بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

: خواص مهم

:Menuitemsنمایش اعضای منوی اصلی (در این مثال File,Edit)

باشد،منوها از سمت راست شروع می شوندTrueاگر:Right to left

اسلاید 2 :

:checked منو تیک دار شود یا خیر(True/False)

(Alt+Xتعریف کلیدهای میانبربرای منو(مثلاً :Short cut keys

کلیدهای میانبردر منو نمایش داده شوند یا خیر؟:Show short cut keys

 تنظیم شده است.True در مثال فوق این ویژگیاست

اسلاید 3 :

آماده برای طراحی منوها

با کلیک در جای خالی و تایپ کردن منو ها را طراحی می کنیم

برای زیرخط دار کردن حرف منو باید از حرف(کاراکتر)& استفاده کنیم مثلاً&file

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید