دانلود مقاله تاثیر لایه های حاوی پودر نانو الماس بر بازتابش نوترون های سریع

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

حفاظ گذاری در برابر نوترونها، بر پایه بازتابش نوترونهای سریع استوار است. زیرا در جذب نوترون، گاماهای آنی و یا شاید گاماهای تاخیری تولید میشود. به دلیل اینکه هیدروژن سطح مقطع پراکندگی بالایی برای نوترون دارد، در ساخت حفاظهای نوترونی مواد هیدروژندار مانند پلیاتیلن و سایر هیدروکربنها مورد استفاده قرار میگیرند.

ساختار الماس را میتوان به صورت شبکه مکعبی، با وجوه مرکز پر، تصور نمود. به طوریکه نیمی از حفرههای 4 وجهی آن، پر شده است. در این ساختار، هر اتم کربن توسط چهار اتم کربن دیگر احاطه شده و با یکدیگر پیوند کووالانسی دارند. پیوند بسیار قوی کووالانسی اتمهای مجاور کربن، سبب افزایش مدول الاستیک و دمای پایداری فوق العاده بالا شده و سختترین ماده طبیعی را ایجاد مینماید .[1] اصولا مواد در حالت کپهای، دارای ساختار سه بعدی هستند اما با استفاده از فناوری نانو میتوان ابعاد مواد را در جهتهای مختلف کاهش داد و مواد را با ساختار تقریبا دو بعدی (لایه نازک)، یک بعدی (نانو میلهها و نانو لولهها) و صفر بعدی (نانو ذرات و نانو کریستالها) ایجاد نمود. این فناوری علاوه بر تغییر خواص مواد مذکور، باعث افزایش نسبت سطح به حجم آنها و در نتیجه باعث افزایش میزان واکنشهای سطحی روی این مواد میگردد. در طول 40 سال گذشته با توسعه فناوری هستهای، قوانین و استانداردهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای میزان دز

471

0 = 2 ⁄


دریافتی افراد در شرایط مختلف، سختتر و کمتر میشود. بنابراین در ساخت حفاظهای نوترونی، محدودیتهای فیزیکی بسیاری ایجاد شده است که در این راستا میتوان به موارد حجمی و وزنی در کاربردهای مختلف اشاره نمود.

:2 بررسی مواد بازتاب کننده نوترون

بازتابندهها برای بازتابش نوترون به منظور جلوگیری از فرار آنها مورد استفاده قرار میگیرند. بهترین بازتابنده نوترون مادهای است که دارای بیشترین سطح مقطع پراکندگی و کمترین سطح مقطع جذب نوترون باشد. معمولا در بهترین حالت، برای بازتابش نوترونها از گرافیت و برلیوم (با توجه به جامد بودن آنها) استفاده میشود. در حقیقت اندازه واحد ساختاری ماده ( )، قابل مقایسه با طول موج نوترون (λ) میباشد. پراکندگی
منسجم و کارآمد نوترون متناسب با نسبت λ است .[2]

نوترون را میتوان توسط یک موج با طول موج λ و بردار موج تشریح نمود که انرژی آن برابر است

با:
ℏ2k2
(1) 0 0 =
2
در این رابطه m جرم، E0 انرژی نوترون و ℏ ثابت پلانک است .[3]

بر اثر عبور پرتوی نوترونی ازماده، به دلیل انجام واکنشهای هستهای، از شدت آن کاسته میشود. در مادهای با ضخامت dx، تعداد ndx اتم در واحد سطح موجود میباشد، که n تعداد اتمها در واحد حجم است. اگر δ سطح مقطع کل باشد، تغییرات شدت و در نتیجه شدت پرتوی نوترون خروجی برابر است با :[3]
(2) nx − = − δ ndx ⇒ = 0

:3 روش آزمایش :1-3 آشکار ساز BF3

آشـکارسـاز BF3 یک آشـکارساز گازی برای نوترونهای حرارتی است که در ناحیه تناسبی کار میکند. گاز BF3داخل این آشـکارسـاز از ایزوتوپ 10B غنی شده است. 10B دارای سطح مقطع بالایی برای جذب نوترون حرارتی اسـت. 10B با جذب یک نوترون حرارتی به دو ایزوتوپ 4He و 7Li شـکافته میشود. سپس با استفاده از یک میدان الکتریکی، بارهای تولیدی حاصــل از یونش این دوپاره شــکافت، در محیط گازی جمعآوری و درخروجی یک پالس الکتریکی یا به عبارتی شـمارش خواهیم داشـت. بازده آشکارساز BF3 متناسب با سطح مقطع جذب 10B برای نوترونهای با انرژی متفاوت، تغییر میکند (شکل.[4] (1

:2-3 مواد مورد استفاده

برای تولید نوترون سریع از چشمه 241Am-Be با فعالیت 100 میکروکوری استفاده شده است. برای شمارش نوترون از یک آشکارساز استوانهای شکل BF3 با قطر 2 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر استفاده شده است.


472


شکل :1تغییرات سطح مقطع جذب نوترون برای ایزوتوپهای 10B و [5] 11B

برای قرار دادن آشکارساز در 20 سانتیمتری دهانه استوانه، از یک پایه پلیاتیلنی استفاده گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله طیف سنجی گاما در حضور نوترون های سریع

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهدر برخی از کاربردهاي صنعتی رادیوایزوتوپها، نظیر رطوبت سنجی و دانسیتو متري، چشمههاي نوترون و گاما درکنار هم ودر یک وسیله بکار گرفته میشوند.بنابراین طیف سنجی گاماوآشکارسازین وترونهاهردومیتوانند متأثرازحضورچشم هدیگرشود. نوترونها از طریق واکنش (n,n')با مواد محیط و تولید اشعه گاما یا ایکس روي طیف اصلی آشکارسا ...

دانلود مقاله تاثیر افزودن نانو ذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و رفتار پرسپذیری پودر زیرکونیایی سنتز شده به روش همرسوبی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهدر سالهاي اخیر با توجه به توسعه نانو سرامیکها، توجه بسیاري به تهیه و تولید ترکیبات متنوعی از این گروه مواد شـده اسـت.در این میان نانو پودرهاي زیرکونیایی بدلیل خواصی مثل نقطه ذوب بالا، چقرمگی شکست مناسب و همچنین سازگاري با بـدن انسان، کاربرد فراوانی در زمینه دیرگدازها، کاتالیستها و بیو مواد پیدا کردهاند . ...

تاثیر افزایش ضخامت لایه در رفتار جانبی شمع

نتیجه گیری -1 میزان جابجایی درامتداد طول شمع برای شمع در داخل خاک رس بیشترین مقدار و برای شمع در داخل خاک ماسه ای کمترین مقدار را داشته است و این به خاطر سختی کمتر خاک رس و سختی بیشتر خاک ماسه ای می باشد. -2 نقطه دوران شمع (نقطه شروع انحنای شمع از حالت قائم) در داخل خاک رس یکنواخت در عمق 12 تا 14 متری قرار ...

دانلود فایل پاورپوینت تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نانو پودر  نانوپودر چيست؟ پودر‌ها ذرات ريزي هستند كه از خُرد کردن قطعات جامد و بزرگ، يا ته‌نشين شدن ذرات جامدِ معلق در محلول‌ها به دست مي‌آيند. بنابراين، نانوپودرها را می‌توان مجموعه‌ي از ذرات دانست که اندازه‌ي آنها کمتر از 100 نانومتر است. (اگر يك متر ...

مقاله تاثیر عمل آوری داخلی بوسیله پلیمرهای سوپر جاذب آب بر ریزساختار ، مقاومت و نفوذ پذیری بتن های حاوی پودر آب بند کننده بتن

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
تاثیر عمل آوری داخلی بوسیله پلیمرهای سوپر جاذب آب بر ریزساختار، مقاومت و نفوذ پذیری بتن های حاوی پودر آب بند کننده بتن چکیده: یکی از مشکلات اساسی کشور ایران قرار گرفتن در شرایط جغرافیایی نیمه خشک و کاهش بارندگی سالیانه باعث شد تا کنترل هدررفت آب بطور جدی سرلوحه کار وزارت نیرو وشرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور قر ...

مقاله مدل سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجائی طبیعی در محیط متخلخل به روش شبکه بولتزمن - تاثیرات نانوسیال و هندسه مرزهای جریان

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
*** این مقاله تعداد زیادی فرمول دارد که در سایت قابل نمایش نیست *** مدل سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجائی طبیعی در محیط متخلخل به روش شبكه بولتزمن - تاثیرات نانوسیال و هندسه مرزهای جریان چکیده در پژوهش پیش رو، انتقال حرارت جابه جایی طبیعی نانوسیال در محیط متخلخل، با استفاده از روش شبکه بولتزمن به صور ...

مقاله تاثیر عمل آوری داخلی بوسیله پلیمرهای سوپر جاذب آب بر بتن های حاوی پودر آب بند کننده بتن مورد استفاده در سازه های آبی تأثیر این روش بر ریز ساختار بتن و مقاومت و نفوذ پذیری

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر عمل آوري داخلی بوسیله پلیمرهاي سوپر جاذب آب بر بتن هاي حاوي پودر آب بند کننده بتن مورد استفاده در سازه هاي آبی تأثیر این روش بر ریز ساختار بتن و مقاومت و نفوذ پذیري چکیده: یکی از مشکلات اساسی کشور ایران قرار گرفتن در شرایط جغرافیایی نیمه خشک و کاهش بارندگی سالیانه باعث شد تا کنترل هدررفت آب بطور جدي ...

مقاله بررسی تاثیرکاربرد نانو سیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیرکاربرد نانو سیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن   خﻻصه در مقاله پیشرو به بررسی وضعیت کنونی استفاده از نانو سیلیس در بتن برای بهبود خواص مکانیکی و همچنین نیل به سمت توسعه پایدار پرداخته شده است که به کارگیری نانو سیلیس به همراه برخی مواد افزودنی مانند (خاکستر بادی،پودر آجرو...) موجب کاهش اثرات سوء زیس ...