مقاله بررسی اثرمیکروسیلیس بربتن حاوی پـوزولان طبیعـی وتاثیرپارامترنـسبت آب بـه سـیمان برخصوصیات فشاری وکششی بتن

word قابل ویرایش
8 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی اثرمیکروسیلیس بربتن حاوی پـوزولان طبیعـی وتاثیرپارامترنـسبت آب بـه سـیمان

برخصوصیات فشاری وکششی بتن

خلاصه

پوزولان ها مواد سیلیسی یا سیلیسی – آلومین داری هستند که به خودی خود خاصیت چسبانندگی کمی داشته و یا ندارند ولی به صورت گرد نرم در مجاورت رطوبت و در دمای معمولی با هیدروکسید کلسیم واکنش شیمیایی نشان داده و ترکیباتی با خواص سیمانی بوجود می آورد.

اگر چه معمولا بتن بنحوی طراحی نمی شود که تنش کششی مستقیم را تحمل کند ( مقاومت فشاری در طراحی سازه های بتنی استفاده می شود)اما دانستن مقاومت کششی برای تخمین باری که تحت آن ترکها توسعه می یابند با ارزش است؛مقاومت در کشش در سازه های بتنی غیرمسلح مانند سدهادر شرایط زلزله مورد توجه می باشد.

بدین منظور در مطالعه حاضر خصوصیات بتن حاوی پوزولان طبیعی معدن امیرآباددهگلان استان کردستان تنهایی و همراه میکروسیلیس(پوزولان مصنوعی ) مورد بررسی قرار می گیردواثر دوپارامترتعیین کننده نسبت آب به سیمان متغیر ( ۰, ۳۵ و(۰,۴۵ و مقادیر جایگزین متفاوت از پوزولان امیرآباد تنها و تواما با میکروسیلیس بر مقاومت فشاری وکششی نمونه های بتنی مکعبی و استوانه ای بررسی می گردد.

کلمات کلیدی : پوزولان امیرآباد مقاومت فشاری مقاومت کششی میکروسیلیس

۱٫ مقدمه

پوزولان ها مواد سیلیسی یاسیلیس آلومینیمی هستند که به عنوان یک مکمل سیمان پرتلند معمولی درافزایش خاصیت چسبندگی بتن موثرند و مقاومت و دوام بتن رادر دراز مدت افزایش می دهند.به طور کلی بکاربردن موادپوزولانی همراه با مواد افزودنی شیمیایی در سالهای اخیر به بتن شناسان این قابلیت راداده است تا بتوانند بتن های خاصی را برای شرایط گوناگون موردنظر طراحی نمایند ودر نهایت تاثیر بسیار مطلوبی درتکنولوژی بتن واز جمله تولید بتن با مقاومت بالا برجای نهند .

. ۲ مطالعات آزمایشگاهی :

۱٫ ۲ مصالح

.۱,۱,۲سیمان

سیمان مصرفی دراین پایان نامه سیمان پرتلند تیپ II کارخانه سیمان همگتانه شهر همدان است که مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن به صورت زیر است :

.۲,۱,۲ سنگدانه :

سنگدانه های مصرفی در این کاراز معادن اطراف شهر سنندج تهیه شده است ؛دانه بندی ماسه وشن در محدوده استاندارد ASTM C33 است .

.۳,۱,۲آب

آب مورنیاز جهت انجام آزمایش ها آب آشامیدنی شهرسنندج بود.

.۴,۱,۲ پوزولان امیرآباد

متوسط فعالیت پوزولانی پوزولان امیرآباد تقریبا ۹۰/ ۳۸ ٪است . نتایج آزمایش ترکیبات شیمایی پوزولان امیرآباد به صورت زیر است :

 

.۵,۱,۲ میکروسیلیس

میکروسیلیس مصرفی محصول صنایع شیمیایی ساختمان آبادگران است که به صورت پودر خاکستری روشن است وترکیبات آن به قرار زیر است :

۲,۱,۶٫ ابر روان کننده

استفاده از مواد روان کننده در ساخت بتن میکروسیلیسی امری حیاتی می باشد ؛ از علل اصلی این امر پایین نگه داشتن نسبت آب به سیمان و هم چنین توزیع و پراکندگی بهترذرات سیمان و میکروسیلیس توسط این ماده می باشد . [ ۵ ]ابرروان کننده مصرفی در این پایـان نامـه محـصول صـنایع شـیمایی سـاختمان آبادگران است که دارای مشخصات زیر است :وزن مخصوص : ۱/۱۵ gr / cm3 حالت فیزیکی : مایع رنگ : قهوه ای تیره ۶/۵ : PH و یون کلر: ندارد(کمتر از استاندارد ( BS 5075

.۲٫ ۲ طرح اختلاطی موردنظردرپایان نامه

مادراین مطالعه ۱۳ طرح مخلوط با دو نسبت آب به سیمان شامل درصدهای مختلف پوزولان طبیعی و میکروسیلیس را درنظرگرفته ایم.

.۳,۲ ساخت نمونه ها

پوزولان امیرآباد برای مخلوط شدن با سیمان در یک آسیاب به صورت ذرات ریزتری درمی آید که سـطح ویـژه بیـشتری نـسبت بـه قبـل از آسـیاب شـدن داردوبرای مخلوط شدن با سیمان آماده است .جهت تهیه مخلوط بـتن از یـک میکـسربرقی(بتـونیر)اسـتفاده مـی کنـیم و آزمـایش مقاومـت فـشاری برطبـق استانداردASTM-C39 بااستفاده از قالـب هـای مکعبـی باابعـاد ۱۵×۱۵×۱۵ cm3 وآزمـایش مقاومـت کشـشی برطبـق اسـتاندارد ( ) ASTM-C496 Splitting Testبا قالب های استوانه ای با ابعاد ۱۵×۳۰Cm صورت می گیرد.

.۴,۲ نحوه انجام آزمایش ها

الف) ب) ج)

شکل : ( ۱) آزمایش های انجام گرفته الف) آزمایش اسلامپ ب) نمونه گسیخته شده در آزمایش مقاومت فشاری ج) نمونـه گـسیخته شـده در آزمایش مقاومت کششی (دو نیم شدن )

.۵,۲نتایج آزمایش ها

الف ) نتایج آزمایش مقاومت فشاری( 🙁 Compressive Strength of Concrete

الف ) ب ) ج) شکل : ( ۲) مقاومت فشاری نمونه های حاوی ۱۰٪ پوزولان ودرصدهای میکروسیلیس درمقایسه با نمونه شـاهد؛الف)مقاومـت فـشاری ۷ روزه ب) مقاومت فشاری ۲۸ روزه ج)مقاومت فشاری ۹۰روزه

همانطورکه از شکل (۲) واضح است درنسبت آب به سیمان کمتریعنی۰/۳۵ مقاومت فشاری بیشتراست چون آب زیـاد باعـث کـاهش مقاومـت مـی شـود . ازنمودارهای بالا مشخص است پوزولان باعث افزایش مقاومت در سنین درازمدت می شودکه این یک مزیت استفاده از پوزولان در بتن است .همچنین می بینیم که بتن حاوی %۱۰ پوزولان نسبت به بتن شاهد درهرسه سن موردآزمایش دارای مقاومت فشاری کمتری اسـت امـا بـا افـزودن میکروسـیلیس مقاومـت فشاری افزایش می یابد .به طورمیانگین وجود %۵ میکروسیلیس دربتن شامل %۱۰ پوزولان بهینه ترین ترکیب از لحاظ مقاومت فشاری است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 8 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد