بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ظهور سازمانها و گسترش آنها

مديريت متناسب با ساختار

ملاك درستي هر عمل نتيجه

اسلاید 2 :

 مديريت، فراگرد به كارگيري موثر و كارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يك نظام ارزشي پذيرفته شده است.

اهداف تعيين شده

اسلاید 3 :

Øمديريت يك فراگرد است؛

Øمديريت بر هدايت تشكيلات انساني دلالت دارد؛

Øمديريت موثر مبتني بر تصميم‌گيري مناسب و دستيابي به نتايج مطلوب است؛

Øمديريت كارآ، متضمن تخصيص و مصرف مدبرانه منابع است؛

Øمديريت بر فعاليتهايي هدفدار، تمركز دارد؛

اسلاید 4 :

  ميزان موفقيت در به كارگيري شيوه‌هاي رهبري و مديريت، تحت تأثير ارزشهاي حاكم بر بافت فرهنگي جامعه قرار دارد. در واقع هر جامعه‌ي معين، فراخور ماهيت عناصر تشكيل دهنده‌ خود،‌ از« نظام ارزشي» خاصي برخوردار است.

سرمايه داري

 تابع زمان ومكان   تحول ارزشها

كمونيستي

مكتب اسلام

اسلاید 5 :

  سازمان عبارت است از مجموعه‌اي از افراد كه براي تحقق اهدافي معين همكاري مي‌كنند.

استفاده از انسانها در همه سازمان‌ها

هدفمندي سازمان‌ها

« تقسيم كار » در سازمان‌ها

ارائه خدمات به خارج از سازمان

گرفتن منابع از خارج از سازمان

سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی

سازمانهای تولیدی و خدماتی

سازمانهای دولتی وخصوصی

اسلاید 6 :

شروع فعاليت

بحران رهبري سازماني

چگونه بايد سازمان سامان يابد؟

  وظايفي است كه تحت عنوان اصول مديريت شناخته شده‌اند.

برنامه ريزي

 سازماندهي

بسيج منابع

هدايت وسرپرستي

كنترل

اسلاید 7 :

  • واقعا مديريت چيست؟
  • مديريت تا چه حد مبتني بر يافته‌هاي علمي است؟
  • مديريت علم است يا هنر؟
  • آيا مديريت اساساً يك حرفه است؟

اسلاید 8 :

بخشي از طريق آموزش

« علم مديريت »

بخشي ديگر ضمن كار

از طريق كسب تجارب و اندوخته‌ها

« هنر مديريت »

 علم « دانستن » است

هنر « توانستن »

اسلاید 9 :

  • مشتمل بر مجموعه‌اي از مهارتهاي فني و دانسته هاي نظري باشد؛
  • مستلزم رعايت ضوابط اخلاق حرفه‌اي باشد؛
  • از تشكيلاتي با قدرت تنبيه يا اخراج « افراد فاقد توانايي حرفه‌اي و صلاحيت اخلاقي » برخوردار باشد؛
  • برنامه‌هاي آموزشي ويژه يا ضمن خدمت، براي افراد شاغل در آن حرفه، قابل ارائه باشد.

اسلاید 10 :

روشهاي يادگيري دانش مديريت :

1) از طريق آموزش : فقط دانش نظري فرد را افزايش مي‌دهد

2) ضمن انجام كار: به كندي صورت مي‌پذيرد و كافي نيست

تركيب 1 و 2:  تمرين  تا دانسته‌هايمان در قالب رفتارهاي پايدار جلوه‌گر شوند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید