بخشی از مقاله

چکیده

این پژوهش به توانمندسازی اقتصادی زنان پرداخته است. در دنیای امروز بازشناسی رو به رشدی در باب توانمندی سازی اقتصادی زنان به وجود آمده و این مسئله به جوامع بشری کمک کرده تا هم حقوق زنان را درک کرده و هم در میزان سلامتی، رفاه، آسایش، رشد اقتصادی و کاهش فقر تغییراتی مثبت و رو به رشد وجود داشته باشد. در پنج سال گذشته سازمان های زیادی وجود داشته اند که به مسئله حقوق زنان و واقعیت رو به رشد توانمند سازی اقتصادی زنان پرداخته اند. این سازمانها به این نتیجه رسیده اند که توانمندسازی اقتصادی زنان مسئله ای است که سود آن هم برای زنان است و هم برای جامعه. توانمند سازی اقتصادی زنان این امکان را به زنان می دهد که علاوه بر رسیدن به آرامش و رفاه و حق و حقوق خویش، در کاهش فقر، رشد اقتصادی، تولید و افزایش بهره وری موثر باشند. در این پژوهش به مفهوم و نحوه نظارت بر توانمندسازی اقتصادی زنان پرداخته است و همچنین در این پژوهش سعی بر این بوده که مروری بر روی مسئله توانمندسازی اقتصادی زنان انجام شود.

واژگان کلیدی: فقر- توانمند سازی زنان- توانمند سازی اقتصادی- ایران.

مقدمه

یک زن هنگامی از نظر اقتصادی توانمند است که هم توانایی پیشرفت و موفقیت مالی داشته و هم اینکه قدرت تصمیم گیری اقتصادی داشته باشد. به منظور پیشرفت و موفقیت مالی، زنان نیاز به مهارتها و منابعی دارند تا بتوانند در بازاریابی با سایر افراد و ارگانهای اقتصادی به طور برابر رقابت کنند. همچنین به منظور داشتن قدرت و توانایی سود بردن از فعالیت های اقتصادی، زنان نیاز دارند که قدرت تصمیم گیری داشته و منابع مالی و سود مالی را کنترل نمایند.توانمندسازی اقتصادی از دو عامل مرتبط با هم تشکیل شده است که این دو عامل ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و این دو عامل عبارتند از:

پیشرفت اقتصادی قدرت و عاملی

هر دو عامل به یکدیگر وابسته هستند و هر دو عامل برای داشتن زندگی بهتر و آسودگی بیشتر برای زنان و خانواده ها لازم هستند. سود و موفقیت اقتصادی - پیشرفت اقتصادی - باعث ارتقاء قدرت و عاملیت زنان می شود. هنگامی که یک زن قدرت داشته باشد یعنی توانایی کنترل و تقسیم کردن منابع را داشته باشد و هم چنین توانایی تصمیم گیری داشته باشد بهتر می تواند از نظر اقتصادی پیشرفت نماید.

نظارت بر توانمند سازی اقتصادی زنان

به منظور نیل به توانمندسازی اقتصادی زنان، سازمانها باید بر روی عوامل نهفته در توانمندسازی اقتصادی زنان نظارت داشته باشند که این عوامل عبارتند از منابع فردی و اجتماعی و قوانین و عاملیت. حال به توضیح پیرامون هر یک از این دو عامل می پردازیم. منابع در حقیقت ساختارهایی هستند که از موفقیت اقتصادی زنان ممانعت می کنند. منابع به دو سطح فردی و اجتماعی تقسیم می شوند. این منابع بیشتر از عوامل مالی و پولی موجود در محیط و مکان هستند که شامل موارد زیر می شوند:سرمایه انسانی به عنوان مثال آموزش، تحصیلات، مهارت آموزی سرمایه مالی همچون پس انداز و سرمایه گذاری سرمایه اجتماعی مانند ساختارهای موجود در جامعه و سرمایه دارهاسرمایه طبیعی به عنوان مثال منابع طبیعی یا ماشینی شدن اغلب مشاغل قوانین مجموعه اصول هستند یا مجموعه ای از شبکه های اجتماعی و سازمانی که فعالیت ها را سازماندهی کرده و بر ارتباط بین افرادو منابع اجتماعی و اقتصادی تمرکز می نمایند.

قوانین بر چگونگی توزیع منبع تاثیر می گذارد.قوانین شامل قواعد جنسیت محور می شود که مشخص می کند برای زنان مناسب است که در مکانهای عمومی باشند یا خیر. همچنین در مکانهای عمومی مدیریت مالی داشته باشند یا شغل خاصی را اختیار کرده باشند.موسسات نیز شامل ساختارهای سیاسی و قانونی، شبکه های اقتصادی، ساختارهای بازاریابی، ازدواج، وارث بودن و آموزش و پرورش می شود.تحقیقاتی که در زمینه توانمندسازی اقتصادی به وسیله تلاش به منظور غنی سازی منابع در دسترس یا بازخوانی قوانین و عاملیت انجام شده است. آنچه که در این تحقیقات اهمیت داشته پیشرفت اقتصادی زنان و ساختارهای قدرت زنان بوده است.

این راههای متفاوت در باب توانمندسازی اقتصادی زنان در شکل 1 نشان داده شده است. سواد یا برنامه های مهارتهای اولیه زندگی منابع شخصی زنان را افزایش می دهد تا قدرت آنان نیز افزایش یابد. این دو عامل توانمندسازی اقتصادی زنان را افزایش می دهند. علاوه بر این نوانمندسازی اقتصادی زنان در چند سطح می تواند نظارت شود. به عنوان مثال این پروژه ها ممکن است در سطح فردی، در سطح زنان خانه دار، در سطح سازمانی یا در سطح اجتماع انجام شود.عواملی خاصی که پیشرفت توانمندسازی اقتصادی زنان را نشان می دهند ممکن است در بافتهای اجتماعی، تفاوتهای متفاوت و فاحشی با یکدیگر داشته باشند. همزمان با تغییر کشورها و مجامع این عوامل نیز ممکن است تغییر یابد.

شکل 1 نشان می دهد که چگونه چند پروژه درون یک چارچوب جای می گیرند.هیچ برنامه مشخصی نمی تواند همه عوامل موثر بر توانمندسازی اقتصادی زنان را نظارت و سازمان دهی نماید. اگر توانمندسازی اقتصادی زنان به عنوان یک معضل پیچیده به نظر می رسد، این برنامه ها باید سهم و میزان تاثیرگذاری خویش را مشخص نمایند. باید بر روی تلاش هایی تاکید شود که می توانند بیشترین تمایزها و بیشترین تغییرات محیطی را بسازند و همین گونه بر عملکرد سازمانها نیز نظارت شود.لازم است که تمامی برنامه ها سهمی مهم و قدرتمند را در چارچوب توانمندسازی اقتصادی زنان اجرا کنند.

درک فرصتهای عمیق تر و چالشهای اساسی تر که زنان در بافتهای خاص با آن روبرو هستند مهم است به دلیل اینکه:به تشخیص بهترین مکان برای سرمایه گذاری برای نیل به هدف نهایی توانمندسازی اقتصادی زنان کمک می نمایند طراحی بهترین شیوه برای دخول در امر توانمندسازی اقتصادی زنانتعریف و شناسایی فضاهای خارج از تمرکز توانمندسازی زنان که کنترل آنها بر روی موفقیت توانمندسازی اقتصادی زنان تاثیر می گذراند. تعیین تغییراتی که توانمدسازی اقتصادی زنان خواهد داشت یا نخواهد داشت و جایی که تغییر در مسئله توانمندسازی زنان لازم است برای موفقیت در این امر.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید