دانلود مقاله مقایسه عددی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطافپذیر در حالت اکتیو و پاسیو

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
در این تحقیق به مقایسه و بررسی اعمال فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطافپذیر در دو حالت اکتیو(فعال) و پاسیو(ساکن) پرداخته میشود،آنچه که حائز اهمیت است ،صحت سنجی لازمه قبل از پرداختن به موضوع است ، که با انجام عمل صحت سنجی پیرامون تحقیق حاضر و مطابقت داشتن نتایج با تحقیقات دیگران به انجام آنالیز عددی مورد نظر پرداخته می شود ، براین اساس با مقایسه این دو با همدیگر آنچه که حائز اهمیت است این است که هر دو ساختار غیرخطی بر ردیوار حائل اعمال نموده و از طرفی فشار جانبی خاک در حالت اکتیو تا حدود زیادی عکس فشارز جانبی خاک در حالت پاسیو است و نیز از دیگر نتایج این است که کمترین و بیشترین تغییرات فشار جانبی خاک بر دیوار حائل انعطافپذیر در رنج %۱ -%۱۱ H رخ میدهد. اصل و اساس هر دو تحلیل براساس نرمافزار FLAC 3D صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی: فشار جانبی خاک، حالت اکتیو، حالت پاسیو، نرمافزار FLAC 3D

۱

.۱ مقدمه

بررسی فشار جانبی خاک بر انواع سازههای عمرانی از دیرباز مورد مطالعه قرارر گرفته است، که در این راستا تحقیقات گوناگونی به انجام رسیده است، که میتوان به:

۱-۱ بررسی توزیع فشار جانبی خاک برای طراحی دیوارهای حائل مهار شده در خاکهای دانه ای و چسبنده[۱]

پک در سال ( ۱۱۹۱) بررسی تعدادی ترانشه ی مهار شده توزیع فشاری برای طراحی دیوارهای حائل مهار شده در ماسه و رس پیشنهاد نمود . در اشکال ۱ ، ۲ نمودارهای توزیع فشار پک نشان داده شده است به این نمودار ها پوش فشار طرح می گویند .

۱-۱-۱ ترانشه در ماسه
شکل ۱ نمودار پوش فشار را برای دیوار حائل مهار شده در ماسه نشان می دهد شدت این فشار از رابطه ی زیر قابل محاسبه است :

(۱)
که در آن :

= γ وزن مخصوص
= h ارتفاع دیوار
= ضریب فشار محرک رانکین ( ) =
۲-۱-۱ ترانشه در رس نرم و متوسط

نمودار پوش فشار برای دیوار حائل مهار شده در رس نرم یا متوسط در شکل ۲ نشان داده شده است. این فشار قابل کاربرد برای شرایط زیر می باشد :

شکل :۱ نمودار پوش فشار یک برای دیوار حائل مهار شده در

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد