بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ایستادن و راه رفتن

 • نادرست ايستادن سبب می شود که سر آويزان شده و بدن منقبض گردد .  انسان  در چنين  شرايطی ازاعتماد به نفس  کمتری   برخوردار می باشد و در زندگی احساس نا امنی وحقارت می کند. حال آنکه اگر صاف بايستيم اعتماد به  نفس را در سراسر زند گی  به  همراه خواهيم  داشت.

اسلاید 2 :

ایستادن نادرست) آزاد بودن)

 • در این وضعیت بالا تنه فرد به  سمت عقب و لگن  به سمت جلو می باشد. در صورت   تکرار عارضه پشت تابدار ایجاد می شود.

اسلاید 3 :

ایستادن نادرست (سر کج )  

 • در این وضعیت فرد سرخود را  به   یک   سمت   کج   می کند و در صورت  تکرار    باعث عارضه سر کج    می شود .

اسلاید 4 :

راه رفتن و ايستادن نادرست
 ( باحالت خميده)

–برخی از افراد عادت  دارند که موقع ايستادن و راه رفتن سر را به  سمت   پايين  خم کنند بدين ترتيب  مهره های پشتی هم خم شده که  تکرار اين   حالت    باعث   ايجاد  عارضه های  سر به جلو و پشت گرد می گردد  .

اسلاید 5 :

راه رفتن وایستادن نادرست (زانوی خم )

 • این نحوه ایستادن  و راه رفتن باعث ایجاد عوارض زیر  می گردد:
 • کوتاهی قد
 • افزایش فشار وارد برمفاصل
 • کاهش دامنه حرکتی
 • درد
 • زانوی خم

اسلاید 6 :

ایستادن صحیح

 • بدن درحالت ایستاده بایستی کا ملا صاف و کشیده باشد، بطوریکه پاها موازی با هم وبا رعایت فاصله مناسب از یکدیگر قرار گیرند .
 • وزن بد ن باید به صورت مساوی بین پاها تقسیم شده،   شکم  و ستون  فقرات   نیز صاف و کشیده  می باشد .

اسلاید 7 :

 ايستادن طولانی به صورت صحیح

 • در ايستادن طولانی مدت ضمن اينکه فرد سعی می کند به صورت صاف با يستد بايد  جا  به  جايی وزن را نيز انجام دهد يعنی به صورت متناوب وزن را از يک  پا به پای  ديگرمنتقل کند .

اسلاید 8 :

راه رفتن صحیح  

 • درهنگام راه رفتن ابتدا پاشنه پا و در مرحله  بعد  قسمت خارجی   پا  با  زمین  تماس می گیرد  و سپس  تمام  وزن بدن بر روی  پنجه  پا  منتقل می شود .  در این  وضعیت بدن صاف و  سر  در  امتداد ستون فقرات  قرار  می گیرد و  پنجه  پا  کمی  به  طرف بیرون  متمایل  می شود.

 

اسلاید 9 :


 راه رفتن صحیح

 • درهنگام راه رفتن دستها به  طور متناوب در خلاف جهت پاها حرکت می کند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید