دانلود مقاله مکان بهینه تولید پراکنده در بازار الکتریسیته غیر قانون مند

word قابل ویرایش
54 صفحه
8700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

مکان بهینه تولید پراکنده در بازار الکتریسیته غیر قانون مند

چکیده: این مقاله در دو روش جدید برای مکان بهینه تولید پراکنده در یک بخش ار بهینه (opf) را نمایش می دهد که برپایه بازار عمده فروشی الکتریسیته است تولید پراکنده فرض می شود که در بازار عمده فروشی الکتریسیته ،زمان واقعی شرکت می کند مسئله مقدار و مکان بهینه برای دو هدف متفاوت فرمول بندی می شود با نام ماکزیموم سازی رفاه اجتماعی و ماکزیموم سازی شود محل های کاندید برای مکان تولید پراکنده بر پایه قیمت حدی محلی (lmp) مشخص می شود مطابق با ضرایب لاکرانژ مربوط به معادله پخش توان اکتیو برای هر

گروه lmp هزینه حدی کوتاه مدت (srmc) الکتریسیته مشخص می شود مقدار پرداخت مصرف کننده به عنوان یک محصول و نتیجه lmp ارزیابی می شود و مقدار و بار در هر باس بار به عنوان دیگر رتبه بندی برای تعیین گره ای کاندید برای مکان تولید پراکنده ارائه شده است رتبه بندی ارائه شده جنبه های مهندسی سیستم عملی را و جنبه های اقتصادی بازار عملی را به هم مرتبط می کند و به عنوان شاخص های خوبی برای مکان تولید پراکنده به طور خاص در یک بازار تولیدی عمل می کند به منظور ایجاد یک سناریو متفاوت از تولید های پراکنده در دسترسی بازار چندین مشخصه هزینه در نظر گرفته می شود برای هر مشخصه هزینه تولید پراکنده یک مکان و مقدار بهینه برای هر هدف مشخص می شود روش ارائه شده روی

سیستم تست ۱۴ با سه IEEE اصلاح شده تست شده است
مقدمه:تولیدهای پراکنده به عنوان تولید کننده های توان کوچک در نظر گرفته می شوند که با ایجاد ظرفیت اضافی برای سیستم قدرت مکمل ایستگاههای توان مرکزی هستنداگر چه تولیدهای پراکنده هرگز جایگزین ایستگاههای توان مرکزی نمی شوند با این حال اینها می‌توانند انتخاب مطلوب باشند هنگامیکه قیود شبکه انتقال مانع اقتصادی شدن یا کمترین گرانی مبلغ انرژی که می رسد به دست متقاضی می شود باشد اگر چه نفوذ و امکان پذیری یک تولید پراکنده در یک محل خاص توسط تکنولوژی همانند فاکتورهای اقتصادی تحت تاثیر قرار داده می شود شایستگی و ایاقت تکنولوژی پیاده سازی تولید پراکنده باعث پشتیبانی ولتاژ ، کاهش تلفات انرژیث ، ازاد سازی ظرفیت سیستم و توسعه قابلیت اطمینان سیستم می شود

(۱) همچنین نفوذ اقتصادی باعث حصاری در مقابل افزایش قیمت الکتریسیته می شود این عامل با دسته شدن عمودی نهادها و مانیسم های بازار همانند قیمت گذاری زمان واقعی تقویت می شود با تغذیه بارها و در طی دورهای زمانی یک بار که هزینه الکتریسیته بالا است تولید پراکنده به عنوان یک مکانیسم مصونیت قیمیت ، می تواند بهترین سرویس دهی را داشته باشد تولید پراکنده می تواند دارای یک مقدار بزرگی باشد در یک منطقه با ازدحام بالا که lmp بیشتر از هر جای دیگری است در چنین موقعیتی آن می تواند به بارهای محل

سرویس دهی کند و به طور موثری بار شبکه را کاهش دهد مکان تولید پراکنده با این حال باید با در نظر گرفتن مقدار و محلش انجام شود ماکن به منظور ماکزیموم سازی سود تولید پراکنده پیاده سازی شود در شبکه باید بهینه باشد مکان نادرست در بعضی موقعیت ها می تواند مزایا را کاهش دهد وحتی عملکرد سیستم را به خطر اندازد مطالعه حاضر شامل مکان تولید پراکنده در pool است که بر پایه بازار عمده فروشی الکتریسیته توزیع متمرکز است

تولید پراکنده به عنوان یک بار منفی در نظر گرفته می شود مسئله مکان برای دو هدف متفاوت با نام ماکزیموم ساز ، رفاه اجتماعی و ماکزیموم سود مالک تولید پراکنده ، فرمول بندی می‌شود
۲:فرمول بندی مسئله : مسئله با دو تابع هدف مجزا با نام، ماکزیموم سازی رفاه اجتماعی و ماکزیموم سازی سود فرمول بندی شده است رفاه اجتماعی به عنوان تفاوت بین کل مزایای مصرف کننده۹ منهای کل هزینه تولید تعریف شده است (۱۲)

آن به عنوان مجموع مازاد تولیید کننده ها و مازاد مصرف کننده ها ، همان طورکه در شکل ۱ نشان داده شده است ، در نظر گرفته شده است در قسمت کلی آن مازاد جامعه را نمایش می‌دهد و زمانی ماکزیموم است که قیمیت بازار با هزینه حدی تولید واحد الکتریکی آخر برابر باشد (۱۲) الگوریتم opf قدیمی برای مینیموم سازی هزینه اصلاح شده است تا پیشنهاد های تقاضا دهنده ها را و علاوه بر آن پیشنهاد های تولید کننده ها را متحد و یکی کند

Lmp به عنوان ضرایب لاکرانژ معادله تعا دل توان در opf مشخص می شود پیشنهادهای تولید کننده و مصرف کننده به عنوان ورودی opf در نظر گرفته می شود مورد پایه opf بر مبنای الگوریتم ماکزیموم سازی رفاه اجتماعی است توزیع تولید ،تقاضا ها و قیمت ها را در هر یک از گروه ها ارزیابی می کند قیمت های گره ای به دست آمده برای تعیین گره های کاندید ،برای مکان تولید پراکنده شاخص هستند به منظور کاهش قیمت الکتریسه برای یک متقاضی مکان تولید پراکنده با تغییر سناریوهای توزیع ،تغییر می کند با توجه به مسئله ماکزیموم سازی سود از دیدگاه مالک های تولید پراکنده که مکان تولید پراکنده در گروههای ار انتخاب می شود به منظور اینکه آنها ماکزیموم سود را خارج از توان توزیع شده به دست اورده اند مکان و مقدار انتخاب شده برای تولید پراکنده برای همان مقدار که سود را ماکزیموم کرده است باید lmp را کاهش دهد همچنین مقدار lmp بیشتر به طور قابل ملاحضه ای بار ده را کاهش می دهد و باعث سود منفی می شود

شکل ۱: مازاد اجتماعی با منحنی های درجه دوم تقاضا و منبع
۲٫۱: ماکزیموم سازی رفاه اجتماعی : باید هدف به عنوان منحنی سود درجه دوم خریدار (DISCO) منهای منحنی پیشنهاد درجه دوم تولید فروشنده (GENCO) منهای تابع هزینه درجه دوم تولید ، مالک تولید پراکنده ،فرمول بندی می شود متناوبا مسئله ماکزیموم سازی (۱) می تواند به عنوان یک مسئله مینیموم سازی تابع هدف در۱- فرمول بندی شود (۲)
۲٫۲: قیود تساوی: شبکه برای انتقال انرژی الکتریکی از طریق معادله تعادل توان در هر گره شبکه مدل می شود مجموع پخش توان ، اکتیو و راکتیو ، تزریق شده به یک گروه منهای پخش توان استخراج شده از گره باید صفر شود
(۳)(۴)

۲٫۳:قیود نامساوی: محدودیتهای تولید : نیروگاههای تولید دارای یک ماکزیموم و مینیموم ظرفیت تولید هست تولید خارج از آن عملی نیست که به خاطر دلایل اقتصادی و تکنیکی حد های تولید پایینی و بالایی برای توان اکتیو و راکتیو خروجی به صورت زیر مشخص می شود
حدهای توان اکتیو تولیدی: PGi≤PGi≤ PGi

حدهای توان راکتیو تولیدی: QGI ≤≥
حد خط انتقال : حد خط انتقال را ، ماکزیموم توانی که یک خط انتقال مفروض قادر است تحت شرایط داده شده انتقال دهد مشخص می کند حد بر مبنای ملاحضات حدهای پایداری و حرارتی پایه ریزی می شود حدهای حرارتی معمولا برای خطاها ی کوتاه در نظر گرفته می‌شوند قیود زیر برای قدر مطلق پخش توان هم در طرف ارسال و هم در طرف دریافت برای یک خط خاص که در حد بالایی خط است در نظر گرفته می شود Sji≤Sj .Sij≤Sij
حد ولتاژ باز: محدودیت های ولتاژ مربوط به ولتاژ باس است که باید در یک رنج و مجاز باقی بماند Vi≤Vi≤Vi
N نشان دهنده کل تعداد باس های سیستم است PGI نشان دهنده توان حقیقی تولید شده در باش زام است PPI نشان دهنده تقاضای توان حقیقی در باس زام است PPGI نشان دهنده توان تغذیه شده تولید پراکنده در باس زام است

…………..=(PDI) BI نشان دهنده تابع های سود خریدار است در باس زام ،………..=(PPI) CI نشان دهنده قیمت پیشنهادی تولید کننده است در باس زام،………=(PDGI)C نشان دهنده مشخصه هزینه تولید پراکنده در باس زام است ؛VI نشان دهنده ولتاژ در باس زام است ؟؟؟؟؟؟نشان دهنده زاویه توان در باس زام است PGI,PGI نشان دهنده حدهای بالا و پائین تولید توان حقیقی است در باس زام و ISIJ نشان دهنده قابلیت خط IJ است و GIJ نشان دهنده کنرکتانس خط IJ است QGI نشان دهنده توان راکتیو تولید شده در باس زام است و QGIوQGI نشان دهنده حدهای بالا و پائین توان راکتیو تولید شده در باس زام است و VIوVI نشان دهنده حدهای بالا و پائین در باس زام است و sji نشان دهنده توان مختلط انتقال است و sij وsji نشان دهنده توان مختلط انتقالی از باس زام است و sjiوsij نشان دهنده حد پخش توان مختلط برای خط ij و خط ji است برای مورد پایه opfو PDGI است و بر اساس بار PGI=0 است برای باس ژنراتور PDI=0 است

۲۰۴: ماکزیمم سازی سود: فرمول ماکزیمم سازی سود شامل دو بلوک تودرتو می باشد بلوک داخلی توسط اپراتور مستقل سیستم (ISO) ارائه می شود به منظور دستیابی به بهینه اقتصادی کوتاه مدت ISO پیشنهادهای توان الکتیکی ا منابع مصرف کننده ها و همچنین مقدار و مکان تولید پرانه را از مالک تولید جمع آوری می کند مالک تولید پراکنده یکی یکی از شرکت کننده های بازار می شود و در جارج بوک قرار می گیرد و مقدار تولید پراکنده ای که آنها خواهان نفوذ در بازار هستند را اعلم می کنند ISO سپس OPF را با در نظر گرفتنقیود شبکه اجرا

می کند هدف از این OPF این است که کل هزینه را MIN کند این بلوک کنترل سرتا سری و هماهگی تولید پراکنده قرار داده می شود به منظور محاسبه سود که به عنوان بازده منهای هزین برای تولید پراکنده خاص ارزیابی شده فرآیند تکراری است و همانند LMP اغلب یک تابعی از نفوذ تولید پراکنده می باشد سود مربوط به مکان تولید پراکنده در هر یک از گره ها ارزیابی می شود که PDGI نمایش دهنده مقدار تولید پراکنده در گره زام است و زام نشان دهنده مشخصه هزینه تولید پراکنده در گره لازم است فرآیندهای ماکزیمم سازی گره را مطابقا مقدار تلید پراکنده بهینه را که باعث ماکزیمم سود برای مالک تولید پراکنده می شود را تعیین خواهد کرد

۳:روش بررسی : برای یک ترتیب مشخص منحی های پیشنهاد تقاضا وتولید مورد پایه OPF اول تفات قیمت الکتریسیته برای گروههای مختلف از شبکه را محاسبه می کند قیمت های گره ای از ضرایب لاگرانژ با توجه به قیود تساوی غیر خطی بدست می آیند تابع های افزایش برای پیشنهادهای تولید کننده و تابع های کاهش برای پیشنهاد مصرف کننده ها همانند هزینه حدی یا سودهای پینهاد دهنده بحث می شود تفاوت قیمت ها ، نتیجه قیود خط اکتیو و تلفات در سیستم انتقال است برای تعیین گرههای کاندید برای مکان تولید پراکنده دو رتبه بندب تعریف می شود به نام LMP بر پایه رتبه بندی و پرداخت مشتری(CP) بر پایه رتبه بندی

۳٫۱: قیمت محلی حدی (LMP) بر پایه رتبه بندی : LMP ضرایب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اکتیو برای هر باس در سیستم می باشد LMP در هر گروه در سیستم متغیر مضاعف برای قید تساوی در آن گروه می باشد
[B] LMP. در حالت کلی از سه مولفه حدی انرژی (برای تمام باس هایشان) یک مولفه حدی تلفات و یک مولفه ازدحام با در نظر گرفتن قیمت نقدی توان حقیقی در بس زام LMP از رابطه زیر داده می شود

(۶) (۷)
که از مولفه حدی انرژی در باس مرجع است که برای تمام باس ها یکسان است
؟؟؟؟؟؟؟؟؟مولفه حدی تلفات است و؟؟؟؟؟؟؟ملفه حدی تلفات است بنابراین قیمت نقدی در هر باس قیمت برابر بازده اقتصادی بازار در مقدار الکتیسیته در آن نقطه است فاکتوری که در هر جای سیستم ثابت است LMP بیشتر شامل یک تاثیر بزرگتری از معادلات پخش توان اکتیو در یک گره روی کل رفاه اجتماعی سیستم می شود به عبارت دیگر LMP بیشتر شامل تولید بیشتر است که به خاطر فشار تقاضا در آن گره است آن بنابراین شاخص برای هدف ماکزیمم سازی رفاه اجتماعی ایجاد می کند و تزریق توان اکتیو در آن گره رفاه اجتماعی خالص را توسعه خواه داد همان طور که فرض شد تولید پراکنده توان حقیقی را به یک گره تزریق می کن گره با بیشترین انرژی دارای حق تقدم اولیه برای مکان تولید پراکنده است مطابقا باسهای بار بصورت کاهش درجه LMPها رتبه بندی می شوند اولین گره ها در رتبه بندی به عنوان بهترین کاندید برای مکان تولید پراکنده است همانطور که در زر نشان داده شده است
(۸)(۹)

که N تعداد محل های بار است
۳٫۲: پرداخت مصرف کننده بر پایه رتبه بندی :CP محاسبه شده به عنون نتیجه LMPو ظرفیت بار به عنوان ملاک دیگری برای تفکیک گره های کاندید برای مکان تولید پراکنده در نظر گرفته شده است بنا براین CPارزیابی شده در باس بار زام نتیجه LMP است و کار در باس زام
(۱۰)(۱۱)
CPI مصرف را در گره زام منعکس می کند که باید برای الکتریسیته پرداخت شود رتبه بندی تحت تاثیر این واقعیت است که بازار برای مکان تولید پراکنده و توانه ازدو دیدگاه دیده می شود اولین سناریو در جایی است که قیمت بالا است اما بار نسبتا کم است در حالی که در جای دیگر قیمت نبتا پایین است اما زیاد است رتبه بندی بر پایه پرداخت مصرف کننده قصد دارد که تمرکز کند روی سناریو بعدی جاییکه تمام پرداخت گره اه دارای حق تقدم است نسبت به قیمیت بالا رتبه بندی دارای تاثیر سر تاسری کاهش بارها در سیستم است با این تاثیر LMP

کاهش پیدا می کند و خاموشی مصرف کننده های مهم بسته می شود همچنین حجو که آنها باید پرداخت کنند کمتر می شود در مقایسه با زمانی که تولید پراکنده نباشد گره های کاندید به طو تکراری مکان انتخاب می شوند مکان با در نظر گرفتن چند بن مشخصه هزینه برای تولید پراکنده فرض شده است همانطور که تکنیک مکان قصد داردLMP پائین بیاورد تولید پراکنده با هزینه عمل کردی بیشتر از LMP هیچ شانس برای بدست آردن مکان ندارد تولید پراکنده با هزینه عمل کردی کمتر از پیشنهادهای تولید کننده انتظار می رود که دارای نفوذ بیشتری باشد د حالیکه با هزینه بیشتر انتظلر می رود که نفوذ کمتری داشته باشد

۴: شبیه سازی نتایج و بحث
تاثیرات نفوذ تلید پراکنده تحت دو سناریو با نام ماکزیمم سازی رفاه اتماعی و ماکزیمم سازی سود با جزئیات کامل بحث شد آنالیز برای مشخصه های هزینه مختلف که برای تولید های پراکنده فرض شده است توسعه داده شده

جدول۱: داده های تولید پراکنده
شکل۲:مشخصه هزینه تولید پراکنده متفاوت
مشخصه های هزینه افزایش مربوط به تولیدهای پراکنده در نظر گرفته شده در این مطالعه در شکل ها نشان داده شده است همانطور که مولفه درجه دوم تولید پراکنده ۱: و تولید پراکنده ۲: خیلی کوچک است هزینه افزایش شان اغلب برای کل رنج خروجی ثابت است همچنین با مورد تولید پراکنده ۷ یکسان است همچنین تولیدهای پراکنده ۳ و۵ افزایش یکنواخت هزینه افزایش را با تقاطع در چندین نقطه نمایش می دهد

۴٫۲: تحلیل مورد پایه: ماکزیموم سازی مسئله رفاه اجتماعی رفاه مصرف کننده ها همانند تولیدکنندگان در بر می گیرد
شکل۳: مشخصه های هزینه افزایش از تولیدهای پراکنده مختلف
جدول۲: رتبه بندی بر پایه LMP انالیزها برای مشخصه های هزینه مختلف که برای تولید پراکنده فرض شده توسعه داده شده است
سیستم استفاده شده در این مطالعه سیستم تست ۱۴ با سه اصلاح شده JEEE است که شامل و باس بار و۵ ژنراتوراست بارها قابل ارتجاع شده با ضریب قدرت و GO فاز مکازیمم رفاه اجتماعی برای مورد پایه در هر گره ۴ است به طو معکوس بیشترین ?????? ثبت شده در گره ۱۴ است همانطور که در جدول ۲نشان داده شده است این نشان می دهد که LMP بالا لازم نیست در گره بیشترین بار باشد باری که از خاصیت انتقال در یک محل خاص تجاوزی کند ممکن است باعث LMP بالایی شود اگر چه در مقابل جریان چرخش بارهای دیگر گره ها و سرتاسر پیکر بندی شبکه نقشی در تعیین lmp بازی می کنند رتبه بندی باس ها بارها مطابق با lmp و پرداخت مصرف کننده در جدول۳و۲ و به ترتیب نشان داده شده است

۴٫۴ مکان تولید پراکنده برای ماکزیمم سازی رفاه اجتماعی: مقدار تلید پراکنده برای هر یک از باس های بار از مسئله ماکزیموم سازی رفاه اجتماعی مشخص می شود نتایج نشان می دهد که وجود دارد یک مقدر تولید پراکنده بهینه در هریک ا باس های بار برای اینکه رفاه اجتماعی خالص ماکزیمم شود اگر چه ماکزیمم رفاه اتماعی خالص بدست آمده از این مقادیر بهینه از یک باس بار به دیگری متفاوت است دیگر نکته قابل توجه این است که مکان همانند نفوذ تولید پراکنده با منحنی های هزینه مختلف مورد استفاده قرار می گیرد واحد ارزانتر نفوذ بیشتر و بنابراین آن همانند مقدار خالص رفاه اتماعی است این نشان می دهد نفوذ تولید پراکنده همانند رفاه اجتماعی تابعی از مشخصه هزینه تولید پراکنده است مطالعه برای تعیین

مکان بهینه و نفوذ هنگامی انجام می شود که تولید پراکنده ارزانتر یا گرانتر باشد نسبت به تولید مرکزی موجود نتایج مرتبط با دو تولید پراکنه گران با نام ها تولید های پراکنده و ۷ به عنوان نتایج نمونه نمایش داده شده است
شکل۴: رفه اجتماعی خالص در گره های مربوط به تولید پراکند

شکل۵: مقدار بهینه تولید پراکنده در گره های مربوط به تولید پراکنده
شکل ۶: رفاه اجتماعی مربوط به مقدار تولید پراکنده برای مکان تولید پراکنده ۶در گروه۱۴
شکل۷: مقدار رفاه اجتماعی خالص در گره های مربوط به تولید پراکنده
شکل۸: مقدار تولید پراکنده بهینه مربوط به گره های با تولید پراکنده

۴٫۷ :امکان تولید پراکنده برای ماکزیمم کردن سود : بحث حاضر شامل مکان همان مشخصه های تولید پراکنده است که برای ماکزیمم سازی رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده بود
شکل۱۰: ماکزیمم سود در گرههای مربوط به تولید پراکنده۶
شکل ۱۱: مقدار بهینه تولید پراکنده در گره های مرتیط به تولید پراکنده۶
شکل ۱۲: سود مربوط به مقدار تولید پراکنده برای مکان تولید پراکنده ۶ در گروه۱۴

۴٫۱۰: مقایسه بین ماکزیمم سازی رفاه اجتماعی و سود : جدول ۶ و۷ مطالعه مقایسه ای نتایج بدست آمده از تکنیک مکان یابی رزا نشان می دهد مکان تولیدهای پراکنده ۶و۷ که برای رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده بود برای مسئله ماکزیمم سازی سود در نظر گرفته شده است مطابق مقادیر lmp در هر یک از گره ها بعد از قرار دادن مقدار بهینه تولید پراکنده جدول بندب شده اند

شکل ۱۳: ماکزیمم سود در گره ها مرتبط با تولید پراکنده ۷
جدول۵: خلاصه نتایج برای مکان تولید پراکنده با مشخصه های هزینه متفاوت
شکل ۱۴:مقدار بهینه تولید پراکنده در گره های مرتبط با تولید پراکنده ۷
شکل ۱۵: سود مرتبط با مقدار تولید پراکنده برای مکان تولید پراکنده ۷ در گره ۱۴
جدول۶: مقایسه نتایج برای مکان تولید پراکنده ۶
جدول۷: مقایسه نتایج برای مکان تولید پراکنده ۷

۵: نتایج پایانی: مقاله دوروش جدید مکان تولید پراکنده در یک opf بر پایه بازار عمده فروشی الکتریسیته ارائه داد مکان و مقدار بهینه مشخص شده برای رفاه اجتماعی همانند مسئله ماکزیمم سازی سود است برای هر مشخصه هزینه۸ تولید پراکنده وجود دارد یک محل و مقدار بهینه بای اینکه رفاه اجتماعی خالص ماکزیمم شود این شرایط یکسان است برای ماکزیمم کردن سود برای مکان تولید پراکنده در یک گره ماکزیمم سازی رفاه اجتماعی خواسته و پایه با مقدار lmp کمتر در مقایسه با ماکزمم سازی سود خاتمه در یابد مطابقا مقدار بهینه تولید پراکنده برای ماکزیمم سازی سود نسبت به ماکزیمم سازی رفاه اجتماعی کمتر است این در مقابل واقعی است که رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده با مازاد تولید کننده همانند مصرف کننده ها است اگرچه سود در نظر گرفته شده تنها با مازاد تولید کننده ها مقادیر بالایی به دست خواهد آمد همانند این که قیمت افزایش یابد lmpبالا باعث می شود پرداخت مصر

کننده بالاتر شود که این باعث افزایش سود مالک تولید پراکنده می شود نفوذ تولید پراکنده باعث کاهش توزیع از تولید مرکزی می شود نفوذ ومکان بهینه تعیین شده وابسته است روی مشخصه های هزینه تولید های پراکنده همانند تولید های متمرکز تولید پراکنده با هزینه افزایش کمتر نسبت به تولید مرکزی باعث می شود که یک نفوذ بیشتری در سستم داشته باشد و به طور مشابه یکی با هزینه افزایش بیشتر نفوذ کمتر خواهد داشت کاهش قابل ملاحضه در توزیع تولید مرکزی با نفوذ بالای تولید پراکنده مشاهده شده است

lmp و پرداخت مصرف کننده به عنوان ابزارهایی برای مانیتور کردن گره های کاندید برای مکان تولید پراکنده مشخص شده است تولید های پراکنده با هزینه افزایش کمتر در مقایسه با ایستگاه های تولید مرکزی دارای نفوذ بیشتری هستند که این ها از ریشه بندی که پایه های پرداخت مصرف کنده را می سازد به عبارت دیگر تولید های پراکنده با هزینه افزایش پیروی می کنند بیشتر دارای نفوذ کمتری هستند که از رتبه بندی برای ساختن پایه های lmp پیروی می کنند دیده شده است که یک نفوذ با لا از تولید پراکنده او می تواند باعث سود منفی برای مالک تولید پراکنده می شود هنگامیکه lmp به طور قابل ملاحضه ای کاهش پیدا می کند در مقاب نفوذ بالای پراکنده موقعیت غالب شده است اگر lmp به یک مقدار کاهش یابد که باعث شود مصرف کننده کمتر از هزینه عملکرد تولید پراکنده پرداخت کند سود برای مالک تولید پراکنده منفی می شود تحت چنین سناریوای مالک تولید پراکنده می فهمد که مکانش مناسب است
قرار دادن بهینه ، تولید پراکنده

چکیده: در این مقاله از دو روش بر پایه لاگرانژ برای تعیین مکان های بهینه برای قرار دادن تولیدهای پراکنده استفاده شده است فرموا بندی بندب این روش ها با در نظر گرفتن هزینه اقتصادی و محدودیت های پایدار انجام شده است تاثیرات این روش ها بر روی یک سیستم ۳۰ باسه jeee
کلمات کلیدی: توزیع پراکنده –بخش با بهینه- ضرایب لاگرانژ

مقدمه: بنابر اصل دسترسی آزاد در بازار برق در سیستم های قدرت تاکید زیادی در مکان تولید پراکنده شده است در بیشتر سیستم های قدرت الکتریکی بزرگ مثل ALBERTA POWER POOL بیشتر توان الکتریکی از ایستگاه های تولید بزرگ تغذیه می شود این نوعا انجام می شد زیرا در گذشته هزینه تولید مقدار زیاد الکتریسیته در حالت کلی خیلی کمتر از هزینه تولید مقدارهای کمتری از الکتریسیته و یک رشد مطلوب در جهت منابع انرژی اتصال و ترکیب مقیاس کوچکتر منابع تولید پراکنده در سیستم های قدرت الکتریکی عمومیت یافت در حال حاضر مقدار زیادی تولید پراکنده در سیستم های توان به شکل هم محیطی هم شمای سیاست عمومی وجود دارد مقاله حاضر دو روش بهینه سازی را ارائه می دهد که تلید

پراکنده را در سیستم های قدرت موجود ترکیب می کن یک تحلیلی برای تست تاثیر روی قیمت محلی وپایداری سیستم های قدرت اگر تولیدهای پراکنده از لحاظ سوق الجیشی در سیستم قدرت قرار داده شوند انجام شده است مقله ارائه می دهد ضرایب لاگرانژ مناسب با معادلات پخش توان اکتیو در اکتیو را برای نشان دادن باس هایی که باید تولید پراکنده مقیاس کوچک قرار داده شود اگر چه موقعیت تولیدهای پراکنده معمولا توسط اپراتورهایشان مشخص می شود اما موقعیت بدست آمده بر پایه ضرایب لاگرانژ هم می تواند پیشنهاد شد استفاده از POOL سنتی بر پایه پخش بار بهینه (OPF) و فرمول های OPF پایداری ولتاژ ‌] ۱,۲ ‍‍[ برای تعیین مکانهای تولید بر پایه کاهش هزینه تولید و بالا بردن پایداری استفاده می شود

۲ : پخش بار بهینه (OPF)
مسئله پخش بار بهینه ممکن است همانند مسئله برنامه ریزی غیر خطی که حل بهینه برای تابع هدف در نظر گرفته شود با میتود سیستم توصیف شود] ۳,۴,۵ [ مسائل OPF هر حالت کلی همانند مسائل برنامه ریزی غیر خطی به شکل زیر فرمل بندی می شود: min g(x) (1)

Rx R: (x)G تابع هدف است که به طور نوعی شامل هزینه کل ژنراتورها (توزیع توان اکتیو) یا کل تلات در سیستم (توزیع توان راکتیو است) F(X) در حالت کلی معادلات پخش توان را نمایش می دهد و H(X) به طور معمول محدودیت های خط انتقال را نمایش می دهد محدودیتهای بالا وپائین تسط H,H به ترتیب نمایش داده شده است بردار متغیرهای سیستم توسط ؟؟؟؟که به طور نوعی شامل دامنه های ولتاژ و زوایای فازدار سطوح توان تولیدی و تنظیمات تپ ترانسفورمرها که محدودهای پائین و بالایشان به ترتیب توسط X,X داده شده است مشخص می شود در این مقاله روش های بهینه سازی نقاط درونی که برای حل همه مسائل بهینه سازی ارائه شده است استفاده شده است ] ۵,۶ [
۳: پایداری ولتاژ و تئوری BIFUR CATION

چندین نوع از مسائل پایداری در سیستم های قدرت می تواند با استفاده از قضییه BIFUR CATION توضیح داده شود ] ۷,۸ [ نقاط BIFUR CATION می تواند به عنوان نقاط تعادل تعریف شود که تغییر می دهد کمیت و یا کیفیت تعادلی مربوط به مجموعه غیر خطی از معادلات دینامیکی که نسبت به تغییر آهسته پارامترها در سیستم رخ می دهد ] ۹ [ در حالت کلی می توان انتظار داشت که مواجه شویم با SWB bifurcation) node –saddle) همانطور که پارامترهای bifurcation هر ؟؟؟؟ تغییر کند] ۸ [ در سیستم های قدرت کنترل و یا محدودیت

های کنترل برای اگذار کردن bifurcations نشان داده شده اند به عنوان (libs ) (bifurcation induced –limit)] 10 [ شناخته می شوند libs اغلب bifurcations کلی هستند یعنی نوعا در سیستم های قدرت رخ می دهند برای مثال هنگامیکه ژنراتورهای خاص به محدوده های توان راکتیو نشان می رسند ممکن است هیچ محل تعادلی برای افزایش شرایط بارگیری وجود نداشته باشد ] ۱۱,۱۲ [ در نتیجه ناپایداری رخ می دهد در نقطه SWB/LIB که اغلب منسوب به نقطه فرو پاشی ولتاژ نه ناحیه پایداری سیستم کاهش پیدا می کند تا به صفر برسد در

نتیجه در سیستم فروپاشی به خاطر عدم تعادل رخ می دهد ] ۱۳ [ بنابر این یک حاشیه پایداری ولتاژ به عنوان فاصله از نقطه کار موجود تا فروپاشی ولتاژ یا نقطه SWB/LIB تعریف می شود سیستم فرض می شود که امنیت ولتاژ دارد اگر این حاشیه به طور معقولی بزرگتر از صفر بشود در سیستم های عملی اپراتور ها علاقه مند در حفظ سیستم با یک حاشیه پایداری ولتاژ مشخص به طوری که ازدحام کوچک باعث ناپایدار شدن سیستم نشود] ۷ [
۴: مدل سیستم

تعاریف پایداری ولتاژ استفاده شده در ین مقاله روی مدل های حالت ماندگار بک مدل استاتیکی سیستم قدرت پایه ریزی شده است بنابراین حل مجموعه معادلات پخش توان غیر خطی زیر تعادل سیستم را تعریف می کند O=F(X,P,??) (2)
بردارX متغیرهای وابسته سیستم رانمایش می دهد که به طور نرمال دامنه اهی ولتاژ باس غیر زنراتور و فازورهای ولتاژ سطوح توان راکتیو ژنراتورهای باس غیر مرجع و سطوح توان اکتیو و راکتیو ژنراتور باس مرجع هستند بردار Pمتغیر های کنترل شده یا مستقل در سیستم ساده این شامل تنظیمات توان اکتیو ژنراتور و سطوح ولتاژ ترمینال است متغیر ؟؟؟؟

یک پارامتر BIFURATION نردبانی شکل است که به طور نوعی به عنوان فاکتور بارگیری شناخته می شود همچنین آن سطح یادگیری را در سیستم برای یک افزایش خط ضریب توان ثابت و مدل بار را نمایش می دهد در این مقاه تنها پارامتر ؟؟ به جای چندین پارامتر نشان داده شده است یعنی فرض شده که بار فقط در یک جهت معلوم تغییر می کند که فرض است معقول بر پایه یک پیشبینی بار کافی در یک نقطه کا اولیه MO اگر چه بسیاری از پارامترهای سیستم قدرت گسسته هستند در این مقاله یک مدل اکیدا پیوسته استفاده می شود برای آسان کردن حل نقاط درونی آلگوریتمهای چرخشی برای حل نهایی با متغیرهای گسسته می تواند به کار برده شود

۵: POOL بر پایه opf
مدل زیر از یک مدل سیستم کامل ac برای تعیین زمان بندی تولید برای هر یک باز الکتریسیته بر پایه pool استفاده کرده است (۳)
(معادله پخش توان)
(محدودیت های خط انتقال)
(محدودیت های پیشنهادی، کمترین تولید)

(محدودیت های پیشنهادی، بیشترین تولید)
(حاشیه رزرو توان اکتیو)
( محدودیت های متغیر وابسته)
(محدودیتهای متغیر مستقل)
که تابع هدف (۴)
شامل قیمت پیشنهادی (c) برای انرژی است که یک بردار ثابت است و متغیر مستقل pj که مقدار زمان بندی شده تولید ژنراتور زام است سمبل ؟؟؟مجموعه ژنراتورها را نمایش می دهد
۶: pool بر پایه opf با پایداری شبکه
به منظور اینکه مستقیما محدودیت های پایداری را ترکیب کنیم یک مجموعه معادلات جدا برای نمایش سیستم در نقاط بارگیری ماکزیمم یا بحرانی] ۱,۲ [ تریف می کنیم با استفاده از این ابزار (۳) می تواند به مسئله ماکزیمم فاصله تا فرو پاشی با قیود ترکیب شده در نقطه بارگیری بحرانی و موجود (حاضر) ] ۱,۲ [ تبدیل شود این مسئله می تواند مانند زیر نوشته شود: (۵)

که زیر نویس p و به ترتیب نقاط موجود فروپاشی را نمایش می دهند قیود معادله نامساوی تعریف شده در (۳) به صورت خیلی خلاصه نوشته شده است سر انجام P>P برای نگاشت متغیر های کنترل درز نقطه کار موجود استفاده شده است و توسط P در نقطه فروپاشی علی الحساب برای تغییرات خاص سیستم تعریف شده است برای مثال سطوح تولید در نقطه بارگیری موجود به سطوح تولید در نقطه فروپاشی با استفاده از یک باس مرجع توزیع شده نگاشت می شود این مسئله فاصله تاSWB یا LIB را ماکزیمم می کند آ‹ برجسته کردن واقعیت در (۵) یعنی کل تولید در نقطه کار بحرانی پایه ریزی شده روی تولید در نقطه موجود تولید رزرو چرخان مهم است ، همراه بودن نقطه بارگیری موجود با قیدهای مطمئن می سازد ] هنگامیکه متغیر های مستقل برای ماکزمم کردن فاصله تا فروپاشی ولتاژ محاسبه می شوند[ عملی بودن مسئله را و اینکه قیود معادله نامساوی در نقطه بارگیری موجود مناسب هستند] ۱ [

۷: تحلیل عددی . مکان DG
بازار بر پایه OPF و فرمول های VSC-OPF روی سیستم تست JEEE ، ۳۰ باسه(۱۴)
با استفاده از بسته نرم افزاری بهینه سازی LOQO ] 6 [ تست شده اند در تحلیل نمایش داده شده محدودیت های عملکرد روی ولتاژ باس در هر دو شرایط یادگیری موجود و بحران قرار داده شده است محدودیت های ولتاژ باس در هر نقطه فرو پاشی موجود اجرا شده اند
شکل ۱: ضرایب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اکتیو برای POOL بر پایه OPF
شکل ۲: دامنه های ولتاژ باس برای POOL بر پایه OPF

شکل۷ نمودار ضرایب لاکرانژ مربوط به معادلات پخش توان اکتیو برای هر یک از باس ها را نشان می دهد ضرایب شاخص بر حسب درجه برای تاثیرات ثابت خاص در راستای هدف مسئله ایجاد می کند برای سیستم می توان دید که معادلات پخش توان اکتی برای باس ها با شماره بالا دارای تاثیر بیشتری روی هزینه عملکرد کل سیستم است اسن نشان می دهد که باس ها ۲۹,۳۰ مکانشان برای تولید پراکنده منطقی است بنابراین دامنه های ولتاژ باس نشان داده شده در شکل ۲ یک پروفایل ولتاژ ضعیفی را برای باس های ۲۹,۳۰ نشان می دهد
شکل۳: دامنه های ولتاژ باس برای ماکزیمم فاصله برای مسئله فروپاشی

به منظور اینکه تعیین کنیم کدام باس ها دارای اثر بیشتری بر روی حاشیه پایداری هستند ماکزیمم فاصله برای مسئله فروپاشی ] ۵ [ برای سیستم ۳۰ باسه حل می شود
یک نمودار از ولتاژ های باس در هر نقطه بارگیری موجود و بحرانی در شکل ۳ نشان داده شده است بیشترین کاهش در ولتاژ در باس های با شماره بالا رخ می دهد این نشان می دهد که پروفایل ولتاژ این باس ها ممکن است دارای یک تاثیر مهم بر روی باس های با شماره بالا رخ می دهد این نشان می دهد که پروفایل ولتاژ این باس ها ممکن است دارای یک تاثیر

مهم برروی حاشیه پایداری سیستم داشته باشند در نقطه بارگیری بحرانی در باس ۳۰ با حد پایین ولتاژ مواجه می شویم یک نمودار از ضرایب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اکتیو و راکتیو در شکل ۴ نشان داده شده است همان طور که از شکل ۴ دیده می شود می توان گفت که معادلات پخش توان راکتیو دارای یک تاثیر مهم روی ماکزیمم سطح بارگیری دارد این نتایج مطابق با انتظار بود] ۷ [ ضرایب یک شاخص از انگیزه های مالی ایجاد می کند که می تواند برای تهیه کنندگان تولید پراکند ارائه شود تا پایداری سیستم را بالا ببرند این انگیزه ها می تواند بالقوه هزینه های عملکرد و اولیه بالا را برای تولیدهای پراکنده تعدیل کند

شکل ۴: ضرایب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اکتیو و راکتیو برای ماکزیمم فاصله تا فروپاشی
برای تحلیل شکل ۱,۴ دو تولید کوچک با بار نامی ۱۴,۱۰ MW در باس های ۳۰,۲۹ به ترتیب برای مدل کردن تولید پراکنده قرار داده شده است شکل ۵ نمودار دامنه های ولتاژ باس ها است بر این اساس که مسئله POOL بر پایه OPF با تولیدهای پراکنده اضافه شده حل شده است اضافه کردن دو ژنراتور به طور ذاتی پرو فایل ولتاژ را توسعه داده است
شکل ۵: دامنه های ولتاژ باس برای POOL بر پایه OPF

شکل ۶: ضرایب لاگرانژ مرتبط با معادلات بخش توان اکتیو و راکتیو برای POOL بر پایه OPF
شکل ۶ پروفایل ضرایب لاگرانژ مرتیط با معادلات بخش توان اکتیو و راکتیو برای مسئله POOL بر پایه OPF با تلید های پراکنده اضافه شده به سیستم می باشد ضرایب بالای مرتبط به باس های ۳۰٫۲۰ به طور ذاتی کاهش پیدا کرده اند که نشان دهنده پیشرفت سیستم است اکنون هزینه واقعی الکتریسیته در باس های بار متفاوت مشابه است با استفاده از تکنیک بحث شده در ] ۵ [ قیمت می تواند خیلی مشابه برای همه باسها شود که هست…….موردی برای سیستم اصلی سرتاسر سیستم هزینه عملکردی سیستم اصلاح شده ۱۰۹% کمتر از سیستم اصلی است

شکل ۷: ضرایب لاگرانژ مرتبط با معادلات پخش توان اکتیو و راکتیو برای ماکزیمم فاصله تا فروپاشی
شکل۸: دامنه های ولتاژ باس برای ماکزیمم فاصله تا فروپاشی
شکل۷: نودار ضرایب لاگرانژ مرتبط با معادلات پچش توان اکتیو و راکتیو برای ماکزیمم فاصله تا فرو پاشی با تولید های اضافه شده است با اضافه کردن واحدهای تولید دید باس ۱۳ اکنون یک نقش مهمی در محدود کزدن حاشیه پایداری بازی می کند اگر چه ضرایب لاگرانژ در شکل ۷ بالا هستند این شان دهنده یک نیاز برای در نظر گرفتن واحد های تولید پراکنده اضافی حل باس ۱۳ است این نیاز متناسب با دامنه حاشیه پایداری جدید است اگر حاشیه پایداری جدید در محدوده های معقول باشد سپس انگیزه اقتصادی یا پایداری سرمایه گذاری منابع بیشتر برای افزایش پایداری وجود ندارد جدول۷ ماکزیمم سطح بارگیری را ؟؟؟ لیست می کند که برای دو فاصله ماکزیمم تا فروپاشی در سستم تست مود نظر بدست آمده است
جدول: ماکزیمم سطح بارگیری ؟؟ سیستم اصلی و سیستم اصلاح شده با تولیدهای پراکنده برای ماکزیمم فاصله تا فروپاشی
۸: نتایج

در این مقاله روش بر پایه لاگرانژ برای تعیین محل های بهینه برای قرار دادن تولیدهای پراکنده مورد استفاده قرار گرفت دو فرمول بهینه سازی تست شد:یکی برای تعیین محل های تولیدی بر پایه مینیموم کردن هزینه های پایانی یا عملکرد و دیگری برپایه افزایش پایداری سیستم نتایج نشان داده شده در مقاله نشان می دهد که فرمول های ارائه شده می تواند برای تعیین باس هایی که با اضافه کردن تولیدهای پراکنده کوچک می تواند به طور زیادی توان سیستم را افزایش دهد استفاده شود.
مکان ومقدار واحد های تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه

چکیده: در این مقاله مولفین توصیف می کنند که چگونه الگوریتم بهینه ژنتیک می تواند برای پیدا کردن مقدار و مکان بهینه واحدهای تولید پراکنده در یک شبکه توزیع محلی استفاده شود توان تلفاتی مینیموم می شود در حالی که پرو فایل ولتاژ در یک سطح قابل قبولی حفظ می شود این روش برروی یک شبکه عملی موجود به کار برده شده است سناریوها مختلف برای اجرای الگوریتم انتخاب می شوند مقدار و مکان بهینه به دست آمده ثابت می کند که آن به شدت به شرایط داده شده وابسته است

مقدمه: تولید غیر متمرکز در سیستم های توزیع الکتریسیته آینده بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا می کند این گرایش و تمایل توسط تجارت در دسترس واحدهای تولید مقیاس کوچک (مثل سلولهای سوختی، میکروCHPS ،واحدهای قدرت زای نوری) افزایش پیدا می کند آزادی بازار انرژی ، فشار بیشتری روی سیستم ایجاد می کند اغلب پشتیبانی برای توسعه مناسب با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر ، نقش کلیدی بازی می کند از این رو تولید پراکنده به عنوان محل تولید حرارت و الکتریسیته در شبکه توزیع تعریف می شود یک گروهی از واحدهای

تولید پراکنده می توانند تشکیل یک نیروگاه واقعی را بدهند که به طور متمرکز کنترل شوند و همانند یک نیروگاه در شبکه رفتار کنند در اکثر مواردجزیره انرژی داریم که تولید و مصرف انرژی به طور محلی تطبیق داده می شوند انرژی اغلب در تعادل با ذخیره محلی و توسط یک اتصال اختیاری به شبکه اصلی در سر تا سر شبکه انتقال توان حفظ می شود اگر چه جزایر انرژی باید دارای توانایی باشند که از یک مد توان غیر قابل کنترل (هنگامیکه متصل است به شبکه اصلی ) به مد تعقیب بار (در حالیکه در مد جزیره است) منتقل شود ] ۹,۸ [ در این محیط

جدید مشخصات به طور پایه ای در مقایسه با موقعیت تولید متمرکز متفاوتند تقریبا هیچ ایندسی در منابع انرژی که موزد نیاز می شود به دلایل پایداری وجود ندارد اگر چه ذخیره انرژی می تواند دارای نقش پایدار کننده داشته باشد الگوهای باز با زمان بیشتر تغییر می کند چون میانگین مصرف در مقابل حجم کوچکی از اتفاده کنندگان روی چنین شیکه ولتاژ پایینی ناچیز است در مقایه با نیروگاهها مرسوم ،واحدها تولید پراکنده همانند سلولهای PV (وابسته به روشن سازی خورشیدی) یا CHPS(وابسته است روی تقاضای حرارت ) غیز قابل توزیع

هستندومسئله پایه ای دیگر ارتباط بین تزریق توان اکتیو و پروفایل ولتاژ در شبکه است در شبکه های ولتاژ بالا(اساسا سلفی) یک تزریق نامتعادل توان اکتیو باعث انحراف فرتانس می شود که در کل شبکه یکسان است مجموع توان تولیدی باید برای حفظ فرتانس شبکه در سطح نامی تنظیم شود در شبکه های ولتاژ پائین (بیشتر مقاومتی) تزریق توان اکتیو روی پروفایل ولتاژ از طریق شبکه تاثیر می گذارد در این روش محلی که توان اکتیو تزریق می شود مهم خواهد بود همه این جنبه های مختلف و منابع تلید پراکنده در یک سبکه با ولتاژ متوسط یا پائین شوال مهمی را تجلی می کنند که کجا واحدهای تولید پراکنده قرار داده شوند اهداف متفاوتی می تواند در این راستا قرار داده شود مانند بیشترین راندمان (یعنی کمترین

تلفاتی) مینیموم هزینه (نصب و کارکرد) بیشترین قابلیت اطمینان غیه این مسئله بهینه سازی می تواند در روشهای متفاوتی مانند تحقیقات جامع ] ۱۴ [ روشهای بر پایه لاگرانژ ] ۱۲ [ یا تحقیقات TABU 11] [ حل شود در این مقاله تحقیق برای مکان و سطح توان نوع های متفاوت واحد های تولید (در این روش مینیموم کردن توان تلفاتی ) یک مسئله بهینه سازی غیر محدب است که نیاز به تحقیق جامعی دارد استفاده از الگوریتمهای ژنتیک پیشنهاد می شود به منظور پیاده سازی تحقیق برای حل بهینه پیشنهادی می شود مزیت الگوریتمهای ژنتیک قادر می سازد ما را که از تله افتادن در بهینه محلی اجتناب کنیم و انتظار داریم تابع ها ارزیابی قبل از رسیدن به بهینه به طور قابل توجهی در مقایسه با روشهای تحقیق جامع دیگر کاهش پیدا می کند

۲ : چهارچوب کلی : در این قسمت ترکیب کلی مسئله مورد توجه قرار گرفته است که توپولژی شبکه را پروفایل بارو توان تولیدی برای سناریو های مختلف را توصیف می کند
۲:۱ : توپولژی شبکه و توان تولیدی برای این تحلیل توپولوژی یک شبکه واقعی ولتاژ متوسط استفاده شده است آن شامل ۳ خط و ۲۰ گره است با یک بار متراکم در هر گروه همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است منابع انرژی پراکنده مورد استفاده صفحه هایPV و واحدهای CHP می باشند اندازه های واقعی مورد استفاده قرار گرفته جهت آماده کردن اطلاعات برای روشن سازی با صفحه های PV و تولیدات CHP که بر مبنای تقاضای حرارت پایه ریزی شده اند پرو فایل مصرف توان اکتیو روی اندازه های گرفته شده در یک ساختمان محلی برای ؟؟؟؟؟؟ یکسال با یک پایه ۱۵ دقیقه ای پایه ریزی شده است شکل ۲ پروفایل تولید برای هر نوع ژنراتور را نشان می دهد
شکل ۱: توپولوژی شبکه با ۲۰ گره

شکل ۲: پرو فایل تولید برای واحدهای تولید CHP (چپ) و PV (راست) برای ؟؟؟ یکروز
۲٫۲ : تعریف مسئله : هدف از این تحلیل این است که مقدار و مکان بهینه واحد های تولید CHP,PV را پیدا کنیم به منظور اینکه توان تلفاتی را در طول خطوط شبکه روی یک ؟؟؟؟ از ۲۴ ساعت مینیموم کنیم به نظور ارزیابی تاثیر تغییرات زمستان و تابستان روی موقعیت های مختلف بار ؟؟؟؟؟ ۲۴ ساعت روی هر مینیموم سازی واقع می شود و به صورت زیر تعریف می شود:

۱: سناریوی بار کم(L ) : از مجموعه پرفایل های بار روزانه در دسترس پروفایل با بیشترین پیک در طی هر فصل انتخاب می شود چهار پروفایل دیگر به طور تصادفی انتخاب می شوند این سناریو تنها شامل یک پیک بار مهم روی هر فصل است
۲: سناریوی بار متوسط(M) : ار مجموعه پروفایلهای بار روزانه در دسترس بیشترین پیکهای روزانه هر فصل انتخاب می شود این سناریو شامل مهمترین پیکهای هر فصل می باشد
۳: سناریی بار زیاد(H ): پرو فایلهای بار با بیشترین میانگین روزانه هر فصل انتخاب می شود این سناریو نیاز سنگین به تولید را نمایش می دهد هر یک از این سناریوها برای تابستانو زمستان محاسبه می شوند بنابراین داریم:

SL (SUMMER-LOW )،SM (SUMMER-MEDIUM )،SH (HIGHT- SUMMER)،WL (WINTER-LOW)،WM (SUMMER-MEDIUM )،WH
(WINTER-HIGHT ) پرو فایلهای متفاوت بار برای هر سناری در شکل ۳ نمایش داده شده است بنابراین شبکه شامل ۲۰ پروفایل بار است زیرا هر یک از این مجموعه ها شامل ۴ پروفایل بار است که ۵ بار در هر سناریو تکرار می شوند

۳: روش بررسی و فورمول بندی: در این قسمت فرمول مسئله و کد بندی الگوریتم ژنتیک توصیف می شود
۳:۱: معادلات خط توان : یک شبکه با M گروه و N خط توان در نظر بگیرید شبکه فرض شده که شعاعی است که برM=N+1 دلالت دارد توپولوژی شبکه توسط یک ماتریس توپولژی TEZN*(N+1) تعریف شده است که در هر ردیف یک خط توان و هر ستون یک گره سبکه قدرت را نمایش می دهد روی هر ردیف دوالمان غیر صفر وجود دارد که نشان دهنده گره ای است که از آن خط توان شروع می شود ] -۱ [ و گره ای که خط پایان می یابد ] ۱ [ در قرار داداستفاده شده ۱- گره ای را که نزدیکتر به شبکه قدرت قرار دارد تعیین می کند این یعنی اینکه اجازه می دهد جریانهای خط (جریانهایی که جاری می شوند در خط توان) به جریانهای گره (کل جریان مصرف شده یا تولید شده در یک گره) تبدیل شوند.همانند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 54 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد