دانلود پاورپوینت ایمن سازی FTP

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ایمن سازی FTP توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ایمن سازی FTP قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

نفوذ در وب

Private Sub btnLogin_Click(ByVal sender As System.Object,ByVal e As System.EventArgs) _

Handles btnsecureLogin.Click

SqlConnection1.Open()

Dim str As String = “SELECT * FROM Users WHERE ” & _

“UserID=@userID AND Password=@password”

Dim comm As New SqlCommand(str, SqlConnection1)

comm.Parameters.Add(“@userID”, txtName.Text)

comm.Parameters.Add(“@password”, txtPassword.Text)

Dim reader As SqlDataReader = comm.ExecuteReader()

If Not reader.HasRows Then Response.Write(“Login failed. Please try again”)

While reader.Read()

Response.Write(“Hello ” & reader(“UserName”))

End While

End Sub

اسلاید ۲ :

نفوذ در وب

مخلوط کردن پسورد های ذخیره شده(Hahsing)

۱- استفاده از یک رشته بایتی منحصر به فرد با طول ثابت (Hash)

۲- رمز کذاری تمام اطلاعات توسط یک متود.

Dim hashValue() As Byte

hashValue = ComputeHashValue(Encoding.ASCII.GetBytes(txtPassword.Text))

اسلاید ۳ :

نفوذ در وب

رمز گذاری داده های مهم

۱- الگوریتم پنهان سازی متقارن (Symmetric)

۲- الگوریتم پنهان سازی نا متقارن (ASymmetric)

– استفاده از یک کلید برای همه داده ها.

اسلاید ۴ :

نفوذ در وب

ذخیره اطلاعات مهم در رجیستری

۱- لینک دانلود برنامه aspnet_setreg.exe

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q329290

۳-

<configuration>

<appSettings>

<add key=”Distributor” value=”workstation id=F16;packet size=4096;integrated

security=SSPI;data

source=F16;persist security info=True;initial catalog=Distributor” />

</appSettings>

اسلاید ۵ :

نفوذ در وب

ذخیره اطلاعات مهم در رجیستری

۴- بازیافت رشته ی کارکتری معین که در web.config ذخیره شده است.

 

 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 14 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد