بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چکیده

در این کتاب سعی شده است که تمامی مطالب بصورت آسان برای درک بهتر مفاهیم ارائه گردد. در جمع آوری این پایان نامه از کتاب نقل وانتقال اطلاعات (استالینگ) استفاده شده است که تلاش بر این شده مطالبی مفید دربارهی کدینگ و اینکدینگ اطلاعات در شبکههای کامپیوتری ارائه شود. با امید آنکه با مطالهی این پایان نامه به تمامی اهداف آموزشی از پیش تعیین شده خود برسید.

اسلاید 2 :

کدینگ و مدالاسیون

در رسانه سیگنال ها به شکلهای مختلف قابل انتقال هستند. اما چگونه پیام به سیگنال تبدیل شود. برای پاسخ این سئوال میبایست نوع پیام و نوع سیگنال مورد نیاز جهت انتقال اطلاعات در روی رسانه در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن آنالوک ودیجیتال بودن پیام و سیگنال چهار امکان تبدیل پیام به سیگنال و یا بالعکس وجود دارد. این چهار امکان در شکل 1-1 کشیده شده است.

اسلاید 3 :

انتقال دادههای آنالوگ و دیجیتال

واژه آنالوگ و دیجیتال صراحتاً به ترتیب به پیوسته و گسسته اتلاق میشود. این دو واژه به دفعات در تبادل داده حداقل در سه زمینه به کار میرود: داده، سیگنالینگ (سیگنال دهی) و انتقال. به طور خلاصه، داده را عنصری (واحدی) مینامیم که مفهوم یا اطلاعاتی را حمل میکند. سیگنال ها نمایشهای الکتریکی یا الکترو مغناطیسی داده هستند.

اسلاید 4 :

داده ها و سیگنال ها

سیگنالهای آنالوگ برای نمایش دادههای آنالوگ و سیگنالهای دیجیتال برای نمایش دادههای دیجیتال به کار رفتند. عموماً دادههای آنالوگ تابعی از زمان بوده و طیف فرکانس محدودی را اشغال میکنند. چنین داده هایی با سیگنالهای الکترومغناطیسی نمایش داده شده و طیف یکسانی را اشغال مینمایند. دادههای دیجیتال به وسیله ی سیگنالهای دیجیتال همراه با سطوح ولتاژ مختلف برای دو رقم دودویی نشان داده میشود.

اسلاید 5 :

مدولاسیون

فرآیند کدگذاری داده منبع روی سیگنال حاملی با فرکانس  است. همه تکنیکهای مدولاسیون شامل عملی روی یک یا سه پارامتر حوزه فرکانس، یعنی دامنه، فرکانس و فاز است.

اسلاید 6 :

تبدیل دیجیتال به دیجیتال

 کدبندی یا تبدیل دیجیتال به دیجیتال، تبدیل پیامهای دیجیتال به سیگنالهای دیجیتال است. برای مثال کامپیوتری را در نظر بگیرید که میخواهد اطلاعاتی را به پرینتر ارسال کند. اطلاعات کامپیوتر و نیز سیگنال روی کابل پرینتر بصورت دیجیتال میباشند.

در این مثال کدینگ با تبدیل بیت ها به پالسهای دیجیتال انجام میگیرد.در شکل عملیات کد کردن اطلاعات دیجیتال به سیگنال دیجیتال ترسیم شده است.

اسلاید 7 :

کدینگ قطبی

جوید. لذا در اغلب فرمهای کدینگ قطبی (polar) مولفه یDC پایینی دارند. هر چند انواع مختلفی از کدینگ وجود دارد. اما ما تنها به سه نوع آن میپردازیم.در شکل 2-3 انواع کدینگ قطبی polar ارائه شده است.

اسلاید 8 :

دوفازی

مجموعه ی کد کردن دیگری با عنوان دو فاز دسته بندی شده اند که بر محدودیتهای کدهای NRZ غلبه مینمایند. دو مورد از آن ها تکنیکهای منچستر و منچستر تفاضلی است. که به طور متداول استفاده میشوند.

در کد منچستر، در میانه پریود هر بیت گذری وجود دارد. گذر میان بیتی هم به عنوان یک راهکار ساعت و هم به عنوان داده عمل مینماید.تغییر حالت از پایین به بالا، نشان دهنده 1 و تغییر حالت از بالا به پایین به معنی 0 است. در منچستر تفاضلی، گذر میان بیتی فقط برای تهیه ساعت زنی به کار میرود. کد گذاری یک 0 باگذری در آغاز بازه بیت صورت میگیرد و 1 با عدم رخداد و گذر در آغاز پریود بیت معین میگردد. منچستر تفاضلی این مزیت را هم دارد که از کد گذاری تفاضلی استفاده میکند.

اسلاید 9 :

کدینگ دو قطبی

در این روش کدینگ از سه سطح ولتازمثبت،منفی و صفر (مانند RZ) برای ارسال بیت ها استفاده میشود. از سطح صفر برای ارسال بیت صفر واز سطوح مثبت و منفی بطور متوالی جهت ارسال یک استفاده میشود.

سه نوع متداول این نوع کدینگ شامل HDB3,B8ZS,AMI میباشد.کدینگ AMIساده ترین (Alverternate mark inversion) نوع کدینگ دو قطبی(Bipolar) است.بدین ترتیب که برای ارسال بیت صفر از سطح ولتاز صفر و برای ارسال یک ا ز سطوح مثبت و منفی بطور متوالی استفاده میشود.

اسلاید 10 :

روش B8ZS تفاوتی با روش AMIندارد. مگر هنگامی که بیش از هشت بیت صفر متوالی در پیام مشاهده شود. در این حالت برای سنکرون کردن سیستم بسته به علامت پالس قبل از ارسال صفر ها،بیت پنجم را هم علامت بیت یک قبل از صفرها و سپس یک پالس معکوس، یک پالس صفر سپس پالس هم علامت پالس قبلی و در نهایت پالس معکوس ارسال میشود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید