دانلود مقاله بررسی فرآیند فورج چرخشی جهت تولید قطعات استوانه ای

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
فرآیند فورج چرخشی یکی از فرآیندهایی است که امروزه در بسیاری از صنایع جهت تولید رینگ ها و قطعات استوانهای با فرم های خاص موردتوجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی جهت تولید چرخها و دیسک کلاچ اتومبیل به کار میرود. در این مقاله ابتدا معرفی فرآیند فورج چرخشی و نحوه عملکرد آن صورت گرفته است. سپس شبیه سازی این فرآیند جهت تولید یک رینگ ساده در نرم افزار ABAQUS انجام شده و در مورد سطح تماس قالب ها و رینگ، تنش های وارد شده به رینگ، نیرو و توان لازم جهت انجام فرآیند و همچنین دلیل کاهش توان نسبت به فرآیند فورج معمولی بحث شده است. تطبیق نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشات عملی نمایانگر دقت بالای نتایج شبیه-

سازی است.

واژههای کلیدی: فورج چرخشی- آزمایشات عملی- -ABAQUS تنش های رینگ- نیرو و توان فرآیند

-۱ مقدمه

در فورجینگ به روش معمول، قالب از دو قسمت بالا و پایین تشکیل شده که در یک راستا قرار داشته و دارای یک محور مشترک می باشند. با حرکت قالب بالا فرم دهی قطعه صورت می گیرد. همچنین در پایان فرآیند تمامی سطح قالب ها با سطح قطعه اولیه در تماس می باشد.
در روش فورج چرخشی که در شکل ۱ نشان داده شده است، دو قالب بالا و پایین وجود دارد. قالب بالا از محور عمودی ماشین

γ درجه انحراف داشته وحول محور عمودی ماشین دوران می نماید. قالب پایین در راستای عمودی حرکت می نماید و به قالب بالا نزدیک می شود. با نزدیک شدن قالب پایین به قالب بالا، قطعه مورد نظر تغییر شکل می یابد. سطح تماس بین قالب ها و قطعه در روش فورج چرخشی کمتر از فورج معمولی بوده و در نتیجه نیرو و توان لازم جهت شکل دادن قطعه نسبت به فورج معمولی کمتر می باشد. مزایای روش فورج چرخشی عبارتند از: صدا و ارتعاشات کمتر، کیفیت یکنواخت قطعه نهایی، سطح صاف تر قطعه تولید شده نسبت به فورج معمولی، تلرانس نزدیک تر به شکل اصلی، ذخیره انرژی، وقت و هزینه مواد.[۱]

مزایای بیان شده، موجب شده است که این تکنولوژی بیشتر و بیشتر مورد توجه صنایع مختلف قرار بگیرد. بعضی از این صنایع عبارتند از صنایع خودرو سازی، ماشین های ابزار، تجهیزات الکتریکی و ابزار برشی و یکی از استفاده های بسیار زیاد از این تکنولوژی تولید چرخ ماشین ها، دیسک کلاچ ماشین و قاب بلبرینگ ها می باشد.[۱]

شکل : ۱ فرآیند فورج چرخشی

پژوهشهایی که تاکنون در مورد فورج چرخشی ارائه گردیده اکثراً در مورد اندازه گیری تنش وارد در محل تماس قالب بالا و قطعه کار می باشد۲]و[۳ و یا پارامترهای توان و جریان ماده جهت بهینه سازی فرآیند بررسی گردیده اند.[۶-۴] تاکنون در مقالات برای بررسی موارد بیان شده از روش های آزمایش عملی و آنالیز تنشی استفاده گردیده است.[۱۰-۷] روش آزمایش عملی همراه با صرف هزینه و زمان بسیاری می باشد تا پارامترهای گوناگون بررسی گردند و این امر موجب می گردد این روش مقرون به صرفه نباشد. از طرف دیگر استفاده از روش آنالیز تنشی به دلیل روبرو شدن با روابط پیچیده محاسباتی و خطای حاصل از ساده سازی ها نمی تواند روش مناسبی در نظر گرفته شود. در سال های اخیر با استفاده از نرم افزارهای اجزا محدود صرفه جویی بسیاری در هزینهها و زمان صورت گرفته است و با اعتبار بخشیدن نتایج شبیه سازی با استفاده از روش آزمایش عملی، می توان در موارد مشابه به نتایج آنها اطمینان نمود. ونگ و ژاو ۱۱]و[۱۲ با استفاده از کدنویسی اجزا محدود، شبیه سازی یک رینگ ساده را در حالت سه بعدی به انجام رساندند. لیو و همکاران شبیه سازی فرآیند فورج چرخشی را با استفاده از نرم افزار DEFORM انجام دادند .[۱۳] یوآن نیز توسط همین نرم افزار فرآیند فورج چرخشی را شبیه سازی نمود و پارامترهایی نظیر زاویه انحراف و سرعت قالب پایین را بررسی نمود.[۱۴]
تاکنون مقالات ارائه شده در جهت شبیه سازی فرآیند بوده است و کمتر در مورد شرایط بهینه فرآیند صحبت شده است. در این مقاله سعی شده است رابطه ای ارائه گردد که شرایط بهینه جهت مناسب ترین عملکرد فرآیند فورج چرخشی انتخاب شود. همچنین نتایج شبیه سازی حاصل از نرم افزار ABAQUS با نتایج آزمایش عملی مقایسه شده و در مورد سطح تماس قالب ها با رینگ، تنش ها، نیروها و توان لازم جهت انجام فرآیند بحث شده است. همچنین دلیل کاهش نیروها و توان لازم در این فرآیند نسبت به فرآیند فورج معمولی بیان شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد