whatsapp call admin

دانلود مقاله بررسی روش های کاهش سطح مقطع راداری

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود


خلاصه

در این پژوهش در ابتدا به معرفی سطح مقطع راداری پرداخته شده است. سپس میزان تأثیرپذیری سطح مقطع راداری از عواملی چون اندازه و شکل و جنس اهداف، طول موج رادار و زاویه دید رادار توضیح داده شده است. همچنین در مورد روشهای کنترل سطح مقطع راداری و خطاهای ناشی از اجرای این روشها بحث شده است. در انتها چهار روش اصلی کاهش سطح مقطع راداری معرفی شده است. این چهار روش عبارتند از شکلدهی هدف، مواد جاذب راداری، حذف فعال و حذف غیرفعال. مزایا و معایب هر یک از روشها بیان شده است. مقایسه ضمنی بین این روشها انجام شده و برتریهای هر کدام نسبت به سایر روشها تبیین شده است.

کلمات کلیدی: سطح مقطع راداری، انرژی بازگشتی، حذف فعال، حذف غیرفعال

۱٫ مقدمه

در این مقاله، پدیده پراکندگی هدف و روش محاسبه سطح مقطع رادار۱ مورد بررسی قرار گرفته است. نوسانات RCS هدف به دلیل زاویه انحراف مسیر هدف از رادار، فرکانس و پلاریزاسیون ارائه شده است. همچنین روش های کاهش سطح مقطع راداری مورد بحث قرار گرفته و خطاهای ناشی از این روشها مورد بررسی قرار گرفته است.

۲٫ سطح مقطع راداری

اصطلاح سطح مقطع رادار، مقیاسی برای قدرت پراکنده شده در یک مسیر معین است، هدف با امواج فرستاده شده از رادار نمایان میشود. حد نسبت فاصله از پراکندهساز تا نقطه جایی که قدرت پراکنده شده، سنجیده میشود و این حد به بی نهایت میل میکند.

۱ RCS

(۱)

(۲)

۲ scat

E lim
inc E
R

۲ scat H 2 scat E

۲ R 4 2 R 4

۲ inc H 2 inc E

که در آن σ سطح مقطع رادار در مقیاس متر، scat E میدان الکتریکی پراکنده شده، inc E میدان برخوردکننده با هدف و R فاصله آنتن رادار تا

هدف هستند.

میدان پراکنده شده :EM این میدان تفاوت بین میدان کل در حضور یک شی است و میدانی است که اگر شی موجود نبود، وجود دارد. میدان پراشیده :EM این میدان، میدان کل در حضور یک شی است.

زمانیکه

۱

.a

۲

(منطقه تابش) است امواج پراکنده شده از یک حوزه میتواند برای مدلسازی قطرههای باران استفاده شود.

شکل: ۱ سطح مقطع راداری کره
زمانیکه ۱ ۲ .a است σ به سطح مقطع نوری a2 نزدیک میشود. سطح مقطع رادار را میتوان در میدان دور بیان کرد، یا E یا H برای
توضیح موج EM کافی است. سطح مقطع رادار تابعی است از:

• موضع فرستنده تا هدف

• موضع گیرنده تا هدف
• شکل هندسی هدف و مواد اجزاء تشکیل دهنده
• جهتگیری زاویهای هدف نسبت به گیرنده و فرستنده
• فرکانس یا طول موج

• قطبی شدگی (پلاریزاسیون) فرستنده

• قطبی شدگی گیرنده

۳٫ اهمیت محاسبه سطح مقطع رادار در اهداف

پنج دلیل اساسی برای اینکه چرا اندازه گیری های سطح مقطع رادار صورت میگیرد، وجود دارد. این دلایل عبارتند از:

• بدست آوردن فهم پدیده های اولیه پراکندگی

• بدست آوردن داده های تشخیصی (خطایاب)

• بررسی کردن سیستم اجرا
• ایجاد یک پایگاه داده
• رفع احتیاجات قراردادی

بدلایل فوق الذکر اندازهگیری سطح مقطع رادار اهمیت زیادی دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد