دانلود مقاله آنالیز و تحلیل فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف-پذیر((Cut off Wall در حالت پاسیو(مقاوم)

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

در این مقاله به بررسی و تحلیل فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطافپذیر در حالت پاسیو پرداخته شده است. همانطوری که میدانیم حالت پاسیو یکی از حالتهای فشار جانبی خاک است که بر سازهها به خصوص دیوارهای حائل اعمال میگردد،در تحقیق حاضر با انجام عمل صحت سنجی لازمه پیرامون این موضوع و مطابقت داشتن نتایج با تحقیقات دیگران به بررسی راجعبه این تحقیق پرداخته می شود، آنچه در این مقاله حائز اهمیت است این است که با افزایش عمق فشار جانبی کم میشود تا به کمترین مقدار خود، در رنج %۵H الی %۱۵H برسد که از این مرحله به بعد با افزایش عمق فشار جانبی خاک افزایش مییابد. که این امر را میتوان به چرخش پای دیوار حائل انعطافپذیر نسبت داد، نتایج حاصله توسط آنالیز و تحلیل سه بعدی که توسط نرمافزار FLAC 3D صورت گرفته به انجام رسیده است.

واژه های کلیدی: فشار جانبی خاک، دیوار حائل انعطافپذیر، حالت پاسیو(مقاوم)، نرمافزار FLAC 3D

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 &19 December 2013, Tabriz , Iran

-۱ مقدمه

در تحقیق حاضر بعد از انجام صحتسنجیهای صورت گرفته با تحقیقات در داخل و خارج کشور، مدل مورد نظر در نرم-افزار FLAC 3D، مدلسازی و تحلیل شده است و نیز در این راستا تحقیقات گوناگونی چه در داخل و چه در خارج از کشور صورت گرفته که هم این تحقیقات را میتوان به:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد