بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آب و خواص جغرافیایی

وجود آب و اهميت آن در طبيعت

آب مايه حيات است. شصت و هفت درصدوزن بدن انسان را آب تشكيل مي دهدكه حدود نيمي ار آن در سلول هاي بدن و باقيمانده آن در خون و ساير مايعات بدن يافت مي شود.آب مواد غذايي و همچنين موادي را كه بايند دفع شوند در بدن جابجا مي كند . اكسيژن هوا به وسيله ي هموگلوبين خون از ششها به سلول هاي بدن مي رسد.غذايي كه مي خوريم در محيط آبي هضم مي شود و محصولات هضم غذا بوسيله خون به سلول ها مي رسند و محصولات غير مفيد تنفس سلول ها به وسيله ي خون به عضوهايي كه براي دفع آنها نقش دارند،منتقل مي شوند.آب تنها ماده اي است كه در شرايط عادي موجود در زمين به هر سه حالت جامد،مايع و گاز يافت مي شود .آب خالص ماده اي بيرنگ ،بي بو و عملاًبي طعم است،در C100(درفشار يك جو مي جوشد) و در C0منجمد مي شود.آب در رودخانه ها درياها درياچه ها و اقيانوس ها وجود داردو به صورت برف و يخ نيز نواحي قطبي و قله هاي كوههاي بلند را مي پوشاند.

اسلاید 2 :

خواص فيزيكي آب

دماهاي ذوب و جوش آب و چند ماده مولكولي ديگر كه وزن مولكول هاي آنها به هم نزديك استدرزير داده شدهاست.به طوري كه ملاحظه مي كنيد دماهاي ذوب و جوش آب به ميزان قابل توجهي از ساير مواد مولكولي بيشتر است .علت آن را بايد در ساختارو پيوندهاي مولكول آب جستجو كرد.

 خاصيت قطبي آب

براي نشان دادن خاصيت قطبي مولكولهاي آب چنانچه يك شانه پلاستيكي را به موهاي خشك خود كشيده ايد يا ميله اي را كه بر اثر مالش بار دار شده است به جريان بار يك و مداوم آب از شير آزمايشگاه مطابق شكل نزديك كنيد مشاهده مي كنيد كه جريان آب منحرف مي شود زيرا مولكول هاي قطبي آب به سمت بار الكتريكي ساكني كه در شانه يا ميله ايجاد شده است جذب مي شود.

اسلاید 3 :

آب به عنوان حلال

يكي از خواص قابل توجه آب توانايي آن در حل مواد ديگر است . پاره اي از نمك ها مانند كلريد سديم در آب حل مي شوند.علت حل شدن موارد جامد يوني در آب اثر جاذبه مولكولهاي قطبي آب براي يون هاي مثبت و منفي تشكيل دهندهي شبكه بلور است.به اين ترتيب مولكول هاي آب به درون شبكه بلور نفوز مي كنند و بر نيروهايي كه يون ها را در شبكه در شبكه بلور به يكديگر متصل نگهداشته اند غلبه كرده يون ها را از هم جدا مي كنند.به طوري كه يون ها در آب حل مي شوند . يون هاي مثبت و منفي به وسيله لايه اي از مولكول ها ي آب احاطه مي شوندو اين گونه يون هاي آب پوشيده مي نامند.در مقابل آن دسته از مواد جامد يوني كه انحلال پذيرند،مواد مولكولي غير قطبي مانند نفت و بنزين در آب (كه قطب است)حل نمي شوند.

اسلاید 4 :

كشش سطحي آب

به طوري كه قبلاً ديديم مولكول هاي آب خاصيت قطبي دارند و يكديگر را جذب مي كنند.در زير سطح آب هر مولكول از هر جهت تحت تاثير نيروهاي جاذبه ي مولكولهاي ديگر است اما مولكول هاي موجود در سطح تحت تاثير كششي از سمت بالا نيستند . نتيجه ي آن كه مولكول هاي سطح آب به وسيله ي مولكول هايي كه در زير آنها قرار دارند به سمت درون كشيده مي شوند و اين درست مثل اين مي ماند كه روي آس ((پوست نازكي))وجود دارد . اين پوست نازك سبب مي شود كه آب نتواند به خوبي در پارچه نفوز كند و آن را تر كند. اما اگر بخواهيم چيزي را بشوييم بايد كاملاً((تر))شود . درنتيجه براي بالا بردن قدرت تر كنندگي آب بايد ماده اي اضافه كرد تا پوست نازك آب را سست كند.صابون و شوينده هاي سنتزي مي تواند اين كار را انجام دهند.

اسلاید 5 :

چرخه آب در طبيعت

چهار پنجم از سطح زمين پوشيده از آب است اما تنها 3 درصد به صورت آب شيرين است. آب رودخانه ها كه درصد كمي از كل آب را تشكيل مي دهد بخشي است كه بيشترين مورد مصرف انسان قرار مي گيرد.آب از سطح در ياها و اقيانوس ها بخار مي شود و بخار آب بوسيله جريان باددر سطح زمين جابجا مي شود. بخار آب نامئي با تبديل شدن به قطره هاي بسيار كوچك آب،ابر را بوجود مي آوردو اين قطره ها بر اثر سرد شدن سرانجام به صورت برف يا باران فرو مي ريزند.آب باران يا آب حاصل از ذوب شدن برف ، خاك را مرطوب مي كند و رودخانه ها را پرمي كند.آب با نفوذ در خاك مقداري مواد حل شدني آن را حل مي كند و با خود مي برد.آب بيستر رودخانه ها به دريا مي ريزد از اين رو دريا انباري از مواد شيميايي است.

اسلاید 6 :

آب سخت

سختي آب معمولاًمربوط به وجود يونهاي كلسيم است.كربنات كلسيم در آب حل نمي شود اما آب باران كه داراي مقداري دي اكسيد كربن باشد مي توان سنگهاي آهكي را در خود حل كند.در اين واكنش كربنات هيدروژن كلسيم تشكيل مي شود كه انحلال پذير است:

چنانچه سختي آب مربوط به يون هاي كلسيم و منيزيم به صورت نمك انحلال پذير كربنات هيدروژن باشد ان را سختي موقتي مي نامند و اين نوع سختي با جوشاندن آب و تشكيل نمكهاي انحلال نا پذير كربنات كلسيم و كربنات منيزيم بر طرف مي شود.يكي از روش هاي ملايم كردن آب استفاده از روش تقطير است ،دستگاهي كه در آزمايشگاهها براي تقطير به كار مي رود . اين دستگاه شامل بالن با لوله جانبي براي جوشاندن آب،يك خنك كننده براي خنك كردن بخارآب و يك بالن تخت براي جمع آوري آب مقطر است . اين روش تقطير نسبتاًگران است و معمولاً در مقياس وسيع به كار برده نمي شود. يكي از موارد مصرف آب مقطر در پزشكي و داروسازي براي تهيه آمپولها و سرم هاست.روش ديگري كه براي ملايم كردن آب بكار مي رود شامل اضافه كردن كربنات سديم است . كربنات سديم در آب به طور كامل جدا مي شود و يون هاي كربنات آن با يون هاي كلسيم و منيزيم موجود در آب تركيب شده به صورت رسوب جدا مي شوند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید