بخشی از مقاله


چکیده:

فویل هاي آلومینیوم به دلیل خواص منحصر بفردشان کاربردهاي وسیعی در صنایع مختلفی نظیر صنایع بسته بندي مواد غذایی و صنایع دارویی، پیدا نموده اندچفیکی ازکاربرد هاي ویژه فویل آلومینیوم، بسته بندي مواد غذایی و دارویی بوده که به دلیل حفاظت عالی آن ها در برابر تاثیرات محیطی می باشدچفبا توجه به کم شدن تدریجیفضخامت ورق آلومینیوم در فرایند نورد امکان به وجود آمدن عیوبی در فرایند تولید وجود دارد، که مهمترین آنها عیب خالی کردگی سطح ورق می باشدچفخالی کردگی یک عیب متالورژیکی است که در ضخامت هایی پایین تر از حهلفمیکرومتر ظاهر می شود، وجود این عیب در کاربردهاي حساسیفمانند صنایع نامبرده شده مورد قبول نبوده و کاربرد فویل را محدود میفسازدچفدر تحقیق حاضر نمونه هایی از ورق و فویل آلومینیوم للحهفاز ضخامت μmفللف تا μmحهلفجمع آوري شد چفبراي مطالعه ریز ساختار ورق و فویل آلومینیوم، از میکروسکوپ الکترونی روبشی با آنالیز EDSف استفاده شدچف نتایج حاصل از مطالعه و بررسی، نشان داد که عوامل متالورژیکی پیدایش خالی کردگی سطح ورق به عواملی نظیرفجدایش و حفرات ناشی از کاهش حجم آلومینیوم یا تهی شدن جاهاي ناشی از کنده شدن ترکیبات ترد بین فلزيفمربوط می شوندچففف
فف
کلمات کلیدي: فویل آلومینیوم، خالی کردگی، آلومینیوم 8011، فرآیند ریخته گري دوغلتکی، تهی جاها

لنففمقدمهفففف

فویل آلومینیوم ورقی است نورد شده از آلیاژهاي سري XXXل،ف XXXمفوفXXXهفکه بیش از هشفدرصد آلومینیوم داشته وفضخامت آن زیر μm ححه فمی باشدچ ففویل آلومینیوم للحه فبه دلیل فداشتن خواص مکانیکی مطلوب وفقابلیت کشش عمیق و همچنین خصوصیاتی چون سمی نبودن، مقاومت در برابر اثرات محیطی و عدم نفوذ پذیري نسبت به اکسیژن، رطوبتفو نور، کاربرد فراوانی در صنایع بسته بندي مواد غذایی و دارویی و بهداشتیفدارد ]لنفت[چفففف

از شایعترین عیوبی که در فویل آلومینیوم در ضخامت فهاي زیر μmححهففبه وجود می آید عیب خالی کردگیفمیفباشد چفاین عیب به سوراخ هاي کشیده شده در جهت نورد گفته می شود که ابعاد متفاوتی دارند عمولاٌم با کم شدن ضخامت ابعاد آنهابیشتر می شود و تقریباٌ در برخی از موارد ابعادي در حدود μmحل فتا cmحلفمشاهده شده استچفوجود این عیب به دلیل اینکه به عنوان محلی براي ورود هوا و نور و رطوبتفبه مواد غذایی می باشد، باعث عدم استفاده فویل در صنایع بسته بندي مواد غذایی و دارویی می گردند از دیگر مضرات آن کاهش کیفیت چاپ پذیري و لامینه کردن فویل می باشد ف]ت[چ فاز منابع بروز عیب خالی کردگیففففففف
می توان بهفجدایش فازي و اثرات ناشی از آن در زمینه آلومینیوم اشاره نمودچففف

جدایش فدر نتیجه راههاي مختلف توزیع مجدد عنصر محلول در ساختار جامد حاصل می شودفکهفبه دو دسته ماکروسکوپی و میکروسکوپی تقسیم می شودچفجدایش میکروسکوپی یک پدیده کم دامنه است که در محدوده اندازه دانه تغییر می فکند اما هنگامی که فتغییر ترکیب، دامنه وسیعی داشته باشد آن را جدایش ماکروسکوپی می نامندفوفاغلب در طول فواصل بیش از قطر چند دانه اتفاق می افتد]ز[چفاز مهمترین عواملی که بر جدایش فازي تاثیر می گذارد اختلاف وزن مخصوص،فقابلیت انحلال وفنرخ

انجماد است]ز[چففف آهن و سیلیسیمفحلالیت کمی در آلومینیوم داشته پزحقحفدرصدژفو

همواره در آلیاژهاي تجاري آلومینیوم حضور دارندچ فآهن میفتواند باعث افزایش استحکام در آلومینیوم شود اما چنانچه مقدار آن به بیش از حد حلالیت آن در آلومینیوم افزایش یابد، به عنوان ناخالصی اصلی و شاید مضرترین عامل تأثیرگذار بر خواص مکانیکی فویل آلومینیوم به حساب میفآیدازچف آنجا که حد حلالیت آهن در آلومینیوم بسیار کم است، عمدتاً به صورت ترکیبات بین فلزي در زمینه آلومینیوم ظاهر میفشودچ فدر حضور سیلیسیم این ترکیبات سهتاییف بوده و نوعاً  فیا ف میباشندچفاین ترکیبات در زمینه به صورت باند هاي جدایش یافته ظاهر می شوند]ذ[چفجدایش فازي براي تولید ورق با ضخامت بالا چندان مضرفنمی باشد اما در ضخامت هاي پایین می تواندفمشکل ساز باشد]غ[چففف
اکثر فلزات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند چفبه عنوان مثال آلومینیوم فخالص داراي تلنغج فانقباض ضمن انجماد استچ فاین کاهش حجم باید بگونه اي جبران گرددچفدر صورتی که مذاب اضافی وجود نداشته باشد به ناچار در قطعه حفره اي بوجود خواهد آمد که به آن حفره انقباضی می گویندچفاین حفراتفدر فرآیند ریخته گري دو غلتکی در خط مرکزيفورقفمیل به تشکیل دارند]ذ[چففف
تا کنون فعالیت هایی در جهت بهبود کیفیت فویل آلومینیوم از سري آلیاژهاي XXXل فنظیر آلیاژ ححهل فتوسط Keles ف وdundar فبه انجام رسیده استمحققینچف فوق عمدتاً در خصوص مسائل کیفیت سطح فویل مانند مارك غلتک و پلیسه آلومینیوم و همچنین عیب حفره سوزنی که منشاء آن را به منابع متالورژیکی و مکانیکی مانندفاسپینل هاي منیزیمی، هیدروژن،فزبري سطح غلتک نسبت داده شده است ]ل[چفلیکن اطلاعات منتشر شده در مورد عیب خالی کردگی در سایر آلیاژهاي آلومینیوم در دسترس نیستچف]ل[چفلذا در این تحقیق اثر جدایش فازي و حفرات ایجاد


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

شده در ریز ساختار و رابطه آن با بروز این عیب در آلیاژ للحه فمورد بررسی قرار گرفته است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید