بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

—رم کولهاس معمار هلندی است . 

—رم کولهاس متولد سال ١٩۴۴  رتردام هلند است  . بين سالهای ١٩۵٢  تا ١٩۵۶  در اندونزی مقيم بود و سپس به عنوان خبرنگار و فيلم نامه نویس در آمستردام ساکن شد  . پس از آن به لندن رفت و به تحصيل معماری در مدرسه AA  پرداخت . 

—در سال ١٩٧٢  با کسب بورس تحصيلی عازم ایاﻻت متحده شد و در آنجا اقامت گزید . در آمریکا شيفته نيویورک شد و با چاپ کتاب  " نيویورک هذیانی ) Delirious Newyork  "( در سال ١٩٩٨  به زودی مشهور گشت . 

—حدود بيست سال بعد کولهاس با کتاب " کوچک ،متوسط ،بزرگ ،خيلی بزرگ ) S.M.L.XL  "( نشان داد که ایدهٔ اصلی مدرنيسم با معماری و شهرسازی مدرن در تضاد است و برای حل مسائل امروز باید با توجه به واقعيت که وی آن را " رئاليسم نو  " می نامد، روح اصلی مدرنيسم را احياء کرد . 

—کولهاس از معمارانی ست که در زمان پی ریزی تفکرات مکتب فولدینگ شروع به کار و فعاليت حرفه  ای خود کرد  . شفافيت بصری، استفاده از سطوح شيشه  ای بزرگ و به کارگيری فرم های خالص از ویژگی های کارهای اوليه او ) نظير خانهٔ دو دوست  ( است که بيشتر تحت تاثير آثار ميس وندرروهه قرار دارد

اسلاید 2 :

ساختمان CCTVTVCC  رم کولهــــــاس 
 

—دفتر معماری OMA  در  سال ٢٠٠٢  ميﻼدی در يک مسابقه بين المللی، برنده طراحی پروژه ساختمان تلويزيون  مرکزی چين ) CCTV  ( شد  . اين پروژه، نخستين برج از مجموعه برج های مرکز تجارت جديد پکن  است و از سال ٢٠٠٤  عمليات ساخت آن شروع شده و طبق برنامه زمانبندی پروژه می بايست  تا آغاز المپيک ٢٠٠٨  پکن، ساخت آن پايان يابد  .  سايت پروژه ده هکتار می باشد و  طرح OMA  مشتمل بر دو ساختمان بلند مرتبه نمادين است  : يک ساختمان به ارتفاع ٢٣٠  متر  و مساحت طبقات ٤٠٥٠٠٠  مترمربع برای CCTV(China Central Television  ( يا تلويزيون  مرکزی چين و يک ساختمان ديگر به مساحت ١١٦٠٠٠  مترمربع برای TVCC(Television  Cultural Center  ( يا مرکز فرهنگی تلويزيون؛ CCTV and TVCC  .((  ساختمان نخست،  شامل فضاهای اداری، استوديوها و بخش های مختلف توليد و پخش برنامه ها و اخبار را  شامل می شود و ساختار آن يک چرخه پيوسته ای از مقاطع می باشد که از يک سايت شهری تا  نقطه ای در آسمان را تعريف می کند و ساختمان دوم شامل يک هتل، مرکز گردهمايی،  فضاهای نمايشگاهی و آمفی تئاتر است

اسلاید 3 :

از ٢١  ماه مه ٢٠٠٦  ميﻼدی، توسط موزه هنر  مدرن نيويورک ) MoMA ( ، نمايشگاهی جهت معرفی اين پروژه که جزو پيچيده ترين و پيشروترين  پروژه های ساختمانی معاصر چين می باشد در پکن ترتيب داده شد  . در واقع اين مقدمه ای  بود برای برگزاری يک نمايشگاه آتی در پاييز سال ٢٠٠٦  که در نيويورک توسط موزه هنر  مدرن داير می گرديد  . اين نمايشگاه که از ١٥  نوامبر ٢٠٠٦  کار خود را در نيويورک آغاز  کرده تا ٢٦  فوريه ٢٠٠٧  ادامه دارد  .  هر دو نمايشگاه توسط Tina Di Carlo  به  نمايندگی از طرف موزه هنر مدرن، سازماندهی شده و طراحی معماری آنها توسط Ole Scheeren  از دفتر معماری OMA  انجام يافته است  .

اسلاید 4 :

متريال جديد بکار گرفته شده برای  طراحی قسمتهای مختلف، ماکتهای داخلی و خارجی پروژه در مقياس بزرگ و مدلهای مربوط به  کانسپت، طرح هايی برای قسمتهای داخلی، کتابها و متن های تکميلی راجع به پروژه و يک  سری کﻼژ گرافيکی که سازماندهی داخلی پروژه و برنامه عملکردی آن را نشان می دهد، از  مشخصات بارز اين نمايشگاه ها می باشد  . در زير تصاوير مربوط به نمايشگاه پکن و  در ادامه تصاوير نمايشگاه نيويورک ارائه شده است

اسلاید 5 :

نمايشگاه پکن در سه بخش به معرفی کلی پروژه و نقاط بارز طرح  می پرداخت  :  پايين ترين بخش گالری به معرفی فضاهای داخلی پروژه پرداخته؛ بخش  ميانی گالری شامل ماکتهايی با مقياس بزرگ از خارج پروژهمی شد و بخش خارجی به  منتخبی از کتابها و متن های تکميلی در رابطه با پروژه اختصاص يافته بود  .  اين  نمايشگاه اولين رويداد آموزشی -  فرهنگی برای پروژه CCTV  به ميزبانی پکن محسوب  می شد  .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید