بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

روش های جستجو در شبکه های P2P

ساختار PeerWare و نتایج آن

اسلاید 2 :

ویژگی های شبکه های p2p

تعداد زیاد نودها

رفتار کاملا پویا

غیر قابل پیش بینی

اشتراک اطلاعات در محیط توزیع شده بسیار بزرگ

عدم وجود هماهنگ کننده مرکزی

اسلاید 3 :

ویژگی های شبکه های p2p

هر نود بانک اطلاعاتی و اطلاعات مستقل دارد

Query = مجموعه ای از کلمات کلیدی

پاسخ = اشاره گری به فایل مورد نظر

اسلاید 4 :

تفاوت آن با محیط های ایستا

عدم وجود واحد مرکزی برای ذخیره و مدیریت

قطع و وصل شدن نودها به روش کاملا اتفاقی

مهمترین چالش

جستجوی کارا و بهینه در محتویات سایر نودها

اسلاید 5 :

مقدمه

روش های جستجو در شبکه های P2P

ساختار PeerWare و نتایج آن

اسلاید 6 :

روش های مورد بررسی

روشهای متمرکز (Ce tralized Approaches)

Breadth-First Search (BFS)

Ra dom Breadth-First-Search (RBFS)

I tellige t Search Mecha ism (ISM)

Directed BFS a d >RES

Ra dom Walker Searches

Ra domized Gossipi g

Local Routi g I dices

Distributed IR

اسلاید 7 :

يک ايندکس کلی روی همه فايلهای موجود در سيستم در یک واحد مرکزی

Google, Yahoo, apster

هر نود جديد ايندکس فايل های  خود را به واحد مرکزی ميفرستد

 

مزایا

ساده

زمان جستجوی کوتاه

یافتن حتمی همه نتایج

اسلاید 8 :

روشهای متمرکز

جستجوی فایل هایA به واسطه R

امکان برقراری ارتباط مستقیم بینB وA

مثلKazaa

استفاده از نودهای قویتر به عنوان واحد های مرکزی

اسلاید 9 :

Breadth-First Search (BFS)

 

انتشارQuery به همه همسایه ها غیر از فرستنده

 

کاربرد زیاد در سیستم های file-shari g

 

پاسخ = (#of docs, ba dwidth i fo)

 

برگشت پاسخ از مسیر مشابه

اسلاید 10 :

BFS (Co t.)

مزایا

ساده

یافتن درصد خوبی از جواب ها

معایب

کارایی ضعیف

استفاده ضعیف از شبکه

گلوگاه

نودهای دارای پهنای باند پایین

بهبود کارایی با استفاده از TTL

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید