بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعاريف

 • مجموعه اي غير تهي از راس
 • مجموعه اي از زوج راسها كه بوسيله يال بهمديگر متصل هستند.

اسلاید 2 :

انواع گراف

 • گراف بدون جهت Undirected graph
 • گراف جهت دار Directed graph
 • گراف چند ياليMulti-graph
 • گراف كاملComplete Graph
 • گراف ساده Simple graph

اسلاید 3 :

نمايش گراف

 • ماتريس همجواري Adjacency Matrix
 • ماتريس اتصال Incidence Matrix
 • ليستهاي مجاورتي
 • آرايه
 • ليستهاي مجاورتي چند گانه
 • ...

اسلاید 4 :

ماتريس همجواري

 • There is an N x N matrix, where |V| = N , the Adjacenct Matrix (NxN) A = [aij]
 • For undirected graph
 • For directed graph
 • This makes it easier to find subgraphs, and to reverse graphs if needed.

اسلاید 5 :

پيمايش گراف

 • هدف ديدن تمامي نود هاست
 • استفاده از ساختمان داده استك يا صف
 • پيمايش يا جستجوي عمقي Depth-First-Search (DFS)
 • پيمايش يا جستجوي سطحي Breadth-First-Search (BFS)

اسلاید 6 :

سوالات

 • به كمك پيمايشها روشي بيابيد كه متصل بودن گراف را تشخيص دهد.
 • گراف دو بخشي: چگونه دو بخشي بودن گراف را تشخيص دهيم.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید