بخشی از مقاله

دي اكسيد كربن:

اگر گياهان در محيطي كه مي تواند دي اكسيد كربن استفاده شود، پرورش مي يابند، بايد حدود ppm1000-800 ، دي اكسيد كربن در زمان رشد رويشي گياه در گلخانه استفاده شود.

تغذيه:
Kofranek و Luni در سال 1975 احتياجات تغذيه اي منحصر به فردي را براي آزالياها ارائه كرده اند. گياهان بايه در محيط كمي اسيدي رشد كنند، آنها احتياج به مواد غذايي كمي دارند، ريشه آنها به آساني در شرايط زياد بودن EC خسارت مي بيند. لارسون در سال 1992 توصيه كرده كه ppm315 ازت از يك كود قابل حل 7-7-21 ، هريك يا دو هفته يكبار استفاده شود.
توصيفات متفاوتي از نقص هاي تغذيه اي ارائه شده است.

بستر:
آزالياها معمولا دريك محيط كشت صد درصد خزه، با PH به طور متوسط 5/5-5/4 رشد مي نمايند.

كنترل ارتفاع:
B-nine ، Cycocel ، Bonzi و Sumagic براي كنترل رشد طولي ميانگره استفاده شده اند.
B-nine به صورت اسپري برگي و به ميزان ppm3500-2500 استفاده شده، سايكوسل نيز به صورت محلول پاشي و به ميزان ppm2500 استفاده شده، كه در مرحله دوم، نصف ميزان هفته اول و براي جلوگيري از كلروز برگ به كار رفته است.

Bonzi به ميزان ppm25 و معمولا يك مرتبه و به تنهايي استفاده شده، مقادير مصرفي با توجه به رقم، موقعيت و محل توليد، تغيير مي كند.
همه تنظيم كننده هاي رشد، آغازش جوانه هاي گل را در روزهاي كوتاه تحت تاثير قرار داده، گلدهي را به صورت يكنواخت افزايش داده، تعداد جوانه هاي گل تشكيل شده در جوانه خوشه گل انتهايي را افزايش مي دهند.
Adriansen يادآور شده كه وقفه اول، هم چنين در كنترل رشد طولي ساقه موثر بوده است.

فاصله كاشت:
گياهان برگي بايد به طور مناسبي از يكديگر فاصله داشته باشند، تا حداكثر نور را اشته باشند. هرس كردن گياهان قبل از رشد كافي، يكي از دلايل تشكيل جوانه گل ضعيف در شاخه هاي پايين تر و عدم تعادل در گلدهي بعد از تيمار سرما و جيبرلين است.
فاصله كاشت هم چنين براي گردش هوا، كنترل بيماريها و نفوذ كافي محلول پاشي ضروري است.
يك فاصله كاشت مناسب حداقل cm25×25 و ترجيحا cm30×30 است.

غنچه گيري و حذف جوانه ها:
تعداد جوانه هاي گل جداشده، اندازه نهايي گياه را مشخص مي كند. آزاليايي كه در گلدان 15ساني متري يا بزرگتر توليد شده، اغلب از لاينر ها رشد مي كند. اين لاينرها براي توليد يك گياه منشعب و خوب، 3بار هرس شده اند. هرس و غنچه گيري اصلي، هنوز به صورت دستي انجام مي شود.
مواد شيميايي مانندAtrimmec با ميزان ppm3900 مي تواند استفاده شده باشد، اما گياهان بايد به طور جداگانه باز بيني شوند و اگر نياز باشد، مجددا با دست هرس شوند. مدت زمان هرس معمولا بين 6تا8 هفته است.معمولا 4-3 گره بر روي گياه باقي گذاشته و10-5/7 سانتي متر از شاخه قطع شده است. اين شاخه ها مي توانند هرس شده و به عنوان قلمه مورد استفاده قرار گيرند.

مراقبت:
هيچ مراقبتي غير از درخت آرايي و كاربرد قيم نياز نيست.


برنامه ريزي و زمان بندي:
آزالياها اساسا در طول سال قابل برداشت هستند، كه اين كار به وسيله تغييراتي در فتو پريود انجام مي شود. گياهان جوانه دار شده به مدت 6تا8 ماه و در دماي 3-2 درجه سانتيگراد در انبار نگهداري مي شوند. در طي انبارداري بستر ريشه بايد مرطوب نگه داشته شود. توليد از يك لاينركه به طور معمول به وسيله اغلب توليد كنندگان غير متخصص صورت مي گيرد، يك سال به طول مي انجامد.
طول زمان توليد، از كاشت يك لاينر در گلدان، تا زمان اولين فروش، از يك گلدان 15 سانتي متري،7 ماه مي باشد. گلدان هاي كوچك 5/7-5 سانتي متري، براي........ و ايجاد رنگبندي در سبدها مفيد است.

حشرات:
يك ليست كامل از حشرات، كرم هاي ريز و نماتدها به وسيله Steru ارائه شده است. ساس ها، تريپسها، مينوزهاي برگي، عنكبوت ها، كرم هاي حلقوي و چندين گونه از نماتدها بر روي آزالياها ديده مي شود. آگاهي، سيستم زهكشي و تيمارهاي شيميايي، همه براي كنترل اين آفات ضروري است.

بيماريها:
چندين بيماري ميتواند سبب ايجاد مسائل جدي در طول دوره توليد، انبارداري خنك و فورسينگ شوند. در انبار Botrytis مي تواند بر روي جوانه هاي گل تاثير گذاشته، يا باعث باز شدن گلها شود. تهويه به طور مداوم لازم است. مهمترين بيماري Cylindrocladium است كه سيستميك بوده و باعث پژمردگي، زوال و لكه برگي نكروتيك در طول يك مرحله از توليد مي شود. پوسيدگي فيتوفترايي مي توانديك مسئله مهم باشد، كه علائم بيان شده و زوال تدريجي در گياه رخ مي دهد.
Phomopsis و Rhizoctonia نيز به وسيله Aycock و Daughtry ليست شده اند.
اشاره شده كه لكه برگي زيادي مي تواند بر روي گياهاني كه در فضاي باز رشد مي كنند رخ دهد، كه مشمولSeptoria azalea ، S.solitaria و Pestalotia spp. مي شود.

اختالات فيزيولوژيك:
كلروزه شدن شاخ و برگ درختان در اثر PH بالا يا قليايي معمول است. عدم يكنواختي گلدهي مي تواند در نتيجه كشت گياهان با جوانه هاي گل نارس در سرما، يا ديگر تيمارهاي رفع ركود باشد. اگر تيمارهاي رفع ركود كافي نباشد فورسينگ مشاهده مي شود، يا گلدهي به صورت غير يكنواخت صورت مي گيرد. مخصوصا در شاخه هاي پايين تر تعداد گل ها در اثر فاصله كاشت كم يا كمبود كاهش يافته است. پيچيدگي برگ مي تواند رخ دهد، اگر شدت نور در طول انبار داري خنك(10-5 درجه سانتيگراد) كافي نباشد. هم چنين پيچيدگي مي تواند جدي باشد، اگر انتقال گياهان پس از جداسازي آنها از انبار خنك تا زماني كه ريشه ها شروع به فعاليت مي كنند و Root ballها گرم شده و شروع به جذب آب نمايند. براي كم كردن تنش آبي برگ و تعرق، گياهان بايد به طور مناسبي مه پاشي شده، سايه دهي موقت انجام شده و در درجه حرارت معتدل نگهداري شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید