بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مراحل تولید

1- تهیه واماده نمودن مواداولیه

2- تهیه گل

3- تهیه خشت

4- خشک کردن خشت

5- پختن آجر

اسلاید 2 :

1- تهیه وآماده نمودن مواداولیه

-خاک رس آبرفتی

-ماسه

-آهک

-ترکیبات سولفاتی

-ترکیبات آهن دار

-نباتات وریشه های گیاهان

اسلاید 3 :

 گلخشک: بااضافه نمودن آب به میزان 8تا12%وزن ماده اولیه{آجرهای صنعتی وسفالهای رسی} 
گل سفت: با اضافه نمودن آب به میزان 20تا25%وزن ماده اولیه
گل خمیری: بااضافه نمودن آب به میزان 60%وزن ماده اولیه

اسلاید 4 :

3-مرحله خشک کردن

مزیت های مرحله خشک کردن:

1-جلوگیری از ترک

2-جلوگیری از تغییرشکل

3-جلوگیری از صرف هزینه سوخت بیشتردرکوه اصلی

4-جلوگیری از دوده گرفتن کوره به سبب رطوبت اولیه زیادوسوختن ناقص

اسلاید 5 :


در مرحله خشک کردن حرارت از 40 تا200  و زمان از  24تا48  ساعت متغير می باشند.
(بسته به نوع رس مصرفی می باشد.)

اسلاید 6 :

حرارت در مرحله خشک کردن

الف- به کمک گرمای تلف شده از کوره ها
    ب- ازهوای گرم در مکان های گرم و خشک وبیابانی

اسلاید 7 :

میزان رطوبت گل در پایان مرحله

 خشک کردن

بین 8تا12%می باشد.

اسلاید 8 :

خواص فیزیکی

- معایب ظاهری

- لبه های آجر

درآجرهای سوراخ دار

- وزن مخصوص

- مقاومت در برابر یخبندان

 ضریب جذب آب

- ترک درسطح آجر

- پیچیدگی وانحنا وفرورفتگی 

- سایرموارد

اسلاید 9 :

خواص شیمیایی

- نمک های محلول موجود درآجر

- شوره

- لکه

اسلاید 10 :

عمليات آجرچيني

- خیساندن

- انتخاب ملات

- قفل وبست آجرها

-ضریب لاغری{نسبت ارتفاع به ضخامت ديوار}

-اتصال به سازه

-پیش بینی بازشو

-شرایط محیطی

-نگهداری

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید