بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

عملگر : قسمتي از کد مي باشد که عمل خاصي را روي يک يا چند متغير انجام مي دهد . عملگر به دسته هاي زير تقسيم بندي مي شوند .

1- عملگر هاي محاسبه اي
2- عملگر هاي رابطه ای
3- عملگر منطقی

4- عملگرهای رشته ای

اسلاید 2 :

اولویت عملگرها  محاسباتی

عملگرهای فوق دارای اولویت متفاوتی می باشد که ترتیب آنها عبارتند از :
  1.  
توان
 2. ضرب و تقسیم اعشاری
 3. تقسیم صحیح
 4. باقیمانده
 5. جمع و تفریق

نکته : عبارت داخل پرانتز اولویت بیشتری دارد.
نکته : اگر چند عملگر هم اولویت داشتیم به ترتیب از سمت چپ به راست اجرا می شود.

اسلاید 3 :

 مثال 1- حاصل عبارت زیر را بدست آورید
                2 * (8 / 5 / 2 + (7.3 mod 2.6) + 3 ^ 2 + 2 * 2.5
پاسخ :
حاصل30  می باشد

 مثال2- حاصل عبارت زیر را بدست آورید
                                          2 – 5 / 2 + 5 \ 2 + 2 ^ 3 * 10 Mod 3
پاسخ :
حاصل3.5می باشد

اسلاید 4 :

تقدم عمگرهای منطقی از بیشترین به کمترین :

1- NOT

2- AND

3- OR

4- XOR

5- EQV

6- IMP

نکته:عملگرهای منطقی همواره یک ارزش  TRUE یا  FALSE  را بر می گردانند

اسلاید 5 :

عملگر های رشته ای:

.1+

.2&

هردوی این عملگر های برای الحاق دو رشته به کار می روند. در الحاق دو رته یکی بودن نوع داده عملوندها الزامی است چون در غیر این صورت پیغام خطا(عدم تطابق ) صادر می شود.

S1= "ali"

S2="reza

S3=s1+s2  =alireza                 s3=s1 & s2 =alireza

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید