بخشی از مقاله

مقاوم سازي شاهيترهاي بتن فولادي با به كارگيري ورقهاي همگن مسلح به الياف فولادي

خلاصه :‌ استفاده از مصالح تركيبي براي باز سازي شالوده هاي زوال يافته پذيرش جهاني يافته است . تكنيكهاي قراردادي براي مقاوم سازي تحت استاندارد پلها كاري بسيار گران و وقت گير و طاقت فرسا است . بسياري از تكنيكهاي جديد از فيبرهاي مقاوم پليمري ورقه ورقه اي و سبك با مقاومت بالا ونيز داراي خاصيت ضد ‌فساد و خوردگي جهت دستيابي به نتيجه هاي بهتر استفاده مي كند ظرفيت باربري بي‌شاهيترهاي كامپوزيت مي تواند در بال فشاري با بكارگيري كمربند اپوكسي قوياً بهبود يابد . اين مقاله به بررسي نتايج در رفتار

شاهيتر كامپوزيت تقويت شده با ورقهاي تحت بار استاتيكي مي پردازد. شاهتيرهاي مورد مطالعه براي ابعاد و فولاد درتيد داراي ضخامت و پهناي بال پهناي بتن دال مورد آزمايش قرار گرفت ضخامت ورقهاي ثابت بود و تعداد آنها در هر دانه مورد استفاده قرار گرفتند . نتايج آزمايش نشان داد كه كمربند اپوكسي ورقهاي ظرفيت باربري شاهتيرهاي كامپوزيت را افزايش داده و رفتار آنها با متدهاي سنتي قابل پيش بيني است .


معرفي : در طول 35 سال گذشته انجمن آشتو برنامه هاي خود را برروي سرعت پلها گسترش داد و به مرز بازرسي 6 ماهه كشايد . در اين مورد مشخص گرديد كه بيشتر پلهاي بزرگراهي در آمريكا شامل استاندارد مي شوند بر اساس آخرين بازنگري تعداد پلهاي از كار افتاده و فرسوده موجود در بزرگراههاي كشور كه در حال فعاليت مي باشند بالغ بر است بيش از 43% اين پلها از فولاد ساخته شده است پلهاي فولادي از جمله بيشترين ها بودند كه توسط گروه توسعه و بهبود سازي و تقويت در گزارش شده بود . خستگي و فرسودگي در مقاطع حساس و خوردگي و پوسيدگي به دليل عدم حمايت و محافظت دقيق از عمده مشكلات پلهاي فولادي بود علاوه بر اين بسياري از اين پلها نيازمند اين بوده كه براي حمل بار و

ترافيك بيشتري تقويت شوند در اين گزارش نيز قيد شده بودكه توسعه و مرمت قبل از هر سيستمي بايد مورد بررسي قرار گيرد . در درجة اول قراردارد نسبت به جايگزيني هزينة ترميم و مرمت و بازسازي بسيار كمتر از هزينة جايگزيني پلها بود در مجموع توسعه و مرمت و بازسازي زمان كمتري را مي طلبد و نيز دوره هاي منقطع سرويس را كاهش مي دهد . رسيدگي به منابع محدود در دسترس جهت سنگيني مشكلات وابسته و همراه پلهاي فولادي و نياز جهت اتخاذ و استفاده از موارد و مصالح جديد و تأثير هزينه، همگي شاهدي بر اين ادعا است . خواص فيزيكي و مكانيكي ويژه آن را تبديل به گزينة بهتر براي تعمير و بازسازي سازها نمود ها همانند بلور و كربن و صفحات كلار در محل پيدايش صمغ تشكيل يافته از الياف با مقاومت بالا تا فشاري هستند .


بنيان بلوري تركيبي آنها تقريباً ارزان و در دسترس مي باشد . اين تركيبها و كالاهاي بتني و مسائل بنايي استفاده فراواني دارد . مدول كششي پايين اين تركيبات( ) ها خصوصيات مكانيكي برجسته اي را همچون مدول الاستيسيته و مقاومت كششي تا و ار خود نشان دادند . در اضافه الياف داراي وزني كمتر از الياف فولادي و داراي خاصيت فساد پذيري كمتري هستند. صفحات و يا ورقهاي داراي مدول تنشي و كششي بالاي ها در صورت اتصال به اعضاي كششي مي تواندمقاومت و سختي شاهتيرها را افزايش دهد ، از ديگر خصوصيات ورقه هاي كاهش ميزان تنش موجود در اعضاي اصلي كه در نتيجة آن افزايش عمر قطعات از لحاظ خستگي را مي توان نام برد در طول دهة گذشته مطالعات گسترده اي در جهت تقويت و مرمت و باز سازي شاهتيرهاي هاي بتني با قيد و بندهاي اپوكسي ها انجام گشته، با اين حال مطالعات اندكي در زمينة استفاده از قيدهاي چسبانده شده با اپوكسي به اين مصالح در موردشاهتير هاي فولادي رخ داده است .


اين مقاله بررسي اثرات مفيد استفاده از ورقه هاي در بال كششي شاهتيرهاي كامپوزيت در جهت بهبود و ظرفيت بار بري نهايي و ايجاد سختي پس از تنش تسليم مي پردازد .

فعاليت هاي گذشته :
بيشترين تكنيكهاي معمول مورد استفاده در بازسازي پلها عبارتند از
1- مقاوم سازي اعضا
2- اضافه كردن اعضا
3- تقويت عمل كامپوزيت
4- ايجاد اتصال كمكي
5- پيش تنيدگي


به طور كل تمام روش هاي معمول فوق الذكر كه نيازمند يك سري پيش زمينه هاي گسترده ودوره هاي مكرر سرويس و نيز هزينه هاي گزاف هستند و در اكثر موارد اين روشها از احتمال بروز اين مشكلات به طور كامل جلوگيري بعمل نمي آورند در طي ساليان طولاني بررسي به عنوان مثال استفاده از صفحات فلزي پوشا فلزي، براي تعمير و مرمت و تقويت اعضا ساخته شده ، يك روش معمول به حساب مي آيد تاريخ استفاده از اين روش به سال 1984 باز مي گردد به هنگامي كه يك پل 73 ساله نياز به مرمت داشت. ضعفهاي اصلي صفحات پوششي جوش داده شده عباتند از :


1- نياز به ماشين الات سنگين جهت انجام فرايند جوشكاري
2- حساسيت مقاطع جوشها در زمينه خستگي
3- احتمال بروز پوسيدگي ناشي از بروز جريان الكتريكي بين اعضا و موارد متصله و صفحات جوشكاري شده ( جوش ، پيچ ، پرچ ) .
مطالعات بسياري روي صفحات قيدي فولادي چسبانده شده براي مقاوم سازي سازه هاي فولادي و بتني انجام گرفته است اولين تاريخ آن باز مي گردد به سال 1964 در دوربان آفريقاي جنوبي جايي كه مسلح كردن قيدهاي بتني هنگام ساخت به طور ناگهاني ظهور نمود قيدها توسط صفحات قيدي فولادي چسبانده شده در مقاطع فشاري تقويت شده بودند. تا سال 1975 در ژاپن بالغ بر 200 پل بتني ناقص برپا شده توسط اين روش تقويت شده اند در مطالعه اي هدايت شده در دانشگاه وي لند قيدهاي چسبنده پيچ شده در انتهاي شاهتيرها به

صورت صفحات پوششي فولادي بهبود قابل توجيهي درطول عمر خستگي شاهتيرها حاصل نمود آنها افزايش عمر خستگي به ميزان 20 مرتبه بيشتر را در مقايسه با حالت هاي جوش شده گزارش نمودند در مطالعه هدايت شده ديگري در دانشگاه فلوريداي جنوبي امكان استفاده از در زمينة تقويت پلهاي كامپوزيت مورد بررسي قرار گرفت و آنها در مجموع6 تير به طول 1/6 متر و با ابعاد و ضخامت دال و پهناي را مورد آزمايش قرار دادند . هاي مورد استفاده داراي طول و پهنا در دو ضخامت بودند كه بر اين اساس ها باعث بروز بهبود قابل توجهي در

ظرفيت باربري نهايي تيرهاي گشتند موضوع مورد بررسي دانشگاه دساوار بر مطالعة‌ مزاياي استفاده از مصالح بتني پيشرفته در مرمت پلهاي روي به زوال رفته مي باشد به عنوان بخش كوچكي از آزمايش آنها هشت تير ، فولادي را با روشهاي مختلف مرمت كردند آنها افزايش متوسطي را به ميزان 60% در كليه روشهاي مقاوم سازي با استفادهاز ها گزارش كردند آنها همچنين دو تير فولادي زنگ زده به طول را مرمت و تعمير و آزمايش نمودند شاهتيرها به طور شماتيك تحت استاندارد آمريكا – به ابعاد و عمق و پهناي بال و I شكل بودند . نتايج تحقيقات آنها افزايش 25% در سختي و 100% در در ظرفيت بار بري نهايي را نشان داد . بررسي آزمايشات محدود بر روي اثر بخشي ورقهاي مهاربندي شد شده برروي شاهتيرهاي كامپوزيت در بال فشاري :


اين روش به سوي بررسي تأثير بخشي اين متد هدايت شد . نتايج آزمايشهاي علمي همچنين با يك روش عرضي تحليل مقايسه گرديد ، نويسنده در مقاله اي جداگانه به اين موضوع پرداخته است . نتايج اين بررسي مشخص نمود كه خردگي الكتريكي مهم نبوده و اين ميزان را مي توان با استفاده از يك لاية چسبنده غير فولادي بين فولاد و و بيشتر كاهش داد :

مطالعة آزمايش :
اثر بخشي ورقهاي مهاربندي و چسبيده شد در زمينة بهبود و ظرفيت بار بري نهايي شاهتيرهاي كامپوزيت با مقاوم سازي 2 شاهتير توسط ورقهاي الياف كربني مورد آزمايش قرار گرفت به بيان ديگر به جهت مشاهده اثر دهي اين روش سه ورق با ضخامتهاي متفاوت مورد بررسي قرار گرفت قيدهاي همسان توسط 1 و 3 و 5 ورق تقويت شدند سراسر ورقه هاي همسان بوده و در نقاط قطع براي هر لايه مقاوم سازي صورت گرفته بود و اين تمهيدات به جهت جلوگيري از شكست آنها( پيش از موعد ) در نقاط تكيه گاهي تحمل تنش تسليم صورت گرفت


مصالح : پرچ زدن سطحي :
جهت اتصال ورقه ها به سطح بال فولاد از يك تركيب دوگانه چسبناك استفاده گرديد نسبت تركيب چسبندگي برابر با يك قسمت كرزين به 1 قسمت سخت كننده در واحد حجم بوده اين چسب طي يك دوره 30 دقيقه اي در دماي اطاق و سرانجام پس از دو روز در دماي 25 درجة سانتي گراد به طور كامل عمل مي آيد اين جسب سريعاً پرچ را و محكم نموده و بسيار مناسب جهت استفاده در كارهاي سراسري مي باشد .


اپوكسي :
يك تركيب در كارخانه داراي چسبندگي كمتر جهت اتصال ورقه ها به يكديگر مورد استفاده قرار گرفت نسبت تركيب در اين حالت شامل دو قسمت زرين و يك قسمت سخت كننده در واحد حجم مي باشد دو خاصيت مختلف :


الف : تركيب اوليه در يك ساعت در دماي اتاق و تركيب نهايي در هفت روز در دماي 25 سانتي گراد رخ خواهد داد اين تركيب داراي زمان چسبندگي طولانيتر و ميزان چسبندگي پايين تر است . در بين ورقهاي براي تنظيم بيشترين سطح تماس مورد استفاده قرار مي گيرند در يك صفحة ورق فيبر كربني غير هادي با ابعاد عرض و ضخامت مي باشد بعد از آزمايش 16 نمونة مستقيم ( طول ) و عرض متوسط تنش مقاوم و مدول كششي الاستسيته و ضريب پواسن بدست آمد .


فولاد :
از مقاطع نورد شده در اين ازمايش استفاده شد آزمايش تنش تك محوره در نمونه ها با خصوصيات طول درجه و پهناي و ضخامت و برش در بال و مقطع تغيير شكل ايجاد كرده متوسط مقاومت برشي تا و مدول الاستيسيته تا 177 و ضريب پواسن از تا در نمونه هاي برداشت شده از بال و جان به طور نسبي حاصل گرديد .
كمترين آرماتور در بين دال ها براي حرارتي و خزشي توسط استفاده از مفتولهاي منطقه اي مسلح جوش داده شده به ابعاد صورت پذيرفت

بتن : از بتن به طراح اختلاط نرمال و مقاومت فشاري را سلامپ و بزرگترين بعد دانه استفاده گرديد 12 نمونة سيلندري در هنگام ساخت بتن آماده شد و در گريدر قرار گرفت تا عمل آيد آنها دقيقاً پس از ازمايش قيدها تحت تست تنش فشاري تك محوري قرار گرفتند تنش فشاري و مدول الاستيسيته بتن عبارت بوده از و .

ترتيب و تدارك نمونه ها :
مقاطع فولادي در ابتدا به طول تيرهاي بريده شدند سپس گل ميخهاي فولادي به ضخامت و ارتفاع در طول بال فشاري در دو رديف در مركز به فاصلة 125 با فاصلة يكسان جوش داده شد پس ازشكل دهي ايمن سازي لبه ها شبكه آرماتور در فاصلة ميان دال با ضخامت بر روي پايه هايي قرار مي گيرد . دو حلقة ساخته شده در آماتور به بالاي گوشة شاهتيرها
جهت قالب بندي تيرها پس از جاسازي جوش داده شده است تمام دال ها در محل قالب بندي شده و توسط ويبره دستي ويبره انجام شد چند نمونه سيلندري جهت انجام آزمايش تنش محوري قالب بندي كشد. شاهتير و قالب ها در زير پوشش پلاكسي مرطوب نگه داشته شد. ورقه هاي به صورت نواري پريده شده اند براي نمونه هايي كه با يك لاية ترفيت شده

بودند از يك جفت ورق به طول و ضخامت و در دو طرف شاهتير استفاده شد و براي نمونه هايي كه بال سه لايه و تروفيد شده بودند از 3 جفت ورقه كه در طول و بريده شده بودند و داراي طول بودند در كنار هم استفاده گرديد به همين ترتيب براي نمونه هايي كه در 5 لايه تروفيل شده بودنددرقه هاي به طولهاي و و و متر بريده شده كه داراي متر طول بوده اند .
انتهاي اين ورقها توسط مسطح گرديده . در سطوح اين ورقها از استفاده شده و با نمك حلال و زرين و آب ملايم شسته شده پس از خشك كردن ورقها براي سيستم چند لايه سطوح ورقها توسط يك لاية ضخيم اپوكسي كاور گرديده و سپس آنها را با نيروي كمي با پرس هوايي به هم چسبانده اند و اپوكسي اضافي زائد را با فشار باد جدا كرده اند از الياف مويي نيز

براي پر كردن درزها ايجاد شد و در گوشه هاي ورق ها و ما بين آنها براي بالا بردن ضريب اطمينان استفاده مي شود پس از آن دال بتني به طور كلي عمل آوري و دقيقاًً قبل از بكارگيري ورقهاي بالهاي فشاري هر كدام از شاه تيرها شمارة 30 زده شد و با محلول نمك و زرين و آب گرم شسته شده به مجرد خشك شدن تيره هاي فولادي ورقهاي رويه مشي در سطوح بال فشاري و ورقها مورد استفاده قرار مي گيرد تمام قطعه توسط يك لاية نازك روكش مشي ( ) به صورت يكنواخت پوشيده شده اند و به يكديگر پرس شده و ايپوكسي اضافه توسط

فشار باد كنده شد. در سراسر طول ورقه هاي از الياف پوششي و قالب هاي آلومينيومي به ابعاد استفاده گرديد اين عمل در زمان گيرش رويه مشي ( ) صورت مي گيرد بعد از دو ساعت اپوكسي اضافه از اطراف و نمونه ها برداشته شد بعد از يك هفته يك مغزي مقاوم با ضريب گذردهي الكتريكي در سطوح تيرهاي فولادي ، ورقهاي و دال بتني نصب گرديد .
در وسط دهانة مغزي مقاوم در بالا و پايين وال بتني و بالاي بتني و بال تير فولادي و ورقهاي قرار داده شده است مضافاً مغزي هاي مقاوم در انتها و دهانه ورقهاي بال فشاري جايگذاري شده 8 قطعة مكعبي چوبي بريده شده و بين بالها مانند گو كار گذاشته مي شود تا از لغزش آنها جلوگيري كند و هنگام بار گذاري نيز حمايت كند صفحات بار گذاري در بالاي بال توسط دو قاب و با استفاده از اتصال سيمان سخت شده و آماده گرديده اين قالب ها از يكديگر 500 ميلي متر فاصله داشته و به صورت منظم در دو طرف دهانه مياني و سرتاسر خط مركزي دار قرار گرفته

تنظيمات آزمايشي :
آزمايش خمش 4 طرفه با بكار گيري انجام پذيرفت
بار گذاري توسط يك جك هيدروليكي با ظرفيت 500 و 100 نيوتني صورت گرفت .
بخاطر محدود بودن ظرفيت تا سقف 500 نيوتن مورد استفاده قرار گرفت . ميزان بار توسط دو سلول بظرفيت و شكست توسط اندازه گيري شده بارگذاري يكنواخت تحت دستگاه محرك تحت شدت بار صورت پذيرفته . يك مجموعة سه تايي بار گذاري نشده از تست بر آمد ( قبل از جاري شدن فولادو بعد از آن در سطح بار )
شكست ناشي از بارگذاري در وسط دهانه و تنش هاي مختلف در جاهاي مختلف توسط اطلاعات را به صورت يك سيستم دهي به كامپيوتر داده و توسط پردازش گرديد .
دهانه خالص و فاصلة نقطه هاي بارگذاري نيم متر بوده است تكيه گاههاي بار گذاري از نوع مفصلي انتخاب شده است از يك تكيه گاه غلتكي براي انتقال بار جك هيدروليكي به تير پخش كننده استفاده شد .


مدل تجزيه و تحليلي :
يك روش تغيير شكل افزايشي كنترل شده و سازگار با تغيير شكل و موازنه نيروها به جهت آناليز مورد استفاده قرار گرفته بعلاوه ظرفيت نهايي باربري برسي شاهتيرها با روش طراحي تنش نهايي ارائه شده توسط آشتو محاسبه گرديد .

رفتار بارگذاري شكست :
روش‌بارگذاري‌شكست‌شاهتيرهاي بتن فولادي فرضيات زير را در نظر مي‌گيرد.
1-تغيير جهت خطي فشاري سراسر عمق مقطع صورت مي گيرد 2- لغزشي بين بتن و فولاد و وجود ندارد 3 -روابط الاستوپلاستيك براي فولاد صادق است 4- رفتار بتن
5-رفتار خطي الاستيك
6-عدم وجود تغيير شكل برشي
رابطه بين لنگر و پيچش در مقاطع با شبكه بندي بتن دال ، بال بالايي ، جان ، و بال پايين به ده نوار با ضخامت هاي يكسان و مشتمل بر به عنوان يك لايه بسط داده شد . تنش در بالاي بتن دال از جمله پارامترهاي اوليه اي بود در هر لول و فاصله از تار خنثي با آزمون سعي و خطا محاسبه شد .
به عنوان يك نتيجه در هر نقطه جفت مقادير لنگر و پيچش بدست آمد .


بديهي است از تكنيك اين نقشه هاي نام گذاري شده مي توان ظرفيت بار بري خمشي مقاطع را از ميزان در متر براي يك مقطع دست نخورده به ميزان براي سيستم1 و 3و 5 لايه افزايش داد حضور ورقهاي ميزان خمش جاري شدن مقاطع را از كيلونيوتن در متر براي مقطع دست نخورده براي سيستم هاي 1و3و5 لايه افزايش دهد .
افزايش قابل توجه سختي در مقاطع پس از جاري شدن فولاد مي تواند يكي از نتايج مثبت قابل توجه سودمندي اين روش باشد .رابطه بار شكست توسط روش مهان گسترده بدست آمد . تيرها به صد قطعه با طول يكسان تقسيم شد .


همانند صفحات خمشي پيچشي تمام پيچشها هنگامي كه بتن به تنش . رسيد پايان يافت –
به موازات مسائلي كه روابط خمشي پيچشي را بدست مي دهد ظرفيت باربري نهايي شاهتيرها به شدت افزايش مي يا بد
رابطه هاي بار شكست مي توانند بصورت دو خطه با دو سختي متفاوت الاستيسيك و غير الاستيك ايده آل شوند . سختي الاستيك شاهتيرها از حالت براي يك شاهيتر دست نخورده به ميزان براي سيستمهاي 1 و 3 و 5 لايه ارتقا مي يابد ضمناً سختي پسي الاستيك شاهتيرها از مقدار براي يك شاهيتر دست نخورده به ميزان براي سيستمهاي 1 و 3 و 5 لايه افزايش مي يابد. رويه فوق در محيط تحت برنامه « ماركو» پيش رفت .

ظرفيت خمشي نهايي ( آشتو)
آيين نامه آشتومحدوديت را در جهت تخمين ميزان تراكم فشار در زمان شكست در بتن را محور كار خود قرار داد . بكارگيري اين روش و لحاظ كردن خصوصيات مختلف براي جان و بار و ظرفيت خمشي نرمال و پيچشي نهايي مقاطع را بدست آورد .
و اضافه كردن ورقهاي به شاهتيرهاي فولادي باعث ازدياد ميزان ظرفيت خمشي به طور ويژه و پايين آوردن تار خنثي گرديد بطوريكه هدايت مقاطع و پيچشي نهايي آنها به شدت كاهش يافت نتايج روش آشتو به خوبي با مقدارهاي حاصله با روش عدد دهي مقايسه شد . در اين مطالعه سه شاهتير كامپيوزيت توسط اندود اپوكسي نامگذاري شده كه در 1 و 3 و 5 لايه در سراسر طول بال فشار چسبانده شده است مورد آزمايش قرار گرفته است اين نمونه ها مورد بارگذاري با شدت يكنواخت در حدود در دقيقه و نيز مدت زمان كوتاهي عدم بارگذاري بين ناحيه هاي الاستيك و پست الاستيك قرار گرفته است . در منطقه الاستيك اطلاعات در سطح بارگذاري ويژه جمع آوري گرديد و پس از جاري شدن اين اطلاعات در نزديكي سطح شكست جمع آوري شد . دال بتني از بال فشاري تير فولادي حمايت مي كرد در حالي كه هيچ توده جانبي اي در هيچ منطقه اي در بال شاهتريها قبل از شكست وجود نداشت . گل ميخ هاي برش يك عمل كامپيوزيت بسيار عالي را بدون هيچ لغزشي بين فولاد و بتن ايفا كردند .گوه هاي چوبي كه زير جان در نقاط بارگذاري در تكيه گاهها از آن حمايت مي كردند مانع از لغزش جان گريدند .
نقشه هاي بار شكست براي شاهتيرهاي كامپيوزيت نامگذاري شده در شكل 10 آمده است .

نام گذاري با ورقهاي در يك لايه :
در آغاز آزمايش در مقاطع بار بر ترك هاي بسيار ريز و ناچيزغير سطحي ناشي از جمع شدگي بتن وجود داشت
در سطح بار
درزها بسته مي شوند و عملكرد تير زير خواب به صورت خطي با سختي حدو همراه است و در آغاز كار بلندي حدود دارد . تخليه بار در بار هيچ تركيب نا بسامان يا رفتار غير خطي را نشان نمي دهد و نهايتاً پلات اوليه را ترسيم مي نمايد . فيبر گسترده از بال فشار در بار ارائه مي‌شود . در اين سطح از بار ، فشار در صفحة مي باشد كه حدود است. از آن پس ، سختي تير زير خواب به صورت متناوبي كاهش مي يابد و منحني به تدريج غير خطي مي شود و اين در حالي است كه بال و صفحة وب را در سرتاسر آن پردازش را ارائه مي كنند .


در فراي سطح بار ، ضد ترك طولي در صفحة بتوني و سرتاسر لبه هاي بال ، مشهود مي شوند. اين تركها به عنوان بارهاي اضافي ، افزايش مي يابد و قادرند در صورتيكه استحكام عرض بيشتري در صفحه به كارگرفته شده باشد از ايجاد آن جلوگيري كنند . سطوح باري و و تير زير خواب ، به صورت كاملي تخليه شده و دوباره بار گيري شده است . چرخة تخلية يك فرضية روشن و ويژه اي را براي بارگيري دوم ، نشان مي دهد . در هر دو حالت ، لوپ در نقطه اي مشابه بسته مي شود كه تيز زير خواب در آنجا تخليه مي شود. سختي تير زير خواب دار در بخشهاي مجدد بارگيري كه پايين تر است اما در مقايسه با سختي در مراحل بعدي جزء بارگيري اوليه هستند . اين دليل يك روش عمل بستن درزها در صفحه مي باشد كه پس

از شكل گيري نمونة پلاستيكي رخ مي دهد تير زير خواب با حالت تكان دهنده اي از صفحة بتوني مي افتد . فشار و با ارزشي در حدود از نيروي نهايي همراه است . درست قبل از ريزش ، بسته هاي صفحة به كندي شروع به گسيختگن مي كند ، درست مثل رشته هاي مستحكم ناحيه . تطبيق با 3 لاية صفحات
براي ا ين نمونه ، از روكش سرپهن ، براي چسباندن ( وصل كردن ) 3 صفحه به يكديگر استفاده مي شود كه اين 3 لايه را به لبة استيل

مانندي وصل مي كند . عملكرد انحراف بارگيري دانه ها در منطقة كششي با بارگيري خطي در سطح بار آغاز مي شود حاكي از بي‌اهميتي شكل گيري مجدد است . در اندازه گيري سفتي دانه ها ، كمتر از ارزشهاي تئوري محاسبه شده است . شايد اين حالت به خاطر عملكرد و تركيب ناقص بين لايه هاي و استيل باشد كه در اين خصوص روكش ميخ سر پهن بيش از ايپوكسي انعطاف پذيري باشد . بار ، بال فشار براي نشان دادن مواردي كارش را آغاز مي كند و لازم به ذكر است كه فشار در صفحة به مي رسد . پس از آن ، سختي و استواري تير زير خواب كاهش مي يابد و ضخني مورد نظر به طور مداوم غير خطي مي شود .
چندين ترك طولي در صفحة بتوني در سرتاسر لبه هاي بال و بالايي استيل ، در سطح بار ظاهر مي شوند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید