بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- كليماي تابش (نور)

2- ذخيره گرمايي (حرارت)

3- حركت و تبادل مواد (حركات آبي)

اسلاید 2 :

كليماي تابش يا فضاي نفوذ نور در آبها
 (Radiation climate)

گرما

.1اكثر موجودات آبزي خونسرد (Poikilotherm) هستند.

.2ايجاد گرما سبب ايجاد لايه بندي حرارتي و گردش آب در درياچه ها مي گردد.

.3بخشي از انرژي نوراني بصورت تبادلات حرارتي تلف ميشود. مانند خنک شدنهای شبانه روزی تبخیری

اسلاید 3 :

نور

.1خواص نوري درياچه ها بر فيزيولوژي و رفتار موجودات آبزي موثر مي باشد.

.2زئوپلانكتونها و ماهیان از تغييرات نوری استفاده مي كنند.

.3زئوپلانكتونها در طول شبانه روز مهاجرتهاي عمودي شبانه روزي (Diel vertical migration) دارند. اين مهاجرتها كاملا وابسته به نور است.

.4زئوپلانکتونها نورگریز ولی فیتوپلانکتونها نوردوست هستند.

اسلاید 4 :

منابع نور در آب

 • نور خورشيد ( منبع اصلی)
 • نور ماه و ستارگان (منابع فرعی)

.1نور ماه و ستارگان 30000/1 تا 50000/1 نور خورشيد بوده و در مهاجرتهاي عمودي زئوپلانكتونها و ماهيان پلاژيكي مانند كليكا تأثير داشته ولي از نظر منابع حرارتي در درياچه ها اهميتي ندارد.

 • بسياري از حشرات آبزي در آبهاي جاري در طول روز در زير سنگها بسر برده تا از دست صيادان خود در امان بوده ولي در شبها جهت تغذيه از جلبكهاي سطح سنگها بسمت نواحي بالاي سنگها حركت كرده و عمل تغذيه را انجام مي دهند.

اسلاید 5 :

اهمیت نور در سیستمهای پرورش آبزیان

.1طول دوره نوری (Photoperiod)

.2شدت نور (Light intensity)

.3در رسیدگی جنسی آبزیان (ماهی قزل آلا، میگو) موثر است.

.4برای رشد زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونها حیاتی است.

.5در پرورش و تکثیر سخت پوستان مانند میگو، خرچنگ آب شیرین (Astacus sp.) اهمیت حیاتی دارد.

.6اهمیت نور در آب برای تغذیه لارو و ماهیان مولد قزل آلا و خاویاری بسیار مهم است.

اسلاید 6 :

نمودار طيف امواج الكترومغناطيسي
 (بر اساس طول موج)

X-rays-1nm

Visiblewave -1mm

RadarWave-1m

Radio and TV Waves -1km

مهم برای تولیدات اولیه

و جانوران – نفوذ نور در هوا و آب

اسلاید 7 :

واحدهاي نور

 • m) Angstrom10-10)
 • m) Nanometer9-10) يا ميلي ميکرون
 • m) Micrometer6- 10) يا ميکرون

اسلاید 8 :

وضعیت نور خورشید در اتمسفر کره زمین

 • نوري كه از خورشيد مي آيد مخلوطي از طول موجهاي مختلف بوده كه در حين عبور از اتمسفر زمين دچار تغييرات شديد در شدت، جهت و يا طيف نور مي شوند.
 • نور خورشيد داراي طيفي از امواج ماوراي بنفش (با طول موج كوتاه) تا امواج مادون قرمز (با طول موج بلند) است
 • در زمان نفوذ نور از اتمسفر زمين بصورت انتخابي (Selective) جذب يا پخش مي شود.
 • نور خورشيد بوسيله پوششهاي ابري (Cloud)، و يا ذرات معلق گرد و غبار گرفته شده و از شدت آن كاسته مي شود.

.1ازن اشعه ماوراي بنفش را جذب می کند.

.2بخار آب و گاز کربنيک (Co2) نور مادون قرمز را جذب ميکنند.

اسلاید 9 :

 Global Radiation

تابشهايي با طول موج 3000-300 نانومتر

.1اشعه ماوراي بنفش با طول موج 380300 نانومتر

.2دامنه نور مرئي با طول موج 750-380 نانومتر

.3امواج مادون قرمز با طول موج 3000750 نانومتر

 • تابشهاي مستقيم (Direct radation) :حدود 80 درصد
 • تابشهاي غيرمستقيم (Indirect radation): حدود 20 درصد

 نسبت تابشهاي مستقيم به غيرمستقيم در هر منطقه

 • توپوگرافي منطقه
 • مقدار نور عبور كرده از اتمسفر
 • ميزان پخش شدگي نور

اسلاید 10 :

.1 شيبهاي پوشيده از برف نواحي كوهستاني سبب نفوذ بيشتر نور خورشيد گردند.

.2سايه درختان و كوههاي بلند اطراف درياچه ميتواند در ساعات اوليه و اواخر روز مانع از رسيدن نور مستقيم خورشيد به سطح آب شود.

.3 زاويه تابش خورشيد نيز اثر زيادي بر توليد موجودات زنده در درياچه خواهد داشت.

.4در مناطق استوايي كه خورشيد بطور عمودي مي تابد، انرژي ورودي بمراتب قويتر از مناطق قطبي و معتدله است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید