دانلود پاورپوینت درخت ها – گراف

PowerPoint قابل ویرایش
66 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درخت ها – گراف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درخت ها – گراف قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 تعریف

lیک درخت مجموعه ای متناهی ازیک یا بیشترگره می باشد، به طوریکه :

۱- یک گره خاص به عنوان ریشه در نظر گرفته می شود.

۲- بقیه ی گره ها به  n ≥ ۰  مجموعه ی جدا ازهم T1,T2,…,Tn  افراز می شوند که هرکدام یک درخت هستند.

هرکدام ازمجموعه ها یک زیردرخت نامیده می شوند.(تعریف بازگشتی)

شرط جدا بودن مجموعه ها مانع از اتصال زیر درخت ها می شود.

اسلاید ۲ :

اصطلاحات اساسی درختها

درجه یک گره: تعداد زیردرختهای یک گره درجه آن گره خوانده می شود.

deg(A)=2 , deg(C)=3  

برگ : گره با درجه ی صفر برگ یا گره پایانی نامیده می  شود.(D,E,F,G,H)

-فرزندان یک گره : ریشه های زیر درخت های آن گره می باشند.( H فرزند C می باشد.)

اسلاید ۳ :

ااصطلاحات اساسی درختها-ادامه

پدر یک گره : گره x پدر y است اگر فرزند x باشد.(C پدرH است )

به فرزندان یک پدر برادریا همزاد یا  sibling گفته می شود.

درجه ی یک درخت : درجه ی گره ای ازآن درخت است که حداکثر درجه را دارد.(درجه ی درخت داده شده ۳ است .)

اجداد یک گره: تمام گرههایی هستند که درمسیرریشه به آن گره قراردارند.(اجداد گره F

A,C     هستند.)

اسلاید ۴ :

ااصطلاحات اساسی درختها-ادامه

lسطح یک گره : ریشه را درسطح یک درنظرمی گیریم .

–اگریک گره درسطح L باشد  فرزندان آن گره درسطح L+1 می باشند. ( گره F درسطح ۲ می باشد)

–ریشه را می توان درسطح صفرنیزدرنظرگرفت.

l ارتفاع یا عمق درخت : حداکثرسطح گره های درخت را عمق درخت می گویند. (عمق درخت شکل برابر۳ است .)

اسلاید ۵ :

ااصطلاحات اساسی درختها-ادامه

lدرخت k تایی : یک درخت ازدرجه یk  یک درخت  kتایی نامیده می شود.

lدرخت متوازن : درختی که اختلاف سطح برگ های آن حداکثر۱می باشد.

lدرخت کاملاً متوازن : درختی که اختلاف سطح برگ های آن ۰ می باشد.

lدرخت k تایی پر: درخت کاملاً متوازن که درجه ی تمام گره ها به جزبرگها k باشد.

lدرخت k  تایی کامل : یک درخت k تایی با n گره وعمق L یک درخت  kتایی کامل است اگر وتنهااگرگره های آن با شماره گذاری از۱تاn منطبق برگره های شماره گذاری شده  دریک درخت k تایی پرباعمقL باشد.(نحوه ی شماره گذاری به این صورت است که به ریشه عدد یک را نسبت می دهیم وسپس گره های هرسطح به ترتیب از چپ به راست شماره گذاری می شوند.)

اسلاید ۶ :

ااصطلاحات اساسی درختها-ادامه

lجنگل : به مجموعه ی n≥۰ درخت مجزا جنگل گفته می شود.

–جنگل می تواند تهی هم باشد.

اسلاید ۷ :

نمایش درخت ها

lچگونه یک درخت درحافظه ذخیره می شود؟

 

۱- نمایش یک درخت به صورت یک رشته ی بازگشتی :

ابتدا اطلاعات ریشه و سپس در داخل پرانتز اطلاعات فرزندان هر گره به ترتیب از چپ به راست ذکر می شود . به عبارت دیگر با یک تعریف بازگشتی داریم :

           (( نمایش پرانتزی زیردرختn  ام ، … ، نمایش پرانتزی زیر درخت اول) ریشه)

اسلاید ۸ :

سوالات

lساختمان داد ه مورد نیاز هر کدام در زبان C++ کدامست؟

l

lحافظه مورد نیاز هر یک چه میزان می باشد؟

اسلاید ۹ :

نمایش درخت ها- ادامه

lچگونه یک درخت درحافظه ذخیره می شود؟

۳- پیاده سازی به فرم یک درخت k تایی ثابت

     دراین نوع نمایش هرگره درخت به وسیله ی یک المان با طول ثابت ، شامل داده واشاره گرهایی به گره های فرزند می باشد تعداد اشاره گر ها درهر المان برابر درجه ی درخت می باشد . (الگوریتم ها ساده تر)

اسلاید ۱۰ :

سوالات

lدر روش قبل هریک ازفیلدهایchild اشاره گربه یک زیردرخت اشاره می کنند. دریک درخت ازدرجه ی k که n  گره داشته باشد n(k-1)+1 اشاره گر null (تهی) خواهیم داشت. چرا؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 66 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد