بخشی از مقاله


چکیده (Abstract)
حفاری چاه های ساحلی و حفاری کردن در عمق های بیشتر در روش MPD از لحاظ اقتصادی توجیه بیشتری دارد. مسائل مرتبط با حفاری، از قبیل لوله گذاری، هدر رفت انرژی و هزینه ی بالای گل حفاری نیاز به تکنولوژی های بهتر حفاری را مشخص می سازد. اگر ما بتوانیم این مسائل را حل کنیم، صرفه اقتصادی حفاری چاه ها بهتر شده و صنعت به سمتی خواهد رفت که حفاری هایی که قبلا توجیه اقتصادی نداشته اند، انجام گیرند. مدیریت فشار حفاری یک تکنیک جدید است که در آن حفار به طور بسیار دقیقی فشار آنالوس (فشار ما بین لوله حفاری و جداره چاه) در چاه را برای ممانعت از بوجود آمدن این مشکلات مرتبط با حفاری، کنترل می نماید . MPD توجیه اقتصادی حفاری چاه را با استفاده از کاهش مسائل حفاری بهبود می بخشد. بنابراین مطالعات اقتصادی برای مشخص کردن اینکه روش MPD در شرایط مشخص، چه مقدار صرفه اقتصادی خواهد داشت، لازم و ضروری هستند. همچنین تحقیقات بر روی تکنیک های مختلف MPD برای افزایش میزان اثر گذاری آنها، لازم است.

واژههای کلیدی: مدیریت فشار، بهینه سازی حفاری ، سیال حفاری، مزایای ccs، UBD، OBD

.1 مقدمه و مبانی نظری (Introduction)

از آنجاییکه ذخایر شناخته شده در حال اتمام هستند، ضرورت حفاری مخازنی که عمیق تر و پیچیده تر هستند نمایان می گردد. بعضی از صنایع پیشرفته ممکن است بگویند که 70 درصد ذخایر ساحلی هیدروکربن با استفاده از متدهای مرسوم حفاری از لحاظ اقتصادی غیر قابل حفاری هستند. مدیریت فشار حفاری (MPD) یک تکنولوژی جدید است که از وسایلی شبیه آنچه که در حفاری های تحت تعادل استفاده می شود استفاده می کند تا کنترل بهتری روی تغییرات فشار حین حفاری یک چاه بوجود آید. هدف MPD، بهتر کردن قابلیت حفاری چاه با استفاده از کاهش مسائل حفاری است.MPD می تواند از لحاظ اقتصادی برای هر چاهی مقرون به صرفه باشد چرا که باعث کاهش زمان تولید بدون فعالیت دکل (NPT) می شودNPT .]5[ زمانی است که دکل، حفاری نمی کند. بسیاری از مشکلات حفاری در هر چاهی می تواند بوسیله ی استفاده از MPD کاهش یابد. به مانند همه ی تکنولوژی های جدید، MPD تکنیک های جدیدی را معرفی می کند که احتیاج است فهمیده شوند؛ به اندازه کافی مورد اطمینان قرار گیرند تا بتوان از این تکنولوژی استفاده کرد که بطور معمول این امر مقداری زمان

×دومین همایش ملی نفت و گاز ایران مهر ماه 1393


می گیرد. با توجه به منابعی که در حال حاضر در سواحل ، غیر اقتصادی هستند و مشکلاتی که در حین حفاری چاه رخ می دهد، مهم است که صنایع نگاهی به MPD برای بهبود توانایی حفاری دکل های حفاری داشته باشند.


.2 روش و مراحل تحقیق (Materials and Methods)

MPD مشابه حفاری تحت تعادل (UBD) است. MPD از بسیاری از وسایلی که برای عملیات UBD طراحی شده است، استفاده می کند. تفاوت بین روش ها این است که UBD برای جلوگیری از خسارت وارد شدن به مخزن استفاده می شود درحالیکه هدف MPD، حل کردن مسائل حفاری است. UBD بوسیله فشار سیال درون چاه کمتر از فشار منفذی اجازه ریزش سازند را می دهد. MPD، فشار را برای باقی ماندن میان فشار منفذی و فشار شکستگی های مخزنی مدیریت می کند. UBD در ارتباط با مسائل مخزنی بوده درحالیکه MPD در ارتباط با مسائل حفاری است.]2[ سیستم چرخش (گردش) مداوم سیال حفاری یک تکنولوژی جدید است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید