بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

در مناطقي كه خاك از نظر مواد غذايي مورد نياز گياه فقير است، انواع كودها مورد نياز مي‌باشد. انواع كودهاي دامي به هر شكل و كودهاي شيميايي در شكل دانه‌اي، مايع و گاز را مي‌توان به خاك اضافه نمود. براي دادن كودها به زمين، ماشين‌هاي مخصوص مورد نياز است تا به وسيله آن بتوان انواع كودها را به روش‌هاي مختلف و در مراحل مختلف رشد و نمو گياه به خاك اضافه نمود. براي مثال معمولاً قبل از آماده كردن بستر بذر، كود دامي بوسيله كودپاش كوددامي در سطح زمين پخش مي‌شود و سپس كود پخش‌شده و سپس كود پخش‌شده از طريق شخم يا بوسيله هرس بشقابي با خاك مخلوط مي‌گردد.

اسلاید 2 :

كودپاش كود دامي

كودپاش كود دامي، ماشيني است كه كود دامي را به مزرعه حمل كرده، آن را تكه تكه كرده و به طور يكنواخت روي زمين مي‌پاشد.

كودپاش كود دامي را مي‌توان به2 دسته مهم زمين‌گرد و پىتىاوگرد تقسيم كرد. (شكل 1-2)

قسمت‌هاي اساسي ساختمان كودپاش كود دامي عبارتند از:

1- شاسي  2- مخزن  3- نقاله (شكل3) 

4- پخش‌كننده پائيني   5- پخش‌كننده بالايي  

6- پرتاب‌كننده (شكل 1)  7- وسايل انتقال قدرت (شكل 1.2)

اسلاید 3 :

كودپاش‌هاي كود شيميايي و دانه‌اي

براي پخش كود به مقادير و در شرايط مختلف و قراردادن آن در خاك به طوريكه به بذر صدمه نزند، كودپاش كود شيميايي مورد نياز است.

اسلاید 4 :

منضمات كود شيميايي

با استفاده از منضماتي كه به ماشين‌هاي ديگر متصل مي‌شوند و دو عمل يكبار را ممكن مي‌سازند، هزينه عمليات كاهش مي‌يابد.

  • منضمات كود شيميايي براي رديف كارها (شكل 3.4)
  • منضمات كود شيميايي براي خطي كارهاي غلات (شكل 6)
  • منضمات كود شيميايي برا كوليتوارها
  • منظمات كود شيميايي براي گاوآهن‌هاي چيزن

اسلاید 5 :

موزع‌هاي كود شيميايي خشك

مكانيزم‌هاي مختلفي براي اندازه‌گيري و توزيع كود شيميايي خشك در طول سال‌ها توسعه يافته‌اند. تقريباً تمام اين موزع‌ها از نوع مكانيكي دهانه متغير مي‌باشند.

-موزع ستاره‌اي (شكل 7)

-موزع تسمه نقاله‌اي (شكل 8)

-موزع دهانه متغير با بهم‌زن گردنده (شكل 9)

-موزع هليسي (شكل 10)

اسلاید 6 :

كودپاش‌هاي دوار (پخش‌كن‌هاي دوار كود شيميايي)

شكل 11.12

اسلاید 7 :

كودپاش‌هاي كود مايع دامي

شكل 13.14

قمست‌هاي مهم يك كو دپاش كود مايع دامي معمولي عبارتند از:

.1مخزن

.2پخش‌كننده كود مايع

شكل 15

اسلاید 8 :

پخش‌كن‌هاي گاز آمونياك

شكل 16

يك ماشين پخش‌كن گاز آمونياك از قسمت‌هاي مهم شكل زير تشكيل شده است. (شكل 17.18)

  • مخزن
  • وسايل تنظيم مقدار آمونياك مصرفي
  • لوله يا لوله‌هاي حامل آمونياك كه آمونياك را از مخزن به محل تنظيم‌كننده به پخش‌كن‌هاي پشت شياربازكن‌ها هدايت مي‌كند.
  • شيار بازكن‌ها يا تيغه‌هاي كولتيواتور
  • شاسي كه مخزن و شيار بازكن‌ها روي آن سوار مي‌شوند.

اسلاید 9 :

 

اسلاید 10 :

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید