بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معرفی پلهای بتنی با ارتفاع متغير

- تفاوتشان با پلهای مسطح

- نحوه طراحی

- انواع اين پلها از نظرمصالح

- دالی بتن مسلح

- شکل T ..با تيرهای

-بتنی جعبه ای

- پيش تنيده جعبه ای

- اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله برپايه اين پله ا

- اثر زلزله بر عرشه اين پله ا

اسلاید 2 :

- زلزله (1995)Kobe

(1994)Northridge - زلزله

(1999)Izmit - زلزله

(1999)Chi chitaiwan - زلزله

(1998 )Adana ceyhan - زلزله

(1989 )Loma prieta - زلزله

اسلاید 3 :

بررسی آسيب پذيری پلهای باپايه های با ارتفاع متغير

- پايه های باارتفاع متغير

Pounding - مسئله

- ستون نرم

- تعداد درز انبساط

- ارتفاع پايه ها

- انواع نشيمن

- طول تکيه گاه کناری

-اثر روانگرايی

- طول مهاری آرماتورها در پی

- فاصله خاموت ها

اسلاید 4 :

معيارهای شکست لرزه ای اين پلها

-شکست برشی

- شکست خمشی

- خرابی روسازه

- خرابی زيرسازه

- شکست پی و شمعها

- عدم وجود تکيه گاه کافی و نتيجتاً افتادن عرشه

اسلاید 5 :

درسهايی از زلزله های گذشته

** دقت در امر طراحی و ساخت

** شکست ستونها از مود خمشی باشد

** استفاده از تحليل غير خطی برای تعيين محل تشکيل مفاصل

** حدالامکان مفاصل پلاستيک در عرشه تشکيل نشود

** اثر مولفه قائم زلزله در نظر گرفته شود

** ضوابط موجود برای طول کافی تکيه گاه در نظر گرفته شود

** سختی را بطور مسا وی بين اعضای مقاوم تقسيم کنيم

**ارتفاع ستون های دو قاب مجاور تفاوت زيادی با هم نداشته باشند

** کاستن از تعداد مفاصل انبساطی

** در طراحی اتصالات از نيرو های بزرگتر از نيروهای طراحی سازه استفاد ه

شود

**از آخرين نسخه آئين نامه های طراحی استفاده شود

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید