بخشی از مقاله


فنداسيون :
فند اسيون الماني است از سازه كه بارهاي موجود درساختمان را به صورت بارهاي محوري و يا لنگر خمشي تحمل مي كند . از اين رو اجراي فنداسيون به نحو صحيح از مهمترين اركان بنا نهادن يك سازه است.


اجراي فنداسيون به 3 قسمت اصلي زير تقسيم مي گردد:
1. قالب بندي 2. آرماتور بندي 3. بتن ريزي
1- قالب بندي : در كشور ما جهت اجراي فنداسيون از قالب هاي چوبي يا آجري استفاده مي شود و يا چنانچه خاك داراي مقاومت خارجي خوبي باشد براي سازه هاي كوتاه خاك را به خرم قالب حفر مي كنند و از آن به عنوان قالب استفاده مي كنند از آنجا كه در سازه مورد نظر از قالب آجري استفاده گرديده به تشريح و توضيح قالب آجري مي پردازيم :


قالب آجري : پس از آنكه به سطح مورد نظر زير پي با حفاري هاي لازم رسيديم جهت پيدا نمودن بيس مناسب از بتن مگر استفاده شده است. ضخامت مجاز بتن مگر از 15-8 سانتيمتر مي تواند متغير باشد در بعضي از نقاط تا ارتفاع مورد نظر اختلاف كمي وجود داشت كه اين اختلاف توسط بتن مگر اصلاح شده ، منتهي گهگاه به علت بكارگيري نيروهاي ناكارآمد اختلاف ارتفاع زيادي تا بيس مورد نظر وجود داشت كه با استفاده از سنگ چيني و بتن مگر با عيار 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب اصلاح گرديد . عرض بتن مگر اجرا شده عبارتست از : عرض فنداسيون به علاوه 2 ديوار 20 سانتي متري كناري.


پس از انجام مراحل فوق قالبهاي آجري شروع شد . قالب هاي آجري عبارت بودند از ديوارهايي 20 سانتي متري كه از آجر فشار و ملات كم عيار سيمان كه ديوار چيني قالب ها تا ارتفاع موجود در ديتيلهاي سازه صورت گرفت . از جمله معايب آجرهاي فشاري مكيدن آب بتن مي باشد كه جهت فعل و انفعالات شيميايي ( هيدراسيون ) مورد نياز است بدين جهت 4 راهكار جهت مقابله با اين پديده ارائه گرديده است .
1. در نظر گرفت 5 سانتيمتر عرض اضافه فنداسيون در هر طرف منتهي به قالب (كه غير اقتصادي است )


2. كشيدن پلاتر سيمان با ضخامت 5/1 سانتيمتر قالب آجري كه با بتن باربر فنداسيون سازه در تماس است ( كه به علت نيروي كار مضاعف و بالا رفتن هزينه غير اقتصادي است ) .
3. پوشاندن جداره داخلي قالب ها با استفاده از ورقه هاي ضد آب از جنس پليمرهاي مصنوعي
4. زنجاب كردن آجرها حين بتن ريزي كه از لحاظ اجرايي تقريبا غير علمي است.
جهت اجرائي سازه مذكور از پوشش جداره هاي داخلي قالب توسط ورقه هاي پليمري مصنوعي استفاده گرديد به نحوي كه ورقه ها بر جداره قالبها كاملا محكم شوند تا در حين بتن ريزي از حركت آنها جلوگيري شود .


مراحل انتهايي جهت ساخت قالب ها آماده سازي آنهاست كه با نظافت كن قالب از ملات و گرد وغبار پايان مي پذيرد.
2- آرماتور بندي : جهت ساخت آرماتور ها و مونتاژ آنها به طور دقيق به ترتيب ذيل عمل مي گردد :
1. تهيه خاموتها و راستاها (سيتكا ) به دو روش دستي توسط آچار F در روش ماشيني صورت مي گيرد .
2. مونتاژ بعضي قطعات ، آماتور خارج از فنداسيون رو شاسي


3. مونتاژ نهايي آماتور ها در داخل فنداسيون ها
تهيه و مونتاژ آماتور ها در داخل فنداسيون
تهيه و مونتاژ خاموتها :
طبق مرحله اوليه گفته شده خاموتها ميبايست آماده مي شد بدين شكل كه نيروهاي كاري توسط آچار F خاموتها را آماده كردند روش تعيين اضلاع و كنترل خاموتها به بدين شكل است كه ابتدا شكل خاموت برروي زمين ، بروي سطحي صاف توسط گچ كشيده مي شود ( اصطلاحا خط مي شود ) و بعد از روي الگوي ايجاد شده خاموته ها ساخته شده و كنترل مي گردند .


خاموتهاي ساخته شده از ميلگرد هاي آجدار 8 با تنش تسلميه 3200 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بود .
راستاهاي با طول مورد نظر توسط قيچي آرماتور بري ، بريده شدند و در نهايت شكل اوليه آماتور هاي شناژها بر روي شاسي ساخته شده از ميلگرد 14 در مونتاژ گرديد . مونتاژ شناژها توسط گره هاي اصطكاكي مفتول غره 5/3 صورت گرفت .


ساخت حصيري ( شبكه مش ) پي نواري : از آنجا كه قسمت اعظم پي نواري تشكيل شده از شبكه هاي عمودي بر هم در دو سطح حجم عظيمي از عمليات آرماتوربندي مربوطه به تهيه و مونتاژ شبكه مش . براي ساخت آرماتور شبكه هاي مش بدين ترتيب عمل مي شود . ميلگرد هاي عرضي كه معمولا تشكيل شده بود از ميلگرد هاي غره 14 , 12 با طول هاي مورد نظر در ديتيلها از شاخه هاي ميلگرد موجود بريده شده و خم خورده اند و ميلگرد هاي طولي با طولهاي لازم بريده شده اند از آنجا كه حجم وطول عمليات آرماتور بندي فونداسيون ها دررابطه با شبكه ها گسترده بود و به علت محدوديت هاي موجود آرماتور ها از

داخل فنواسيون توسط آرماتوربند ها مونتاژ گرديدند . به طوريكه ميلگرد هاي راستا را براي آنكه كاملا در بتن غرق شوند و پوشش بتن در قسمت تحتاني فنداسيون حفظ شود در فواصل هر يك 1 متري برروي نيم آجرهايي قرار دارند و ميگرد هاي عرضي را با ميلگرد هاي طولي مونتاژ كردند كه البته قرار دادن آجر د

ر زير شبكه موجب تمركزش شده و ضعف در نقش باربري پي را به وجود مي آورد . پس از انجام مراحل فوق ميلگردهاي شناژ مونتاژ شده ميلگرد هاي شناژ در هر شبكه به طور كامل امتداد پيدا كردند و شكل استفاده از آجر در زير ميلگرد ها براي ميلگرد هاي تحتاني شناژ وجود داشت .


از آنجا كه بار وارده به شناژ زياد بوده و ساختمان مرتفع محاسب دو رديف شبكه را در پي در نظر گرفته بود . بنابراين جهت اجراي شبكه هاي فوقاني خركهايي با ارتفاع موجود در ديتيل ساخته شد و بر روي شبكه تحتاني قرار گرفت و ميلگرد هاي شبكه فوقاني همانند شبكه تحتاني و با تفاوت اينكه خم ميلگرد ها در راستاي زمين قرار مي گرفت اجرا گرديد . از جمله معايب اجراي ميلگرد هاي فنداسيون اين بود كه نيروهاي كاري بدون توجه به كفشهاي گل آلود بر روي ميلگرد هاي فنداسيون و شناژ مبادرت به تردد مي نمودند كه چسبندگي گل ولاي به ميلگرد ها موجب ضعف در چسبندگي بين بتن و ميگرد شده و جلوگيري از درست عمل نمون ميلگرد ها در برابر پارهاي وارده از طرف سازه به فنداسيون را موجب مي شود .


3- بتن ريزي :
جهت ساختن بتن و جاي دادن آن در قالب ها مراحلي به ترتيب ذيل صورت مي گيرد.
1. ساخت بتن 2. حمل بتن 3. جاي دادن بتن در قالب 4. مراقبت ، محافظت و عمل آوري بتن .


1- ساختن بتن : بتن مورد استفاده در كارگاه از شن و ماسه شكسته از فراورده هاي يك كارخانه سنگ شكن محل احداث پروژه تامين مي گرديد . سنگ دانه ها كه تشكيل شده بودند از شن و ماسه گهگاه گسسته بودن و درزهاي آنها براحتي و بدون انجام هيچ نوع آزمايشي قابل لمس بود . در ضمن گاهي اوقات ماسه خيس توسط كاميون ها به مقصد كارگاه پروژه عمراني بارگيري مي شد كه اين خود مي بايست مورد بررسي قرار گيرد زيرا ماسه تر تا 8 درصد رطوبت در خود جذب كرده و نسبت آب به سيمان بالارفته درنتيجه بتن متخلخل با مقاومت كمتري محصول فعاليت ما خواهد شد كه متاسفانه به اين مسائل توجهي نمي شد .


جهت اختلاط سنگدانه ها ، اب و سيمان از بتونيرهاي با ظرفيت كم استفاده مي شد كه جهت اندازه گيري مقدار سنگدانه ها و سيمان از بيل استفاده مي شد . از آنجا كه مقدار حجمي و وزني سنگدانه ها و سيمان توسط بيل نمي تواند به درستي اندازه گيري شود انتظار مي رود بتن ساخته شده در كارگاه بتني يكدست با مقاومت دلخواه نبوده است.


2. حمل بتن :
پس از اختلاط توسط ميكسر بتن بدست آمده در فرقان جاي داده مي شد و به محل بتن ريزي انتقال داده مي شد .
3. جاي دادن بتن در قالب :
گاه ارتفاع بيش از 5/1 متري لبه فرقان تا سطح بتن ريزي توصيه هاي آيين نامه اي در رابطه با ارتفاع بتن ريزي جهت جلوگيري از جدا شدن دانه ها نقض مي شد . پس از ريخته شدن بتن در داخل قالب ها شخصي براي جادي دادن كامل بتن در فنداسيون از ميله ديبراتور استفاده مي كرد كه اين خود ضعف در عملكرد بتن بوجود مي آورد ويبره كردن بتن موجب متراكم شدن بتن شده و از تخلخل آن جلوگيري مي كند بطوريكه هواي موجود در بتن را از آن خارج كرده و به سطح

بتن راهنمايي مي كند تا از بتن خارج شود ، اما چناچه ويبره كردن بتن به طوري صحيح صورت نگيرد موجب ضعف در سازه خواهد شد از جمله مسائل ديگري كه در هنگام ويبره كردن بدان توجهي نمي شد اين بود كه ميله ويبره را به ميلگرد هاي فنداسيون و شناژ ها تكيه مي دادند كه خود باعث جمع شدن دو غاب بتن در دور آمارتور شده و روند انتقال نيرو از ميگرد به پي را با مشكل روبرو مي كند . در هنگام ويبره كردن اكثر مواقع به ميدان ارتعاش ميله ويبراتور توجهي نمي ش

د و قسمتي از فنداسيون بيش از حد لازم ويبره مي شد كه از معايب ويبره بيش از حد ميشود . درزهاي اجرايي در بتن ريزي از جمله مسائل مهمي است كه بايد بدان توجه شود درزهاي اجرايي بايد به صورت پله اي يا مورب اجرا گردند درهنگام بتن ريزي مجددابتدا بايد سطوح تماس درزهاي اجرايي با برس سيمي خراش داده شوند تا سنگدانه ها كاملا نمايان گردند و پس از قرار دادن يك رويه دو غاب سيمان و يا چسب هاي هيلتي بتن ريزي جديدي آغاز گردد كه به هيچ يك از ضوابط موجود در آئين نامه جهت اجرايدرزهاي اجرايي توجهي نشد.


4. مراقبت ، محافظت و عمل آوري بتن :
پس از اتمام هرقسمت از بتن ريزي عضوهاي بتني مراقبت و محافظت از آن آ‎غاز ميش ود و مفهوم آن مراقبت از بتن در برابر لطمات ناشي از عوامل خارجي بربتن است يك روز پس از بتن ريزي هر قسمت از فنداسيون عمل آوري بتن آغاز ميش ود به نحوي كه روز اول با قرار دادن مشمع هاي پلاستيكي بر روي عضو سعي مي شد كه رطوبت مورد نياز بتن جهت عمل هيدراسيون تامين گردد و پس از آن پنج روز به آب پاشي مدام در تماس با هراي آزاد سعي شد از تبخير زودهنگام آب بتن جلوگيري شود تا سازه جهت اجراي المان هاي ستون و ديوار برشي آماده گردد .

فصل دوم


ستون :
جهت اجراي ستون در سازهاي بتن آرمه مي بايست سه مرحله صورت گيرد :
1. آرماتور بندي 2. قالب بندي 3. بتن ريزي
1. آرماتور بندي :
جهت آرماتور بندي ستون و بسته هايي از ميگرد به ارتفاع 6/1 طول طبقات در نظر گرفته مي شود. ابتدا چند تنگ پا ستون را با ميلگرد هاي ريشه مونتاژ مي كنيم و پس از رسيدن به ارتفاع مورد نياز ميلگرد هاي به آن ها اورلب مي شوند « مقدار طول مهاري ميلگرد هاي طولي ستون از طريق محاسبات سازه اي تعيين مي گردد » در اين هنگام ميلگرد ها را نسبت ب7/1 تا 10/1 از راستاي خود منحرف مي كند كه در هنگام منتاژ ميلگرد هاي طولي ستون با ميلگرد هاي

ريشه اين دو گروه ميلگرد با يكديگر هم محور شوند و بعد خاموت هاي ستون طبق ديتيل هاي با گره ي پاپيوني يا اصطكاكي صورت مي گيرد لازم به ذكر است كه به علت تمركز تنش در محل اورلپ بايد تنگ هاي بيشتري با توجه به ضوابط جراهاي سازه هاي بتني در نظر گرفته شود . ميلگرد هاي طولي در بالاي ستون جهت اجراي ستون هاي طبقات بالا تر ادامه مي يابند .


2. قالب بندي :
قالب ها از جنس فلز و يا چوب جهت شكل دادن بتن تهيه مي شود قالب هاي بكار رفته در اين پروژه از نوع فلزي بودند پس از تميز كردن قالب ها توسط كارلك سطوح داخلي آنهابه موارد رها ساز آغشته مي شود و به يكديگر توسط پيچ و مهره ها و فلپرهايي مونتاژ مي شوند و در جاي خود قرار مي گرفتند فاصله نگهدارهاي به كار رفته موجب مي شد كه ميلگرد ها فاصله شان را با قالب حفظ كنند ازجمله معايب اجرا در كارگاه اين بود كه گاها مواد رها ساز قسمتي از

سطح بعضي ميلگرد ها را در بر مي گرفتند در نتيجه موجب عدم چسبندگي كافي با بتن شده و سازه ها را دچار ضعف مي كردند . قالب هاي فلزي با ارتفاع cm 120 ساخته شده بودند و رديف بالايي براي هر قالب را نسبت نمي كردند تا ارتفاع مناسب براي بتن ريزي حفظ شود پس از نسب قالب هاي فلزي آنها از دو طرف شاقول مي كردند و توسط شمعهاي فلزي و مفتول هاي قوي به صورتيكه بي حركت باقي بمانند مهار مي نمودند .
3. بتن ريزي :


بتن را توسط بيل روي ناوداني هاي مخصوص بتن ريزي مي ريختند وتوسط ناوداني ستون بتن ريزي مي شد و براي هر اتفاع cm 50 ستون توسط ويبراتور ميله اي ويبره مي شد تا ارتفاع cm 120 از كف بدين شكل بتن ريزي صورت گرفت سپس قالب بالايي وجه ستوني كه مونتاژ نشده بود مونتاژ شد و بتن ريزي از ارتفاع بالاي ستون صورت گرفت به نحوي كه بتن توسط فرقان به بالاي داربست هدايت مي شد و بالاي دار بست به نحوه ي ذكر شده در فوق بتن ريزي صورت مي گرفت .

فصل سوم


تير :
براي اجراي المان تير به چهار مرحله نياز منديم :
1. ساخت وقرار دادن قالب تحتاني
2. ساخت وموتناژ ميلگرد ها
3. قرار دادن قالب هاي جانبي در صورت لزوم
4. بتن ريزي

1- ساخت و قرار دادن قالب تحتاني:
قالب هاي تحتاني قالب هاي فلزي بودند كه پس از مونتاژشدن بر روي سطح زمين به مواد رها ساز آغشته شده و در محل اصلي خود قرار گرفتندسپس شمع بندي زيرقالب ها صورت گرفت شمع ها از نوع فولادي بودند.


2- ساخت و مونتاژ ميلگرد ها :
ميلگرد هاي طولي و خاموت هاي تير را در محل بتن ريزي مونتاژ مي كنند بدين شكل كه ابتدا ميلگرد هاي طولي در جاي خود قرار مي گيرد و سپس خاموتها با گره ي اصطكاكي ويا پاپيوني به آنها متصل مي شود در جاهايي كه احتياج به ميلگرد هاي ممان منفي جهت اتصال تيرچه هاي سقف تيرچه بلوك بود ميلگرد هاي ممان منفي در نظر گرفته شدند وتيرچه هاي سقف تيرچه بلوك در جاي خود قرار مي گرفتند و در نهايت جاهايي كه احتياج به قالب هاي جانبي داشت

قالب گذاري شد مانند تيرهاي كناري ، ميلگرد هاي تير به گونه اي به ستون متصل مي شوند كه در قسمت ستون قطع نمي گردد تا كه تير نقش گيرداري خود را به خوبي انجام دهد خاموتها درمحل هايي كه برش بيشتري وجود دارد متمركز ميشوند و در جاهايي كه خمش تلاش بيشتري دارد سطح مقطع ميلگرد هاي طولي بيشتر مي شود بتن ريزي تيرهاي بتن آرمه همراه با سقف تيرچه بلوك صورت مي گيرد كه در آتي آورده شده است .


ديوار برشي :
ديوارهاي برشي با اتصال كامل به تيرچه كف ، تير بالا و ستونها اجرا مي شود به طوري كه ميلگرد هاي انتظاري ازتير پاييني منشعب مي شود و ميلگرد هاي فوقاني ديوارهاي برشي به داخل تيرهاي بتني فرو مي رود در ضمن چنين موادي نيزبراي ستونها نيز وجود دارد در اين پروژه ستون نيز خود قسمتي از ديوار برشي در نظر گرفته شده بود و طي محاسباتي لحاظ شده بود ، ميلگرد هاي ديواربرشي به صورت شطرنجي و با گره ي مفتول به صورت ساده اجرا شده طبق رينيل هاي موجود در نقشه ي سازه .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید