بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سقف های کامپوزیت:

 پس از حذف اجراي سقف بصورت طاق ضربي در ساختمانهاي بيش ازدو سقف ، شاهد گسترش اجراي انواع سقفهاي بتني شامل سقفهاي تيرچه و بلوك سنتي ،سقفهاي كروميت و نيز كامپوزيت وغیره ميباشيم و بدليل تغيير مداوم قيمت مصالح و عدم ارتباط مستمر بخشهاي اجرايي با بخش طراحي و محاسبه ، يكي از بزرگترين مسائل محاسبين و دفاتر مهندسي و نيز كارفرمايان ، انتخاب نوع سقف ساختمانها ميباشد.
در این قسمت سعی شده است تا شما رابامشخصات اجرائی وشرایط اجراء ومزیت ها ومحدودیت های سقف کامپوزیت آشنا کنیم:

اسلاید 2 :

اعضاء تشکیل دهنده سقف کامپوزیت :

1-تیرهای اصلی یا پل ها

2- تیرهای فرعی

3-برشگیرها

4-شبکه میلگردها

5-بتن

اسلاید 3 :

 سقف های کامپوزیت سقف هایی هستند که ترکیبی ازفولاد وبتن دارند وبرای اینکه یکپارچگی بین بتن وفولاد ایجاد شود ازبرشگیر استفاده می شود که معمولاً برشگیرها از مقاطع ناودانی شکل می باشد.چون تیرهای فرعی کامپوزیت به علت گیرداربودن تیرهای اصلی وباتوجه به لنگرپوش (لنگرزلزله)بتن روی تیرهای اصلی    نمی تواند به مقاومتش کمک کند ازبرشگیر استفاده         می شود, درضمن میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قراردارند میلگردهای حرارتی هستندکه به صورت مش ساخته می شوند وباعث یکپارچه شدن بتن ودرگیری باسقف کامپوزیت می شود وباجوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می شود.

اسلاید 4 :

محاسن سقف های کامپوزیت :

صرفه جویی درمصرف فولاد (تا50%) نسبت به نمونه های مشابه پوشش سقف در سیستم های معمولی

ساخت یک تیر باصلبیت زیاد وتغییرشکل های کم

سقف های کمپوزیت سرعت اجرایی بالاتری نسبت به سقف های باتیرچه بتنی وکرومیت دارند.

اسلاید 5 :

معایب سقف های کامپوزیت :

1- سقف کامپوزيت بدليل هزينه کاذب کاري سنگين از عموم سقفهاي تيرچه و بلوک و کروميت هزينه تمام شده بيشتري دارد.

2 - هرچند سرعت اجرايي سقفهاي کامپوزيت نسبت به سقفهاي تيرچه و بلوک و کروميت بيشتر است اما بدليل کاذب کاري سنگين و نياز به نبشي کشي، در مجموع اجراي پروژه زمان بيشتري طول خواهد کشيد.

3 - سقفهاي کامپوزيت بدليل داشتن لرزش ، گزينه مناسبي براي سقف پروژههاي مسکوني نمي باشد مگر اينکه به هنگام بتن ريزي  زير کليه تيرآهنهاي فرعي و اصلي شمع بندي کامل شود که در اينصورت اجراي همزمان چند سقف منتفي است يا با مشکلات فراواني همراه خواهد بود.

اسلاید 6 :

 يکي از مزيت هاي سقف کامپوزيت قدرتمندي آن نسبت به سقفهاي تيرچه بلوک است چون يکي از راههاي يکپارچه کردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طريق سقف مي باشد و سقف کامپوزيت به دليل برش گير هاي نصب شده روي تيرهاي فرعي يکپارچگي بين فولاد و بتن ايجاد شده و در اطراف ستونها هم همين طور در نتيجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار يکپارچه دارند ولي در سقف تيرچه بلوک اين گونه نيست.

   درسازه های مرکب(کامپوزیت),مصالح باخصوصیات متفاوت به گونه ای با یکدیگر ترکیب          می شوند که بتوانند ازنظرساختاری درانتقال بارهای سازه بایکدیگر کار کنند.درسازه فولادی تیرمرکب به تیری اطلاق می شود که بال فوقانی آن بایک دال بتنی ترکیب شده درمحدوده لنگرهای مثبت تیر, دال بتنی مانند بال فشاری عمل می کند وتیرفولادی بعنوان بال تحتانی نیروهای کششی راتحمل می کنددرمحلهایی که لنگر منفی است وقتی می توانیم ازعملکرد تیر های مرکب استفاده می کنیم که با نصب کابل های پیش تنیده در بتن وایجاد نیروی پیش تنیدگی نیروی کششی بوجود آمده دردال بتنی خنثی شود.

اسلاید 7 :

اتصال دهنده های برشی:

برای استفاده از خاصیت تیرهای مرکب لازم است دوقسمت فولادی وبتنی به روش مناسبی به یکدیگر متصل شوند وبا یک اتصال مکانیکی مناسب نیروی برشی دربین فصل مشترک آنها منتقل شود درصورتیکه دوقسمت تیر به هم متصل نشده باشند ظرفیت تیر بسیار کمتر از وقتی است که به هم اتصال داشته باشند.

اسلاید 8 :

انواع اتصال برشی در تیرهای مرکب:

1)گلمیخ:گلمیخ ها رامیتوان با یک اتصال مناسب به بال بالایی تیرفولادی نصب کرد ساق گلمیخ نیروی افقی راتحمل می کند وسرآن مانع جداشدن دال بتنی ازتیرفولادی می گردد.ازقطعاتی مانند نبشی وناودانی به عنوان گلمیخ استفاده کرد.

2)اتصال اصطکاکی :دال های پیش ساخته می تواند قیود اصطکاکی بامقاومت بالا روی تیرهای فولادی پرس می شوند استفاده از فشار در اتصال برای بیشتر کردن نیروی اصطکاک موجود بین فولاد وبتن وافزایش ظرفیت تير است.

اسلاید 9 :

قالب بندی سقف کامپوزیت:

 برای قالب بندی این سقف ها معمولاًازتخته کوبی استفاده می شود وبرای اینکه بتن به قالب نچسبد ازنایلون استفاده می کنیم.در برخی موارد از یونولیت هم استفاده می شود که به علت محکم نبودن باید  شمع کوبی شود ومشکلات اجرایی بیشتری داردومانمی توانیم ازفضای زیرسقف کامپوزیت که تیرهای فرعی آن معمولاٌلانه زنبوری هستند استفاده کنیم درضمن عایق خوبی برای حرارت بالا نیست .درقالب بندی تخته کوبی مهمترین مزیت آن این استکه درزیر سقف ها ی کامپوزیت خلاٌیی وجود دارد وازاین خلاء می توان برای عبور لوله های تاًسیساتی استفاده کرد.

اسلاید 10 :

ضوابط طراحی تیرهای مرکب با توجه به روش‌های اجرائی:

1-درحین اجرای تیر وبتن ریزی می توان سرتاسر تیر را درامتداد طولی آن باداربست مناسب مهار کرد.دراین روش پس از تکمیل عملیات ساخت تمامی بارهای سقف (بارمرده وزنده)یکجا به تیر اعمال می شود.

2-عملیات اجرای تیر مرکب می تواند بدون مهاربندی واجرای شمع درزیرتیر صورت گیرد.دراین حالت تیر فولادی درجای خودقرار می گیرد وسپس قسمت بتنی برروی قالب ها نصب شده ,ساخته می شود.

3-یک تیر مرکب درحین ساخت می تواند با تعداد محدودی شمع مهار شوداین حالت مشابه حالت اول است با این تفاوت که شمع ها درتیر مانند تکیه گاههی میانی درتیرهای ممتد عمل می کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید