بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- ديسترس تنفسي علامت شايع بدخيمي هاي اينتراتوراسيك است و اغلب سمپتوم منحصر بفرد اورژانس كارديوتوراسيك مي باشد

2- در مدياستن قدامي     Superior vena cava syndrom) SVCS )  (Superrior mediastinal syndrom) SMS

اسلاید 2 :

SVCS- SMS

1- در نتيجه فشار- انسداد يا ترومبوز در وناكاواي فوقاني      SVCS

2- فشار به تراشه         SMS

3- در( Mediastinal mass (M-M هردو با هم وجود دارند.

اسلاید 3 :

اتيولوژي

1- SVCS اوليه        كانسر

2- در بررسي 3/721 كودك علل شايع SMS و SVCS،(NHL( 70%،(30%) HD با M.M مراجعه نموده بودندساير علل : نروبلاستوما، ALL,Gemm cell T

3- 75% كودكان با M.M نارسايي تنفسي داشتند.

اسلاید 4 :

پاتوفيزيولوژي

1- SVC داراي ديواره عروقي نازك و غشاء اينترالومينال پايين است.

اسلاید 5 :

بررسي

1- علائم: سرفه- ديسفاژي- اورتوپنه- گرفتگي صدا

2- بدتر شدن علائم در وضعيت Supine

3- در معاينه: ادم، پلتورا، سيانوز در صورت، گردن، اندام فوقاني، ويزينگ استريدر، پلورال وپريكارديال افيوژن ( NHL)

4- بررسي شامل:Ct- Scan-  C.X.R  

 

اسلاید 6 :

Treatment

1- Radiation ( ARFدرمان انتخابي است)

2-Chemotherapy ( متيل پردنيزولون 1mg/kg پردنيزولون mg/m240 - سيكلوفسفاميد)

 3-Surgical ( تومورهايي كه به درمان كمتر پاسخ داده و نياز به جراحي دارد:

Teratoma-large cell lymphoma- neuroblastoma-germ cell tumor-benign tumor

اسلاید 7 :

Spinal cord compression

1- در 5-3% بيماران با كانسر

2- ساركوم ها: شايعترين علت متاستاز به SC

ساير علل: نروبلاستوما -  .Germ cell T - لنفوم - تومور CNS        

اسلاید 8 :

بررسي وتشخيص افتراقي

1- در هر كودك مبتلا به كانسر با S.C.C= Back pain

2- درد لوكال يا راديكولر پشت ( 80%)

3- بررسي : گرافي ،bone Scan، ميلوگرافي لومبار، CT

در حال حاضر: T1-T2 Weighted MRI با يا بدون گادولينيوم

اسلاید 9 :

درمان

1- دگزامتازون mg/kg 1-2( در موارد علامتدار) mg/kg 0.25- 0.5 هر شش ساعت

2-راديوتراپي Local  ،

Surgical decompression,Chemotherapy

  (laminectomy,Posterior decompression)

3-جراحي (در موارد با علت نامعلوم و در پيشرفت علائم علي رغم راديوتراپي) انديكاسيون دارد

4-شيمي درماني ( لنفوم- لوسمي- نروبلاستوم)

اسلاید 10 :

Hyperleukocytosis

 100/00<WBC-1

2- اهميت كلينيكي زماني است كه  :

         AML    بالاتر از 200/000

          و در     ALL   بالاتر از 300/000

             و در     CML    بالاتر از 300/000

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید