بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

اسلاید 2 :

مقدمه

امروزه با با پديدار شدن ريزپردازندهها  (microprocessors) و پيشرفت فنآوري حالت جامد Solid state در عرضه علم و تكنولوژي كه بيشك آن را ميتوان بزرگترين پديده در علوم الكترونيك دانست. چهره محيطهاي صنعتي به كلي دگرگون شده است. اين مهم كه به موازات تحول در عرصه كامپيوتر پا به دنياي الكترونيك گذاشت، در نقش پلي بين اين دو علم ـ يعني الكترونيك و كامپيوتر قرار گرفت ـ و براي اولين بار به راحتي امكان تلفيق سختافزار توسط مهندسين هر دو فن را امكانپذير ساخت.

اسلاید 3 :

PLC چيست؟

PLC نيز مولود اين پديده يعني ظهور ريزپردازندههاست و مخفف عبارت Programmable Logic Controller ميباشد. اين سيستم وسيلهاي است كه متناسب با برنامه كه دريافت ميكند وظيفهاي را انجام ميدهد به عبارت ويژگي PLC نوعي كامپيوتر است كه برنامهاي خاص را اجرا ميكند. با ظهور PLC تجهيزات و قطعات استفاده شده در كنترل فرآيندهاي صنعتي و خطوط توليد تغيير كردند و مدارهاي رله كنتاكتوري و سختافزاري حالت جامد كمكم جاي خود را به كنترل كنندههاي منطقي قابل برنامهريزي يعني PLC دادند.

اسلاید 4 :

بدون ترديد PLC مهمترين و پركاربرديترين وسيله اتوماسيون در صنايع مدرن امروزي است. در ماشينها و خطوط تويد جديد كمتر موردي را ميتوان يافت كه از كنترل كنندههاي منطقي قابل برنامهريزي استفاده نشده باشد، به گونهاي كه با پيشرفت تكنولوژي و حضور اتوماسيون در عرصه صنعت در طراحي كنترل كنندهها و مدرهاي فرمان خطوط توليد و فرآيندهاي صنعتي استفاده از مدرهاي فرمان قديم منسوخ شده است و در اكثر مراكز صنعتي از كنترل كنندههاي منطقي قابل برنامهريزي استفاده ميشود.

اسلاید 5 :

تفاوت و مزاياي PLC نسبت به مدارات فرمان و رله اي چيست؟

استفاده از PLC موجب كاهش حجم تابلوي فرمان ميگردد.

استفاده از PLC مخصوصاً در فرآيندهاي عظيم موجب صرفهجويي قابل توجهي در هزينه لوازم قطعات ميگردد.

اسلاید 6 :

PLC استهلاك مكانيكي ندارد. علاوه بر عمر بيشتر، نيازي به تعميرات و سرويس دورهاي نخواهد داشت.

PLC انرژي كمتري مصرف ميكند.

PLC بر خلاف مدارات رله كنتاكتوري، نويزهاي الكتريكي و صوتي ايجاد نميكند.

اسلاید 7 :

تفاوت  با كامپيوتر

استفاده از كامپيوتر معمولي، مستلزم آموزشهاي نسبتاً طولاني، صرف وقت و هزينه بسيار است.

چنانچه كنترل فرآيندي موردنظر باشد، استفاده از كامپيوتر ممولي به مراتب پيچيدهتر و در اغلب موارد عملاً ناممكن ميشود.

اسلاید 8 :

PLC وسيلهاي است كه درست به همين دلايل ساخته شده و اتوماسيون را با كمترين هزينه و به بهترين شكل ممكن در اختيار قرار ميدهد و نياز به آموزشهاي مفصل طولاني و پرهزينه ندارد.

از آنجا كه اين وسيله به منظور پاسخگويي به كاربردهاي صنعتي طراحي شده است، تمامي مسائل مربوط به آن حل شده، هيچ مشكلي در راه استفاده از آن وجود ندارد. طراحان خطوط توليد با بهرهگيري از اين وسيله قابل انعطاف به سرعت ميتوانند نيازمنديهاي مصرف كنندگان خود را تامين در اسرع وقت تواناييهاي خود را با نيازمنديهاي بازار هماهنگ نمايند.

اسلاید 9 :

عواملي تاخير در بهرهبرداري از PLC توسط طراحان داخلي

ارتباط مشكل با منابع تامين كننده خارجي

عدم دسترسي به موقع به اطلاعات سيستم ها

عدم پشتيباني موثر سازندگان از تجهيرات فروخته شده خود

هزينه بالاي تجهيزات خارجي

هزينه بالاي آموزش در خارج از كشور

اسلاید 10 :

صنايع پلاستيك سازي: ماشينهاي ذوب و قالبگيري، سيستمهاي توليد و آناليز پلاستيك

صنايع سنگين: كورههاي صنعتي، سيستمهاي كنترل دما اتوماتيك

صنايع شيميايي: سيستمهاي مخلوط كننده

صنايع غذايي:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید