مقاله ارزیابی سیستمهای استنتاج فازی جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی (مطالعه موردی: منطقه فریمان)

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

ارزیابی سیستمهای استنتاج فازی جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی (مطالعه موردی: منطقه فریمان)
چکیده
با توجه به اهمیت تعیین دقیق و به موقع تبخیروتعرق در برنامهریزیهای آبیاری و با توجه به توانمندیهای سیستم استنتاج فازی (FIS)، هدف از ارائه این مقاله برآورد تبخیروتعرق مرجع ساعتی به کمک منطق فازی است. بر این اساس پس از بررسی و ترکیب مدلهای مختلف دادههای ساعتی هواشناسی، ۴ مدل فازی برای برآورد تبخیروتعرق مرجع ساعتی ارائه شد. در این مدلها تبخیروتعرق محاسبه شده از معادله پنمن- مانتیث- فائو بهعنوان خروجی مدل در نظر گرفته شده و کارایی مدلهای مورد مقایسه با استفاده از آمارههای ریشه میانگین مربعات خطا، خطای انحراف میانگین، ضریب تعیین و معیار جاکوویدز (t) و معیار صباغ و همکاران (R2/t) مورد ارزیابی قرار گرفت. دوره آماری مورد بررسی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی بوده که از ۷۰ درصد دادهها برای آموزش و از ۳۰ درصد دادهها برای تست مدل استفاده شد. نتایج مدلهای فازی ارائه شده با پارامترهای ورودی متفاوت با هر دو مدل پنمن- مانتیث- فائو (PMF56) و انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE) نشان دادند که، سیستمهای فازی قادر به برآورد تبخیروتعرق مرجع ساعتی با دقت قابل قبولی هستند، بهطوریکه مدل فازی با سه متغیر ورودی (تابش، رطوبت نسبی و دما) در دوره آموزش و تست بهترین عملکرد را داشت. معیارهای ارزیابی، مدل فازی با سه متغیر ورودی در دوره تست برای مدل PMF56 و ASCE بهترتیب RMSE=0/04، MBE= -0/01، R2=0/98، t=23/5، R2/t=0/041 و RMSE=0/05، MBE= -0/008، R2=0/96، t=9/5، R2/t=0/1 بهدست آمد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، نشان داد که مدل فازی جهت برآورد تبخیروتعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده ها و بدون نیاز به محاسبات پیچیده، نتایج قابل قبولی را بهدست میدهد.
واژههای کلیدی: سیستم استنتاج فازی، تبخیروتعرق ساعتی، مدل ASCE، مدل پنمن- مانتیث- فائو۵۶

مقدمه
تبخیروتعرق یکی از مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژیکی بوده و تخمین دقیق آن برای بسیاری از مطالعهها مانند بیلان آب، طراحی و مدیریت سیستمهای آبیاری، شبیهسازی تولید گیاهی و برنامهریزی و مدیریت منابع آب ضروری است (صیادی و همکاران، .(۲۰۰۹ با توجه به اینکه تبخیروتعرق یک پدیده غیرخطی و پیچیده است، تهیه یک مدل ریاضی برای آن با در نظر گرفتن تمام فاکتورهای اقلیمی موثر در آن کاری دشوار بوده و بهدلیل وجود نبود قطعیت در پارامترهای موثر بر آن با خطاهای قابل توجهی روبروست (شایاننژاد، .(۲۰۰۶ بنابراین با توجه به ماهیت تبخیروتعرق، استفاده از مدلهای هوشمند مانند سیستمهای فازی میتوانند ابزار مناسبی برای مدل کردن پارامترهای با نبود قطعیت بالا باشند. منطق فازی تکنولوژی میباشد که پایهگذار آن لطفیزاده (۱۹۶۵) بوده و شیوههای مرسوم برای طراحی و مدلسازی یک سیستم را که نیازمند ریاضیات پیشرفته و به نسبت پیچیده است را با استفاده از مقادیر و شرایط زبانی و یا بهعبارتی دانش فرد خبره و با هدف سادهسازی و کارامد شدن طراحی سیستم جایگزین میکند (کورهپزاندزفولی، ۲۰۰۶؛ قاسمنژادمقدم و همکاران، .(۱۹۹۹ پژوهشهای زیادی در مورد کاربرد سیستمهای فازی در زمینه مهندسی علوم صورت گرفته که میتوان به مواردی همچون مدلسازی خشکسالی، مدیریت مخزن، برآورد رسوب، پیشبینی هوا، پیشبینی رواناب و جریان رودخانه اشاره کرد (کورهپزاندزفولی، P(2006 پژوهشهایی نیز در ارتباط با مدلسازی تبخیروتعرق گیاه مرجع در مقیاس زمانی روزانه انجام شده، اما در خصوص مدلسازی تبخیروتعرق مرجع ساعتی تاکنون تحقیقات خاصی انجام نشده است.
از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه تخمین تبخیروتعرق روزانه و ماهانه (غیرساعتی) با استفاده از منطق فازی میتوان به برخی از موارد خاص اشاره کرد: هاشمینجفی و همکاران (۲۰۰۷) از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی بهمنظور تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع در منطقه اهواز استفاده کردند.
نتایج آنها نشان داد که دقت مدل سیستم استنتاج فازی- عصبی(ANFIS) 1 در مقایسه با روشهای تجربی بالا بوده و قابلیت بالایی در پیشبینی تبخیروتعرق گیاه مرجع دارد. شایاننژاد (۲۰۰۷)، کارایی روش رگرسیون فازی در تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع روزانه و مقایسه آن با روشهای عصبی مصنوعی و پنمن مانتیس را در منطقه همدان مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که رگرسیون فازی بهترین روش جهت تخمین ETO در این منطقه میباشد. ادهیامبو۲ و همکاران (۲۰۰۱) روش منطق فازی را برای تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع بهکار برده و نتایج را با روشهای پنمن- مانتیس و هارگریوز- سامانی مقایسه کردند. نتایج آنها نشان داد که روش منطق فازی با سه پارامتر ورودی، دارای خطایی نزدیک به روش پنمن – مانتیس است با این تفاوت که در روش پنمن- مانتیس دادههای ورودی بیشتری مورد نیاز میباشد. کایجیا بینگ(۲۰۰۴) ۳ مقدار تبخیروتعرق گیاه مرجع را در منطقه چین با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی و ترکیب این دو مدل (ANFIS) برآورد کرده
و نتایج بهدست آمده را با روش فائو- پنمن- مانتیس مقایسه کرد و نتیجه گرفت که مدل ANFIS با تعداد ساعات آفتابی و حداکثر دما بهعنوان دادههای ورودی مدل، نتایج بهتری داشته و نسبت به دو مدل دیگر برتری نسبی دارد. کیشی(۲۰۰۷) ۴ دقت مدل شبکه عصبی- فازی را در تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع را برای دو ایستگاه پومونا۵ و سانتا مونیکا۶ در لس آنجلس مورد ارزیابی قرار داد. نتایج مقایسه نشان داده است که مدلهای عصبی- فازی میتوانند مقدار تبخیروتعرق گیاه مرجع را بهخوبی برآورد کنند. آیتک(۲۰۰۸) ۷ از مدل سیستم استنتاج فازی- عصبی (ANFIS ) برای تخمین ETO برای منطقه کالیفرنیا استفاده کرده و نتیجه گرفت که مدل CANFIS در مقایسه با سایر روشها برتر بوده و آن را بهعنوان یک مدل تخمین ETO پیشنهاد کرد. دوگان(۲۰۰۹) ۸ با استفاده از سیستم تطبیقی فازی-عصبی تبخیروتعرق مرجع را برای ایستگاه مورگان۹ واقع در سانفـرانسیسکو برآورد نموده است.
کیسی(۲۰۱۰) ۱ از سیستم تلفیقی فازی و الگوریتم ژنتیک (Fuzzy Genetic) برای مدلسازی تبخیروتعرق مرجع روزانه در منطقه کالیفرنیا استفاده کرده است.
با توجه به ویژگیهای سیستمهای استنتاج فازی و مشکلات موجود در برآورد دقیق تبخیروتعرق روزانه، هدف اصلی از این مطالعه بررسی استفاده از این سیستمها جهت برآورد تبخیروتعرق مرجع ساعتی میباشد. همچنین با توجه به تغییرات میزان انرژی در طول روز، توان تبخیرکنندگی محیط بهشدت تغییر کرده و نمیتوان با میانگینگیری ساده مقادیر ساعتی، اثرات آن را به تبخیروتعرق روزانه تعمیم داد (وزیری و همکاران، .(۲۰۰۸ بنابراین همین امر موجب بروز خطای زیادی در محاسبه تبخیروتعرق روزانه میشود. با پیشرفت علم الکترونیک دادههای هواشناسی در ایستگاههای خودکار، بهطور ساعتی یا لحظهای گزارش میشود. بنابراین میتوان با استفاده از این دادهها مقدار تبخیروتعرق در بازههای زمانی کوتاهتر را بهطور دقیق برآورد نمود و آن را به دورههای زمانی طولانیتر تعمیم داد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه: برای محاسبه تبخیروتعرق مرجع ساعتی در این پژوهش از دادههای مرجع ساعتی ایستگاه هواشناسی واقع در شهر فریمان در استان خراسانرضوی در شمالشرق کشور ایران استفاده شد. این شهر دارای عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۲ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۵۱ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۴۱۱ متر از سطح دریا میباشد. میانگین درجه حرارت سالیانه آن ۱۲/۳۷ درجه سانتیگراد و متوسط بارش آن نیز حدود ۱۵۰ میلیمتر در سال بوده، از اینرو این منطقه براساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم خشک و نیمهخشک است. دراین ایستگاه پارامترهای اولیهای مانند دمای هوا، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، میزان نزولات جوی، میزان تشعشع، رطوبت خاک در مقاطع مختلف، دمای خاک و میزان تبخیروتعرق گیاهان الگوی کشت بهطور همزمان توسط حسگرها هر ۱۰ دقیقه از سطح زمین جمعآوری شده و با استفاده از فرمول پنمن مانتیث نیاز آبی گیاه در زمان واقعی محاسبه شده و پس از ۳ ساعت از دریافت دادهها، بعد از تجزیه وتحلیل منطقی از طریق SMS به مدیر مزرعه اطلاعرسانی میشود.

مدلهای محاسبه تبخیروتعرق مرجع ساعتی: در این پژوهش برای انجام محاسبات مربوط به تبخیروتعرق مرجع ساعتی از دو مدل مرجع پنمن- مانتیث- فائو و انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE) و مدل پیشنهادی فازی استفاده شد. لازم به یادآوری است که در این پژوهش چهار مدل فازی با ترکیب پارامترهای مختلف ورودی مورد استفاده قرار گرفت. در مدل اول دما، رطوبت نسبی، تابش خورشیدی و باد، در مدل دوم پارامتر باد حذف گردید و با سه ورودی مدل ساخته شد. مدل سوم نیز با در نظر گرفتن رطوبت نسبی و تابش و مدل چهارم با دو پارامتر رطوبت نسبی و دما ارائه شدند.
مدل پنمن- مانتیث- فائو :(PMF56) 56 معادله مورد استفاده برای محاسبه تبخیروتعرق مرجع در گام زمانی ساعتی بهصورت زیر است (آلن و همکاران، :(۱۹۹۸

که، ETo تبخیر و تعرق مرجع ساعتی (میلیمتر)، ∆ شیب منحنی فشار بخار اشباع در دمای هوا (کیلوپاسکال بر درجه سانتیگراد)، Rn تابش خالص در سطح چمن (مگاژول بر مترمربع بر ساعت)،
G چگالی شار حرارتی خاک (مگا ژول برمترمربع بر ساعت). T میانگین دمای هوا (ساعتی) در ارتفاع ۱/۵ تا ۲ متریاز سطح زمین (درجه سانتیگراد)، U2 میانگین ساعتی سرعت باد در ارتفاع ۲ متری (متر بر ثانیه)، es میانگین فشار بخار اشباع در ارتفاع ۱/۵ تا ۲ متری (کیلوپاسکال)، ea میانگین فشار بخار واقعی هوا در ارتفاع ۱/۵ تا ۲ متری (کیلوپاسکال)، γ ثابت سایکرومتری (کیلوپاسکال بر درجه سانتیگراد) است. برای بهدست آوردن اجزای معادله فائو پنمن- مانتیث از دستورالعمل ارایه شده در نشریه شماره ۵۶ فائو استفاده گردید.

مدل انجمن مهندسین عمران آمریکا :(ASCE) معادله استاندارد ارائه شده توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE) بهمنظور محاسبه تبخیروتعرق مرجع چمن در بازه زمانی ساعتی بهصورت زیر است (اشنایدرو پروت، :(۱۹۸۵

که، Cd ثابت تابعی از گام زمانی، مقاومت گیاهی (rs) و مقاومت آئرودینامیک (ra) بوده و با تغییر نوع گیاه مرجع و بازه زمانی روز و شب تغییر مینماید. برای بازه زمانی ساعتی، مقدار Cd طی بازه زمانی روز برابر ۰/۲۴ و طی بازه شب برابر ۰/۹۶ میباشد. مقدار rs در بازه زمانی روز ۵۰ ثانیه بر متر و در بازه زمانی شب ۲۰۰ ثانیه بر متر در نظر گرفته شده است. سایر اجزای معادله و واحدهای آنها مشابه معادله پنمن- مانتیث فائو-۵۶ میباشد.
مدل فازی
ساختار مدل فازی: هر مدل فازی شامل سه بخش پارامترهای ورودی، قواعد فازی (موتور استنتاج) و پارامترهای خروجی است. مدلهای فازی از روشهای مختلفی برای توصیف پارامترهای ورودی و روجی و چگونگی ترکیب قواعد برای استنتاج نتیجه استفاده میکنند. در مدلهای فازی ورودیها و خروجیها که بهصورت متغیرهای بیانی فازی بیان میگردند با قواعد فازی (اگر- آنگاه) به هم متصل میشوند (منعم و همکاران، .(۲۰۰۷ با توجه به اینکه در اغلب کاربردها، ورودی و خروجی سیستم فازی اعداد حقیقی هستند، باید واسطههایی بین موتور استنتاج فازی و محیط بهوجود آورد. این واسطهها امکان تبدیل اعداد ترد را به اعداد فازی و برعکس فراهم میآورند. یکی از بخشهای مهم هر مدل فازی سیستم استنتاج فازی است که بر اساس قواعد اگر- آنگاه بنا نهاده شده است. از شاخصهای انتخاب نوع موتور استنتاج میتوان به معنای شهودی، راندمان محاسباتی و ویژگی خاص اشاره نمود (جعفریمیانایی و کشاورزی، .(۲۰۰۸ بهمنظور ساخت مدل فازی در این پژوهش، ابتدا پارامترهای ورودی مشخص شده، سپس پارامترهای مورد نظر با استفاده از فازیسازها (توابع عضویت) فازی شده و با تشریح قواعد استنتاج جهت برآورد تبخیروتعرق با استفاده از دادههای ورودی، مقادیر خروجی با استفاده از روش نا فازی سازی مرکز ثقل تولید شدند.
برای فازیسازی شاخصهای ورودی و خروجی، در ابتدا دامنه تغییرات آنها (با توجه به اطلاعات موجود) بررسی و برای متغیرهای ورودی و خروجی مدل تعداد سطوح مناسب در نظر گرفته شد. بهطوریکه در این پژوهش برای پارامترهای دما، رطوبت نسبی، تابش خورشیدی و باد بهترتیب ۸، ۹، ۶ و ۷ بازه براساس پیشنهادات محققان بهویژه فائو ۵۶ بهکار گرفته شد. همچنین خروجی مدل نیز با ۱۰ سطح و متناسب با تغییرات ورودی در دوره آموزش مدل مدنظر قرار گرفت.
در ضمن برای تعیین توابع عضویت فازی متغیرهای ورودی و خروجی و تعیین درجه همپوشانی توابع فازیاولاً، از خصوصیات فیزیکی مسأله مورد بحث وثانیاً نظرات کارشناسی استفاده شد (کوا وکاندول، .(۱۹۸۹ با توجه به کاربرد گسترده توابع عضویت مثلثی و ذوزنقهای در مسائل کاربردی و نتایج بهدست آمده از بررسیها، در این پژوهش نیز برای فازیسازی متغیرهای ورودی و خروجی از هر دو تابع فوق استفاده گردید.

تعریف قوانین فازی و ترکیب توابع: از آنجائیکه تعریف قوانین فازی متناسب با ورودی و خروجی مدل استنتاج فازی یکی از مهمترین مراحل ساخت مدل فازی است، بنابراین با توجه به توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی و درجه همپوشانی آنها و نیز ارتباط ورودی و خروجی مدل در دوره آموزش، قوانین مختلفی با وزنهای متفاوت تعریف شد. بهعنوان مثال در یک سناریو تعریف شده با

دو پارامتر ورودی (رطوبت نسبی و دما)، با استفاده از دادههای موجود وزن قوانین مختلف به این صورت تعیین شدند که مقدار خروجی برای ورودی مشخص الزاماً از یک قانون با وزن ۱ محاسبه نمیشود، بلکه به ازای هر سری متغیر ورودی چندین قانون با وزنهای مختلف که این وزنها از نسبت تعداد خروجیهای مدل مبنا در یک سطح معلوم به تعداد کل خروجی در آن سطح بهدست میآید، محاسبه میگردد. بهمنظور تکمیل مراحل مدلسازی، در این پژوهش برای استنتاج فازی از روش ممدانی (Mamdani) و استلزام (Implication) از روش حداقل (Min) و برای تجمیع قوانین فازی (Aggregation)، از روش حداکثر (Max) استفاده شد (باردوسی و همکاران، ۱۹۹۰؛ لی، .(۱۹۹۰ در مدلسازی فازی، استنتاج نهایی منجر به یک نتیجه فازی میشود، که برای دستیابی به عدد حقیقی میتوان از روشهای نافازیسازی مانند؛ روش میانگین حداکثرها، روش مرکز ثقل، روش محل تقاطع نیمسازها، روش کمترین مقدار حداکثرها و روش بیشترین مقدار حداکثرها استفاده کرد (انصاری و همکاران، .(۲۰۱۰ در این پژوهش با توجه به جامعیت روش مرکز ثقل، از این روش استفاده شد

آموزش و تست مدل: برای آموزش و تست مدل در این مطالعه، از دادههای موجود در ایستگاه فریمان برای دوره آماری دو ساله ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ استفاده شد، که پس از حذف دادههای پرت و گمشده، تعداد دادههای مورد استفاده دراین دوره، ۹۱۲۸ داده ساعتی بود. از این تعداد داده، ۷۰ درصد داده ها یعنی ۶۳۹۰ داده برای آموزش مدل و ۳۰ درصد دادهها یعنی ۲۷۳۸ داده بهمنظور تست مدل مورد استفاده قرار گرفت. q
معیارهای عملکرد مدل: برای ارزیابی دقت مدلها و مقایسه نسبی نتایج مدل فازی با مقادیر بهدست آمده از مدلهای پنمن- مانتیث- فائو و ASCE، آزمونهای آماری زیر که توسط جاکوویدز (۱۹۹۷) پیشنهاد گردیده، استفاده شدند. جاکویدز اعتقاد دارد که شاخصهای RMSE و MBE به تنهایی برای انتخاب بهترین مدل تخمین ET0 کافی نمیباشند. بنا به توصیه وی علاوه بر دو معیار فوق که بهطور عموم برای مقایسه مدلهای تبخیروتعرق استفاده میشود، میباید از معیار سومی بنام t که ترکیبی از دو معیار فوق بوده، استفاده شود:

که، t معیار جاکوویدز و n تعداد مشاهدات میباشد. مقدار کمتر t بیانگر دقت بهتر مدل است. با توجه به اینکه در برخی موارد ممکن است، نتایج یک مدل دارای ضریب R2 بالا، ولی نمایههای RMSE و MBE و یا t قابل قبول باشند، در چنین مواردی تصمیمگیری برای انتخاب مدل بهینه دشوار میباشد.
به این منظور، در این پژوهش علاوه بر معیارهای معرفی شده توسط جاکویدز، از معیار ترکیبی جدید صباغ و همکاران که حاصل نسبت R2 به t میباشد (R2/t) نیز استفاده شد که مقادیر بالاتر آن بیانگر سازگاری بالاتر مدل با واقعیت است (سبزی پرور و همکاران، .(۲۰۰۸
نتایج و بحث
همانطور که عنوان شد برای ایجاد مدلهای فازی در این پژوهش، مقادیر محاسبه شده تبخیروتعرق ساعتی با روش فائو- پنمن- مانتیث به عنوان خروجی در مدلها و ترکیبات متفاوت از پارامترهای موثر در معادله پنمن (جدول (۱ بهعنوان ورودی مدلها در نظر گرفته شدند. بعد از ایجاد مدلهای فازی با ترکیب ورودیهای متفاوت، مقایسه میان مدلهای ترکیبی فائو- پنمن- مانتیث و
مدلهای فازی انجام شد.

همانطور که در جدول نشان داده شده است، در بین پارامترها، تابش خورشیدی بیشترین و سرعت باد کمترین ضریب همبستگی را با تبخیروتعرق مرجع ساعتی در ایستگاه مورد بررسی دارد. پس از بررسی دادههای فوق که منجر به انتخاب پارامترهای مناسب مدل فازی مورد استفاده نیز شد، نتایج مدلهای فازی ساخته شد و مدل ASCE با مدل فائو- پنمن- مانتیث بهعنوان مدل مرجع، مقایسه شدند. نتایج نشان داد که همبستگی بالایی بین مدلهای فازی ارائه شده با مدلهای ASCE و PMF56 وجود دارد. بهطوریکه بیشترین ضریب تبیین در میان مدلهای فازی، برای مدل ۴ پارامتری (T-U2-RH-Rs) و کمترین مقدار آن برای مدل با دو ورودی دما و رطوبت نسبی به دست آمده است (جدول ۲ و شکل -۱الف). این نتایج نشان میدهد که مدل فازی بهخوبی میتواند تبخیروتعرق مرجع ساعتی را با متغیرهای ورودی متفاوت محاسبه نماید. با محاسبه دیگر پارامترهای ارزیابی عملکرد برای مدلهای فازی ارائه شده و مدل فائو- پنمن- مانتیث در مرحله آموزش، میانگین خطای گرایش (MBE) بین -۰/۰۱۴ و -۰/۰۴۲ میلیمتر در ساعت بهدست آمد که این مقدار کم، نشاندهنده دقت بالای مدلهای فازی توسعه یافته است. علاوه بر این، با توجه به نتایج حاصل برای MBE، میتوان اظهار داشت که مقادیر پیش بینی شده توسط مدل فازی کمتر از مقادیر محاسبه شده از مدل فائو- پنمن- مانتیث میباشد.
بررسی و مقایسه مقادیر پارامتر RMSE ارائه شده در جدول ۲، نیز نشان میدهد که اختلاف تکتک مقادیر پیشبینی شده در مدل فازی تا حدود زیادی با مقادیر محاسبه شده با مدل PMF56 متناظر است. مقدار این متغیر آماری برای مدلهای فازی ارائه شده بین ۰/۰۳۱ تا ۰/۱۲۸ میلیمتر در ساعت متغیر بود که این مقادیر کم، نشاندهنده دقت بالای سیستم استنتاج فازی میباشد. همچنین با محاسبه آمارههای t و R2/t، نتیجه شد که مدل فازی با ۲ ورودی دما ورطوبت نسبی، حداقل مقدار معیار جاکوویدز (۲۶/۸) را دارا بوده و حداکثر آن (۵۹/۶) برای مدل ۳ پارامتری (T-RH-Rs) بهدست آمد. نکته جالب توجه در مقایسه این پارامترها، این است که کمترین مقدار t که نشاندهنده تطابق بهتر مدل با مدل پنمن است برای مدل چهارم (T-RH) محاسبه شده است هر چند که کمترین همبستگی را در بین سایر مدلها داشته است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن معیار صباغ و همکاران، مقدار این آماره برای دو مدل ۳ متغیره (T-RH-Rs) و ۲ متغیره RH-Rs)تقریباً) یکسان و از بین این دو مدل، مدل فازی با دو ورودی تابش خورشیدی و رطوبت نسبی (۰/۰۲۹۵) نتایج بهتری داشته است. بنابراین تشخیص مدل بهتر با استفاده از معیارهای ارزیابی ارائه شده سخت میباشد و برای یافتن بهترین ترکیب از روش رتبهبندی بر اساس مجموع معیارها استفاده شده است. نتایج رتبهبندی در دوره آموزش مدلها نشان میدهد که مدل ۳ متغیره دارای بهترین عملکرد میباشد. در مرحله تست نیز مدل ۳ متغیره به عنوان بهترین ترکیب شناخته شد (جدول ۳ و شکل -۲ ب).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد