بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف:     

کودکی که دو صدک یا بیشتر از الگوی همیشگی افت کند.

 زیر صدک5% قد به وزن باشد.

همیشه زیر صدک 3% قد برای سن یا وزن به سن باشد.

اسلاید 2 :

دسته بندی جدید: 

Organic

non organic (    year 5)

اسلاید 3 :

سوء تغذیه:

حاد :  وزن         قد N       نسبت وزن به قد

 مزمن : وزن       قد          نسبت وزن به قد

اسلاید 4 :

تظا هرات بالینی:

در کشورهای توسعه یافته:   وزن و قد

در کشورهای درحال توسعه:کواشیورکور و ماراسموس

اسلاید 5 :

روش ارزیابی FTT :

CBC

سطح سرب

U/A

الکترولیت

TFT

مانومتری مری

Stool/E

اسلاید 6 :

اندیکاسیون بستری:

سوء تغذیه شدید

ارزیابی ازمایشگاهی و تشخیصی

فقدان جهش رشد

بررسی ارتباط والدین و فرزند

اسلاید 7 :

عواقب:

در سال اول عمرخطیرتر است(رشد مغز).

 نوع غیر ارگانیک خطرناک تر است: چون میتواند منجربه  MR شود.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید