بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

الگوریتم:

الگوریتم مجموعه محدود و پایانپذیر از دستورالعملها است.

اسلاید 2 :

شرایط الگوریتم:

  • ورودی
  • خروجی
  • قطعیت
  • محدودیت
  • کارایی

اسلاید 3 :

۱- ورودی:

یک الگوریتم می تواند هیچ یا چندین کمیت ورودی داشته باشد که از محیط خارج تامین می شود.

اسلاید 4 :

۲- خروجی:

الگوریتم بایستی حداقل یک کمیت بعنوان خروجی ایجاد کند.

۳- قطعیت:

هر دستورالعمل باید واضح و بدون ابهام باشد.

اسلاید 5 :

۴- محدودیت:

اگر ما دستورالعملهای یک الگوریتم را دنبال کنیم برای تمام حالات باید پس از طی مراحل محدودی الگوریتم خاتمه یابد.

اسلاید 6 :

۵- کارایی:

تنها قطعیت کافی نیست بلکه هر دستورالعمل نیز باید انجام پذیر باشد.

پایان پذیری تفاوت میان یک برنامه و یک الگوریتم است.

اسلاید 7 :

پیچیدگی فضای لازم

میزان حافظه یا پیچیدگی فضای یک برنامه مقدار حافظه مورد نیاز برای اجرای کامل یک برنامه است.

اسلاید 8 :

فضای مورد نیاز یک برنامه:

  • نیازمندیهای فضای ثابت
  • نیازمندیهای فضای متغیر

اسلاید 9 :

نیازمندیهای فضای ثابت:

این مطلب به فضای مورد نیازی که به تعداد و اندازه ورودی و خروجی بستگی ندارد اشاره دارد.

اسلاید 10 :

نیازمندیهای فضای متغیر:

این مورد شامل فضای مورد نیاز متغیرهای ساخت یافته استکه اندازه آن بستگی به نمونه ای از مساله ای که حل می شود دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید