخ بهره برداري است و طبق اصول و ضوابط ثبت گردد.
ب: بهاي افزايش ها و اصلاحات اموال استيجاري منظور در اين حساب بايد در كدهاي فرعي جداگانه كه قابل تميز و تفكيك از تأسيسات متعلق به شركت باشد ثبت گردد.
تأسيسات برق نگاهداري شده براي استفاده آتي
اين حساب شامل بهاي تأسيسات برق متعلق به شركت است كه تحت برنامه معيني جهت استفاده آتي نگاهداري مي شود. در ضمن حساب مزبور شامل تأسيسات تحويلي و خريداري شده كه به عللي پس از تاريخ تحويل و خريداري مورد بهره برداري قرار نگرفته و جهت استفاده آتي نگاهداري شده است مي گردد. همچنين تأسيساتي كه قبلاً توسط شركت موره بهره برداري قرار گرفته و بعداً از خدمت خارج شده ولي در نظر است كه در آينده مورد استفاده مجدد قرار گيرد در اين حساب منظور مي شود.
ذخيره استهلاک تأسيسات برق مشغول به کار
الف: اقلام مشروحه زير بايد در بستانکار اين حساب منظور شود:
1- مبالغي که در بدهکار حساب 403 هزينه استهلاک يا در حسابهاي تصفيه شده براي هزينه استهلاک جاري منظور شده است.
2- مبالغ دخيره استهلاک مربوط به تأسيسات خريداري شده که به عنوان واحدهاي عملياتي تحويل گرديده است.
ب: موقعي که يک واحد از تأسيسات مشغول به کار استهلاک پذير از رده خدمتي برکنار مي شود، قيمت دفتري واحد مذکور به علاوه هزينه برداشت مربوطه در بدهکار اين حساب منظور مي گردد و همچنين ارزش بازيافتني (قيمت اسقاط) يا ساير مبالغ قابل وصول از قبيل بيمه در بستانکار اين حساب ثبت مي شود. در موقع برکناري هزينه هاي برداشت و ارزش بازيافتي ابتدا در دستور کارهاي برکناري محاسبه و منظور مي شود. سپس پس از اتمام عمليات برکناري، توزيع هزينه هاي مزبور در کدهاي فرعي اين حساب بشرح مندرج در بند ذيل انجام مي گيرد.
در دفتر کل و ترازنامه تنظيمي يک رقم کلي و مرکب براي حساب ذخيره استهلاک تأسيسات برق در نظر گرفته مي شود. اما شرکتهاي برق موظفند جهت مقاصد تجزيه و تحليل، جزئيات سوابق کدهاي معين اين حساب را بر اساس انواع طبقات تأسيسات موجود 1 توليد بخاري 2) توليد گازي 3) توليد هيدروليک 4) توليد ديزلي 5) خطوط انتقال 6) شبکه توزيع 7) تأسيسات عمومي نگاهداري نمايند.
موقعي كه يك واحد عملياتي تأسيسات از حسابي به حساب ديگر از يك شركت برق به شركت برق ديگر و يا احياناً از يك حساب به حساب اموال غيربرقي انتقال مي يابد، نحوه محاسبه ذخيره استهلاك مربوطه بايد به طريقي كه در بند 11 دستورالعمل تأسيسات برق آمده است انجام گيرد.
شركتهاي برق مجازند فقط جهت مقاصدي كه در بالا شرح داده شد از ذخيره استهلاك استفاده نمايند. هر نوع انتقال قسمتي از اين حساب به مازاد يا استفاده از آن به طريقي، منوط به كسب مجوز از وزارت نيرو مي باشد.
سرمايه گذاريها و وامها
اين حساب شامل قيمت دفتري سرمايه گذاري و وامهاي اعطائي در ساير شرکتهاي تابع وزارت نيرو نظير ساتکاب و غيره و همچنين ساير شرکتها و سازمانهايي که به تشخيص مجمع عمومي وزارت نيرو ضروري نمايد خواهد بود.

دارائي هاي جاري
دارائي جاري عبارت است از وجوه نقدي، موجودي كالا، حسابهاي دريافتي و به طور كلي دارائي هايي است كه در شرايط عادي كار و در آينده نزديك به سهولت قابل تبديل به وجه نقد مي باشد.
صندوق
اين حساب شامل موجودي هاي بانكي و نيز وجوه نقدي در صندوق شركت به استثناي وجوه تنخواه گردان خواهد بود كه شركت مي تواند به طور جاري و روزمره از آن برداشت نمايد.
تنخواه گردان
اين حساب شامل پيش پرداخت وجوه نقدي خواهد بود که براي احتياجات خاص، به عنوان تنخواه گردان، در اختيار متصديان يا اشخاص مسئول گذارده مي شود.
نکته: به طور سهولت کنترل، وجود پرداخت شده به عنوان تنخواه گردان بايد مبلغي ثابت باشد.
اسناد دريافتني
اين حساب شامل قيمت دفتري كليه سفته ها و ساير اسناد دريافتني خواهد بود.
حسابهاي دريافتني مشتركين
اين حساب شامل مبالغ بدهي مشتركين در ازاء فروش برق به آنها خواهد بود.
ساير حسابهاي دريافتني
اين حساب شامل كليه مطالبات شركت از كاركنان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به استثناي بدهي هاي ناشي از فروش برق به مشتركين خواهد بود.
پيش پرداخت هاي پيمانهاي خريد
اين حساب شامل پيش پرداختهاي مربوط به سفارش خريد کالا و ماشين آلات بر اساس پيمانهاي منعقده خواهد بود. پيش پرداختهاي مزبور تا زماني که کالا و ماشين آلات سفارش شده تحويل شرکت نگرديده در اين حساب نگاهداري خواهد شد. براي هر يک از پيمانهاي خريد مربوط به ساتکاب بايد حسابهاي فرعي جداگانه اي نگاهداري شود.
محاسبه و ثبت ارقام مربوط به مواد و مصالح بازيافتي به طريق ذيل خواهد بود.
1- در اين روش حسابداري ارزش لوازم و مصالح بازيافتي بر اساس قيمت صادره و در صورت عدم امكان بر مبناي برآورد تعيين خواهد شد.
2- لوازم اسقاط و غير قابل استفاده بايد بر مبناي مبلغ خالص تقريبي فروش در اين حساب منظور گردد- فروش منهاي هزينه فروش اختلاف بين مبلغ واقعي حاصل از فروش لوازم اسقاط يا مبلغ خالص تقريبي كه قبلاً در اين حساب ثبت گرديده در حساب 163 منظور و اصلاح خواهد شد.

ثبت هاي مربوط به انتخاب پيمانکار و اجراي پروژه به شرح ذيل مي باشند :
1- فروش اسناد شرکت در مناقصه :
بانک -----------------------
ساير درآمد ها --------------------------
2- دريافت سپرده يا ضمانت نامه شرکت در مناقصه دريافت سپرده:
بانک -----------------------
حسابهاي پرداختني -----------------------
دريافت ضمانت نامه ثبتي ندارد .
3- اعلام برنده و آزاد سازي سپرده يا عودت ضمانت نامه
حسابهاي دريافتني -----------------
بانک ------------------------
4- دريافت سپرده يا ضمانت نامه حسن آنجام قرارداد از پيمانکار برنده :
بانک -------------------------
حسابهاي پرداختني ----------------------------
يا
حسابهاي انتظامي ----------------------
طرف حسابهاي انتظامي -----------------------
5- تاييد صورت وضعيت توسط پيمانکار و ناظر و الصاق فرم 101 توسط
حسابدار تاسيسات :
کاردرجريان برنامه _طرح /محل اجرا/شماره پرونده/انديکس پيمانکار/رديف
پروژه
ماليات(5%) --------------------
بيمه --------------------
حسن انجام کار (5%) -----------
حسابهاي پرداختني (الباقي) -------
6- ارسال صورت وضعيت به برق منطقه
پروژه هاي مختلف که اجرا مي شوند چنانکه قبلا بيان شد به رديف ها و طرح هاي مختلف تقسيم مي شوند ، هنگامي که يک پروژه تکميل و آماده تحويل به برق منطقه مي شود .
صورت وضعيت آن توسط قسمت مربوطه تنظيم مي شود صورت وضعيت قرارداد مربوط به بهره برداري توسط معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ ، صورت وضعيت مشترکين توسط دفتر نظارت بر خدمات مشترکين و فروش ، صورتوضعيت مربوط به چاههاي کشاورزي توسط مجري طرح برقي کردن چاهها وصورت وضعيت مربوط به قراردادهاي توسعه و نوسازي و اصلاح و بهينه سازي توسط دفتر مهندسي طراحي و نظارت آماده مي شود (بعضي از واحدهاي فوق اکنون فعال نيستند ) هنگام ارسال اين صورت وضعيت ها به برق منطقه بر حسب نوع قرارداد (از کد طرح هر پروژه مشخص مي شود ) صورت وضعيت هاي طبقه بندي و با معين مربوط سند مي خورد حساب معين 141 براي قراردادهاي بهره برداري ، حساب 142 براي قرارداد مشترکين ، حساب 143 قرارداد توسعه و نوسازي (شامل روشنايي معابر) ، حساب 144 قرارداد توسعه روستايي ، حساب 145 قرارداد اصلاح و بهينه سازي (اين قرارداد مربوط به طرح 7 يعني خود ياري بوده و از انجائيکه وجه آن مستقيما" از متقاضي پروژه دريافت مي شود براي برق منطقه صورت وضعيت نمي شود ) ، حساب 146 قرارداد بهينه سازي مصرف انرژي ، حساب 147 قرارداد نيرو رساني ، حساب 148 قرارداد چاههاي کشاورزي، حساب 149 قرارداد طراحي و نظارت که قرارداد طراحي و نظارت جداگانه صورت وضعيت نمي شود بلکه معادل 5 % هر صورت وضعيت که مربوط به برق منطقه مي باشد به جز صورت وضعيت قراردادها ي 141 و142 پس از تاييد به حساب 149/255 گذاشته مي شود . با ارسال صورت وضعيت به برق منطقه ثبت ذيل صادر مي شود :
حساب انتظامي --------/10010/معين قرارداد/199
طرف حساب انتظامي --------10010/معين قرارداد/ 299
7- تاييد صورت وضعيت توسط دفتر فني طرح و نظارت برق منطقه :
اگر صورت وضعيت مربوط يه پروژه هاي توسعه و نوسازي يا اصلاح و بهينه سازي باشد بعد از حساب 255 از رديف پروژه و درآخر دستور کار کد طرح و برنامه آن قيد مي شود درغيراينصورت شماره قرارداد بعد از حساب 255 ثبت مي شود .
طرف ح انتظامي -------/10010/ معين قرارداد / 299
بدهکاران --------/ 10010/ معين قرارداد /145
حسابهاي انتظامي ----------/10010/معين قرارداد /299
صورت وضعيت تاييد شده ----/10010/ معين قرارداد/255
8- صدور سند توسط قسمت مالي برق منطقه و محاسبه کسورات
پيش دريافت ------------/10010/معين قرارداد / 250
دارايي -----------------------------/111 /145
بيمه ------------------------------/122/145
حسن انجام کار ----------------------------/012 / 145
بدهکاران ---------------/10010/معين قرارداد / 145

فصل دوم
تعریف مسئول حقوق و دستمزد:
کسی است که از عهده انجام تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تکمیل فایلهای اطلاعاتی و آماری تهیه لیست بیمه، صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد و انجام کارهای مربوط به دستمزد توسط کامپیوتر برآید.
• تعریف دستمزد تولیدی:
دستمزد تولیدی عبارت است وجوهی که برای کار انجام شده تولید در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد.
• دستمزد مستقیم:
عبارت است از هزینه کار انجام شده ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد شود به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم گویند. مانند: دستمزد کارگران چوب بر و خراط در یک کارگاه تولید مبل و صندلی.
• دستمزد غیرمستقیم
عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده ای که مستقیماً در ساخت محصول مصرف نشده باشد به عبارت دیگر دستمزد سر کارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تأثیر در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم گویند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید