بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف سيستم

 • سيستم قاب سبك فولادي يك سيستم ساختماني است براي اجراي ساختمانهاي عمدتاً كوتاه مرتبه و ميان مرتبه .
 • اين سيستم شباهت زياد با ساختمان چوبي دارد.
 • براساس كاربرد اجزايي به نام استاد (Stud) يا وادار و تراك (Track) يا رانر (Runner) شكل گرفته است.
  • مقاطع مورد استفاده در اين سيستم C، U و Z مي‌باشد كه معمولاً با اتصالات سرد به يكديگر متصل مي‌شوند.

اسلاید 2 :

تعريف نياز

 • كمبود زمين و گراني در شهرهاي بزرگ
 • نياز فزاينده به مسكن و ضرورت توليد انبوه سازه‌هاي سبك، مقاوم و با دوام
 • مكانيزه كردن هرچه بيشتر فرايند ساخت بنا

اسلاید 3 :

مزيتهاي سيستمهاي 3Dپانل، I.C.F، F.R.P و L.S.F ...

 • صرفه‌جويي در مصالح
 • صرفه‌جويي در مصرف انرژي
 • امكان بازيافت مصالح
 • امكان كنترل دقيق‌تر فرايند ساخت و نصب
 • استفاده از سازه‌هاي سبكتر، مقاومتر و با دوامتر
 • تعمير و نگهداري آسان و سريع
 • كاهش حجم زباله‌ها و ضايعات ساختماني
 • توليد سريعتر و با صرفه‌تر
 • سازگار با محيط زيست

اسلاید 4 :

ويژگي فني مصالح

 • نوع فولاد

üورق فولادي در سيستم مشخصات مكانيكي حداقل باشد.

üضخامت طوري باشد كه نورد سرد و شكل‌دهي راحت باشد.

 • مقاومت فولاد

üبراي دستيابي به حداقل عمر مفيد تمهيدات در مقابل خوردگي مي‌باشد.

üگالوانيزه كردن اقتصادي‌ترين و مؤثرترين راه است.

اسلاید 5 :

 • دوام اجزاي فولادي گالوانيزه قاب

üتهويه مناسب. زيرا مقاومت بستگي به رطوبت و تركيبات هوا دارد.

üاستفاده از رنگ. زيرا مانع از خوردگي مي‌شود به جز جاهائي كه اتصال پيچ و پرچ است.

 • تماس با مصالح

üتماس با مصالح غيرفلزي

 • ملاتها و اندودها
 • چوب
 • ديوار خشك و عايقها
 • بتن

üتماس با فلزات

اسلاید 6 :

 • در برابر آتش‌سوزي

üمقاومت كم است و بايد به وسيله تخته گچي محافظت شوند.

üبراي مقاومت بيشتر، چوب يا سيمان يا سيليكات كلسيم به كار مي‌رود.

اسلاید 7 :

روش اجرا

ابتدا پي‌سازي به صورت نواري يا گسترده اجرا مي‌شود و پيچهاي انتظار به شكل عصايي در فواصل 20 سانتيمتر كار گذاشته شده است.

اسلاید 8 :

 • نصب رانر به پي

üپيچها داخل سوراخ رانر رفته و مهره مي‌شود. گاهي ورق تقويتي هم در محل اتصال استفاده مي‌شود. اگر ديوار باربر نباشد مي‌توانيم به جاي ميلگرد عصايي از پيچ و مهره استفاده كنيم.

اسلاید 9 :

 • نصب تير كلاف به پي

üرانر مستقيم روي پي قرار نمي‌گيرد بلكه تير كلاف (با مقطع C) با پيچهاي عصايي روي شالوده ثابت مي‌شود سپس رانر ديوار روي اين كلاف بسته مي‌شود.

اسلاید 10 :

üگاهي از مقطع C يا نبشي براي تقويت اتصال استفاده مي‌شود.

üسيستم LSF روي يك يا چند طبقه اجرا شده با سيستم ICF نيز مي‌توان بنا كرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید