بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ظرفيت فيبر نوري

1- فرض کنيد که طيف قابل استفاده يک فيبر از 1260 تا 1675 نانومتر است.

2- فرض کنيد يک سيستم DWDM  با فاصله کانالهاي  1 نانومتر داريم پس تعداد کانالهاحدود 415 است.

3- فرض کنيد نرخ ارسال داده هاي هر کانال 10Gb/s   مي باشد.

بنا بر اين ظرفيت اين رشته فيبر برابر 415x10Gb/s=4.15 Tb/s  است

اسلاید 2 :

راه حل اول: افزايش طيف قابل استفاده

  • حذف پيكهاي تلفات
  • پوشش تقويت كننده ها

اسلاید 3 :

شبکه هاي تمام نوري

- دربيشتر شبکه هاي موجود تکنولوژي نوري در لينک ها فقط براي انتقال سيگنالها مورد استفاده قرار مي گيرد.

-

- بيشتر پردازشها بصورت الکترونيکي انجام مي شود اصطلاحا به آن پردازش الکتريکي    node-by-node  مي گويند.

-

 - حرکت به سوي شبکه هاي تماما نوري است که در آنها هم انتقال و هم پردازشها نوري مي باشد.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید