بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف:                                                                                                                                                                                                                                                        
 ديكانستراكشن در فارسي به ساختار زدايي ،ساختار شكني ،واسازي و بنيان فكني ترجمه شده است

اسلاید 2 :

از آنجايي كه فلسفه ديكانستراكشن نقطه مقابل فلسفه ساختارگررا يا استراكتراليزم مي باشد ابتدا به توضيح اين فلسفه مي پردازيم

اسلاید 3 :

مباني فكري ساختارگراها

آنها بر اين اعتقادند كه بخش بزرگي از آگاهي ذهن بشر بصورت نا خود آگاه است و با بررسي اين پديده ها و حالت تكراري حاكم بر آنها مي توان قوانيني استخراج كرد كه در موارد مشابه هم صادق باشند و بطور خلاصه ساختارگرايي يك نظريه روش شناختي است كه در آن مي توان هر مسئله اي را مورد بررسي قرار داد و قوانين حاكم بر آن مسئله را استخراج و از آن در جت پيش بيني مسائل بهره جست .

اسلاید 4 :

ساختار گرائي نقدي بر فلسفه و انديشه مدرن بود كه در آن تمامي پديده هاي انساني از ديدگاه عقل بشر مورد بررسي قرار مي گرفت و نقش عوامل ناخود آگاه مانند تاثيرات فرهنگ ،قوميت و 000در بررسي آن پديدها ناديده گرفته مي شد.

اسلاید 5 :

در نيمه اول قرن بيستم از سوي ژان پل سارتر فيلسوف فرانسوي فلسفه اصالت وجود يا اگزيستانسياليسم مطرح گرديد سارتر معتقد بود هر فرد ماهيت خويش را شكل مي دهد ، هيچ دو فرد يا پديده ي مشابهي وجود ندارد و بنابراين تجزيه و تحليل ساختي كه مبتني بر كشف قوانين و نظم موجود در پديده از طريق مشاهده و بررسي تكرار آن ها مردود است.

اسلاید 6 :

اين مكتب توسط فيلسوف معاصر فرانسوي ژاك دريدا پايه گذاري شد و اساس خود را از فلسفه اصالت وجود گرفت . دريدا با ساختار گراها مخالف است و معتقد است چون فرهنگ و شيوه قومي هر لحظه تغيير مي كند پس روش ساختارگراها كه مبتني بر مطالعه تكرارها است صحيح نيست. به عقيده دريدا يك متن هرگز مفهوم واقعي خو را آشكار نمي كند و به تعداد مفسران براي يك متن مفهوم وجود داشته و هيچ تفسير نهائي از پديده ها وجود ندارد . به همين دليل در بينش ديكانستراكشن ما در يك دنياي چند معنائي زندگي مي كنيم . از نظر دريدا در تقابل هاي دوتائي چون روز و شب ،زن و مرد،تقارن و عدم تقارن يكي بر ديگري ارجحيت ندارد چون هر فرد مي تواند برداشتي متفاوت از معناي اين تقابل ها داشته باشد . نكته مهم اين است كه هيچ تعريف مشخص از ديكانستراكشن وجود ندارد چون هر تعريفي از آن مي تواند مغاير با خود ديكانستراكشن تفسير شود.

اسلاید 7 :

اين فلسفه توسط پيتر آيزمن معمار آمريكائي وارد عرصه معماري گشت و به صورت يكي از مباحث اصلي معماري در دهه هشتاد در آمد.

اسلاید 8 :

اصول فكري مكتب :
 1- تعدد و كثرت در معناها
 2-عدم ارجحيت در تقابل ها و دو گانگي ها

اسلاید 9 :


 آیزمن می گوید: مدينه فاضله را در شرايط امروز بايد پيدا كرد (بر خلاف مدرنيستها كه آن را در آينده و پست مدرنيستها كه در گذشته جستجو مي كنند ) . و معماري در هر زمان بايد اكنونيت  داشته باشد ، قوانين گذشته را بايد بر هم زد و چون اين قوانين قراردادي هستند و نه طبيعي پس بر هم زدنشان ممكن است . حقايق و نمادهاي گذشته بايد شكافته شوند.در زندگي امروز ما دو گانگي هايي چون وضوح و ابهام ، ثبات و بي ثباتي ، صداقت و فريب، پايداري و تزلزل وجود دارد و ني توان از يكي براي استتار ديگري استفاده كرد بلكه اين دو گانگي ها بايد در ساخت معماري به عنوان تجلي گاه شرايط زندگي امروز ما به نمايش گذاشته شوند.

اسلاید 10 :

آيزمن در مقاله(( مرز مياني)) مي گويد: د ردو پهلو(ايهام) ارجحيتي وجود ندارد هم اين است و هم آن ،نه اين است و نه آن – دو پهلو حقيقت را مي شكافد و اين امكان را مي دهد كه ببينيم حقيقت چه چيزي را سركوب كرده است

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید