دانلود مقاله پیش بینی اثر دو بازدارنده ی متانل و منو - اتیلن گلایکل بر روی تشکیل هیدرات گازی با استفاده از شبکه عصبی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان

مقدمه

هیدرات گازی ترکیبات کریستالی جامدی هستند که شبیه برف یا یخ بوده و فرمول عمومی آنها به صورت M.n H2O می باشد که M نشان دهنده ملکول تشکیل دهنده هیدرات و عدد n عدد هیدرات می باشد.برای نمونه در حالتی از هیـدرات متان 8 ملکول متان توسط 46 ملکول آب پوشیده می شود.[1]

شناخت پدیده تشکیل هیدرات به سالهای ابتدایی قرن نوزدهم میلادی باز می گردد.همفری دیوی اولین نفری بود که در سال 1810 میلادی در هنگام آزمایش سرد کردن یک محلول آبی اشباع کلر در دمای 9 درجه سیلسیوس متوجه تشـکیل هیدرات گاز کلر شد.[2] بعد از آن هییدرات ها در مخزن های بزرگ در یخبندان دایمی زیر اقیانوس ها کشف شدند.این اعتقاد وجود دارد که سرتاسر جهان ، کربن موجود در هیدرات ها دو برابر آنها در مخازن دیگر می باشد.[3]

در سالهای اخیر توجه تحقیقات به سمت کاهش سرعت فرایند تشکیل هیدرات با استفاده از بازدارنـده هـا و شـناخت سینیتیک آنها معطوف شده است. بازدانده های سینتیکی و ضد کلوخه عموما مواد پلیمری هستند کـه دارای خـواص کـاهش دهندگی کشش سطحی می باشند و در مقادیر کمتر از % 1 وزنی استفاده می شوند.مکانیسم بازدارندگی این گونـه مـواد بـه صورت جذب بر روی سطح فعال کریستال هیدرات و تغییر خصوصیات رشد هیدرات می باشند.باز دارنده ها معمولا به داخـل فرآیند تزریق می شوند تا بتوانند از طریق شکستن پیوند های هیدروژنی هیدرات و یا از طریق رقابت با ملکولهای مهمـان در برابر آب ، تشکیل هیدرات را کنترل کنند.

-2 بازدارنده های ترمودینامیکی

مطالعه روی بازدارنده های ترمودینامیکی بسیار وسیع می باشد. که مهمترین آنها شامل متانل ، منو اتیل گلایکل ، دی اتیل گلیکل و برخی از الکترولیت ها می باشد.ملکول های بازدارنده یا یونها با ملکولهـای آب واکـنش داده و سـاختار تعـادلی ترمودینامیکی ملکولهای آب را تغییر می دهد.
بعضی از فرمولها برای محاسبه دما در بازدارنده به این صورت می باشد.

7 ( 1)

که ∆T مقدار کاهش دما در تشکیل هیدرات ، k ثابت مخصوص هر بازدارنده ، M جرم ملکولی بازدارنـده و x غلظـت جرمی بازدارنده می باشد.

مقدار K موجود[4] در این رابطه برای محاسبه کاهش دما برای بعضی از باز دارنده ها در جدول (1) آورده شده است.


جدول :1 مقادیر K برای بعضی از بازدارنده ها

k بازدارنده

1228 M ethanol, ethanol, cymene, ammonia

1220
2195 Sodium chloride

Glycol, propyl

2425 Sulphonal

رابطه (1) برای بازدارنده هایی که قبلا مورد آزمایش قرار گرفته اند و k مشخص دارند کارایی دارد به همـین دلیـل از رابطه((2 پیرون1 برای کاهش دمای تشکیل هیدرات استفاده می شود.

1 pieron

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران 25-26 اردیبهشت 1392، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان
(2)
= ∆

که در آن مول جزئی محلول غیر الکترولیت رقیق ، T0 دمای تشکیل هیدرات بدون حظور بازدارنده بر حسب K،
∆ متوسط گرمای تشکیل یک مول هیدرات با n مول آب درT0 بر حسبj/mol ، R مقدار ثابت گازها 1/98 ، n مـول آب و
∆ مقدار کاهش دما بر حسبK می باشد.


-3 بخش تجربی

با استفاده از داده های موجود در مقاله [5] که بر روی گاز طبیعی انجام شد داده های تجربی از طریق راکتوری شامل شش بخش استخراج شد و مقادیر خام برای ورود به شبکه عصبی انتخاب شدند. داده ها شـامل دو بازدارنـده در غظـت هـای مختلف می باشد.

جدول :2 مقادیر دما و فشار برای بازدارنده متانل

خط لوله%20 متانول خط لوله%10 متانول خط لوله0 % متانول

فشار(( Mpa دما((C فشار(( Mpa دما((C فشار(( Mpa دما((C
9.86E-01 -1.25E+01 9.86E-01 -6.25 1.0141 2.3451
1.1549 -1.12E+01 1.0986 -5.0885 1.2113 3.5841
1.4085 -9.115 1.2394 -3.7721 1.493 5.2102
1.662 -7.1018 1.3521 -2.4558 1.8873 7.3009
1.8873 -5.3208 1.493 -1.1394 2.2535 9.2367
2.0563 -4.1593 1.6056 9.96E-02 2.5352 1.04E+01

2.2535 -2.8429 1.7746 1.4934 2.8169 1.15E+01
2.5352 -9.07E-01 2.0282 3.2743 3.0704 1.23E+01
2.9577 1.1836 2.3099 4.7456 3.4085 1.34E+01

3.1831 2.1128 2.4507 5.2876 3.7465 1.43E+01
3.4085 2.8872 2.6761 6.1394 4.1972 1.53E+01
3.8028 3.8938 3.0141 6.7588 4.6197 1.62E+01
4.1408 4.5907 3.4366 7.6106 5.1549 1.71E+01
4.6479 5.5199 3.8028 8.4624 5.6056 1.78E+01
5.1831 6.1394 4.3099 9.469 6.1972 1.85E+01
5.6901 6.6814 4.7324 1.03E+01 6.8451 1.94E+01
6.1408 7.0686 5.4085 1.14E+01 7.4085 1.99E+01
6.7042 7.6106 6.0563 1.23E+01 7.9437 2.04E+01
7.5211 8.4624 6.6197 1.29E+01 8.4507 2.07E+01
8 9.0819 7.2676 1.34E+01 9.0141 2.09E+01
8.5915 9.6239 8 1.41E+01
8.9859 1.00E+01 8.5352 1.45E+01
9.0141 1.48E+01

پیش بینی اثر دو بازدارنده ی متانل وگلایکل


جدول :3 مقادیر دما و فشار برای بازدارنده گلایکل

خط لوله%10 گلایکل خط لوله%20 گلایکل خط لوله% 0 گلایکل
فشار(
( Mpa دما((C فشار(( Mpa دما((C فشار(( Mpa دما((C
1.0141 -1.41E+01 1.0141 -6.0465 9.30E-01 2.4419
1.1549 -1.28E+01 1.1549 -4.8837 1.1549 3.8372
1.3521 -1.13E+01 1.3239 -3.3721 1.3803 5.2326
1.6338 -9.186 1.7183 -3.49E-01 1.7746 7.5581

1.831 -7.5581 2 1.5116 2.1127 9.186
2.1127 -5.4651 2.3662 3.7209 2.4225 1.03E+01
2.3662 -3.7209 2.7606 5.5814 2.7606 1.14E+01
2.6479 -2.093 3.0704 6.6279 3.1831 1.24E+01
2.9859 -4.65E-01 3.4648 7.6744 3.4648 1.30E+01
3.4648 1.0465 3.9155 8.6047 3.8592 1.38E+01
3.8592 1.9767 4.3944 9.3023 4.3662 1.48E+01
4.3099 2.4419 4.8169 9.6512 4.8732 1.57E+01
4.7042 2.7907 5.3521 1.01E+01 5.3239 1.66E+01
5.2394 3.0233 5.9155 1.07E+01 5.7746 1.76E+01
5.6901 3.2558 6.5352 1.13E+01 6.3944 1.84E+01
6.2535 3.4884 7.1549 1.19E+01 6.8732 1.88E+01
6.7042 3.8372 7.6056 1.23E+01 7.4648 1.95E+01
7.2394 4.0698 8.1408 1.29E+01 8.1127 2.00E+01
7.6901 4.4186 8.6479 1.35E+01 8.5915 2.00E+01
8.2254 4.6512 9.0423 1.40E+01 8.9577 2.00E+01
8.5915 4.7674
9.0141 4.8837

-4 تحلیل با شبکه عصبی

داده های جدول(2و(3 به عنوان داده های آموزشی برای شبکه عصبی انتخاب شدند و از دو شبکه یکی برای متانـل و دیگری برای گلایکل استفاده شد.که 65 داده برای متانل و 52 داده برای گلایکل انتخاب گردید. شبکه های مذکور شـامل 2 لایه می باشند که مقدار R2 برای آنها طبق شکل((2 و شکل((3 نزدیک به یک می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تخمین سرعت رشد کریستال های هیدرات گازی دی اکسیدکربن در حضور بازدارنده به کمک شبکه عصبی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمههیدرات گازی ساختار کریستالی شبیه به یخ است که از مولکول های کوچک غیر قطبی یا با قطبیت کممعمولاً( گـاز) تشکیل شده است. مولکول های آب با پیوند هیدروژنی تشکیل قفس هایی می دهند که توسط این مولکول های کوچک پر می شوند و ساختار پایداری تشکیل می دهند که می تواند در دمایی بالاتر از دمای ذوب یخ هم پایدار بماند.[1] ...

دانلود مقاله پیش بینی پارامترهای ژئوتکنیکی خاک با استفاده از اطلاعات گمانه های موجود و مدل شبکه عصبی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
برخی از منابع: کاوه، ع، ایران منشی، ع، شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازهها، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۸. Demuth, H., and Beale, M., Neural Network Toolbox User’s Guide, Ver. 3, The Mathworks, 1988 Gangopadhyay S., Gautam, T. R., and Gupta, A. D., “Subsurface Characterization Using Artificial Ne ...

مقاله پیشبینی رواناب ماهانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** پیشبینی رواناب ماهانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چکیده: تعیین رواناب حاصل از بارش یکی از موارد بسیار مهم در تحلیل مسائل هیدرولوژی و مدیریت منابع آب میباشد. پیشبینـی رواناب برای اهداف مختلفی نظیر برآورد سیلاب، خشکسالی، مدیریت حوضه آبری ...

مقاله پیش بینی آب و هوا با استفاده از ترکیب الگوریتم های درخت تصمیم گیری و شبکه های عصبی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیش بینی آب و هوا با استفاده از ترکیب الگوریتم های درخت تصمیم گیری و شبکه های عصبی خلاصه امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در صنایع گوناگون حجم داده ها روز به روز افزایش می یابد به طوری که توانایی های ما در تحلیل این داده ها با چالش جدی روبرو شده است. همین مساله موجب شده است تا نیاز به رویکردهای نوین در این ...

مقاله پیشبینی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی خمشی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیشبینی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی خمشی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی خلاصه با پیدایش علوم کامپیوتر و تولید بستههای نرم افزاری مختلف، روز به روز روشهای مختلفی از الگوریتمهای محاسباتی در دسترس مهندسین محاسب قرار میگیرد. مهمترین ویژگیهای این الگوریتمها را میتوان سرعت بالای اجرای و دقت مناسب آنها دانست ...

مقاله پیش بینی اثر متغیرهای کلان بر شاخص قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی GMDH

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پيش بيني اثر متغيرهاي کلان بر شاخص قيمت سهام با استفاده از شبکه عصبي GMDH چکيده اقتصاد هر کشور از بخش هاي مختلفي تشکيل شده که روابط بين اين بخش ها، سـمت و سـوي اقتصـاد آن کشور را مشخص مي کند. در اين ميان بازار سرمايه در کنار بازار پول ، ...

مقاله پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر سری های زمانی NARX

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر سری های زمانی NARX چکیده با توجه به پیشرفت های روزافزون جوامع ، کامپیوترهـا بـرای بسـیاری از برنامـه هـای مختلـف، ماننـد راکتورهـای هسـته ای، هواپیماها، سیستم های بانکی ...

مقاله پیش بینی میزان تلاش توسعه نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیش بینی میزان تلاش توسعه نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک چکیده1 امروزه نیاز به نرم افزار به طور گسترده اي افزایش و تکنولوژیهاي نرم افزاري مدرن به سرعت در حال رشد هستند.بنابراین برنامه ریزي و مدیریت پروژه هاي نرم افزاري ا ...