بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

Øبراي تشخيص هر فرد مي توان از روش هاي زير استفاده نمود.

  • چهره
  • اثر انگشت
  • دست خط
  • صدا

برخي از اينها ممكن است در طول زندگي تغيير كنند.

اسلاید 2 :

عنبيه

üيك عضو داخلي كه از خارج قابل رويت است.

üداراي ويژگي هاي منحصر به فرد براي هر شخص است.

üاثر باقي مانده در طول حيات يك شخص است كه تغيير نمي‌كند

üبرخلاف اثر انگشت، خصايص عنبيه بسيار دقيق و نامرتب است

اسلاید 3 :

جداسازي عنبيه

üابتدا بايستي عنبيه از بقيه تصوير جدا شود

üراه آسان : پيدا كردن دواير با استفاده از تشخيص لبه

lEarly Daugman systems.

lMa et al.

üكمي پيچيده تر :  بدست آوردن محدوده بين بالا و پائين پلك

lDaugman’s later systems

lWildes

اسلاید 4 :

جداسازي عنبيه

بهترين روش : پيدا كردن و جداسازي ابروها و مژه‌ها

Ø

lKong and Zhang, 2003

lDaugman

اسلاید 5 :

پيش پردازش

?گام بعدي نمونه برداري عنبيه به صورت مستطيل شكل براي نرمال كردن

?امكان پيش پردازش  براي ارتقاء كيفيت  تصوير

اسلاید 6 :

استخراج خصیصه و تطبیق دادن

ØDaugman

lچندین روش موفقیت آمیزی کاربردی در اینجا وجود دارد 

lپروژه تصاویر بر اساس بانک دو بعدی Gabor Wavelets

lدادن علامت هایی براساس نتایج واقعی و فرضی و کدگذاری در بردارهای باینری 2048 بیتی

lتطبیق کردن با استفاده از Hamming Distance انجام می شود.

ØWildes

lایجاد یک هرم از تصاویر فیلتر شده ضعیف در مقیاسهای متفاوت.

lمنحرف کردن عنبیه به تصویر تطبیقی برای مقایسه.

lاستفاده از روابط نرمال شده برای پیدا کردن پیکسلهایی شبیه به عنبیه

اسلاید 7 :

استخراج خصیصه و تطبیق دادن

ØBoles

lتجزیه شدن عنبیه براساس مجموعه یک بعدی از شدت سیگنالها

lبکار بردن موج کوچک جهت تغییر شکل دادن

lاستخراج نقاط تقاطعی صفر در مقیاسهای مختلف.

lمقایسه موقعیت هایی از نقاط تقاطعی صفر برای تطبیق عنبیه.

اسلاید 8 :

روش (شيوه)

Øاین پروژه اجرای یک تکنیک توصیف شده در " کارایی تشخیص عنبیه توسط مشخص کردن تغییرات کلید محلی "

Øتراکنش IEEE براساس پردازش تصویر

گرفتن تصویر و استخراج

lپایگاه داده تصویر عنبیه CASIA استفاده شده است.

l108 موضوع مجزا, برگرفته از 2 بخش

lبخش 1: 3 تصویر در هر موضوع

lبخش 2: 4 تصویر در هر موضوع

اسلاید 9 :

گرفتن تصویر و استخراج

Øتمام تصاویر فعال استفاده شده: 216

Øتصاویری که توسط دست انتخاب شده اند تا به حداقل شرایط زیر برسد:

lتیره کردن 

lابرو/ انسداد مژه    

Ø"به سرعت حرکت دادن" براساس حرکت سریع

اسلاید 10 :

استقرار عنبیه

Øابتدا حدقه استقرار پیدا می کند.

Øیک تقریبی از مرکز حدقه محاسبه می شود.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید