بخشی از مقاله

خلاصه

بنا به تعریف تراکم خاک، افزایش دانسیته خاک در اثر کاهش فضای خالی بین دانه ها، از طریق اعمال انرژی مکانیکی میباشد. در عملیات تراکم حجم آب موجود در خاک تغیر نمیکندو فقط حجم هوای خاک کاسته میشود..در مناطق سواحل خلیج فارس استفاده از آب شرب برای بدست آوردن تراکم مورد نیاز خاک ها در زیر سازههای عظیم، از هزینه بالایی برخوردار بوده که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در این تحقیق آب شور جایگزین آب شرب شده و آزمایشهای تراکم،حدود اتربرگ و مقاومت - - CBR بر روی نمونههای خاک ریزدانه انجام گرفته است. نتایج نشان داد که استفاده از آب شور سبب افزایش ظرفیت باربری خاک شده و با افزایش شوری آب در صد رطوبت بهینه وحدود اتربرگ کاهش مییابد هم چنین دانسیته خاک در محل افزایش یافته و خاک به مقاومت مطلوب تری می رسد. در این تحقیق نتایج حاصله نشان می دهد،هرچه درصد ریزدانه خاک کم تر باشد و به سمت درشت دانه حرکت کند نتایج بهتری حاصل می شود.

1.    مقدمه

امروزه با گسترش علم مکانیک خاک و کاربرد آن در زمینه های مختلف مهندسی عمران، انواع مختلفی از دانه بندی های مناسب خاکها برای مقاصد گوناگون مهندسی مثل ساخت پالایشگاه، پتروشیمی، سازههایی با تجهیزات سنگین، جاده و محوطه فرودگاه، خاکریزی، سد سازی و... مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفته اند.یکی از روش های مقاوم سازی بستر های خاکی استفاده از عملیات تراکم است.

2.    روش انجام تحقیق

تعیین میزان آب مصرفی در عملیات تراکم تحت عنوان آب بهینه به منظور کسب بالاترین تراکم در خاکها نقش مهمی دارد؛ اما عموما اثر کیفیت آب مخصوصا در خاکهای رسی بواسطه جذب آب توسط یون ها نادیده انگاشته شده است.

در این تحقیق از آب دریا ، برای متراکم کردن خاک استفاده شده است با این فرض که این نمونه آب معرف تمام آبهای موجود در دریای نواحی خلیج فارس میباشد. با توجه به اینکه اثر تراکم بر خواص نمونه خاک از اهمیت بالایی برخوردار می باشد،پس از مشخص شدن میزان رطوبت بهینه وحداکثر دانسیته خشک تآثیر شوری آب بر مقاومت، نمونه هایی با درصدهای مختلف ریز دانه % 5 ،%10 و %15 صورت گرفته است.

3.    خصوصیات پایه آب و خاک

آب و خاک مورد آزمایش در این پژوهش از مناطق ساحلی خلیج فارس اخذ گردیده است .نمونه خاک های مورد آزمایش در این پژوهش بر طبق طبقه بندی متحد خاک ها - USCS - به ترتیب در رده Clayey SAND with gravel و SAND with gravel و SAND with gravel قرار می گیرند و مصالح استفاده شده در لایه Base می باشد. منحنی دانه بندی هرسه خاک در نمودار - 1 - ارائه شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید